AKTUALITY   ARTEFAKTY   BIBLIOGRAFIE   INTERNET   PERSONALIA   PUBLIKACE  STUDENTI   STUDIUM   TEXTY   ÚVOD   VÝZKUM

Západočeská univerzita v Plzni

Filozofická fakulta

KATEDRA  ARCHEOLOGIE

Archeologie středověku a časného novověku 2 (ASN2)

Archeologie středověku a časného novověku 2

Sylabus přednášky

Obsahem přednášky je přehled archeologie 11. až 13. století v širším kontextu sociálního, ekonomického a kulturního vývoje doby, v geografickém rámci Čech, Moravy a Slezska (s exkurzy a příklady z jiných částí Evropy). Výklad se bude soustřeďovat především na příčiny a projevy vrcholně středověké přeměny společnosti odrážející se ve sféře artefaktů. Přednáška je doplněna cvičením (KAR/CSN2).

 

Forma zkoušky: písemný test

 

Doporučená literatura:

Obecné práce české:

Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha

Žemlička, J. 2002: Počátky Čech královských 1198-1253. Praha

Klápště, J. 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady, Mediaevalia Archaeologica Bohemica              1993, Památky archeologické - supplementum 2, 9 - 59.

Klápště, J. 1993: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most.

Nový, R. 1972: Přemyslovský stát 11. - 12. století. Praha

Merhautová, A. - Třeštík, D. 1984: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha.

Petráček, T. 2004: Fenomén darovaných lidí v Čechách v 11. – 12. století. Praha.

 

Některé základní práce zahraniční:

Aston, M. 1997:  Interpreting the Landscape. Landscape Archaeology and Local History. London - New York.

Austin, D. - Alcock, L. Eds.1990: From Baltic to the Black Sea. Studies in medieval archaeology. London - New York.

Beck, H. - Denecke, D. - Jankuhn, H. Eds. 1979, 1980: Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung I - II. Göttingen.

Fehring, G. P. 2000: Die Archäologie des Mittelalters. Eine Einführung. 3. vydání. Darmstadt.

Greene, J. P. 1992: Medieval Monasteries. Leicester Univ. Press. London - New York.  

Le Goff, J. 1991: Kultura středověké Evropy. Praha (kapitoly VI - IX)

Lindgren, U. ed. 1996: Europäische Technik im Mittelalter 800 bis 1200. Tradition und Innovation. Ein Handbuch. Berlin.

Piekalski, J. 1999: Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast. Wroclaw.

Sasse, B. 1982: Die Sozialstruktur Böhmens in der Frühzeit. Historisch - archäologische Untersuchungen zum 9.

- 12. Jahrhundert, Germania Slavica 4 (Berliner Historische Studien 7). Berlin.

Schofield, J. - Vince, A. 1994: Medieval Towns. Leicester Univ. Press. London.

 

K jednotlivým tématickým okruhům přednášky:

1. Úvod do archeologie 11. - 13. století (základní charakteristika období, periodizace, obecné tendence vývoje, časové a prostorové struktury, přehled hlavních pramenů a dalších informačních zdrojů)

Eisner, J. 1966: Rukověť slovanských starožitností. Praha.

Gurevič, A. 1996: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku. Praha.

Gurevič, A. 1978: Kategorie středověké kultury. Praha.

Le Goff, J. ed. 1999: Středověký člověk a jeho svět. Praha.

Nodl, M. 1998: Čas a minulost ve vnímání vesničanů pozdně středověkých Čech, Listy filologické 121, 255 - 275.

Wiendlová, Z. 1995: Geografický horizont středočeských vesničanů na konci 14. století, Český časopis historický 93, 65 - 85.

Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha.

 

2. Kolonizace, změny ve struktuře osídlení, podoba zemědělských sídlišť a obytných jednotek v 11. - 12. století

Bubeník, J. 1988: K raně středověkému osídlení severozápadních Čech, jeho strukturám a centrům, Studia mediaevalia Pragensia I, 51 - 62.

Frolík, J. - Sigl, J. 1995: Chrudimsko v raném středověku – vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

Goš, V. 1984: Sídlištní objekty slovanské osady v Mohelnici, Časopis Slezského muzea, série B, 33, 221 - 252.

Goš, V. - Kapl, V. 1986: Slovanská osada u Palonína, okr. Šumperk, Archeologické rozhledy 38, 176 - 204.

Klápště, J. 1988: K některým problémům středověké kolonizace, Studia mediaevalia Pragensia I, 93 - 111.

Klápště, J. - Žemlička, J. 1979: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy, Československý časopis historický 27, 884 - 906.

Meduna, P. 1992: K vnitřní struktuře raně středověkých sídlišť, Archaeologia historica 17, 281 - 289.

Meduna, P. - Černá, E. 1992: Ke struktuře osídlení raného středověku v severozápadních čechách. Výzkum oblasti Pětipeské pánve, Archeologické rozhledy 44, 77 - 93.

Měřínský, Z. 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě, Archaeologia historica 18, 99 - 118.

Nekuda, V. 1994: Příspěvek k hospodářské a společenské charakteristice časně středověké vesnice na Moravě, Časopis Matice Moravské 113, 5 - 13.

Sláma, J. 1967: Příspěvek k vnitřní kolonisaci raně středověkých Čech, Archeologické rozhledy 19, 433 - 445.

Sláma, J. 1985: K některým ekonomickým a politickým projevům raně středověkého přemyslovského státu, Archeologické rozhledy 37, 334 - 342.

Skružný, L. 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně, Archaeologia historica 5, 221 - 242.

Snášil, R. 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10. - 13. století na Moravě, Archeologické rozhledy 27, 305 - 317.

Šmilauer, V. 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

Velímský, T. 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most.

Zápotocký, M. - Cvrková, M. 1993: Slovanská osada v Ústí n. L. - Krásném Březně. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky severočeského Polabí, Archeologické rozhledy 45, 279 - 314, 363 - 364.

Žemlička, J. 1979: Některé problémy středověké kolonizace v Čechách, Mikulovská sympozia 1978, 122 - 127.

 

3. Energetické zdroje, suroviny a technické prostředky v mladší fázi raného středověku; role technologických inovací v procesu přeměn středověké společnosti

Beranová, M. 1975: Zemědělská výroba v 11./14. století na území Československa, Studie AÚ ČSAV v Brně 3/1. Praha.

Beranová, M. 1986: Otázka velikosti polností k výživě člověka, rodiny a vesnice u Slovanů i v pravěku, Archaeologica Pragensia 7, 151 - 170.

Hásková, J. 1986: K problematice českého stříbra v období raného feudalismu, Folia historica Bohemica 10, 61 - 73.

Kudrnáč, J. 1982: Rýžování zlata v Čechách, Památky archeologické 73, 455 - 485.

Šmelhaus, V. 1980: Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské. Prameny a studie ÚVTIZ 21. Praha.

Pleiner, R. et al. 1984: Dějiny hutnictví železa v Československu I. Praha (kapitola II/1)

Pleiner, R. 2000: Iron in Archaeology. Praha.

Smetánka, Z. 1992: Únětice and Levý Hradec in the 12th century: the results of recent field work, Archeologické rozhledy 44, 231 - 242.

Souchopová, V. 1986: Hutnictví železa v 8. - 11. století na západní Moravě. Studie AÚ ČSAV v Brně XIII/1. Praha.

Nový, L. a kol. 1974: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. Praha (kapitoly II a III)

Kořan, J. 1955: Přehledné dějiny československého hornictví. Praha.

Smetánka, Z. 1989: K problému energetiky v období středověku, Archaeologia historica 14, 43 - 51.

 

4. Hradská centra přemyslovského státu

Boháčová, I. - Frolík, J. - Smetánka, Z. - Nechvátal, B. - Hrdlička, L. 1994: Prague Castle, Vyšehrad Castle and the Prague Agglomeration, in: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, Památky archeologické - Supplementum 1, 153 - 184.

Frolík, J. - Smetánka, Z. 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha - Litomyšl.

Krzemieńska, B. - Třeštík, D. 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu, Archeologické rozhledy 17, 624 - 644, 649 - 655.

Lutovský, M. - Tomková, K. eds. 2000: Stav poznání českých raně středověkých hradišť z pohledu regionů (příspěvky J. Slámy, J. Bubeníka, P. Čecha, K. Tomkové, P. Hrubého a M. Lutovského), Archeologie ve středních Čechách 4, 385 - 483 (+ bibliografie na str. 505 - 530).

Meduna, P. 1993: K rekonstrukci vnitřní struktury hradské organizace Přemyslovců v severozápadních Čechách, in: Lokalne ośrodki wladzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo - Wschodniej, Wroclaw, 91 - 108.

Procházka, R. 1993: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11. a 12. století na Moravě, in: Lokalne ośrodki wladzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo - Wschodniej, Wroclaw, 109 - 141.

Sláma, J. 1986: Střední Čechy v raném středověku II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu.            Praehistorica 11. Praha.

Šolle, M. 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní, Památky archeologické 60, 1 - 124.

 

5. Sakrální stavby a pohřbívání na sklonku raného středověku

Hejna, A. 1981: Novější objevy románské sakrální architektury v Čechách, Archeologické rozhledy 32, 636 - 647.

Krumphanzlová, Z. 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9. - 11. věku v Čechách, Památky archeologické 65, 34 - 110.

Krumphanzlová, Z. 1982: Pohřebiště jako pramen sociální skladby obyvatelstva, in: Metodologické problémy československé archeologie, Praha, 108 - 117.

Ludikovský, K. - Snášil, R. 1974: Mladohradištní kostrové pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách (o. Břeclav). Studie AÚ ČSAV v Brně II/4. Praha.

Nechvátal, B. 1999: Radomyšl - raně středověké pohřebiště. Praha.

Macek, P. 1992: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Zprávy památkové péče 52, 6 - 13.

Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

Sommer, P. 1982: K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech, Archaeologia historica 7, 453 - 469.

Sommer, P. 2000: Smrt kněžny Ludmily a začátky české sakrální architektury, Český časopis historický 98, 229 - 260.

Šolle, M. 1990: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči, Památky archeologické 81, 140 - 207.

Šolle, M. 1991: Kostel P. Marie na Budči (okr. Kladno). Podle archeologického výzkumu v letech 1975 - 1980, Památky archeologické 82, 231 - 265.

Radová - Štiková, M. 1979: České románské stavitelství v 11. až 13. století, Dějiny věd a techniky 12, 193 - 208.

 

6. Počátky monasticismu v Čechách a jeho evropské souvislosti

Dragoun, Z. - Merhautová, A. - Sommer, P. 1993: Stavební podoba břevnovského kláštera ve středověku, in: Milénium břevnovského kláštera (993 - 1993), Praha, 67 - 137.

Charvátová, K. 1995: Ve stopách svatého Bernarda z Clairvaux? Nejstarší cisterciácká ekonomika, Francie a Čechy, Mediaevalia historica Bohemica 4, 125 - 145.

Charvátová, K. 1998: Dějiny cisterckého řádu v Čechách I. Praha.

Charvátová, K. 2000: Počátky cisterckých klášterů v Čechách, in: 900 let cisterciáckého řádu, Praha, 65 - 78.

Reichertová, K. 1985: Proboštství ostrovského kláštera na vrchu Velízu, Památky archeologické 76, 168 - 183.

Reichertová, K. 1978: Stavební počátky bývalého slovanského kláštera na Sázavě (K archeologickému objevu tetrakonchy v severní zahradě), Umění 26, 134 - 151.

Reichertová, K. 1989: Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1, Na Františku. Výsledky archeologického výzkumu, Archaeologica Pragensia 10, 133 - 204.

Richter, M. - Merhautová, A. - Břicháček, P. - Sommer, P. 1990: Bazilika s první jižní kaplí Ostrovského kláštera, Umění 38, 185 - 193.

Sommer, J. 1998: První etapa průzkumů románského konventu v Milevsku v roce 1998, Výběr - časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 225 - 235.

Sommer, P. 1978: České kláštery 10. - 13. století ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 3, 337 - 345.

Sommer, P. 1991: První dvě staletí benediktinských klášterů v Čechách, Studia mediaevalia Pragensia 2, 75 - 100.

Sommer, P. 1996: Zum Stand der monastischen Archäologie in Böhmen, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, 169 - 177.

Vlček, P. - Sommer, P. - Foltýn, D. 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

 

7. Vznik  pozemkové šlechty a archeologie

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

Durdík, T.  2000: Nástin problematiky českých feudálních sídel 13. století, Castellologica bohemica 7, 17 - 50.

Durdík, T. - Klápště, J. 1992: Dva pohledy na počátky hradu Riesenburku, Archeologické rozhledy 44, 266 - 276.

Hejna, A. 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách, Památky archeologické 74, 366 - 436.

Chotěbor, P. 1989: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.), Archaeologia historica 14, 257 - 270.

Procházka, Z. 1991: Postavení hradu na Velkém Kouřimu ve vývoji českého hradního stavitelství, Castellologia bohemica 2, 67 - 78.

Unger, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo 13. století na jižní Moravě. Brno.

Zápotocký, M. 1973: Pozdněhradištní nálezy z Třebušína. Otázka opevněných sídel z rané doby kolonizace 11. a 12. století na severním Litoměřicku, Litoměřicko 10, 5 - 25.

 

8. Životní standardy mladší fáze raného středověku (11. - 12. stol.).

Proměny životního stylu a standardů na základě studia artefaktů 13. století.

Bartošková, A. 1995: Die Knochen- und Geweihindustrie aus der Vorburg des frühmittelalterlichen Budeč - Lage Na kašně, Památky archeologické 86, 21 - 62.

Boháčová, I. - Frolík, J. - Petříčková, J. - Žegklitz, J. 1990: Příspěvek k poznání životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech, Archaeologia historica 15, 177 - 189.

Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6. - 12. století na území čech, Moravy a Slovenska, Památky archeologické 87, č. 2, 124 - 179.

Dragoun, Z. - Havrda, J. 1996: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském, Průzkumy památek III/1, 115 - 118.

Dragoun, Z. 1994: Akustické nádoby v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském, Průzkumy památek I/1, 114 - 118.

Dragoun, Z. 1993: Středověké podlahy a dlaždice z břevnovského kláštera, Zprávy památkové péče 53, 170 - 176.

Goš, V. 1986: Kolekce kovových předmětů slovanské osady v Mohelnici, Časopis Slezského muzea, série B, 35, 193 - 199.

Hejdová, D. - Nechvátal, B. 1970: Raněstředověké dlaždice v Čechách, Památky archeologické 61, 100 - 183, 395 - 471.

Hrdlička, L. 1993: Poznámky ke chronologii pražské středověké keramiky, Archeologické rozhledy 45, 93 - 112.

Charvát, P. 1991: Pallium sibi nullatenus deponatur. Textilní výroba v raně středověkých Čechách, Archaeologia historica 15, 69 - 86.

Chotěbor, P. 1985: Středověké ryté kresby na stěnách interiéru baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, Archeologické rozhledy 37, 628 - 643.

Kaván, J. 1964: Problematika datování a funkce některých výrobků z kosti a parohu u Slovanů na základě nálezů na Sekance u Davle, Vznik a počátky Slovanů 5, 217 - 249.

Klápště, J. 1983: Studie o středověké studně z Mostu, Památky archeologické 69, 423 - 475.

Klápště, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138 - 158.

Klápště, J. 1999: Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovských Čechách, Archeologické rozhledy 51, 774 - 808.

Klápště, J. 1999: Příspěvek k povaze svědectví středověkých artefaktů: úzký kostěný hřeben a možnosti jeho výpovědi, in: Avenarius, A. - Ševčíková, Z. eds.: Slovensko a európsky juhovýchod - Medzikultúrne vzťahy a kontexty (Zborník k životnému jubileu T. Štefanovičovej), Bratislava, 364 - 384.

Merhautová, A. 1988: Skromné umění. Praha.

Měřínský, Z. 1980: Středověké zbraně z okolí Loděnic, okr. Znojmo, Archeologické rozhledy 32, 36 - 47.

Sommer, P. 1989: K poznání církevní hmotné kultury 13. století v Čechách, Archaeologia historica 14, 53 - 63.

Petříčková, J. 2000: Domácí a lovná zvířata v době hradištní, Archeologie ve středních Čechách 4, 485 - 488.

Rusó, A. 1994: Statistické zhodnocení keramiky ze Zabrušan a Chlumce, Památky archeologické 85, 34 - 81.

Staňa, Č. ed. 1994: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Internationale Tagungen in Mikulčice I. Brno (zejména články Tomkové, K. a kol. a Bubeníka, J. - Meduny, P.)

 

9. Počátky měst a formování jejich zázemí

Brachmann, H. - Klápště, J. eds. 1996: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické - Supplementum 6. Praha.

Doležel, J. 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411, Mediaevalia archaeologica 2, 159 - 259.

Frolík, J. - Sigl, J. 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrázky každodenního života. Chrudim.

Hauserová, M. 1992: Příspěvek ke genezi půdorysného rozvrhu zakládaných měst v českých zemích, Zprávy památkové péče, roč. 1, č. 0, 9 - 15.

Hauserová, M. 1995: Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem (Příspěvek k poznání dispozičního typu), Archaeologia historica 20, 35 - 52.

Hoffmann, F. 1992: České město ve středověku. Praha.

Hrdlička, L. 1984: Outline of development of the landscape of Prague historical core in the middle ages, Archeologické rozhledy 36, 638 - 652.

Ječný, H. a kol. 1984: Praha v raném středověku, Archaeologica Pragensia 5 / 2, 212 – 288.

Kejř, J. 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha.

Klápště, J. - Smetánka, Z. - Dragoun, Zv. 1983: Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, Archeologické rozhledy 35, 387 - 426.

Procházka, R. 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Mediaevalia archaeologica 2, 7 - 158.

Richter, M. 1979: Archeologický výzkum českých měst 13. století, Hospodářské dějiny 4, 5 - 41.

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

Richter, M. - Smetánka, Z. 1987: Archäologische Untersuchungen zum städtischen Wohnhaus des Mittelalters in Böhmen, unter besonderer Berücksichtigung von Prag, in: Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geographie 5, 67 - 95.

Richter, M. - Vokolek, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

Tomas, J. 1999: Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Litoměřice.

Velímský, T. 1989: K problematice počátků českých měst - prostorový vývoj a nejstarší zástavba, Archaeologia

historica 14, 67 - 93.

Žemlička, J. 1978: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, Československý časopis historický 26, 559 - 586.

 

10. Odraz středověké transformace ve struktuře zemědělského osídlení

Belcredi, L. 1999: Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec, Archaeologia historica 24, 69 - 80.

Frolec, V. 1992: Dva světy: ke genezi středověké návsi, Archaeologia historica 17, 305 - 326

Ježek, M. 1999: Sídelní pás u středověkého Zbečna, Mediaevalia archaeologica 1, 269 - 304.

Klápště, J. 1991: Studies of structural change in medieval settlement in Bohemia, Antiquity 65, 396 - 405.

Nováček, K. - Vařeka, P. 1997: Archeologický výzkum žijících vesnic středověkého původu v Čechách, Archeologie ve středních Čechách 1, 429 - 444.

Razím, V. 1993:  K počátkům města Rakovníka (K problematice středověkého vesnického urbanismu ve středních Čechách), Památky středních Čech 7/3, 9 - 23.

Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

Smetánka, Z. – Klápště, J. 1981:  Geodeticko – topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, Památky archeologické 72, 416 – 458.

Štěpánek, M. 1969: Strukturální změny středověkého osídlení I - II, Československý časopis historický 17, 457 - 488, 649 - 681.

Žemlička, J. 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.