K teorii terénního výzkumu v archeologii

Evžen Neustupný

(Archeologické fórum  4, str. 85-94)

 


Obsah:

1. Pojetí "výzkumu" v české archeologii

2. Empirická složka archeologie a její dočasnost

3. Vyčerpatelnost archeologických pramenů

4. Záchranné výzkumy?

5. Terénní výzkum jako odpověď na otázky

6. Metoda terénních výzkumů

Literatura


 

1. Pojetí "výzkumu" v české archeologii

 

Na rozdíl  od většiny jiných  vědních oborů, a  na rozdíl od jiných národních archeologií, se  v české archeologii termín "výzkum"  stal  téměř synonymem  termínu  "terénní výzkum". Pokud  český archeolog  slyší slovo "výzkum", vůbec  ho ani nenapadne, že by se mohlo  mluvit o výzkumu teoretickém, ale nepřipomene mu to ani třeba výzkum ekofaktů. Tato skutečnost naznačuje, že zde došlo  k významnému posunu významu běžných termínů vědy.

K takovému posunu došlo zejména  v padesátých a šedesátých létech. Domnívám se, že důvody byly tři. Jedním z nich bylo  nepochybně působení Jaroslava  Böhma, který byl v ovzduší 50. let vedoucí  osobností české archeologie. Tento archeolog, který nepochybně v předválečném období prokázal vynikající vědecké kvality, se po II. světové válce publikačně odmlčel.  Ačkoliv patřil mezi politické špičky tehdejšího režimu, nestal se marxistou. Nebylo v jeho zájmu, aby jiní archeologové se  zabývali  teorií: pokud by byli marxisty, mohlo by to znamenat určité komplikace, pokud by vyjadřovali názory nemarxistické,  musel by je někdo v oficiálním postavení potlačovat. Bylo tedy výhodné, ztotožnit archeologii s její empirickou činností, s terénním výzkumem. To je pozoruhodné, neboť  ve svých předchozích pracech Böhm indikoval svůj mimořádný  zájem o  teoretické formulace.

Je  zajímavé, že  Böhmovo chápání  archeologie jakožto terénního výzkumu  plně převzal i jeho nástupce ve funkcích Jan Filip, ačkoliv terénní výzkum mu byl zcela cizí a sám ho prakticky nikdy neprováděl. Zřejmě i on vycítil výhody takového pojetí.

Ani v  této době ovšem nebylo možné existenci teoretických otázek  zcela  popřít;  i  tak se komunističtí historici proti empirizmu v naší archeologii stále bouřili. Na obranu archeologie bylo možno předstírat, že teoretické otázky se řeší terénním  výzkumem. Taková téze byla sice v rozporu i s marxistickou gnoseologií a velice připomínala jednoho z největších nepřátel dělnické třídy - pozitivismus, ale z úst mocných byla přesto přijímána. Je to jeden z dokladů, že tehdy nešlo o prosazení nějakého filozofického názoru, nýbrž daleko spíše o vytvoření mocenských struktur spolehlivě kontrolujících jednotlivé oblasti společenského života.

Tézi  o  tom,  že  řešení  teoretických  problémů  lze "vykopat", přijala následně celá  generace českých a slovenských archeologů. Také oni  měli na tomto poli svoje zájmy. Viděli totiž  na příkladě  jiných společenských věd, jak  se tam  vymáhá  ideologický žargon a povině rozkvétá ideologický verbální balast, a ztotožnění  výzkumu vůbec s terénním výzkumem  je před takovou ponižující služebností do určité míry chránilo (srov Kuna 1993, 390). Tím spíše, že jejich  teorie byla  založena  na  typologickém paradigmatu německého typu,  které po druhé světové  válce bylo důsledně odteoretičněno i ve všech  sousedních zemích,  takže se přiblížilo československému předválečnému  standardu. Takto artikulované typologické  paradigma velice zdůrazňovalo empirický základ archeologie.

Kromě dvou uvedených  ideologických důvodů  nelze ovšem podcenit  třetí  kořen specifického pojetí výzkumu v naší archeologii - vliv  pozitivistické teorie vědy, zprostředkované hlavně přírodovědou 19. století. Dodnes se u některých archeologů setkáváme s názorem, že archeologický terénní výzkum je pozorování faktů, do kterého teorie nemají co mluvit:  naopak, teorie nás mohou od správného, objektivního pozorování  svést. Tento názor byl sice teorií vědy už dávno překonán, ale konkrétní discipliny mají za obecnou teorií vždy určité (někdy značné) zpoždění.


[Obsah]


2. Empirická složka archeologie a její dočasnost

Předchozí  úvod se  mi zdál  nutný k  tomu, abychom správně interpretovali dva termíny: archeologický výzkum a terénní (archeologický) výzkum. Je to zapotřebí  k pochopení úlohy terénního výzkumu  v archeologii a  k zamezení toho,  aby se archeologie sama s terénním výzkumem ztotožňovala (srov. Neustupný 1990).

Základem pochopení každého terénního výzkumu, ať zkoumá lokalitu ohroženou nebo neohroženou, je skutečnost, že výzkum má přinést prameny k řešení nějaké teoretické otázky. Cesta od pramenů  k teorii  je ovšem složitým postupem v několika  krocích: od terénní analýzy  (tj. od skutečného rozebrání  terénní situace neboli od  terénního výzkumu) je nutno přejít k  analýze "laboratorní"  (ovšem dodnes  často prováděné holými smysly  bez použití  přístrojů)  vedoucí k deskriptivním  systémům; odtud  pak ke generování neboli syntéze  struktur objektivně obsažených  v  deskriptivních systémech, a  konečně   k  interpretaci  neboli  vysvětlení nalezených struktur prostřednictvím modelů (srov. Neustupný 1986a; 1993a). Každý ze tří  základních kroků (analýza, syntéza  struktur, interpretace  prostřednictvím modelů)  má svoje specifické  problémy. Je nepochopitelné, jak je možné se domnívat, že to vše lze nahradit jakousi mlhavě pojímanou analýzou, kterou se rozumí jednoduchá cesta od empiricky pojatých  "nálezů" přímo k historickým teoriím, nebo přímé srovnání nálezové situace  s popisy převzatými z písemných pramenů s naprostým opomenutím nepominutelného mezičlánku (skutečné) analýzy pramenů a syntézy struktur.

Archeologický  terénní  výzkum  jako empirická  vědecká aktivita se  neprovádí k uspokojení  pouhé obecné zvědavosti na  to, co  je pod  zemí, nýbrž  -  ve  svých  důsledcích - k  uspokojení  zvědavosti  vědecké.  To ovšem znamená, že archeolog,  který výzkum  zahajuje, musí  mít po ruce výčet vědeckých otázek na různé úrovni obecnosti  vyplývající z jeho modelu  minulosti  (tento výčet  se pak výzkumem modifikuje) a musí mít dobrou představu o tom, které konkrétní prameny a jejich kontexty dokáží k řešení takových otázek  přispět. Současně  musí  mít  přehled o volných kapacitách  protože, jak  uvidíme, terénní  výzkum končí až publikací.

Vědecký  terénní  výzkum v archeologii  znamená  vždy vytvoření  zpětné  vazby  mezi  teorií  a empirií (Neustupný 1991a).  Teorie dává  empirickému výzkumu otázky,  které vyplývají  z  teoretických  modelů  minulosti  (méně přesně z hypotéz o  minulosti); empirie poskytuje  prameny, v nichž jsou obsaženy struktury, které nejen vedou k potvrzení nebo k zamítnutí  výchozího modelu, nýbrž svou konkrétností jej přesahují a  mají tak za důsledek  jeho obohacení. Teorie je tedy nejen  vstupem do terénní  činnosti, nýbrž  i jejím výstupem.

Každá konkrétní věda svůj aspekt  teoretický a empirický. Empirický aspekt archeologie nelze ovšem ztotožňovat s terénním výzkumem: existuje např. i empirický výzkum prováděný na artefaktech a ekofaktech, které už jsou součástí nějakých  sbírek. Vztah teorie a empirie je dosti komplikovaný (srov. Neustupný 1993a) a  detailně se s ním na tomto místě nebudu zabývat. Chtěl bych jenom uvést, že mnoho empiristů se domnívá, že empirický aspekt má pro budoucnost mnohem  větší hodnotu  než  teorie:  ten, kdo získal nové nálezy, bude v budoucnosti  vždy pozitivně hodnocen, zatímco teoretici budou zapomenuti po jednom nebo dvou desítiletích. To je ovšem možné, protože  teorie se skutečně  v některých obdobích obměňuje  velmi rychle. Rychlost  obměny nemá ovšem co dělat s hodnotou a skutečným významem vědecké práce.

V poslední době ovšem  prudce narůstají  i  změny v technice empirických výzkumů. Protože kromě  toho terénní výzkum závisí prokazatelně i na teoretických otázkách, které má řešit, budou stále  rychleji zastarávat i výsledky tohoto výzkumu. Samozřejmě, nálezy a primární  dokumentace výzkumu (srov. Neustupný 1994a) určitou informaci ponesou vždy, ale neměli  bychom být  tak nemístně  pyšní na svoje schopnosti konce 20.století, abychom si  nepřipustili, že v budoucnosti lze očekávat terénní archeologii zcela  nového typu.  Naše výzkumy, třeba i s použitím  Harrisovy matice, mohou mít pro archeology    na  počátku 21. století  asi  takovou přitažlivost, jakou mají Krolmusovy nálezy pro nás. Ti, kdo zbytečně prozkoumali nějaké naleziště, se proto mohou místo chvály dočkat odsouzení.

V důsledku  těchto skutečností  mají jak archeologické teorie (výsledky  teoretických  výzkumů), tak  i  výsledky terénních  archeologických  výzkumů   krátký  život. Jediný způsob, jak  se s tím  vyrovnat, je urychlení  koloběhu mezi empirickým  a teoretickým  aspektem vědy;  neprodloužíme tím sice  životnost teorií a výsledků  empirických výzkumů, ale můžeme tím podstatně zvýšit  jejich efekt. To ovšem vyžaduje podstatné zkrácení doby, která uplyne mezi terénním výzkumem a jeho   publikací  (včetně publikace jeho teoretického přínosu). Jinak se stále budou množit případy, že nálezy a jejich dokumentace  budou odpovídat na otázky předchozího paradigmatu a  v době publikace už nebudou nikoho zajímat, ačkoliv při včasném uveřejnění  by bývaly vzbudily obrovskou pozornost (Kuna a Klápště 1990).  To ovšem předpokládá, že i v české  archeologii se prosadí myšlenka,  že publikace je součástí terénního (i každého jiného) výzkumu; výzkum končí teprve publikací a nikoliv archivováním rukopisné zprávy.

Názor, že terénní  výzkum je ukončen sepsáním nálezové zprávy, platil velmi dlouho jako jedno ze základních dogmat naší  archeologie. Uložení  nálezové  zprávy do  "archivu" Archeologického  ústavu  jako  konec  terénního  výzkumu byl umožněn vírou, že archeologické terénní výzkumy se v určitém slova smyslu dělají pro budoucnost. Výzkumné techniky a otázky, které k výzkumu  vedly a které jsou historicky podmíněny, se často chápaly  jako dokonalé, definitivní, nadčasové,  na nichž     nic podstatného  nelze změnit. Archeologický  výzkum  v  rámci   těchto  představ  vedl  ke kumulaci poznatků, nikoliv ke směně toho, co dnes jmenujeme paradigmaty (k  tomu srov. Neustupný 1976a; 1976b). Pokrok vědy se odehrává  především  v  teoretické sféře, a nové prameny  zasáhnou  teorii  nejefektivněji  v  době,  kdy  jí nejlépe  svým  charakterem  odpovídají,  tj.  v době svého získání. Jedno desítiletí  prodlevy může velmi podstatně erodovat  přínos, jaký  je  v  archeologických  pramenech latentně obsažen.


[Obsah]


3. Vyčerpatelnost archeologických pramenů

Terénní výzkum, tak jak byl doposud chápán, je v archeologii jen dočasnou empirickou aktivitou, neboť  množství archeologických památek v terénu je omezené a vyčerpatelné. Některé typy památek (neporušené mohyly, dobře zachovaná naleziště všech typů, jeskyně apod.) se u nás již blíží vyčerpání.

Ve světle vyčerpatelnosti archeologických pramenů se jeví poněkud jinak než doposud tzv. systematické výzkumy neohrožených lokalit, obvykle velkých rozměrů, tak jak byly u nás běžné za socialismu. Tyto výzkumy byly po ekonomické stránce umožněny neefetivností socialistické ekonomiky a skrytou nezaměstnaností (srov. Neustupný 1993b), a stál za nimi  ideologický motiv demonstrativní socialistické péče o "vědu" a o "naši slovanskou minulost", která nás údajně spojovala s   východní Evropou. Zejména  v padesátých a šedesátých létech znamenaly  takové "systematické výzkumy" nekontrolované    ničení ohrožených nalezišť, protože konsumovaly převážnou část finančních i personálních kapacit naší archeologie. Je ovšem nepopiratelné, že ve své době představovaly tyto terénní výzkumy i určitý přínos, který by si vyžadoval zvláštní nezaujaté posouzení.

Pokud se v sedmdesátých a osmdesátých létech postupně přecházelo k  výzkumům ohrožených  nalezišť, nebylo to na základě racionálních teoretických postulátů, nýbrž především proto, že režim po roce 1968  už nebyl ochoten demonstrovat svou velkorysost v ideologicky tak neefektivní sféře, jakou se stala archeologie. Slovanství už přestalo být atraktivním heslem, a  ztotožňování terénního výzkumu s totalitou oboru spíše uškodilo než pomohlo. Proto vysychaly prameny financí nutných k provádění velkých  "systematických" výzkumů a bylo nutno se obracet jinam. Při návyku na ztotožnění archeologie s terénní činností to pochopitelně nebylo obrácení k teorii, nýbrž  k  tzv. záchranným výzkumům placeným  investory; v oficiálním    žargonu se tomu říkalo  "společenské objednávky". Objektivně se ovšem situace  v ničení památek zlepšila.

Morální odpovědnost  našich generací  za pramennou základnu celé budoucí archeologie spočívá v  tom, aby pokud možno maximální  prostředky, které stát a další subjekty ze svých  rozpočtů na archeologii  vydávají, byly věnovány výzkumu  takových ohrožených  lokalit, jaké nelze památkově chránit. Přitom je nutno si stále uvědomovat, že výzkum ohrožené lokality můžeme považovat za plně efektivní  jen tehdy,  jestliže    v  současné době přispěje k rozvoji archeologické teorie, neboť ta jedině může v dalším kroku zdokonalit  terénní  činnost  a  uvést  tak do činnosti permanentní zpětnou vazbu mezi teorií a empirií.

To ovšem nevylučuje zcela, aby v malém rozsahu byla zkoumána i neohrožená naleziště tam,  kde je to pro pokrok vědy  nutné a  kde téhož  výsledku nelze dosáhnout výzkumem lokality ohrožené (Kuna a Klápště 1990). Zde je však třeba maximální obezřetnosti,  protože ještě u  nás  žije hodně odchovanců dřívějších poměrů,  pro které "systematický" plně vybavený  výzkum trvající pokud možno celou generaci byl nejvyšším  ideálem. Upřímně  řečeno,  je to  i ideál mnoha "západních"  archeologů,  protože  v tržní ekonomice nejsou zpravidla schopni  zajistit  pro takové výzkumy  finanční krytí; když už, pak v zahraničí  (tj. mimo mateřskou zemi), kde výzkum má ideologické nebo politické pozadí. V tom je zde situace podobná bývalým poměrům u nás.


[Obsah]


4. Záchranné výzkumy?

Čtenář  si  mohl  všimnout,  že  jsem  vpodstatě  v minulých odstavcích  nepoužíval tradiční  termín "záchranné výzkumy". Je  to  způsobeno  tím,  že  ve skutečnosti  žádný  výzkum archeologické  památky nezachraňuje, a destruktivní  výzkum (tedy všechny terénní výzkumy tradičního typu, včetně sběrů) naopak památky  ničí (k tomu srov. Neustupný 1992). Dochází k tomu tím, že destruktivní  výzkum izoluje jednotlivé prvky archeologických pramenů  z jejich kontextu,  přičemž některé artefakty  a  zejména   ekofakty  propouští, a  také z kontextuálních  informací zaznamenává  jen některé. Termín "záchraný  výzkum" je  škodlivý zejména svým působením mimo archeologii, protože sugeruje dojem, že takovým výzkumem se památka  "zachraňuje",  a  po  jeho  provedení  je  tedy vše v pořádku.

Z principiálních důvodů nelze izolovat (a uschovat) vše a nelze zaznamenat všechny kontextuální informace, protože je jich teoreticky nekonečné množství. Je tedy nutný výběr, který archeolog  provádí už v  terénu; výběr závisí - vedle individuálních schopností a vědomostí archeologa - především na  jeho paradigmatu. Paradigma pak klade určité otázky a archeolog vybírá ta "fakta", která by mohla na jeho otázky dát odpověď. To, co archeolog    v terénu nevybere,  je výzkumem nenávratně ničeno: v tomto smyslu  se o tradičních postupech mluví jako o výzkumu destruktivním.

Uvedu příklad z  vlastní  zkušenosti. V  r. 1957  jsem prováděl malý  výzkum posledních zbytků  Komořanského jezera severozápadně od Mostu (na větší  výzkum nebyly prostředky, protože v  téže době se  provádělo množství  plánovaných systematických  výzkumů nijak  neohrožených lokalit). Těsně předtím  jsem opustil univerzitu, kde jsem byl vychován v souladu s  typologickým paradigmatem. Za přirozený vrchol archeologické  práce  jsem  považoval  takové  problémy jako původ  kultur a  jejich chronologii. Chronologii jsem  také svůj  výzkum plně  přizpůsobil: tomuto cíli odpovídala moje dokumentace profilů, způsob  odběru palynologických  vzorků a všechno ostatní (Neustupný  1985). Dnes  bych  si pochopitelně  kladl jiné otázky a výzkum bych vedl úplně jinak. Ale dnešní paradigma není poslední: je nepochybné, že budoucí generace  by chtěly mít takové  informace, jaké bych ani dnes nezaznamenal. Přitom lokalita je nenávratně zničena a další výzkum není možný.

Některé  lokality ovšem  nezničil  postup dolů,  nýbrž archeologové; objektivně vzato,  jde o tzv. archeologickou transformaci  (Neustupný 1993a).   v minulých generacích byly  takhle  postiženy celé  mohylníky  (s dokumentací odpovídající namnoze   starožitnickému  paradigmatu,  tj. z dnešního  hlediska  prakticky žádnou), a  v minulých desítiletích  podstatné  části  akropolí  některých hradišť. Zničena  (ve smyslu  destruktivního výzkumu)  je velká  část areálu Pražského hradu. Tím nechci říci, že z těchto výzkumů nepocházejí žádné informace, ale  to, že tyto informace jsou podmíněny  minulým  nebo dnešním  (někdy  zastaralým) paradigmatem, určitými výzkumnými  metodami  a kulturností a vzdělaností archeologa (tyto dva faktory zpravidla určují jeho zodpovědnost). Faktem zůstává, že destruktivní výzkum archeologickou situaci destruuje, a  tento fakt znamená trvalou ztrátu,  kterou nikdy nelze napravit.  Myslím, že to je  pádný  důvod  pro  maximální  rozvahu  při  výzkumu neohrožených lokalit nebo lokalit, které jsou "ohroženy" jen proto, že nějaký archeolog    zájem na  jejich výzkumu a nevyvine proto žádnou snahu o jejich ochranu.

Ovšem  i  výzkumy ohrožených  lokalit mají destruktivní charakter, a kromě toho se  po jejich průběhu zbytek terénní situace    zpravidla  zničí  nearcheologickýcm  zásahem. Optimálním  řešením by  jistě byla  památková ochrana  všech "nalezišť"  a zamezení  jejich narušování. Rozsáhlý průzkum povrchovými  sběry,  provedený  v  poslední  době oddělením prostorové   archelogie Archeologického ústavu  v Praze (Zvelebil et al. 1993; Kuna et al. 1993; Venclová nepubl.) však  prokazuje,  že  v   mnoha oblastech  je  "nalezištěm" kontinuum  krajiny (nebo  alespoň  její  velké úseky  - Kuna 1991b); je nerealistické se  domnívat, že tak obrovská území lze  totálně  chránit  před  ničením. Ničení archeologických památek  moderní  lidskou  činností  je  nevyhnutelné, pokud nechceme současný život zastavit. Podle mého názoru je ovšem možno toto ničení minimalizovat jak  co do jeho rozsahu, tak co do jeho důsledků.

Destruktivní výzkumy ohrožených lokalit tedy  jsou a po určitou dobu zůstanou nutností. Máme se spokojit se se snahou pokrýt  nějakým  výzkumem  všechny ohrožené lokality a být  rádi, že výzkum  "zachrání"  alespoň něco? Tradiční pojetí "záchranných výzkumů" je jistě pohodlným, organizačně a mentálně nenáročným automatismem s osvědčenými  výsledky a bez rizik. Je však vůbec možná jiná alternativa než kopat a kopat to, co nám přijde pod ruku a co je ekonomicky výnosné? Alternativu jsem v r. 1990 označil jako hospodaření s archeologickými  prameny (nebo hospodaření s  kulturním dědictvím - Neustupný 1991a).  Podstatou  této výzkumné strategie je úzké propojení teoretického výzkumu s prací v terénu.


[Obsah]


5. Terénní výzkum jako odpověď na otázky

Často  podléháme  omylu,  že logiku zpětné vazby mezi empirickým a teoretickým aspektem archeologie mohou mít jen výzkumy  "systematické", plánované podle vědeckých potřeb, nikoliv výzkumy ohrožených  nalezišť, jejichž  výběr je dán potřebami moderního života  ležícími mimo archeologii. Ovšem i v případě výzkumu ohrožených objektů jsou možné a dokonce nutné určité volby, které (při daných a zpravidla omezených kapacitních  možnostech)  nemohou  být provedeny jinak než podle teoretických hledisek.

Jednou  z  prvních  voleb  je  problém,  v jakém rozsahu zkoumat či  zda detailněji nezkoumat vůbec. Za situace, kdy nelze prozkoumat všechny bezprostředně ohrožené lokality, je to nutná  volba, protože jinak se zpravidla k terénnímu výzkumu vnutí  typy nalezišť  s vysokou pravděpodobností nalezení, takže dochází  k neustálé reprodukci  těchže informací (např. o knovízských sídlištích) a  na jiné, méně nápadné  a méně  časté typy  nalezišť se  z důvodu omezených kapacit nedostane. Je nutno řešit otázky  o rozsahu výzkumu (celá ohrožená partie naleziště nebo jeho vybrané části, omezení  na  tzv. vzácné komponenty  apod.) a jeho metodě (náhodný  nebo nenáhodný  výběr vzorku  z plochy  naleziště, úplný  výzkum objektů  nebo jejich vzorkování, jednorázové rozhodnutí nebo sekvenční výzkum apod.).

Druhou volbou je důraz na určité otázky  a tím  i na prameny, o nichž se předpokládá, že je umožní řešit. Lze se věnovat získání  maximálního počtu artefaktů (zejména pro chronologické studie), přednostnímu získávání ekofaktů (pro velmi zanedbané studium  tzv. životního prostředí minulých lidí), prostorovému rozložení nálezové situace (hranice jednotlivých komponent apod.), množství  určitých objektů (např. pro demografické odhady) atd. S tím souvisí již zmíněná metoda výzkumu. Námitka, že to všechno se má získat v maximálním množství,  je pokrytecká, protože je zcela nerealistická. Určité preference zde vždy jsou a být musí. Ačkoliv  při každém terénním výzkumu by se povinně měly získat určité standardní informace (přičemž  tento standard se nutně bude měnit), vědecký postup nadto přináší materiál k řešení zvlášních otázek, které jsou důsledkem objektivních okolností výzkumu  i   skutečností subjektivních, např. specielného zájmu konkrétního vedoucího výzkumu.

Je tudíž absurdní se domnívat, že při každém výzkumu lze získat  maximum artefaktů, ekofaktů a dalších poznatků pro řešení  všech možných otázek. Pokud si  to archeologie uvědomí, získá tím možnost svůj výběr dostat alespoň částečně pod kontrolu. Pokud budeme trvat  na tom, že každý výzkum má naleziště prozkoumat ve stejné míře, ztratíme tím jakoukoliv kontrolu nad svou činností, protože volby budou podvědomé nebo náhodné a praxe se bude lišit od deklarovaných záměrů. V takovém případě se terénní činnost stane rutinou, která má s vědou jen málo společného, a která proto vědě přinese jen málo. Z minulého období nám zůstalo v podvědomí,  že  "záchranný  výzkum"  může být prováděn s menším rozmyslem a v podstatě ledabyleji než výzkum "systematický": jakoby ohrožená památka nám měla být vděčna, že z ní "zachráníme" alespoň něco a nenecháme zničit vše. Taková vděčnost  je představitelná jen v situaci, kdy velká část prostředků se věnuje na "systematické" výzkumy neohrožených lokalit, které se dostaly do "státního plánu".


[Obsah]


6. Metoda terénních výzkumů

Existuje  ještě  řada   dalších  problémů  teorie  terénního výzkumu  v archeologii.  Je to  např. vymezení  typů terénní činnosti  jako  je  destruktivní  výzkum,  povrchové  sběry, nedestruktivní  druhy výzkumu  atd. Stranou  ponechávám také diskusi    jednotek    archeologických    pramenů,    jejich kontinuálního  či  diskrétního   rozložení,  otázku  vlastní izolace  artefaktů a  ekofaktů v  průběhu materiální analýzy archeologických  komplexů  a  s  tím související dokumentaci kontextů  apod.  V  následujících  odstavcích  bych se chtěl dotknout  některých  problémů  obecné  metodologie terénních výzkumů.  Nemám   zde  ovšem  na   mysli  konkrétní  pomůcky a postupy,  o  kterých  se  zpravidla  mluví  v  souvislosti s metodologií  terénního výzkumu,  a  na  něž se  často celá problematika  terénní archeologie  redukuje (dochází  k tomu nejen  u  nás,  nýbrž  i  v  zahraničí: srov. četné příručky k provádění terénního výzkumu).

V centru  pozornosti archeologie zatím zpravidla byl výzkum jednotlivých objektů případně profilů. Výzkum naleziště se chápal (a  většinou ještě chápe) jako suma, kumulace výzkumu jednotlivých objektů a profilů; metodologie výzkumu byla proto metodologií výzkumu objektů a profilů. Terénní práce se prakticky vždy soustřeďovaly do středu nalezišť; ukazuje na to mimo jiné i  skutečnost, že např. problém okraje naleziště vlastně neexistoval. Pokud někoho zajímal, pak zpravidla proto, aby se okraji vyhnul, protože tam objekty řídly a nakonec už se nenašlo vůbec nic (zde odhlížím od některých  výjimek jako jsou např. neolitické Bylany, kde došlo k hledání rozsahu nalezišť a kladení celé řady jiných významných otázek).

Problémy jako je okraj naleziště (srov. Neustupný 1973) se  vlastně naléhavěji  vynořily teprve po formulaci nových teoretických  pojmů sídelního areálu a komponenty (k tomu Neustupný 1986; 1991a; Kuna 1991b aj.; souhrnně a s bibliografií  Neustupný 1994b). V souvislosti s tím byly na  novém základě formulovány úlohy  jako je výzkum celých mikroregionů a regionů, výzkum   "industriálních  zón" (Venclová 1994), vymezení pojmů jako je prázdná komponenta, řídká komponenta apod.; současně s tím byly navrženy některé metody k jejich studiu (Neustupný 1982; 1987). Při přístupu k podobným otázkám byly využity i zatím  nestandardní prostředky archeologické teorie jako je demografický výzkum (Neustupný 1984).

Ve všech uvedených případech  hraje významnou roli pojem vzorkování a jeho významného typu, náhodného vzorkování. Je to  výsledek poznání,  že v případě rozsáhlých celků není realistické pomýšlet na prozkoumání všeho. To jasně vysvítá např. z  velikosti tzv. Pětipeské  pánve (Smrž 1982),  která měla  být prakticky celá zničena  těžbou nekvalitního uhlí (později bylo od těchto plánů upuštěno). Náhodné vzorkování, které bylo např. úspěšně realizováno při sběrech v rámci projektu ALRNB  (Kuna et al. 1993)  a při sběrech N.Venclové na Kladensku (Venclová 1994), vytváří předpoklad pro využití dalších návazných metod.

Při výzkumu rozsáhlých terénních celků se ovšem vždy bude využívat povrchových sběrů, jejichž metodika je nyní ze všech druhů terénní činnosti nejdůkladněji vypracována (Kuna 1995). Jak poukázala  řada autorů, představují ovšem sběry pouze jeden typ výzkumné činnosti v terénu, a stejně jako i typy jiné, má kromě řady výhod i některé nevýhody a nemůže se proto stát synonymem pro terénní výzkum obecně.

***

Tímto  příspěvkem  jsem  chtěl  poukázat  na  skutečnost, že i archeologický  terénní  výzkum    svou  teorii. Není to v žádném  případě soubor praktických rutin, které může vykonávat kdokoliv. Tím nechci říci, že  v řetězci výzkumné činnosti v  terénu musí být vědecký prvek přítomen ve všech jeho článcích.

Zkušenosti  ze zahraničí  ukazují,  že asi dlouho bude přežívat tradice "záchranných výzkumů", které budou vycházet nikoliv z  teoretických potřeb vědy,  nýbrž z potřeb obživy archeologů,  a jejichž  produkty budou končit ve sklepích zámků, aniž  by  vytvářely  jakoukoliv  zpětnou vazbu mezi empirí a teorií. Je jisté, že ani takové nálezy nebudou pro budoucnost zcela bezcenné, i když se mohou ocitnout v roli, kterou dnes mají v archeologických sbírkách ojedinělé nálezy keramiky  učiněné v 19. století. Tím  chci naznačit, že minimální bude nejen jejich hodnota vědecká, nýbrž i hodnota památková, protože ta je na vědecké hodnotě závislá.

Myslím, že  v současné době  jde především o  to, aby se pokud  možno nejvíce  archeologů bylo  ochotno zamýšlet  nad teoretickými otázkami terénního výzkumu.


[Obsah]


Literatura

Bibliografii  k  danému  tématu  jsem systematicky nesbíral; uvádím zde proto je některé vlastní práce a ty, které přímo zmiňuji v textu.

Kuna, M. 1991a:  The structuring  of prehistoric  landscape. Antiquity 65, No.247:332-347.

Kuna, M. 1991b: Návrh systému evidence archeologických nalezišť. Archeologické fórum 2:25-48.

Kuna, M. 1993:  Post-processual archaeology from a post-Marxist  perspective.  Archeologické rozhledy 45:390-395.

Kuna, M. 1995: Archeologický  průzkum povrchovými sběry. Zprávy ČAS, Praha Suppl. 23.

Kuna, M. - Klápště, J. 1990:  Poznámky  ke koncepci terénní archeologické práce. Archeologické rozhledy 42:435-445.

Kuna, M. - M. Zvelebil - P. Foster - D. Dreslerová 1993: Field survey  and   landscape  archaeology  research  design: Methodology of a regional field survey in Bohemia (Povrchový průzkum a  krajinná archeologie: Program a metodika regionálního  průzkumu  v  Čechách). Památky archeologické 84-2:110-130.

Neustupný, E. 1973: Sekvenční  metoda vedení archeologických výzkumů. Archeologické rozhledy 25:300-328.

Neustupný, E. 1976a: Paradigmata  ve středoevropském  neolitu a eneolitu.  Sborník  prací   filozofické  fakulty  brněnské univerzity E 20-21:125-132.

Neustupný, E. 1976b: Paradigm Lost. In: Glockenbechersymposium Oberried 1974. Bussum-Haarlem 241-248.

Neustupný, E. 1982: Optimalizace  výzkumu  archeologického regionu.  In:  Metodologické problémy československé archeologie. Praha 178-182.

Neustupný, E. 1984:  Archeologická  prospekce s  využitím pravděpodobnostních metod. In: Nové prospekční  metody v archeologii (Výzkumy v  Čechách, Supplementum 1984). Praha 105-130.

Neustupný, E. 1985:  K holocénu Komořanského  jezera. Památky archeologické 76:9-70.

Neustupný, E. 1986aNástin  archeologické  metody. Archeologické rozhledy 38:525-549.

Neustupný, E. 1986b: Sídelní   areály  pravěkých  zemědělců. Památky archeologické 77:226-234.

Neustupný, E. 1987Theoretisches    zur    Erforschung archäologischer    Mikroregionen.    In:    E.Černá   (ed.), Archäologische Rettungstätigkeit  in den Braunkohlengebieten und die Problematik  der siedlungsgeschichtlichen Forschung. Praha 299-301.

Neustupný, E. 1989Die Besiedlung Böhmens  im Äneolithikum. In:  Das  Aeneolithikum  und  die  frueheste Bronzezeit (C14 3000-2000  b.c.) in  Mitteleuropa (Praehistorica  15). Praha 81-84.

Neustupný, E. 1990:   W.Hensel,  L.Donato,  S.Tabaczynski: Teoria  i  praktyka  badan  archeologicznych 1. Archaeologia Polona XXVIII:248-260.

Neustupný, E. 1991a:.  Kam  česká  archeologie? Archeologické rozhledy 43:361-370.

Neustupný, E. 1991b: Community areas of  prehistoric farmers in Bohemia. Antiquity 65:326-331.

Neustupný, E. 1992:  Zachraňujeme  archeologické  památky? Zprávy památkové péče 52:18-20.

Neustupný, E. 1993a: Archaeological  Method. Cambridge: CUP.

Neustupný, E. 1993b: Czechoslovakia:  the last  three years. Antiquity 67:129-134.

Neustupný, E. 1994aRole   databází   v  archeologii. Archeologické rozhledy XLVI:121-128.

Neustupný, E. 1994bSettlement  area  theory in Bohemian archaeology. Památky archeologické - Supplementum 1:248-258.

Venclová, N. 1994: Field  survey of a prehistoric industrial region. Památky archeologické - Supplementum 1, 239-247

Venclová, N. 1995: Settlement area, production area and industrial zone.  In: M.Kuna,  N.Venclová (Eds.),  Whither archaeology? Praha 1995

Zvelebil, M. - J. Beneš - M. Kuna 1993: Ancient Landscape Reconstruction in  North Bohemia -  Landscape and Settlement Programme (Projekty Rekonstrukce krajiny v severních Čechách - Krajina a sídla). Památky archeologické 84-2:93-95.