Opomíjená archeologie

Hlavní řešitel za KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Číslo projektu: MSM4977751314
Období řešení: 2005-2010

Výzkumný tým: Archeologie se vyvíjí nejen změnou paradigmat, nýbrž také tím, jak postupně klade důraz na nové (nebo opomíjené) druhy pramenů. Původně se archeologie soustřeďovala na jednotlivé artefakty (valná část 19. století), později na nálezy hrobové; pak přibrala i pozůstatky osad. V období procesuálního paradigmatu po polovině 20.století k tomu přistoupil důraz na tzv. ekofakty a prameny přírodní (tj. takové, jejichž formu člověk nevytvořil intencionálně, ale jejichž vznik přesto způsobil nebo ovlivnil, nebo naopak jimi byl ovlivněn). To vedlo k velkému pokroku ve využití přírodních věd v archeologii. V poslední čtvrtině 20.století se kromě studia formy lidských artefaktů rozšířilo studium jejich prostorových vlastností. Zdálo by se, že zde archeologie dochází k druhovému vyčerpání svých pramenů. Přesto se ale domníváme, že zůstává velký okruh archeologických pramenů, které archeologové doposud opomíjeli nebo je využívali jen ojediněle, a na jejich významnou část je soustředěn předkládaný výzkumný záměr.

Hlavní cíle projektu:

 • zaplnit mezeru, která existuje v terénních výzkumných aktivitách české archeologie, zahájit nový program, který ji může dostat do popředí teoretického úsilí světové archeologie
 • zvýšit badatelskou složku v terénní činnosti katedry a stimulovat badatelskou práci katedry na základě vlastního empirického materiálu
 • vytvořit stabilní základnu pro cvičení studentů v terénní archeologii a ve znalosti artefaktů, nezávislou na projektech záchranné archeologie (výzkumy bezprostředně ohrožených lokalit hrazené investorem, kterých katedra využívala doposud a které nelze systematicky plánovat neboť závisí na faktorech mimo oblast archeologie)
 • provádět terénní výzkumy, které jsou šetrné k archeologickým památkám, protože jen minimálně narušují artefaktové archeologické prameny (pokud je narušují vůbec); k takovému postoji vést i studenty

Hlavní témata projektu

 • Archeologický výzkum lesního prostředí, kde je zachováno velké množství archeologických stop, z nichž jen nepatrná část byla doposud systematicky zkoumána. Přitom v lesním prostředí jsou některé archeologické památky mimořádně dobře zachovány a některé nelze dokonce v našich podmínkách sledovat jinde než právě zde. O reliktech pravěkých aktivit, s výjimkou mohylových pohřebišť a hradišť, nevíme téměř nic a z období středověku a novověku poskytuje naše lesní prostředí nesmírně bohaté pozůstatky lidských aktivit, nezřídka celou zaniklou kulturní krajinu. Většina terénních aktivit je prováděna nedestruktivními metodami (zejm. vizuální průzkum a dokumentace reliéfních tvarů, geofyzikální průzkum) nebo menší sondáže vybraných lokalit.
  Subtémata:
  • Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení (pokus o identifikaci sídlišť v lesním prostředí pomocí cesiového magnetometru, dokumentace a revizní výzkum mohylníků a dalších reliktů) doplněný povrchovými sběry, leteckou a geofyzikální prospekcí na zemědělsky kultivovaných plochách ve sledovaných regionech. Ve výjimečných případech lze také přistoupit k výzkumu na okraji lesních komplexů, a to jednak pro komparaci, jednak pro získání kvalitního datovacího materiálu.
  • Výzkum vrcholně až pozdně středověkého a novověkého osídlení (zaniklé vesnice, plužiny, cesty, výrobní areály tzv. lesních řemesel a další relikty zaniklé nebo zanikající kulturní krajiny).
  • Výzkum malých středověkých a novověkých měst obklopených zpravidla zalesněnými terény (vyhodnocení dosavadních pramenů a terénní výzkum v prostředí malých měst zkoumaných regionů, kterým byla dosud věnována okrajová pozornost, bez nichž však nelze studovat sídelní strukturu mladšího středověku a novověku; odkryvy budou provázány s předstihovými záchrannými aktivitami, např. Starý Plzenec). Takového výzkumu je rovněž zapotřebí pro získání srovnávacích souborů artefaktů k vytvoření chronologických sekvencí.
 • Archeologický výzkum suťových kuželů pod pravěkými i středověkými výšinnými lokalitami. Výzkum takových lokalit (vrcholové partie výšinných osad, tzv. pravěkých fortifikací a středověkých hradů) je často obtížný nebo vůbec nemožný, avšak suťové kužele, vzniklé většinou erozí vrcholových vrstev, jsou zachovány dobře a obsahují množství archeologických pramenů. Přestože výzkum pravěkých výšinných lokalit má dlouhou tradici a tento typ památek (především hradišť) patří k nejvýraznějším monumentům naší krajiny, v oblasti interpretace jejich funkce a významu se dosud archeologie pohybuje většinou v oblasti domněnek a hypotéz. Jedním z důvodů tohoto stavu je dosavadní zaměření výzkumu na vrcholové partie výšinných lokalit (např. akropole hradišť), které jsou ovšem zpravidla silně postiženy erozí, a tudíž i archeologické prameny z těchto poloh jsou postiženy mnoha transformacemi. Cílem je komplexní studium pravěkých a ranně středověkých výšinných lokalit ve vybraných regionech (přesné zaměření pomocí GPS a totální stanice, mikrosondáže, predikce nových lokalit a omezený odkryv suťových kuželů na jejich úpatí). Tento program slibuje zmnohonásobit počet archeologických lokalit v tzv. výšinných polohách (v některých obdobích jsou jedinými stopami sídlení).
 • Archeologický výzkum nivních sedimentů. Ukazuje se, že i v případě poměrně malých potoků jsou údolí do hloubky až několika metrů zaplněna erozními sedimenty, které vznikly v mladším pravěku, středověku nebo novověku. Jsou zde zachovány cenné prameny k dějinám české krajiny, které doposud byly jen velmi málo zkoumány.
 • Součástí lesního prostředí (ale i bezlesých oblastí) jsou hojné stopy těžby surovin (například rud kovů) nebo pokusů o jejich těžbu od pravěku do novověku, kterým byla věnována pouze okrajová nebo žádná archeologická pozornost. Tyto bohaté relikty jsou nedoceněným pramenem pro poznání využití české krajiny v minulosti a pochopení někdy výrazných zásahů do prostředí, které nás obklopuje.
 • Jedním z významných prostředků plnění výzkumného záměru se stane letecká archeologie. Tento nástroj se u nás v uplynulém desítiletí dostal velmi rychle na světovou úroveň. Tato součást projektu si klade také svoje samostatné teoretické cíle: směřuje k pochopení struktury osídlení české krajiny v pravěku a středověku v oblastech, kterým dosud byla věnována okrajová pozornost - pahorkatinám a vrchovinám. Záměrem je provést detailní výzkum regionů s rovnoměrným zastoupením zalesněných a otevřených ploch. K dosažení tohoto cíle bude využito kombinace nedestruktivních terénních postupů, především letecké archeologie (včetně tzv. dálkového průzkumu), povrchových výzkumů (sběru po orbě, průzkumu antropogenních stop na povrchu terénu, resp. geodeticko-topografického průzkumu), geofyzikálního měření povrchových vrstev terénu a některých méně využívaných postupů (např. geobotaniky) s omezeným archeologickým výkopem vybraných situací (srov. tématický celek 1).
  Subtémata:
  • Zhodnocení stupně identifikovatelnosti sídelních komponent na povrchu zemědělsky intenzivně využívané krajiny nížin, resp. v dosud zalesněných enklávách tohoto krajinného typu, a stejně tak i v oblasti pahorkatin/vrchovin.
  • Testování potenciálu leteckého průzkumu (prostřednictvím porostových příznaků) oblastí, které jsou situovány ve vyšších nadmořských výškách s převahou středně těžkých a těžkých půd (pahorkatina,vrchovina).
  • Systematické provádění letecké prospekce a dokumentace antropogenních stop klasické zóny středověké kolonizace v oblasti podhůří a úpatí českých hraničních pohoří. Jedná se především o vyhledávání pozůstatků zaniklých vrcholně středověkých a raně novověkých vesnic, plužin a komunikací.
  • Shromáždění všech dostupných obrazových pramenů, tj. leteckých a satelitních snímků k vybranému území v tuzemských a zahraničních fondech a jejich analýza.
  • Provedení sondáže u vybraných objektů odhalených při letecké prospekci a/nebo pomocí jiných nedestruktivních metod, která by vedla k určení jejich původní funkce a stáří.
Prostorovým rámcem výzkumu je několik regionů v Čechách, které splňují požadavky vyplývající z výše specifikovaných témat (zejm. výše položené oblasti pahorkatin a vrchovin s rozsáhlými zalesněnými plochami a nízkou úrovní dosavadního archeologického poznání). Oblastí, kde již několik let výzkumy katedry archeologie ZČU probíhají, jsou západní Čechy, kde je možno sledovat všechna témata (praktickou výhodu regionu je dobrá dostupnost a možnost provádění terénních prací v rámci výuky, např. cvičení z terénní archeologie).

Pro řešení v teoretické rovině přinese výzkumný záměr zejména

 • značné obohacení počtu archeologických lokalit z mnoha období pravěku i středověku, a to aniž by bylo nutno zkoumat jejich artefaktové objekty destruktivními výzkumy
 • zjištění lokalit, které jsou tradičními destruktivními výzkumy nezjistitelné
 • chronologické určení lokalit nebo jeho zpřesnění, získání stratigrafických situací
 • získání poznatků o mnoha výrobních činnostech, a to i takových, které probíhaly do značné míry na povrchu terénu a tradičním výzkumem jsou proto nezjistitelné (středověká i pravěká? pole, další výrobní aktivity)
 • poznatky z nadzemních archeologických objektů, které jsou v lesích zachovány, ve většině naší kulturní krajiny (na dlouhodobě zemědělsky kultivovaných plochách) však byly zničeny středověkou a novověkou orbou a navazující erozí
 • poznatky o erozních procesech v naší krajině v pravěku, středověku a novověku a jejich dynamice v jednotlivých obdobích
 • poznatky o těžbě nerostných materiálů v různých obdobích pravěku a středověku a o rozsahu jejího působení na soudobou krajinu
 • v obecné rovině o genezi naší kulturní krajiny, formování a vývoji jednotlivých krajinných komponent, poznatky o dlouhodobé stabilitě a dynamice lesních porostů v minulosti (míra odlesnění apod.)

Seznam tématických okruhů a jednotlivých projektů :


  Archeologie krajiny Podřipska


  Archeologický výzkum nivních sedimentů


  Archeologický výzkum lesního prostředí - Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení


  Archeologický výzkum suťových kuželů


  Archeologický výzkum lesního prostředí - Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení


  Archeologický výzkum nivních sedimentů


  Archeologický výzkum lesního prostředí - Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení


  Letecká archeologie


  Těžba surovin


  Archeologický výzkum lesního prostředí - Výzkum vrcholně až pozně středověkého a novověkého osídlení


  Archeologický výzkum lesního prostředí - Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení


  Archeologický výzkum suťových kuželů


  Archeologický výzkum nivních sedimentů


  Těžba surovin


  Letecká archeologie
  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.