Texty

 • Brázdil, R. - Kotyza, O. 2001: Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití v historickém výzkumu. Časopis Matice moravské, ročník 120 - Supplementum 1 (Historie a interdisciplinární výzkum), 2001, s. 17-59.
 • Brázdil, R. - Kotyza, O. 2008: Historická klimatologie a historie - Sborník sjezdu českých historiků v Pardubicích.
 • Brázdil, R. v tisku: Meteorologické extrémy a povodně v České republice - Přirozený trend nebo následek globálního oteplování? Geografie - Sborník České geografické společnosti - ročník 107, č. 4, 2002.
 • Daněček, V. -Turek, J. 2000: Symbolické zbraně z měkkých hornin v období kultury se šňůrovou keramikou v Čechách. Buchvaldkův sborník, Most.
 • Dohnal, M. - Vařeka, P. v tisku: Archeologický výzkum novověké vesnice v Čechách.
 • Fridrich, J. - Vencl, S. 1994: Investigations into the Palaeolithic and Mesolithic, 1969-1993. In: 25 years of arch. research in Bohemia, Památky archeologické - Supplementa 1, 11-22 (český překlad).
 • Gojda, M. n.d.: Aerial archaeology in Bohemia at the turn of the twentieth century: The integration of landscape studies and non-destructive archaeology.
 • Kotyza, O. (v tisku): "Skutkům předků svých zahynouti nedají" Ocenění významu vyprávěcích pramenů severočeské provenience pro studium kolísání klimatu v českých zemích.
 • Kuna, M. 2001: Povrchový sběr a intenzita využití krajiny v pravěku. In: Kozłowski, J.K. - Neustupný, E. (eds.), Archeologia przestrzeni. Metody i wyniki badań osadniczych w dorzeczach górnej Łaby i Wisły, Kraków (PANU), 27-54.
 • Kuna, M. a kol. 2003: Nedestruktivní archeologie (1). Zkrácený text vybraných kapitol pro TEM 1.
 • Kuna, M. a kol. 2003: Nedestruktivní archeologie (2). Zkrácený text vybraných kapitol pro TEM 1.
 • Matoušek, V. - Turek, J. 1998: Nález nádoby sídlištního typu šňůrové keramiky z vrchu Bacína (k.ú. Vinařice). Archeologické rozhledy 50, 359-374, 486.
 • Neustupný, E. 1967d: Základní prehistorické modely. Dějiny a současnost 9, 32-34.
 • Neustupný, E. 1969c: Nové směry v archeologii. Dějiny a současnost 11, 38-42.
 • Neustupný, E. 1971: Whither archaeology? Antiquity 45, 34-39 (český překlad).
 • Neustupný, E. 1978a: Mathematics at Jenišův Újezd. In Waldhauser,J.: Das keltische Gräberfeld bei Jenišův Újezd in Böhmen 2. Teplice, s. s. 40-66 (český překlad).
 • Neustupný, E. 1983: Demografie pravěkých pohřebišť. Památky archeologické 74, 7-34.
 • Neustupný, E. 1986: Sídelní areály pravěkých zemědělců. Památky archeologické 77, 226-276.
 • Neustupný, E. 1986: Nástin archeologické metody. Archeologické rozhledy 38, 525-548.
 • Neustupný, E. 1994a: Settlement area theory in Bohemian archaeology. Památky archeologické - Supplementum 1, 248-258 (český překlad).
 • Neustupný, E. 1994b: Role databází v archeologii. Archeologické rozhledy 46, 121-128.
 • Neustupný, E. 1995a: The significance of facts. Journal of European Archaeology 3.1, 189-212 (český překlad).
 • Neustupný, E. 1995c: K teorii terénního výzkumu v archeologii. Archeologické fórum 4, 85-94.
 • Neustupný, E. 1995d: Úvaha o specializaci v pravěku. Archeologické rozhledy 47, 641-650.
 • Neustupný, E. 1996a: Polygons in archaeology. Památky archeologické 87, 112-136 (český překlad).
 • Neustupný, E. 1996c: Téze o pravěku a učebnice pravěku. Archeologické rozhledy 48, 311-322.
 • Neustupný, E. 1996d: On prehistoric warfare. Journal of European Archaeology 4, 367-373 (český překlad).
 • Neustupný, E. 1997a: Uvědomování minulosti. Archeologické rozhledy 49, 217-230.
 • Neustupný, E. 1997b: Šňůrová sídliště, kulturní normy a symboly. Archeologické rozhledy 49, 304-322.
 • Neustupný E. (ed.) 1998a: Space in Prehistoric Bohemia. Praha: Archeologický ústav. (český překlad kapitol 1, 2, 3 a 8).
 • Neustupný, E. 1998e: Concept building in archaeology. In: W.Hensel, S.Tabaczyński and P.Urbańczyk, Theory and Practice of Archaeological Research, Vol.III Dialogue with the Data. Warszawa, 21-31 (český překlad).
 • Neustupný, E. 2000: Archeologie ve třetím tisíciletí .
 • Neustupný, E. 2000: Predikce areálů archeologického zájmu. Památky archeologické Supplementum 13 - In memoriam Jan Rulf, 319 - 324.
 • Neustupný, E. n.d. Prehistoric demography (Toulouse 2004)
 • Neustupný, E. 2007: Vymezení archeologie. In: Kuna, M. (ed.), Archeologie pravěkých Čech 1, 11-22.
 • Nováček, K. 1993: Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin (příspěvek k metodice povrchového průzkumu). Studie z dějin hornictví č. 23, str. 7-11.
 • Nováček, K. n.d.: Západní Čechy v 10. až 13. století. (kapitola ze Západočeské vlastivědy, připravovaný svazek Historie I).
 • Nováček, K. 2001: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém. Archeologické rozhledy 53, 279 - 309.
 • Nováček, K. - Vařeka, P. (v tisku): Archeologie středověké vesnice, středověký vesnický dům, archeologie novověké vesnice, in: Encyklopedie národopisu Čech, Moravy a Slezska.
 • Oliva, M. (2002): Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu. Archeologické rozhledy 54, 555-581.
 • Pleinerová, I. 1986: Březno: Experiments with building Old Slavic houses and living in them - Březno: pokusy s výstavbou a obýváním staroslovanských domů. Památky archeologické 77, 104-175. (český překlad).
 • Šmejda, L. 2001: Kostel, nebo mohyla? Příspěvek ke studiu pohřebních areálů - Church or Tumulus? A contribution to the study of burial areas. Archeologické rozhledy 53, 499 - 514.
 • Turek, J. 1996: Osídlení Pražské kotliny v závěru eneolitu. Nástin problematiky období zvoncovitých pohárů. Archaeologica Pragensia 12, 5-58.
 • Turek, J. 1997: Nález misky typu "Lublaňských blat" z Prahy - Šárky. Úvahy o významu eneolitických opevněných výšinných sídlišť. Archaeologica Pragensia 13, 29-37.
 • Turek, J. 2000: Being a Beaker child. The position of children in Late Eneolithic society. Památky archeologické Supplementum 13 - In memoriam Jan Rulf, 424 - 438.
 • Turek, J. 2001a: Stone axes as tools, valuables and symbols (3300-1900 BC). In: Georghiu, D. (ed.): Material, Virtual and Temporal Compositions: On the Relationship between Objects, British Archaeological Reports 953 (IS), Archaeopress, Oxford, 53-62.
 • Turek, J. 2001d: Plzeňská katedra archeologie v roce 2000, Archeologické rozhledy 53.
 • Turek, J. 2002b: Katedra archeologie v Plzni v roce 2001, Archeologické rozhledy 54.
 • Turek, J. 2002d: "Cherche la femme!" Archeologie ženského světa a chybějící doklady ženských pohřbů z období zvoncovitých pohárů v Čechách. "Cherche la femme!". The Archaeology of woman's world and the missing evidence of female burials in the Bell Beaker Period in Bohemia, In: Evžen Neustupný (ed): Archeologie nenalézaného, Plzeň - Praha, 217-240.
 • Turek, J. 2003: Aktivity Katedry archeologie v Plzni v roce 2002, Archeologické rozhledy 55.
 • Turek, J. - Majer, A. 1999: Příklad aplikace fosfátové půdní analýzy na pohřebním nálezu v Tišicích ( okr. Mělník). Archeologie ve středních Čechách 3.
 • Turek, J. - Daněček, V. 2000: Únětické sekeromlaty se sedlovitým žlábkem v Čechách. Kamenné symboly v době bronzu? Pravěk NŘ 10, 251 - 260.
 • Vařeka, P. 1998: Kámen v tradičním vesnickém stavitelství ve středověké Evropě. Kámen 4, 163-172.Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.