Strategie archeologického výzkumu v Evropě

Hlavní řešitel za KAR: PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0036
Období řešení: 2011-2014

Stručný popis projektu

Jedná se o strategický projekt, jehož smyslem je rozvoj stávajícího výzkumného týmu katedry archeologie FF ZČU. Tým bude posílen významným vědcem ze zahraničí a zároveň dojde ke stabilizaci týmu podpořením inicializačních pracovních pozic a startovacích pracovních pozic na ZČU. Na vypracovaných analýzách odezvy publikací českých archeologů v zahraničí a stávající strategie výzkumu v mezinárodním (zejména evropském) prostoru bude postaven plán na zvýšení excelence jednoho z předních vědeckých týmů české archeologie. Cílem je zapojení týmu do nových prestižních projektů a spoluprací vedoucích k významným publikacím a dalším výstupům VaV. Podpořené osoby budou podle vypracované týmové strategie představovat své výsledky na zahraničních konferencích a rozvíjet další síťovací aktivity. Projekt je primárně zaměřen na perspektivní mladé vědecké pracovníky, na univerzitní studenty a čerstvé absolventy.

Cíle projektu

Cílem tohoto strategického projektu je posílit kvalitu stávajícího výzkumného týmu na Katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity a zlepšit odbornou přípravu mladých vědeckých pracovníků. Projekt má za úkol podchytit a dále stimulovat na pracovišti žadatele již několik let krystalizující skupinu nadějných mladých odborníků, pro něž nelze v době rozsáhlých finančních škrtů reálně vytvořit pracovní místa bez podpory ze strany ESF. Cestou plánovitého získávání dalších prostředků na výzkum v průběhu projektu formou intenzivnějšího zapojení do tematických výzkumných grantů, spoluprací a získáváním stipendií chceme dosáhnout zvýšení kvality výstupů VaV činnosti a s tím spojené vyšší míry samofinancování.
Dosavadní zkušenost ukazuje, že česká archeologie se ve světě neuplatňuje zcela v souladu se svými poměrně vysokými kvalitami. Vyšší stupeň její konkurenceschopnosti může vyplynout z detailnějšího poznání strategií archeologického výzkumu v různých evropských zemích. Výzkumem zde nerozumíme jen terénní archeologický výzkum nebo navazující laboratorní analýzy, nýbrž především teoretický výzkum v rámci historických koncepcí (studium archeologických struktura a událostí). Na tento základní výzkum navazuje využití akademické vědy pro širokou veřejnost, která projevuje o archeologické památky mimořádný zájem.
Pokrok v poznání této oblasti je záležitostí intenzivní práce, která nemůže být provedena jednotlivcem. Je zapotřebí úzké součinnosti celé skupiny badatelů (řešitelský tým). Z celé řady důvodů je dále přínosné do týmu zapojit vynikajícího zahraničního vědce s bohatými zkušenostmi v oblastech organizace, finanční podpory a publikování špičkového evropského výzkumu, jenž bude působit přímo na pracovišti žadatele. Tento odborník přinese nejen bezprostřední znalost zahraniční archeologie z nám neznámé perspektivy pohledu, nýbrž také bohaté mezinárodní kontakty, které budou přínosné zejména pro mladé badatele stojící na začátku své kariéry.

Klíčové aktivity

 1. Studium současných vědeckých strategií archeologických komunit v Evropě
 2. Vzdělávání doktorandů a mladých badatelů v oblasti přípravy a řízení výzkumných projektů
 3. Pořádání odborných vzdělávacích aktivit v rámci ČR formou konferencí a workshopů
 4. Příprava a implementace nových projektů VaV

1. Studium současných vědeckých strategií archeologických komunit v Evropě"

Aby bylo možno lépe definovat vztah mezi českou a zahraničními archeologiemi, byla věnována kontinuální pozornost stavu recepce českých vědeckých výsledků v zahraničí. Současně bylo sledováno, jaká témata jsou zajímavá pro majoritní komunity a čím by bylo možno obohatit obecný diskurs oboru. Výsledky dílčích rozborů stavu české badatelské (početně minoritní) komunity byly srovnávány s výsledky výzkumů dalších evropských archeologických komunit, které byly již stejným způsobem provedeny. Výsledky rozboru budou dále uplatňovány v seminární výuce magisterského a doktorského studia a budou tvořit podklad pro přípravu dalších projektů VaV, jejichž výstupy budou směrovány i mimo hranice české komunity.
Výstupy projektu:
 • 1. Odborná kniha (2 svazky - text a přílohy): Jindřich Šteffl: Depoty z období popelnicových polí v Čechách a Sasku (Syntetická práce o významném fenoménu depotů bronzových předmětů v závěru doby bronzové, zasazuje bádání o českých nálezech do mezinárodního kontextu.)
 • 2. Odborná kniha: Michal Bureš: Management archeologického dědictví (Monografie zpracovává komplexně důležité téma hospodaření s archeologickým kulturním dědictvím. Pojednává domácí problematiku v mezinárodních souvislostech.)
 • 3. Sborník z konference: Michal Bureš, Ladislav Šmejda a Miroslava Šmolíková (eds.): Veřejná archeologie V. (Sborník přináší odborné i laické veřejnosti v tištěné podobě většinu přednesených příspěvků na konferenci Archeologie a veřejnost, pořádané v rámci projektu v listopadu 2013.)
Prezentace zaměstnanců a jejich výsledků z výzkumu na projektu na mezinárodních zahraničních konferencích a symposiích:
 • 2011 - 4 akce - Rumunsko, Irák, Velká Británie, Norsko
 • 2012 - 9 akcí - ČR, Velká Británie, Maďarsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Finsko
 • 2013 - 15 akcí - ČR, Velká Británie, Jordánsko, Švédsko, Austrálie, Rakousko, Island, Irsko, Slovensko, Německo, Rumunsko
 • 2014 - 3 akce - Kanada, USA, Nizozemsko

2. Vzdělávání doktorandů a mladých badatelů v oblasti přípravy a řízení výzkumných projektů

Cílem aktivity bylo doplnit vzdělávací program studentů archeologie tak, aby byli lépe připraveni pro vědeckou práci na mezinárodní úrovni. Studenti si v současné době během studií udělají často velmi detailní, ale také příliš úzce specializovaný pohled na konkrétní témata uvnitř oboru, jež jsou nejvíce relevantní pro práci na národní či regionální úrovni. To souvisí se současným úhlem pohledu minoritních komunit v archeologii, který se soustředí na témata bezprostředně se týkající jejich úzké specializace. To však zdaleka nepřipravuje studenty na výzkum prováděný v mezinárodní konkurenci. Zvláště na postgraduální (magisterské a doktorandské) úrovni proto byli studenti vedeni k rozšiřování svých obzorů v oblasti obecných otázek vědecké činnosti a ke strategickému přemýšlení o současné vědě v širokém kontextu. Zde hrají roli nejen čistě odborné aspekty, ale i problematika přípravy a řízení projektů, hodnocení VaV, elektronické zdroje informací a problematika duševního vlastnictví atd. Vzdělávání probíhalo formou seminářů a dalších, i méně formálních, setkání.

3. Pořádání odborných vzdělávacích aktivit v rámci ČR formou konferencí a workshopů

Vědecké konference a semináře jsou jedním z nejdůležitějších prostředků komunikace mezi odborníky, kde významnou roli hraje osobní kontakt, diskuse, přenos nových poznatků a z hlediska projektové výzvy je významnou součástí aktivity i získávání zkušeností s přípravou takových setkání a rozvoj prezentačních dovedností. Po dobu trvání projektu byla každý rok uspořádána jedna konference. Těchto konferencí se účastnilo 50-100 osob. Přípravy a uskutečnění této aktivity se účastnil celý realizační tým projektu pod vedením garanta, zahraničního experta a manažerského týmu.

4.Příprava a implementace nových projektů VaV

Záměrem aktivity bylo rozpracovat a naplnit strategii získávání nových projektů (domácích i mezinárodních) a navazování nové spolupráce s významnými výzkumnými institucemi. Projektový manažer tuto činnost koordinoval, pomáhal členům týmu s vyhledáváním vhodných zdrojů financování výzkumu, s vyplněním projektových žádostí a s případnou následnou implementací projektu po zajištění finančních zdrojů. Garant projektu a zahraniční expert projektové žádosti usměrňovali po odborné stránce a uplatňovali své bohaté zkušenosti při formulování a interní oponentuře jednotlivých záměrů.

Celkem bylo podáno 27 projektových žádostí, na kterých byli (spolu) řešitelem/řešitelkou zaměstnanci projektu Strategie. Úspěšných bylo 12 projektů a to:
 • "Studium historické kulturní krajiny prostřednictvím leteckých snímků" - měsíční studijní pobyt v Cambridge - Čulíková - Badatelské stipendium ArcLand
 • "Interdisciplinární výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií" - Čapek, Koscelník, Holata - Studentská Grantová Soutěž ZČU
 • "Prospekce gravettských lokalit v roce 2012" - Šída - Studentská Grantová Soutěž ZČU
 • "Sociální rozměr odpadu" - Sosna - Studentská Grantová Soutěž ZČU
 • "Od nálezu ke struktuře. Informační systém dálkového průzkumu a potenciál letecké fotografie pro tvorbu archeologických map" - Čulíková, Starková - GAČR Standard
 • "Dálkový archeologický průzkum v teorii a praxi" - Čulíková, Starková - ArcLand podpora workshopu
 • "Před neolitem: kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy" - Šída - GAČR Standard
 • "Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii" - Nováček, Starková - GAČR Standard
 • Sheffield - Hlásek - Erasmus studijní pobyty 2012
 • Bratislava - Frýzl - Erasmus studijní pobyty 2012
 • "Sledování vývoje a změn krajiny pohraničních oblastí západních Čech 20. Století prostřednictvím metod krajinné archeologie" - Nováček, Starková, Funk - Studentská Grantová Soutěž ZČU
 • "Archeologie jižních Brd a jejich podhůří" - Nováček - Studentská Grantová Soutěž ZČU
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.