Úvaha o specializaci v pravěku

Evžen Neustupný

(Archeologické rozhledy 47, 641-650).

 


Obsah:

1. ÚVOD

2. TRADIČNÍ POJETÍ SPECIALIZACE

2.1. Příčiny specializace

2.2. Fáze výrobní specializace

3. SPECIALIZACE JAKO VÝZNAM ARTEFAKTŮ

3.1. Vznik artefaktů a společnosti

3.2. Společenskost specializace

3.3. Formy specializace

3.4. Efektivnost a únosnost specializace

3.5. Problém nezbytnosti

3.6. Specializace a směna

4. SPECIALIZACE A SPOLEČENSKÉ INSTITUCE

5. LITERATURA


1. ÚVOD

Sociální svět živých lidí je vytvářen artefakty, texty a institucemi (k  těmto pojmům srov.  Neustupný 1995a), neboli (živou) lidskou kulturou. V tzv. mrtvé kultuře, tj. ve světě archeologických  pramenů,  je tomu odlišně: v důsledku transformací zde zbývají  jen archeologické fakty (artefakty a ekofakty), o  nichž ovšem víme, že  v původní živé kultuře plnily  nějaký účel: praktickou funkci, symbolický smysl a společenský význam (cf.  Neustupný  1986; 1993). Pokud chceme oživit  minulost na základě  archeologických pramenů, potřebujeme k tomu proto vedle archeologických faktů i dobrý model  někdejší živé skutečnosti, který je zdrojem poznání účelu těchto faktů. Cílem následující úvahy  je právě formulace určitého  modelu na dostatečně obecné úrovni. Ten ovšem pojednává téměř výlučně o situaci v živé kultuře.

Z  uvedené trojice aspektů účelu se zdá být nejméně zřejmý  společenský význam  archeologických artefaktů, který se často směšuje s jejich  symbolickým smyslem. Zatímco symbolický smysl artefaktů zachycuje jejich vztah k minulým ideologickým systémům, jejich společenský význam representuje objektivní vztahy mezi  lidmi, a nemá proto sám o sobě symbolický  charakter. V  živé kultuře souvisí společenský význam nejhlouběji  se specializací a směnou, pokud ovšem tyto pojmy vezmeme v dostatečné obecnosti. Hlavní tézí této úvahy je  právě to, že specializace a směna vytvářejí lidskou společnost, protože jsou základním, nejabstraktnějším významem (živých)  lidských artefaktů, textů a institucí.

Vlastnímu  výkladu předešlu  stručný přehled  tradičního pojetí specializace. Činím tak zejména proto, aby se stala zřejmou  určitá  myšlenková  kontinuita  a  současně  dosti podstatná odlišnost  od úvah, které budou  v dalších částech článku následovat.  Domnívám se totiž, že  jsou zde podmínky pro reformulaci problému. Jak vyplyne  z dalšího výkladu, nemyslím si,  že dřívější pojetí je  nutno zcela destruovat, aby se vytvořil prostor pro nové.


[Obsah]


2. TRADIČNÍ POJETÍ SPECIALIZACE

V následujících odstavcích načrtnu určitý přehled dosavadního, víceméně tradičního pojetí specializace. Jde v podstatě o názory založené na klasické politické ekonomii, zejména na pracech Karla Marxe (srov. Neustupný 1967). Už z toho vyplývá,  že specializace se zde chápe téměř výlučně jako dělba práce v rámci výrobního procesu.


[Obsah]


2.1. Příčiny specializace

Nejjednodušším   teoretickým  řešením   ekonomických  vztahů v lidské  společnosti  by  byl  nepochybně  stav,  kdy každý člověk by  vyráběl totéž. Nechci zde  diskutovat otázku, zda tomu  tak  v  dějinách  lidstva  vůbec  někdy bylo. V období dějin,   která   prehistorie   a   historie     dostatečně prozkoumaly, však podle  tradičního pojetí problému existuje řada příčin, pro které  všichni lidé nedělají stejnou práci. Jsou to:

(a) Různé formy člověka, jeho biologická rozrůzněnost (zejména "protiklad" muži-ženy, rozdílnost věkových skupin)

(b) Prostorově  nerovnoměrný výskyt  zdrojů výrobní činnosti (materiály, energie,  půda, voda, podnebí, pracovní síly apod.)

(c) Jako  třetí příčina se zpravidla udává příliš velká komplikovanost výrobního procesu, potřeba specielních znalostí, které nejsou všeobecným majetkem.

První dvě příčiny se zdají být na první pohled přírodní, avšak  kromě  velmi  vzdáleného stadia  vzniku člověka jsou i ony produktem lidské kultury: i "přirozená" dělba práce je nemyslitelná bez existence kultury. Některé čistě společenské vztahy jako je eneolitická dělba práce uvnitř komunity  (Neustupný 1967),  založená  na  vývoji  směrem k soukromému vlastnictví, a specializace směřující k omezenému využívání  přírodních zdrojů (opět vývoj směrem k soukromému  vlastnictví  těchto zdrojů),  mají  jen formu "přirozených" specializací, ale jejich příčiny  jsou společenské. Ve třetím případě je společenská podmíněnost zcela zjevná.

Základem specializace je vždy nějaká výlučnost. Jde buď o výlučnost přirozenou nebo regionální nebo konečně o výlučnost  znalostní. Tyto typy  výlučnosti se objevují postupně (neexistují v celém pravěku), ale jakmile jednou vzniknou, udržují se dále až do současnosti.


[Obsah]


2.2. Fáze výrobní specializace

(a) Specializace pohlavně-věková

Výrobní specializace podle  pohlaví a věku (tzv. přirozená dělba  práce)  spočívá  na  tom,  že lidé jsou "přirozeně" rozděleni do pohlavních  a věkových  skupin. Je  to typicky specializace uvnitř  jednotlivých rodinných  společenství. Tato specializace má svoje podfáze:

1.  Specializace racionálně  zdůvodnitelná  přírodními vlastnostmi  pohlavních  a  věkových  skupin (např. mateřská funkce ovlivňuje pohyblivost, muži  jsou v průměru silnější, se stářím ubývá síly i  obratnosti a rostou  "zkušenosti"). Tato  specializace  připadá  do  úvahy  v počátcích  lidské kultury a snad hraje určitou roli  do neolitu, v ojedinělých aspektech i později.

2.   Specializace odvozená působením společenských mechanizmů (tzv. eneolitická dělba práce;  srov. Neustupný 1967): hlavně eneolit a doba bronzová. Je zřejmé, že na jiné úrovni musela mít ve  své "společenskosti" určité předchůdce od mladého paleolitu do neolitu, avšak zatím se o tom zřídka uvažovalo, protože určení  čistě přírodními faktory se zpravidla považovalo za samozřejmé.

3.  Specializace v  tradičních a moderních společnostech, kde různé  fyzické schopnosti mají už  jen určitý limitující vliv,   ale   skutečné   příčiny specializace jsou plně společenské. Tak například  víme, že většina specializací podle znalostí byla současně specializací podle pohlaví: nejčastěji je však obtížné najít pro to racionální důvod.

Protože specializace podle pohlaví a věku probíhá uvnitř jednotlivých rodin a komunit, jednotlivé komunity se projevy takové specializace navzájem neodlišují. Dochází k tomu také proto, že specializace je vlastní  jednotlivcům a s jejich smrtí mizí.

(b) Specializace podle přírodních zdrojů

Výrobní  specializace  založená   na  nerovnoměrném  výskytu přírodních   zdrojů  spočívá   na  vlastnostech   přírodního prostředí:  výlučnost  je  proto  vlastností skupin komunit, výjimečně jednotlivých  komunit. Je to  typicky specializace mezi  komunitami  v  širším  vztahovém  poli; poprvé vytváří systémové společenské vztahy, které zjevně přesahují hranice komunity. Jakmile  se  přírodní  zdroje stávají  soukromým vlastnictvím (k  tomu pravidelně dochází  po konci pravěku), pak   se  i   tato  specializace   stává  specializací  mezi jednotlivci.

Rozmanitost přírodních zdrojů byla přítomna vždy a vedla k příležitostné nebo dokonce pravidelné směně už v paleolitu, ale ovšem  i  daleko  později  (např. dálkový obchod kamennými  surovinami, švartna  v době železné). Zvláštního významu  nabývá tato rozmanitost  v okamžiku, kdy jde o zdroje  suroviny řídce rozložené, ale svým významem nepominutelné, které nelze bez značných komplikací nahradit jinými (např. suroviny pro výrobu bronzu a železa).

Přírodní zdroj  je zřídka bodový,  zpravidla je to  celá krajina  nebo její  rozsáhlejší úsek  (příkladem jsou zdroje švartny, rýžoviště  zlata nebo cínu,  výskyty rud, kamenných surovin). Právě proto  je tato  specializace vlastní  celým skupinám komunit a vytváří  protiklad takových komunit proti všem  ostatním. I  v  případě  bodového  zdroje  jej  mohou postupně využívat různé okolní komunity, takže specializace se bude jevit jako regionální (využívání tušimických dolů na křemenec?).

Zdroje některých surovin byly  k dispozici velkému počtu komunit,  nikoliv  však  všem;  zdá  se, že toto byl případ železa po větší doby železné.  Na tomto základě se mohly vytvořit regiony s rozsáhlou specializací  na výrobu a zpracování železa, dále regiony, kde železo bylo získáváno jen  v malé  míře nebo jen občas; konečně mohly existovat i regiony, kde se železo nezískávalo vůbec.

(c) Specializace podle znalostí

Výrobní specializace  podle speciálních znalostí  spočívá na naučených  znalostech: výlučnost je vlastností rodin a jednotlivců. Typicky je to tedy specializace mezi rodinami a jednotlivci. Vzniká tam, kde  je vyššího stupně specializace  zapotřebí, ale jen u omezeného počtu osob. Souhrn všech speciálních výrobních  znalostí a dovedností je tak rozsáhlý, že průměrný jednotlivec je už nemůže na stejné úrovni zvládnout  všechny; to víceméně  nutí k tomu, aby se jednotlivci specializovali jen  na některé výrobní činnosti. V případech osvětlených jazykovými prostředky se velmi často setkáváme s utajováním výrobních  znalostí  a dovedností uvnitř určitých rodin; to ukazuje, že tato specializace není důsledkem  nějakých  mimořádných schopností osob, které ji provádějí.

V počátcích těchto specializovaných činností prokazatelně nejde o řešení praktických potřeb (metalurgie) a ani později  nejde o nezbytné  praktické potřeby (např. sklo, šperkařství). Lidi tudíž ke specializaci tohoto typu nehnala  žádná "železná  nutnost". Praktický význam má tato specializace teprve v případě  pozdějších fází výroby bronzu a železa, nikoliv od počátku těchto výrob.


[Obsah]


3. SPECIALIZACE JAKO VÝZNAM ARTEFAKTŮ

Specializace jednoduše  znamená, že všichni  lidé pravidelně nedělají  totéž. Zjevně  nezáleží  na  tom, co  kdo aktuálně dělá,  nýbrž  na  tom,  co  dělá  obvykle, pravidelně, co mu náleží dělat;  tím chci naznačit,  že jde o  strukturovanost činností. Výrobní specializace je  pojem, kterému v ekonomii odpovídá  termín 'dělba  práce'. Při  této příležitosti chci upozornit,  že kromě dělby práce  existuje obecnější 'dělba činností' (Neustupný 1967); činnost, vzata takto všeobecně, ovšem může být odlišná od práce, ačkoliv  práci v sobě zahrnuje. Proto  pochopitelně existuje i  specializace lidí, kterou  nelze  označit   jako  výrobní  (např.  specializace některých osob na styk s bohy).

Názor, že v rámci specializace je to dělba práce, která má  určující  význam  pro každou společnost, je důsledkem představ minulého století, podle nichž lidé svou prací tvrdě bojují o holé přežití (ať  už je to boj s přírodou  nebo s jinými lidmi). Práce ve smyslu praktické výrobní činnosti byla v rámci  takových názorů  zcela logicky  determinující společenskou  činností. Dnes se stalo zřejmým, že život v pravěku,  jakkoliv byl v mnohém tvrdý, nebyl  bojem o přežití, nýbrž daleko spíše vytvářením společenského světa ve všech jeho komponentách. V  souvislosti s tím se důraz kladený dříve na dělbu práce přesouvá na specializaci ve velmi širokém slova smyslu.


[Obsah]


3.1. Vznik artefaktů a společnosti

V určitém  stadiu vývoje přírody došlo u  vyšších opic k vývoji  mimořádného významu: k oddělení určitých orgánů - artefaktů - od zvířecích těl. Vznik lidských artefaktů byl událostí, která ve svých důsledcích znamenala změnu historie Země a potencionálně změnu celého Vesmíru.

Oproti  tělesným orgánům  zvířat  mají lidské artefakty  následující výhody:

1. Jsou od lidských těl  oddělitelné, takže člověk  je může velmi  rychle nahradit  jinými a  má tak  v každém  okamžiku k dispozici  celou  řadu  různých  "výměnných" orgánů, které může nadto libovolně sdílet s jinými lidmi.

2.  Není  nijak  omezena  jejich  velikost.

3.  Artefakty se mohou  měnit  libovolně rychle, protože nepodléhají zákonitostem živé přírody (dědičnosti).

4.  Artefakty může  užívat  nejenom  ten, jehož  předkové je uměli vyrábět a užívat,  ale prakticky každý (jejich znalost se může přenášet i na lidi pokrevně nepříbuzné).

Vznikající  člověk  získal  pomocí  artefaktů obrovskou výhodu ve srovnání s celou ostatní přírodou: v určitém slova smyslu zrušil  omezení, daná živé přírodě a vytvořil tak na Zemi  něco, co  přírodu  překonalo. Proto se stal "pánem tvorstva", dovedl se rozšířit po celé Zemi a  pokrýt téměř celý  její  povrch  svými  výtvory; na nepřízeň přírody se naučil reagovat změnou svých artefaktů a stával se tak stále více nezávislým na jejích proměnách.

Výroba a užití artefaktů jsou ovšem  činností, která je vysloveně společenská, pro jednotlivce nemá význam, pokud ji nesdílí  s  jinými  jednotlivci.  Jde zejména o vlastnosti artefaktů  jako  je  jejich  přenos  na  jiné  osoby,  který zaručuje  jejich  potencionální  šíření  prostorem  a  časem a jejich svobodné  množení. Jednotlivec nemůže  nikdy využít kumulativních  výhod,  které  vyplývají  z tvorby artefaktů, a které  jim právě  dodávají jejich  význam jakožto  faktoru obrovského zrychlování dějin.  Současně se vznikem artefaktů vzniká tudíž i nutnost vytvoření mechanismu, jehož úkolem je právě zabezpečení  podmínek produkce a  reprodukce artefaktů a následně i textů a institucí; takovým mechanismem je právě lidská  společnost.  Ta  je  v  tomto  smyslu bezprostředním předpokladem i důsledkem artefaktů.

Sdílení i přenos artefaktů mezi osobami i mezi skupinami osob už v nejstarším období znamená, že všechny osoby neměly k těmto artefaktům stejný  vztah, jinak  by jejich  sdílení nebo  přenos  neměly  smysl.  Musíme  zde  tedy předpokládat určitou  specializaci a  následující směnu  (přenos), i když její  formy se  nám dnes   jeví jako  velmi abstraktní  a je nepochybné, že v nejstarších  obdobích vytvářely velmi slabé společenské  vazby.   Kdyby  ovšem  k   takové  specializaci nedocházelo,  artefakty  by  se  vlastně  příliš nelišily od tělesných  orgánů zvířat.  Byla to  právě tato specializace, která  vytvářela lidskou  společnost, protože  strukturovala množinu  jedinců, mezi  nimiž dříve  existovaly jen přírodní vazby.


[Obsah]


3.2. Společenskost specializace

Lidskou  společnost tudíž  vytvořilo sdílení  lidské kultury representované artefakty; byl  to nový, specificky lidský vztah, něco, čím se člověk  vymezil proti  přírodě. Lidská společnost tudíž není ani pokračováním zvířecích smeček, ani nutnou  reakcí  na  nepřátelskost  přírody,  nýbrž  logickým důsledkem produkce artefaktů. Jakkoliv po  formální stránce se může zdát, že lidská  společnost je stejným jevem jako je sdružování některých zvířecích druhů, je to zjevně produkt lidský a nikoliv přírodní.

Kromě některých základních funkcí souvisejících  s péčí o potomstvo je pro mne proto nepředstavitelné, že by přírodní  faktory byly   skutečnou příčinou specializace v období  "opravdového  člověka",  tj. od počátku mladšího paleolitu (srov. Neustupný 1995b, 16), ale ani v předcházejícím období  vzniku člověka. Specializace  je nejen nejvýznamnějším,  nýbrž  i  nejdynamičtějším aspektem společenských vztahů v lidské společnosti; kdyby byla určena přírodou, pak bychom stěží chápali, proč se specializace mění, jestliže ke změnám v přírodě dochází velmi pomalu nebo vůbec ne. Tak například pohlavní a věkové skupiny jsou dnes stejné jako před dvěma miliony let, ale tzv. přirozená dělba činností je dnes zcela odlišná od  paleolitické. Zdá se být evidentní, že specializace souvisí spíše se sociálním světem, který vznikající člověk  tvoří nejprve v podobě artefaktů, a později  "plný"  člověk i v  podobě institucí a "textů".

Nelze říci, že by zastánci tradičního pojetí specializace neviděli  jinou než  přírodní podmíněnost specializace. Jde spíše o pojetí skutečných  příčin a "primárního hybatele", tj. mechanismu, který specializaci uvádí do pohybu. V  tradičním pojetí jsou příčinou pravěkých specializací  přírodní odlišnosti  jednotlivců a komunit a primárním hybatelem je  rozvoj "výrobních sil" (v jejich rámci pak zejména postupné vynalézání stále dokonalejších nástrojů), které působí buď na specifické přírodní faktory nebo skrze ně. Společnost je následný jev, epifenomén, který je jen odrazem přírodních faktorů a výrobních sil.

V protikladu k tomu zdůrazňuji společenský rozměr lidské skutečnosti,  který  integruje   tvorbu  a  užití  artefaktů s jejich  společenským prostředím.  Příčinou specializace je potřeba  vytvořit  síť  vztahů  potřebných  pro reprodukci artefaktů a primárním hybatelem jsou problémy, které si lidé sami  svou  kulturní  činností  vytvářejí  (srov.  Neustupný 1995b, 25); nové artefakty a  technologie jakož i nové formy specializace nutné k jejich  realizaci jsou teprve důsledkem řešení takových problémů. Specializace je v této souvislosti mechanismem, který potencionálně generuje společnost tím, že rozděluje úlohy při vytváření artefaktů, institucí a "textů" a při  jejich  použití.  Specializace  tak  lidským způsobem strukturuje lidské kolektivy. Reálně se ovšem společnost vytváří ("realizuje") až  při směně  toho, co je výsledkem specializace.


[Obsah]


3.3. Formy specializace

Když společně s produkcí a každou další reprodukcí artefaktů vznikne společenská potřeba  specializace, vzniká i problém, jak za účelem   specializace   společnost  rozdělit.  Je pochopitelné,  že lidé  k  tomuto  účelu použijí  nejprve to dělení, které existuje, je očividné a  snadno aplikovatelné: "přírodní" rozdělení do pohlavních a věkových skupin.  V důsledku  toho měly  nejstarší specializace formu pohlavně-věkové  dělby  práce.   Použití  takového  schematu proto, že bylo po ruce, je velmi odlišné  od příčiny, která se  takovým  schematem  pojmenovává  -  touto  příčinou byla potřeba vytvořit a stále  znovu obnovovat společnost jakožto instituci  umožňující  tvorbu  artefaktů  a symbolů. Jakmile takové rozdělení vzniklo,  vytvořilo klasifikaci společnosti do určitých  tříd,   jejichž  specificita   se     stala objektivním společenským faktem. Takové třídy pak začaly žít svůj  vlastní  život  jakožto svébytné  instituce. Pro tyto instituce bylo vždy významné to, co  ve své době znamenaly, nikoliv jak vznikly.

Také vlastnosti  přírodního prostředí  komunit  jsou takovým  základem dělení společnosti, který nevyjadřuje podstatu společenských vztahů.  Touto podstatou je vytvoření gradientu mezi komunitami, který  vzhledem k určité komoditě nemá stejnou hodnotu.  Proto probíhá  směna i  v oblastech, které jsou od přírodního  výskytu  surovin  výrobku velmi vzdálené, protože dvě  různé komunity  mají stěží tento gradient totožný.

Z  hlediska svého vzniku vypadají  pravěké specializace často jako dílo náhody, nesouvisejí de facto příliš hluboce s praktickými aspekty     sociální skutečnosti,  kterou strukturují. To odpovídá jednak slabým  společenským vazbám v nejstarších společnostech, jednak malé   významnosti výsledků tehdejších specializací. Především ale je zde fakt, že primárním  úkolem specializace  je  vytvořit, případně reprodukovat společnost, nikoliv sloužit praktickým účelům.

Zdá se například, že v  nejstarších lidských komunitách byl výsledek lovu větších zvířat (prováděný obvykle v živých společnostech  muži) z  hlediska své výnosnosti  zhruba ekvivalentní  sběru a lovu menších  zvířat  (prováděných obvykle ženami);  předpokládá se lov kolektivní,  v němž asi pohlavní a věkové skupiny (děti, dospělí) hrály srovnatelnou roli. Některé  kamenné suroviny byly  ve střední Evropě  tak běžně k dispozici, že nemusely být předmětem obchodu. Měď po velmi  dlouhou dobu  nehrála  v  eneolitu takovou  roli, aby specializace  spojená  s  jejím  získáváním  mohla  mít společenský význam, kdyby šlo pouze o její praktickou funkci (Kuna 1989). Ale  i  v  pozdějších  obdobích  shledáváme specializace, které  nemohly způsobit žádnou revoluci v důsledku své tehdejší funkce.  Patří sem například všechny šperkařské obory doby železné: bez šperků bylo přece velmi snadné se obejít a neolit  i eneolit  se bez nich většinou obešly.


[Obsah]


3.4. Efektivnost a únosnost specializace

Jakmile sociální  svět dosáhl určitého  stupně diferenciace, stalo se  neefektivním, symbolicky a  společensky neúnosným, aby se  všichni lidé snažili  produkovat totéž. Efektivností ve  smyslu předchozí  věty rozumím  především míru  užitných vlastností vyráběných artefaktů i  výroby samé, která nemůže být u  každého výrobce stejná.  Už proto, že  specializovaný výrobce  se soustřeďuje  převážně na  omezený okruh výrobků, produkuje  efektivněji artefakty,  které efektivněji  slouží svému  účelu; je  tomu tak  i tehdy,  jestliže se nepřihlíží k vrozené  šikovnosti  různých  lidí,  t.j.  výrobci  se  ke specializaci  vybírají  podle   jiných  kritérií  než  podle "přirozených"  vloh.  Zpravidla  se  soudí,  že  efektivnost produkce artefaktů je hlavní příčinou, proč vznikají výrobní specializace. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích  odstavcích  (malá  praktická  významnost celé řady  pravěkých  specializací)  se  to  však  zdá  být velmi pochybné: efektivnost specializace  především  posilovala strukturování společnosti.

Symbolickou  únosnost  (nosnost)  je  možno pojímat jako míru produkce a užívání symbolů  akceptovaných společností. Ty ovšem vytvářejí "texty", které mají smysl; jsou  někomu určeny a jsou tudíž  prostředkem symbolické komunikace. Toto svoje poslání by nemohly plnit,  pokud  by  všichni lidé produkovali tytéž texty. Specializace vytváří pro konkrétní "texty"  jednak autory (odesilatele, specialisty v oboru vytváření a používání  symbolů), jednak příjemce; symbolická únosnost je mírou toho, jak jsou vytvářené texty akceptovány (nebo obráceně mírou toho, jak jsou texty vytvářeny, protože se pociťuje jejich potřebnost).

Společenskou únosností rozumím  to, že artefakty (včetně svého symbolického  náboje) mají kromě  své praktické funkce a symbolického smyslu i společenský význam: jsou materiálním nositelem  vztahů v  lidské společnosti,  jejím významem. Je zřejmé,  že  lidskou  společnost  zde  chápu jako objektivní instituce  a  instituty,   vyjadřující  vztahy  mezi  lidmi, a nikoliv   jako   jejich   symbolické   vyjádření.  Skupina jednotlivců,  kde všichni  si všechno obstarávají sami, kde všichni  produkují   stejné  artefakty a ideje, je sice teoreticky možná a funkčně může být i výhodná,  ale není to společnost. Společnost nepředstavuje prostý souhrn jednotlivců, nýbrž jejich strukturovanou množinu materiálně spojenou artefakty a nemateriálně  propojenou symboly; je to právě vztah specializace při  tvorbě a rozdělování artefaktů v nejširším slova smyslu a ovšem při komunikaci prostřednictvím symbolů, který  takovou strukturu primárně vytváří. Specializace je proto nejvýznamnějším socializačním faktorem.

Propojení lidí prostřednictvím artefaktů (jejich aspektu praktického i symbolického), textů  a institucí tedy vytváří společnost. Společnost, aby se mohla reprodukovat, potřebuje artefakty  jako   svůj  materiální  nosič.   Jakmile  jednou artefakty vznikly (a později získaly svůj symbolický smysl), nebylo možno  se bez jednoho či  druhého obejít: společnosti i artefaktů by bylo třeba se vzdát zároveň, nelze rezignovat jen na jedno. Regres tohoto  typu není ovšem v reálném světě možný:  lidé,  jakmile  se  z  přírody  vydělili,  se  nikdy nevracejí mezi zvířata.


[Obsah]


3.5. Problém nezbytnosti

Specializace souvisí s  pojmem  zbytnosti  a  nezbytnosti. Uvažuje se, že  některá spotřeba  je zbytná - vzniká  jako potřeba předmětů a služeb,  které nemají základní význam pro fungování  dané  společnosti. V  rámci  těchto názorů  se předpokládá, že taková potřeba, i když k jejímu uspokojování obvykle dochází na základě směny, je nahraditelná ze zdrojů v komunitě. Jiná potřeba  se  považuje  za nezbytnou  - jde o potřebu předmětů a služeb, které se staly pro fungování dané  společnosti  nenahraditelné. Při  úvahách tohoto typu musíme  brát  zřetel  na  to, že  potřeby  jsou praktické, společenské  a ideologické:  i potřeba  ideologická může být nezbytná. Je snad možno  určit praktickou potřebnost, ale je obtížné určit potřebnost všeobecně. Potřebnost je relativním pojmem.

Existuje nejen tendence lidí rozšířit specializaci a tím zpevnit  společnost,  nýbrž  i  opačná  tendence zajistit si nezbytné potřeby vlastními prostředky. Je tomu tak proto, že v případě  specializace   se  vytváří  závislost   na  směně specializované   práce,  pokud   tato  uspokojuje   nezbytné potřeby.  To vede k závislosti  na jiných  lidech nebo i na celých  řetězcích jiných  lidí  (často i neznámých - směna bronzu), protože  zakolísání těchto článků může mít za následek nemožnost nezbytnou potřebu uspokojit.


[Obsah]


3.6. Specializace a směna

Lidská  činnost, která  je rozdělena  specializací, se  opět musí integrovat do celkové  společenské činnosti, neboť lidé nepotřebují (ve smyslu nezbytné i zbytné potřeby) jen to, co sami  vytvářejí,  nýbrž  i  to,  co  vytvářejí jiní. Sdílení a přenos artefaktů  a jejich produktů  je představitelný buď v jednom  směru  (pak se obvykle nazývá spolupráce), nebo v obou směrech zároveň  (recipročně); pak  se nazývá směna. Směna je proto  v určitém slova smyslu  dokonalejší formou přenosu  artefaktů, jejich  produktů a  služeb poskytovaných prostřednictvím artefaktů.

Směna se ovšem  nevyčerpává aspektem   praktické potřebnosti;  kdekoliv probíhá směna zbytných  produktů, je primárním  zdrojem specializace  socializační aspekt  směny. Jinak  řečeno,  lidé  potřebují  specializaci a směnu, aby udrželi   prostředí  potřebné   pro  vytváření  materiálních artefaktů a pro komunikaci   prostřednictvím  symbolů. V průběhu  směny  činností  a  jejích  produktů,  které jsou nutným  důsledkem specializace, se tak realisuje vytváření a znovuvytváření lidské společnosti.

Lidé mají  podobné   potřeby;  pokud  se  specializují, vyrábějí pro potřeby druhých,  nikoliv však kvůli nim, nýbrž proto, aby uspokojili svoje vlastní potřeby (zajištění svých společenských vazeb), případně svoje socializační povinnosti (např.  povinnosti vůči  dětem, starým  osobám). Směna tudíž není nějakým vnějším aktem, který by byl konec konců vyvolán přírodními  odlišnostmi  lidí,  růzností  jejich  přírodního prostředí nebo různou historií jejich rodin, nýbrž dynamickým procesem každodenního vytváření lidské společnosti. Lidská společnost  je něco, co je produkováno specializací a směnou; tyto procesy  je tudíž možno chápat jako význam společnosti.

Nepřímé uspokojování  vlastních praktických  potřeb (včetně potřeb vlastní  rodiny) prostřednictvím specializace a následné  směny  nelze  ovšem chápat  jako moderní tržní hospodářství.  Dokud  specializace nemá velký  rozsah  (ke kritickému  rozsahu došlo  ve  střední  Evropě až  v průběhu středověku), lidé nespoléhali na to,  že budou moci za svoje produkty  nebo služby  získat  svou  základní  výživu. Jsou závažné důvody  předpokládat, že zejména  ve starším pravěku v podstatě nedocházelo ke směně nepotravinových  výrobků za potraviny, maximálně  se mohl jeden druh  potravin směnit za jiný. Lze  sice předpokládat, že k  omezené směně nepotravin za  potraviny   došlo    v   pravěku,  zatím  však   kromě nezdůvodněných názorů neexistuje testovatelná hypotéza, kdy se  tak  poprvé v  nezanedbatelném  měřítku  stávalo. To je pochopitelné, jestliže  uvážíme, že všechny  potraviny patří do skupiny předmětů,  které se v archeologických  nálezech obtížně zachovávají.

Skutečnost,  že směna se  velmi  dlouho omezovala na produkty, které bychom nejspíše označili jako zbytné, znovu naznačuje,  že specializace   nevznikla primérně  kvůli uspokojení důležitých životních  potřeb; nebyl to prostředek boje s  přírodou. Nelze se  proto domnívat, že  specializace a směna  měly  vždy a  ve všech  konkrétních podobách ekonomickou  funkci v  dnešním slova smyslu (ačkoliv nepochybně už  v pravěku takovou  funkci měly). Značná část směny šla  nepochybně na vrub  uspokojení prestiže a  jiných neekonomických  hodnot posilujících  společnost. O  skutečné motivaci směny v nejrůznějších  konkrétních situacích (a tím současně  o motivaci  specializace) existuje zatím jen málo netriviálních představ.


[Obsah]


4. SPECIALIZACE A SPOLEČENSKÉ INSTITUCE

Z  pravěku  jsou  známy   četné  doklady  vzájemných  vztahů komunit  a   jednotlivců,  ekonomických, společenských i symbolických; šlo o vztahy  v amorfním vztahovém poli nebo bylo toto pole strukturováno, tj. existovaly nějaké jednotky nebo  jádra, ať  uvědomované nebo  neuvědomované? To souvisí nejen s otázkou místních komunit,  kmenů apod., ale i jiných jednotek  nebo  kondenzačních  jader,  které  mohly  působit v ekonomické, společenské  nebo v symbolické  sféře, přičemž vznikající  instituce se  v různých  sférách nemusely  nutně krýt.

Tyto otázky evidentně  souvisejí s tématem specializace. Jestliže  totiž  specializace  generuje  lidskou společnost, nutně to znamená, že má určující vliv i na podobu institucí, v nichž se tato společnost  strukturuje. Jsou to totiž právě tyto  instituce,  které  se  stávají  nositeli specializace. Tradičně  se uvažuje  o jednotkách  jako je  rodina, občina, rod, kmen  apod., které se  buď vzájemně vylučují  nebo jsou hierarchicky  uspořádány. Jakmile  však připustíme existenci institucí,  které  se  překrývají  aniž  by  jedna byla beze zbytku obsažena v druhé,  bude skutečná variabilita lidských institucí  mnohem větší.  K tomu  je ovšem  třeba se  zbavit představy,  že  instituce  je  určitou organizační jednotkou s vědomým   členstvím.  Zjednodušené   schéma  jako   rodina - komunita  - kmen,  založené na  ztotožnění pojmu instituce a organizace, může sotva  mnohostrannost pravěké skutečnosti vyčerpat. Společenské   instituty   se   často   mylně   ztotžňují s institucemi  jakožto  právními   kategoriemi,  které  mají určitou   dohodnutou   nebo   jinak   vytvořenou  organizaci (formulovaná  pravidla)  a  funkci.  Ve  skutečnosti v každé společnosti  existují  skupiny osob, které  jsou  spojeny objektivně 'jen'  určitou specializací aniž  by se vytvářela nějaká zvláštní organizace s nějakými pravidly. Příkladem je skupina  dětí, bojovníků,  starých žen apod. Takové skupiny často dělají každá  něco jiného, i když jenom  v nějaké úzké oblasti  své  činnosti, a  takovou  specializací  generují skutečnou, mnohotvárnou strukturu  společnosti. Tyto skupiny (instituce, instituty)  jsou  objektivními,  konkrétními a relativně trvalými  vztahy mezi lidmi  a proto jsou  často podchytitelné na základě  archeologických pramenů: na rozdíl od dosti abstraktních institucí s 'právním' základem.

V této souvislosti bych chtěl upozornit  na to, že nové (neočekávané)  instituce v evropském  pravěku  neobjevíme induktivním způsobem  pozorováním  stále nových archeologických  faktů. Je  zapotřebí teoretického posouzení možností a potřeb pravěkých lidí, a zde úvahy o specializaci mohou hrát  velmi významnou roli. Ukazují  na to např. práce N. Venclové o "industriálních zónách" doby laténské v Čechách (Venclová 1995a; 1995b).

Uvedu alespoň jeden další příklad  archeologicky charakterizovaný  lokalitami typu  Velim, které representují opevněná místa s bohatou  "rituální"  aktivitou, a dále pravěkými "opevněními"  všeobecně. Pokud všechna  tato místa jakožto  hotový  artefakt neměla společenský  význam  ani praktickou funkci, nýbrž převážně symbolický smysl, jak jsem se pokusil  doložit jinde (Neustupný  1995a), pak už  jejich početní poměr k současným "otevřeným" osadám dává tušit, že nemohlo jít o atributy jednotlivých  komunit. "Opevnění" je ve  vztahu ke  komunitám příliš  málo; šlo  nejspíše o místa obřadů, společných  několika nebo mnoha komunitám.

Taková seskupení komunit musela  tudíž existovat (i když nemusela vytvářet organizační jednotku), a  je otázkou, zda je můžeme identifikovat s nějakými  institucemi, které jsou již  známy nebo předpokládány. Podle  mého názoru pro to nejsou žádné  indicie. Vzhledem k  jejich excentrické poloze se lze  snad domnívat, že  komunity, které společně  užívaly jedno "opevněné" místo, tvořily určitou společenskou instituci,  pro kterou nemáme z  historie ani  z etnografie žádné vhodné označení.

Chtěl  bych  poznamenat, že v  předchozích odstavcích opravdu  předpokládám, že  pravěk nebyl  pojmově stejný jako pozdější historická  období, a pravěká  Evropa nebyla stejná jako jiné oblasti  Země. Kdysi  jsem to naznačil ve vztahu k tzv. eneolitické dělbě práce a   "patriarchální" společnosti, která se také v té podobě nerozvinula jinde než v pravěké  střední Evropě  v  eneolitu a době  bronzové (Neustupný  1967).  Podobně  nyní  o  'prehistorii'  uvažuje i M. Kuna (1995).  Jde o to, připustit tento způsob myšlení v daleko širším  měřítku. Pravěk prostě nevysvětlíme, pokud budeme  trvat  na  stále  stejných společenských kategoriích notoricky známých  z psaných textů.  Pravěké komunity nežily v amorfním nestrukturovaném  prostředí, nýbrž  byly strukturovány a samy se strukturovaly způsoby, které prehistorie prostřednictvím archeologické metody musí teprve definovat.

Poděkování. Za pročtení  textu a připomínky jsem zavázán Nataše Venclové a Martinu Kunovi.


[Obsah]


5. Literatura

Kuna, M. 1989: Soziale und ökonomische  Faktoren  der Entwicklung der frühen Kupfermetallurgie  in Südost- und Mitteleuropa. XIV.  Internationales Symposium. Praehistorica XV:33-38. Praha: UK.

Kuna, M. 1995: Pre-historic prehistory. In: Kuna  M.- N. Venclová (eds.), Whither Archaeology?. 43-51. Praha. 

Neustupný, E. 1967: K počátkům patriarchátu ve střední Evropě - The beginnings of patriarchy in  Central Europe (Rozpravy ČSAV 77/2). Praha: Academia. 

Neustupný, E. 1986: Nástin archeologické  metody - An outline of  the archaeological method. Archeologické rozhledy 38:525-549. 

Neustupný, E. 1993: Archaeological Method. Cambridge: CUP. 

Neustupný, E. 1995a: The significance of  facts. Journal of European Archaeology 3.1:

Neustupný, E. 1995b: Pravěk. Praha: Fortuna.

Venclová  N. 1995a: Settlement area, production area and industrial  zone.  In:  M. Kuna - N. Venclová (eds.),  Whither Archaeology?, 161-169. Praha.

Venclová, N. 1995b: Specializovaná výroba: teorie a modely, Archeologické rozhledy 47, 541-564.


[Obsah]