Castellologica bohemica

Castellologica bohemica je recenzované periodikum vydávané od roku 1989 ve spolupráci s větším počtem partnerů (zejména Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, Společnost přátel starožitností), které je zaměřené na široké spektrum problematiky opevněných, zejména středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Vychází jednou za rok.

Hlavní redaktor:
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.

Výkonný redaktor:
PhDr. Zlata Gersdorfová

Redakční rada:
Ing. Pavel Bolina CSc.
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Ing. arch. Petr Chotěbor CSc.
Mgr. Vojtěch Kašpar
doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
PhDr. Vladislav Razím
Bc. Milan Sýkora
doc. PhDr. Josef Štulc
prof. PhDr. Josef Unger, CSc

Příspěvky přijímá redakce na adrese:
PhDr. Zlata Gersdorfová
Katedra archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 15
306 14 Plzeň
e-mail: gersdorf@kar.zcu.cz, tel.: 377 635118

Informace pro autory Castellologica bohemica (doc)Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.