Téze o pravěku a učebnice pravěku

Evžen Neustupný

(Archeologické rozhledy XLVIII, 311-322).

 


Obsah:


Úvod

V roce 1995 vydalo nakladatelství  Fortuna  moji učebnici dějin  pravěku  určenou  pro základní  školy  (E.Neustupný, Pravěk, řada  Lidé v dějinách, 55 stran textu  a obrázků). Jde u nás o zatím nejrozsáhlejší učební text o pravěku; má sloužit  jako  podklad  pro základní  vzdělání,  kterého se dostává celé  populaci. Chtěl bych ovšem  upozornit, že dnes už existuje celá řada textů určených pro tentýž typ a stupeň škol; záleží na  učitelích, kterou konkrétní učebnici pro svoje žáky vyberou.

V následujících odstavcích  chci komentovat koncepci své učebnice a některé zásady, s nimiž jsem k práci přistupoval. Protože pojetí učebnice je pravděpodobně  nekonvenční i po archeologické stránce (použil jsem některé  myšlenky, které jsem doposud jinde nerozvedl), chtěl bych alespoň upozornit na vybrané teoretické problémy, na jejichž řešení jsem svoji práci založil.  Pokusím se hlavní  z nich nastínit  ve formě tézí;  tento výklad  však nepovažuji  za jejich  zdůvodnění, spíše je určen jako informace  těm kolegům, jimž se učebnice nedostane do rukou. Text  následujících   odstavců  jde v některých ohledech o něco dále,  než to bylo možné v rámci učebnice. Následně  se zmíním o některých otázkách učebních textů všeobecně.


[Obsah]


Některé obecné téze

1. Struktura dějin a velké příběhy

Na  rozdíl od procesualistů a postprocesualistů, kteří zpravidla  pracují s problémy středního rozsahu, nastoluji znovu otázku  velkých procesů (dějinných  struktur) a jejich příčin; jde o taková témata  učebnice jako je nová formulace vzniku  člověka,  příčina  změn sociálního světa, problém pokroku, úloha artefaktuální a symbolické sféry,  úloha soukromého  vlastnictví,  člověk  a příroda, nerovnoměrnost kulturního vývoje apod.). Jsou  to  tzv. obecné problémy, k nimž  archeologie    rozhodně  co říci,  v některých případech je  její úloha rozhodující. Stále  se domnívám, že poznání struktury pravěké lidské  skutečnosti a jejích dějin je jedním ze základních přínosů prehistorie současnosti.

Současně se v učebnici nevyhýbám velkým příběhům jako je původ  Indoevropanů, vznik  moderních národů  a ve  zmínkách příběhům  jiným.  Elementárním  příběhům  (událostem)  však v učebnici  vzhledem k  jejímu rozsahu  nemohla být věnována velká  pozornost.  I  tento historický  aspekt  prehistorie (příběhy)    svou  konkrétností  spojenou  s jednotlivými památkami význam pro současného člověka.

Jde o zásadní  paradigmatické  postoje (k paradigmatům srov. Neustupný 1976; 1993a). Mohlo by se zdát, že stimulem zájmu o jmenovaná  témata byl  úkol napsat  učebnici; v té souvislosti ale upozorňuji, že takový úkol lze rovněž splnit ve formě evolucionistického  vyprávění  o vzniku  člověka a řady  jednotlivých  příběhů   bez  velké  vnitřní  logické souvislosti.

2. Úloha artefaktů

Artefakty je  třeba chápat jako  něco, co vyčleňuje  člověka z přírody, co ho staví  mimo přírodu, vytváří jeho specifiku v rámci  světa a  odděluje ho  od závislosti  na přírodě. Od samého počátku svého vznikání  člověk tvoří sociální svět ve formě   artefaktů,  ekofaktuálního   působení  a   bazálních symbolů, později  ve formě artefaktových  systémů, institucí a textů  (k těmto  pojmům srov.  Neustupný 1995a).  Sociální svět  je  proto  ve  stále  menším  měřítku  omezován okolní přírodou,  a ve  stále větším  rozsahu tuto  přírodu určuje. V tomto směru  má zejména důležitost  to, že artefakty  ruší přírodní závislost života na živočišné dědičnosti tím, že se oddělily od  jeho tělesných orgánů. Toto  všechno je logický důsledek  archeologického  poznání   minulosti  a  jeden  ze základních přínosů archeologie.

3. Úloha symbolů

Obrovskou  roli v  lidské kultuře  hrají symbolické systémy, které lze rekonstruovat na  základě pravěkých artefaktů. Tak jako  "živé"  artefakty  jsou  nástroje  lidských rukou (což nevylučuje  jejich hlubokou  souvislost s  myšlením), "živé" symboly jsou nástroji lidského  mozku (což nevylučuje jejich souvislost  s lidskou  praktickou činností).  Člověk jakožto bytost  hodná  tohoto  jména  nemůže  existovat bez obojího; proto  jsem nepovažoval  za možné  označit za  "plné" dějiny člověka  období  staršího  a  středního  paleolitu,  kdy jak artefakty tak symboly teprve vznikaly. Pravěké komunity měly vedle svých artefaktuálních tradic také svůj folklór, o němž archeologové   musí   začít   uvažovat,   jakkoliv   je   to metodologicky obtížné.

    Můj zájem  o symbolické systémy  (nejde pochopitelně jen o můj osobní  zájem, ten se projevuje  téměř na celém světě) není  módní  záležitostí.  Jak  tradiční  tak  i procesuální archeologie výzkum těchto systémů hrubě podcenila (prakticky je redukovala  na tzv. náboženství),  ačkoliv je zřejmé,  že k duchovnímu  aspektu pravěké  kultury se  nelze dobrat  bez prostřednictví  symbolů.  Ukazuje  se,  že vysvětlení pomocí symbolických  struktur  je  případné  u mnohem rozsáhlejšího okruhu  jevů, než  jsme si  dosud dovedli  představit, a  že v mnoha  případech  (jako  je  např.  užití kovů) symbolické aspekty artefaktů předcházejí praktickým (Kuna 1986, 1989a).

 

4. Příčiny změn kultury

Sociální  svět člověka  neboli  jeho  kultura se  nemění ani v důsledku změn přírody ani v důsledku vynálezů nebo objevů. Příčinou změn je samovývoj  kultury jakožto řešení problémů, které  si  lidé  v  rámci  své  kultury sami vytvářejí. Jako příklad jsem uvedl vznik eneolitu, který pojímám jako řešení určité "krize"  (která vzniká uvnitř kultury,  není to krize ekologická).  Ve   valné  části  Evropy   vznikla  devastací listnatých  lesů  neolitickým  žárovým  zemědělstvím  a byla důsledkem  neadkvátnosti zemědělského  systému; problém  byl proto   vyřešen  rovněž   v  oblasti   zemědělských  systémů (prostřednictvím  přílohového   zemědělství).  Primárně  šlo o zavedení  oradla  taženého  dobytčaty;  oradlo  mělo další systémové  důsledky,  které  změnily  ostatní  prvky  lidské kultury.

    Domnívám  se, že  myšlenka o  samovývoji lidského  světa v tomto pojetí je principiálně  novým řešením jedné významné otázky,  která  patří  mezi  "velké"  problémy; současně jde o řešení,   které  nebylo   možno  vyslovit   v  době  vlády komunistické   ideologie,  která   v  podstatě   akceptovala racionalistické dogma o určujícím významu vynálezů.

5. Člověk a příroda

Lidský  (sociální) svět  je  něco,  co díky  úloze artefaktů a symbolů  stojí  mimo  přírodu.  Tam  kde  se  pravěcí lidé v důsledku  svého  tvoření  nebo  samovolných  změn  přírody dostávali  s   přírodou  do  konfliktu,   překonávali  tento konflikt  dalším  tvořením,  nikoliv  pasivní  adaptací, tj. uvedením  ekologického systému  do rovnováhy  (to je  reakce typická  pro živé  organismy, které  se v  důsledku přírodní dědičnosti  nemohou změnit  dostatečně rychle,  aby mohly na environmentální změny reagovat aktivním způsobem). Tak např. nedostatek surovin k výrobě  bronzu nepřekonali pravěcí lidé omezením  spotřeby  bronzu  nebo  návratem  ke kameni, nýbrž zavedením  železa apod.  Dominantním rysem  lidstva je  jeho tvoření mimopřírodního  (sociálního) světa (a  v souvislosti s tím  jeho  působení  na  přírodu),  nikoliv přizpůsobování přírodě nebo boj s přírodou.  Tyto skutečnosti také staví na hlavu  různé katastrofické  scénáře přírodovědných  ekologů; protiklad mezi člověkem a přírodou totiž dostává zcela jinou dimenzi, ve  které není místo  pro naivní a  přízemní návrat člověka k přírodě, jakkoliv pojatý.

6.  Problém  pokroku

V  lidské  kultuře  existuje  celá  řada  směrovaných  změn, u nichž  sled stavů  lze chápat  jako pokrok  (takto se mění např. složitost lidské kultury,  rozsah lidského působení na přírodu,  spotřeba  surovin  a  energie,  průměrný  věk lidí apod.).  V mnoha  případech však  jde jenom  o vznik  něčeho nového, odlišného,  nikoliv o něco  dokonalejšího. Celá řada proměn  lidské kultury  (variabilita kultury  v čase) nebyla proto  pokrokem,  nýbrž   prostou  změnou,  vznikem  variant (domovní   architektura,   vývoj   mnoha   nástrojů,   vznik uměleckých stylů apod.).  Takové pojetí kulturní variability má  zásadní  důležitost  i  pro  pochopení  současného světa a tolerantní zhodnocení jeho časové i místní proměnlivosti.

7. Soukromé  vlastnictví

Chybění  soukromého vlastnictví  půdy a  vůbec nerozvinutost vlastnictví  v pravěku  bylo příčinou  malé rychlosti  dějin v tomto   období,  protože   nerozvinuté  formy  vlastnictví nestimulovaly  iniciativu lidí.  Lidská společnost  se totiž vyvíjí v závislosti na  formách vlastnictví, které souvisejí se specializací (srov. Neustupný  1995b). Pomalý nebo naopak rychlejší  rozvoj  soukromého  vlastnictví  byl rozhodujícím faktorem  přechodu od  pravěku k  civilizaci (výzkum různých forem vlastnictví v pravěku je zatím v počátcích).

8. Antropologické pojetí pravěku

Antropologickým  pojetím zde  pochopitelně myslím  pojetí ve smyslu kulturní  antropologie, tj. pojetí  strukturální. Jde o rozčlenění  pravěku  na  části,   které  jsou  z  hlediska ekonomického,  společenského  a  ideologického  specifickými strukturami.  (Protikladem  takového  postupu  je rozčlenění pravěkého  vývoje  podle   chronologických  nebo  formálních hledisek,  např.  pojímání  paleolitu  jako  celku, oddělení eneolitu  od doby  bronzové, doby  římské od  doby stěhování národů  apod.).  Toto  pojetí  (podobně  viz  Kuna  1995) se v učebnici  projevilo vytvořením  určitých celků,  zpravidla daných  jednotlivými  kapitolami,  které  z antropologického hlediska  představují  více  či  méně  homogenní  systémy se strukturou, která znamená více než kumulativní soubor jejich částí,  více než  chronologickou následnost  archeologických pozorování.

    Nedostatečná     provázanost      jednotlivých     prvků antropologických  struktur  v  naznačeném  slova  smyslu  je největším nedostatkem učebnice. K  její úspěšné realizaci by bylo  nutno provést  obrovskou práci  na základě konkrétního empirického materiálu;  je to úkol téměř  pro jednu generaci archeologů.

9. Historické pojetí pravěku

Takovým   pojetím   chápu   závislost   jednotlivých   forem sociálního  světa na  jejich okolí  a na  jejich trajektorii v čase.  To se  projevilo vylíčením  následných období  jako vzájemně  odlišných  celků;  prostorová  odlišnost mohla být přitom zmíněna jen okrajově (např. postupnost osídlení Země, pobaltský  mezolit,   nejstarší  civilizace,  nerovnoměrnost vývoje  lidské  kultury  apod.).  V  učebnici  je implicitně obsažena  téze,   že  pravěk  jako  celek   byl  odlišný  od pozdějších období (srov. Kuna  1995, Neustupný 1995b) a také to,  že  existovaly  podstatné  i  vnějškové odlišnosti mezi jednotlivými  obdobími pravěku  (jeho strukturálními  celky) navzájem.

10. Migrace

V rámci  historického pojetí  pravěku jsem  zaujal v  ohledu pravěkých migrací stejné stanovisko,  které prosazuji již po desítiletí.  Jako prokázanou  migraci lze  podle mého názoru uvést  neolitickou kolonizaci  našich zemí,  další prokázané migrace  souvisí    s   vyspělou  dobou  železnou  a  mají specifickou formu.  (V učebnici jsem se  nezmínil o takových pohybech  obyvatelstva,  jako  je  případ kultury kulovitých amfor - srov. Neustupný  1982). Migrace jsem vyložil nikoliv jako  přírodní  události  (způsobené  přelidněním na základě nekontrolovaného   růstu  apod.),   nýbrž  jako   historické události produkované určitou strukturou společnosti.

11. Archeologické kultury

S problematikou  symbolických  systémů  souvisí  pojem  tzv. archeologických   kultur.   V   celé   učebnici  jsem  pojem archeologické kultury  potlačil (str. 27). Vedla  mne k tomu skutečnost,  že  mnoho  těchto   "kultur"  je  víceméně  jen klasifikační  pomůckou  archeologů  (tak  např. tzv. kultura s lineární keramikou a kultura  s vypíchanou keramikou tvoří jeden  logický celek)  a dále  obava, aby  znovu nedocházelo k jejich identifikaci s etnickými celky. Pojem archeologické kultury  však    i  racionální  jádro  a souvisí s určitou jednotnotou     symbolických     systémů.     Toto    pojetí archeologických    kultur   však    doposud   nebylo   nijak prostudováno, i když pro konkrétní případy už bylo naznačeno (např. Megaw 1995).

Jednotlivá období

12.  Starý  a  střední  paleolit

Toto období jsem výrazně  oddělil od vlastních dějin lidstva jakožto  období  vznikajícího,  nehotového  člověka.  "Lidé" staršího a středního paleolitu neměli doposud vytvořeno plné symbolické myšlení, to mělo  ve starším a středním paleolitu teprve  své počátky  (chybí  umění  a náboženství,  což není nedostatek  pramenů).  Také  abstraktní  myšlení,  na  které můžeme  usuzovat z  technologie výroby  nástrojů, ve starším a středním paleolitu teprve vznikalo.

    Netrvám  na  termínech   "poločlověk"  nebo  "opravdový" člověk apod. (i když si myslím,  že odpor proti nim je spíše způsoben  nezvyklostí  myšlenkového  obsahu  než  neobratnou terminologií), ale trvám na tom, že plně vyvinuté abstraktní myšlení  schopné vytváření  celých soustav  symbolů je nutný atribut člověka. Lidé jako jsme  my a všechny ostatní žijící lidské skupiny  (tedy všeobecně řečeno  člověk) vznikli, jak se  dnes zdá,  opravdu někdy  před 40  tisíci léty;  "lidské bytosti" staršího  data nám nebyly  vývojově rovny, byly  to jiné bytosti, i když třeba naši předkové.

    Mohli bychom se přít,  že symbolické myšlení vzniklo již dříve než před 40 tisíci lety,  a pokud pro to někdo přinese doklady,  není důvodu  to nepřijmout.  Názor, že  symbolické myšlení bylo plně rozvinuté už od počátku výroby nástrojů se mi však zdá nejen neprokazatelné, ale logicky neobhajitelné. Vede nutně k nějakému mýtu o stvoření. Kromě toho zařazování bytostí vytvářejících kulturu staršího a středního paleolitu mezi  lidi vynucuje  přijetí myšlenky,  že v  rámci lidského rodu existují vývojově nižší a vyšší formy.

13. Mladší  paleolit a mezolit

"Opravdový"  člověk,   s  plně  rozvinutým   systémem  všech lidských  atributů (rozvinuté  abstraktní myšlení, používání symbolických  systémů,  mnoho  druhů  artefaktů,  společnost založená na  specializaci) vznikl teprve asi  před 40 tisíci lety. Během poměrně krátké doby došlo nejen ke změně fyzické formy  člověka  (takže  všechny  moderní  formy člověka jsou vývojově  rovnocenné), nýbrž  zejména k  obrovskému rozkvětu lidské  kultury,  u  níž  lze  oprávněně  uvažovat  o  všech subkulturách   stejných   jako   u   moderního  lidstva.  Je prokazatelný  poměrně  náhlý  rozkět  symbolického  myšlení. Lidská   kultura  dovedla   svým  rozvojem   překonat  velmi nepříznivé přírodní podmínky (život v tundře) a jejich náhlé změny (doba poledová).

14. Neolit

Neolitické osídlení vzniklo  postupnou kolonizací zemědělců, kteří se posunovali do dosud neosídlených krajin, protože se snažili vylepšit  si hustotu svých  společenských vztahů. Už tito nejstarší zemědělci byli  Indoevropané, neboť od tohoto období  trvá  v  širším   rámci  střední  Evropy  kontinuita osídlení (J.Neustupný 1976). Neolitické vesnice, sestávající z několika málo  velkých domů obývaných  vždy jednou rodinou (asi  4 osoby  včetně dětí),  se poměrně  často (po méně než jednom  desítiletí)  přesouvaly  v  sekundárním  lese, který využívaly   k  žárovému   zemědělství.  Vesnice   byly  malé (s počtem  obyvatel zřídka přesahujícím  20 osob), ale  byly v krajině  hustě   rozloženy  (Neustupný  1984,   1985).  To v průběhu  neolitu vedlo  ke krizové  situaci, neboť  les po mnoha staletích obdělávání ohněm  přestal v dostačující míře regenerovat vymlazováním, takže  pravé žárové zemědělství se stávalo  stále  obtížnějším  (srov.  poněkud  odlišné řešení M.Kuny 1989b, 27).

    Protože to mezi našimi archeology není ještě plně známo, připomínám,  že P.Moddermann  dokázal (1970,  1986 aj.),  že neolitické domy  kultury s volutovou  keramikou sestávají ze tří konstrukčně zcela odlišných  částí; je logické, že každá tato část měla jiný účel. Tímto poznáním se ale každý dlouhý neolitický  dům rozpadá  na mnohem  menší části,  které jsou svou  velikostí  srovnatelné  s   domy  z  mladších  období. Odvozovat počet obyvatel z  plochy neolitického domu, jak to bylo  dříve běžné  a jak  to nyní  naznačuje S.Vencl  (1995, 283), se  mi proto zdá být  málo opodstatněné. Připoměl bych ještě,  že  promýšlením  Moddermannova  objevu vyvstává opět problém  symbolického  smyslu  tří  částí neolitických domů. Nebo  máme věřit,  že tento  "luxus" byl  v neolitu  funkčně (prakticky)   nezbytný,   a   v   celém  zbývajícím  pravěku (s výjimkami)  už byl funkčně nepotřebný?  To zejména, pokud přijmeme  symbolický význam  tzv. stavebních  jam, které  po stranách  doprovázejí  některé  neolitické  domy  (Neustupný 1995a, 208).

15.  Eneolit a  doba bronzová

Tato  dvě  období  jsem  spojil,  protože tvoří strukturální celek, jehož  součásti mají navzájem více  společného než se sousedním  neolitem a  vyspělou dobou  železnou. Je  to doba zcela  specifického   vývoje  střední  Evropy   a  některých sousedních  území  (společnost   tohoto  období  jsem  kdysi označil jako patriarchát). Stejně  jako ve svých předchozích pracech  jsem  při  pojednání  o  tomto  období  v  učebnici zdůraznil roli oradla (jehož zavedení objasňuji "neolitickou krizí" - viz výše) a návazných strukturálních změn. Připojil jsem  význam vzácného  kovu (měď,  pak bronz)  pro vytvoření společenského    systému   doby    bronzové   v   protikladu k následujícímu období. V oblasti symbolických struktur jsem vyzvedl   zejména  dvě   významné  skutečnosti:  kumulativní budování mohylových  pohřebišť, která zaujímala  velkou část tehdejších sídelních areálů (tato pohřebiště začala v časném až  starším eneolitu  a trvala  až do  počátečních fází doby železné), a rituální zabíjení  velké části populace ("pohřby na  sídlištích"  a  lokality  typu  Velim).  Tyto  jevy jsou v tomto  rozsahu charakteristické  právě pro  eneolit a dobu bronzovou.

16. Doba laténská

Rozvinutá   výroba  železa   radikálním  způsobem  rozrušila specializační  vztahy,  které  se  předtím  vytvořily v době bronzové  (síť  směny  bronzové  suroviny  a  výrobků) a tím změnila    celou   společnost.    Systémové   změny,   které následovaly,  lze   označit  jako  revoluci   doby  železné. Docházelo ke koncentraci výroby  a celkově vývoj společnosti směřoval  k  civilizaci.  Nová  situace  vyústila  v  pojetí pohřebního  ritu odlišném  od předchozích  dob (tento  ritus přestal být výrazem vztahů v živé společnosti a výrazem její kontinuity  -  proto  diskontinuita  pohřebišť). V rozvinuté době  železné zanikají  kulty, které  byly rozšířeny  v době bronzové.

    Význam hlubokých změn  souvisejících se zavedením železa jsem   zdůraznil  mimo   jiné  proto,   že  mezi   historiky a sociology  je  stále  ještě  rozšířen  názor,  že feudální (případně   tradiční)  společnost   následovala  po   jakési společnosti rodové v romantickém pojetí.

17. Doba  římská a stěhování  národů

K poněkud   jinému   řazení   problémů   než  v  předchozích kapitolách  mne  vedla  potřeba  vysvětlit určité historické události, významné  i pro pochopení  našich národních dějin. Potlačil    jsem   neodůvodněné    teorie   o   dalekosáhlém civilizačním významu expanze římského impéria pro naše země. Teprve v tomto období se realizovaly společenské předpoklady pro  migrace  dílčích  částí  společnosti,  nemigrovaly celé populace.  Zcela  jsem  opustil   výklad  o  Slovanech  jako specifické  etnické  skupině   odlišující  se  od  "Germánů" a dalších  národů,  nehledal  jsem  jejich  pravlast (což od období romantismu patřilo  k nepominutelným problémům) apod. Naopak  jsem příchod  Čechů  a  Moravanů, Sámovu  říši apod. pojal jako  příběh obvyklý v  Evropě té doby,  příběh, který i na  našem území  nebyl ojedinělý.  Češi a  Moravané přišli jako dobyvatelé z území dnešního Polska, podrobili si starší "germánské" obyvatelstvo a velmi rychle se stali spolutvůrci středoevropského a západoevropského prostředí.

Problémy učebnice

Domnívám  se,  že  vědecký  pracovník  ve  svém  oboru nutně produkuje  vědecká díla,  ať jsou  formulována jako  vědecké studie,  populární literatura  nebo učebnice.  Pokud by tomu tak  nebylo,   mohli  by  učebnice  psát   laikové,  což  má prokazatelně  tragické (někdy  tragikomické) důsledky.

    Mnoho lidí se  domnívá, že do učebnice patří  jen to, co už  se  bezpečně  ví,  a  vědecké  spory  mají  jít stranou. Mimochodem, právě  tato téze umožňuje  psát učebnice laikům, protože v  tomto pojetí jde  vlastně jen o  výběr "poznatků" z odborné (vědecké) literatury. Něco  podobného by ale možná podepsali  i někteří  odborníci. Za  "bezpečné znalosti"  se v tomto  smyslu  zpravidla  považují  téze toho paradigmatu, které  v  dané  vědecké  komunitě  převládá.  V  souvislosti s takovým názorem  jsem stál před  otázkou, do jaké  míry se mám přidržet tradičních schémat a tradičního pojetí pravěku, které  jsou běžné,  a v  důsledku univerzitního  vzdělání je zastává velký počet našich archeologů.

    Právě takové pojetí však bylo v centrech archeologického bádání  ve světě  v minulých  desítiletích opuštěno, protože neodpovídá novým vědeckým paradigmatům. Pokud řekneme, že se v uplynulých  desetiletích   téměř  vše  měnilo,   platí  to pochopitelně  jen o  tzv. paradigmatických  otázkách. Lidské poznání je kumulativní v tom smyslu, že při změmě paradigmat velká část  faktických poznatků přetrvává,  a přetrvává také řešení tzv. neparadigmatických  problémů. Přesto rozpor mezi starými  "zabydlenými"  paradigmaty   a  paradigmaty  novými zůstává problémem.  Názory platné v  rámci nových paradigmat označují  tradicionalisté  různými  nálepkami  jako "módní", "neprokázané", a vyhledávají  zdánlivě absurdní důsledky, ke kterým údajně vedou.

    Je nesporné, že předmětem  "trvalých znalostí", které se už nemění,  jsou především určitá  fakta, získaná empirickým výzkumem  (zejména  archeologické   nálezy,  jejich  fyzická podoba  a  prostorové  určení)  a  do  určité míry i některé neparadigmatické  otázky  (např.  archeologické klasifikace, ustálená  absolutní a  relativní chronologie).  Jakmile však zasáhneme   do  oblasti   interpretace  (vysvětlení  faktů), všechno  se  dostává  do  pohybu,  protože  se  zde objevuje závislost  na  paradigmatických  postojích  a  individualitě autora.   Fakta   totiž   nejsou   přístupná,   aniž  bychom přistoupili k  jejich alespoň elementárnímu  popisu; při tom už ale záleží na teorii - z principiálních důvodů nemůže být žádný  popis  "plně  objektivní"  ve  smyslu nezávislosti na teorii (Neustupný  1993a), a tím  méně už mohou  být v tomto smyslu   "objektivní"   další   produkty   teoretické  práce archeologa.

    Protože učebnice (a  vůbec jakékoliv archeologické dílo) musí    představovat    více    než    fotografický   snímek archeologických   faktů,  tj.   musí  obsahovat   vysvětlení (interpretace), nikdo  se nemůže vyhnout tomu,  aby do svého díla   nevložil  přijaté   paradigma  a   případně  i   svou individualitu (i  tu vlastně vkládá vždy,  ale někdy je tato individualita "nulová").  Nesnažil jsem se  proto o falešnou objektivitu,   potencionálně   vyjádřitelnou   jako   snůška tradičních hypotéz,  které nebyly nikdy  prokázány a jejichž legitimací je jen to, že jim věřily předchozí generace.

    Nevidím  proto  důvodu,  proč  bych  měl  školním  dětem vykládat teorie, které  se silou přežívajícího typologického paragigmatu udržují v naší archeologii od prvních desítiletí našeho  (dvacátého) století,  pokud je  zřejmé, že neobstojí při   kritice         paradigmatu   procesuálního   nebo postprocesuálního. Nevěřme na to,  že takové teorie, jako je (například) příchod pozdněeneolitických kultur ze vzdálených končin, byly  někdy prokázány: jsou to  typické produkty své doby a nestojí za nimi vůbec žádné důkazy.

    Na některých místech učebnice  jsem uvedl různé varianty řešení    archeologických   problémů    (např.   v   případě neandertálců) nebo prostě skutečnost,  že něco ještě nevíme. Myslím  si totiž,  že žáci  našich škol  by se  měli konečně dozvědět,   že  jednotlivé   vědní  obory   nejsou  souhrnem vědomostí ("faktů"),  nýbrž spíše souhrnem  řešení vědeckých problémů,  a  že  alepoň  v  některých  případech lze tentýž problém řešit různě, pokud vůbec nějaké věrohodné řešení má. Zde je ovšem  nutno volit určitou míru, aby  nedošlo k úplné relativizaci  vědění  doprovázené  domněnkou,  že  jakýkoliv názor je vlastně stejně dobrý.

    Jeden problém společný učebnicím  a populárním pracem je to,  zda okruh  diskutovaných témat  zde má  být tentýž jako v pracech   vědeckých.   Je    zřejmé,   že   v   učebnicích a populárních  dílech  (pokud  nemají  za  cíl popularizovat archeologickou  metodologii) nebudou  asi detailně rozváděny problémy  metodologické a  zejména ne  klasifikační; nemohou však  být pominuty  úplně, protože  každý, kdo  se o  pravěk zajímá, by  měl vědět, jak se  poznatky o pravěku získávají. Někteří  archeologové  se  domnívají,  že  práce  psané  pro nearcheology  mohou  být  barvitější,  že  mohou  diskutovat problémy,   které  by   se  jinak   v  "seriozní"  publikaci neodvážili  ani  naznačit.  Proto  v uplynulých desítiletích v učebnicích  dějin  pravěku  nechyběly  teorie  o migracích a etnických poměrech,  ačkoliv zejména druhé téma  bylo v té době  ve "vědecké"  literatuře téměř  tabu (s  výjimkou tzv. Slovanů). Myslím si, že učebnice  a populární díla o pravěku by měly obsahovat v  přiměřené míře všechny důležité otázky, které  současná archeologie  diskutuje; ve  středu zájmu  by měla být ovšem situace v pravěké živé kultuře, nikoliv popis archeologických pramenů a jejich klasifikace. Otázky jako je pravěký  folklor  a  učení   v  pravěku  proto  považuji  za legitimní vědecké  problémy (jakkoliv zatím  o nich dovedeme říci velmi málo), nejsou to jen témata pro osvěžení žactva.

    Jiným  problémem  učebnic  je  nebezpečí  zahlcení fakty a poznatky vůbec. Učebnice dějin pravěku může mít jen určitý rozsah,  daný jednak  počtem vyučovacích  hodin, které  jsou tomuto  období v  našich školách  věnovány, jednak  mentální vyspělostí žáků.  Omezení rozsahu učebnice  se nutně projeví jako omezení témat co do detailnosti jejich pojednání: jinak řečeno,  při koncipování  učebnice jsem  musel něco  vyložit velmi  zkráceně  a  něco  vůbec  vynechat. Každý specialista najde    takových   témat    nepochybně   velké    množství. I nespecialista si  např. všimne, že o  době halštatské jsou v učebnici jen zmínky apod.

    Jakkoliv  je učebnice,  o které  zde podávám  informaci, zatím nejpodrobnějším učebním textem o pravěku u nás, nemůže pochopitelně  látku dělit  na pravěk  českých zemí  a pravěk světa. V učebnici jde proto o určitou směs: "světové dějiny" zasahují  mnohem  výrazněji  ve  starších  obdobích, kdy bez poznatků  z  jiných  zemí  by  souvislejší  výklad ani nebyl možný. Na  druhé straně v  mladších obdobích převládá  látka z Čech a Moravy. V současné době si nedovedu představit jiný postup.

    Text  má sloužit  na území  celé České  republiky a bylo proto  třeba  se  vyhnout  preferenci  Čech  na úkor Moravy; doufám,  že se  mi to  podařilo. Tento  aspekt vystupuje  do popředí  zejména při  zmínkách  o  nalezištích, kde  jsem se kromě  toho  ještě  snažil  zahrnout  něco  i z jednotlivých subregionů.   Jde   o    úlohu   velmi   obtížnou,   protože archeologický  výzkum jednotlivých  částí Čech  a Moravy  je velmi nerovnoměrný.

    Na  přiměřenou representaci  regionů je  nutno dbát také při výběru obrázků. To je úloha velmi obtížná také proto, že v okamžiku, kdy  resignujeme na předvádění  hezkých předmětů (zejména šperků  a keramiky), narazíme  na spoustu problémů. Tak   např.  většina   archeologických  vyobrazení  předvádí fragmenty,  neúplné  předměty  nebo  věci nějak deformované. Chybění částí  z organických hmot  spolu s nezvyklým  tvarem vytváří nepochybně  v mnoha případech  obtížně rozluštitelná zobrazení.  Terénní  kresby  obsahují  hranice  sond,  místa vedení profilů nebo různé  značky, které laik obtížně oddělí od  pozitivní  informace.  Podobně  je  tomu  ale  i s řadou terénních  fotografií,  které  by  často  potřebovaly dlouhý komentář vysvětlující, co vlastně zobrazenují. Tyto problémy nelze  paušálně  řešit  rekonstrukcemi:  nejen  proto, že se nelze  vzdát autencity  památek  (která  má pro  laika velký význam), ale  i proto, že  věrohodná rekonstrukce, která  by měla  požadovanou výtvarnou  úroveň, je  vlastně samostatným výzkumným  úkolem, kterým  se archeologové  zřídka zabývají. Kromě toho  jsou takové rekonstrukce  velmi drahé. Odhaduji, že   vybavení  učebnice   adekvátní  kombinací  rekonstrukcí a zobrazení  autentických  objektů,  je  pracnější  a mnohem dražší  než  napsání  textu.  To  je  v  rozporu s politikou nakladatelů,  kteří se  domnívají, že  "obrázky" by  vlastně měly být zadarmo, protože se jednoduše odněkud převezmou.

    Autor učebnice  musí také brát určitý  ohled na koncepci celé učebnicové  řady, kterou pro  případ "Lidí v  dějinách" vytvořil Vratislav Čapek. Tato  koncepce byla velmi přínosná jednak  tím,  že  kladla  velký  důraz  na  každodenní život v minulosti (a tak umožnila předvést pravěkou kulturu mnohem detailněji  než běžné  učebnice soustředěné  na "historické" události),  jednak  tím,  že  požadovala  doprovodit  každou kapitolu  tzv.  příběhem,   konkrétním  a  živějším  líčením nějakého  detailního  úseku  (texty  tištěné  modrou barvou, kromě  str. 14,  15 a  53, kde  je typografickým omylem text vytištěn  černě). Takový  "příběh"  se  dá snadno  vybrat na základě psaných  pramenů, ale v případě  pravěku je to velmi obtížný  problém;  ve  všech  případech  nejsem sám spokojen s tím, jak jsem tento problém vyřešil.

    S celkovou  koncepcí učebnice souvisí  ještě následující poznámka.  Byla zde  představa o  určitém počtu  "témat" (na pravěk  připadla  nakonec  "témata"  dvě),  která  měla  být členěna  do  víceméně  stejného  počtu  "obrazů"  (toho,  co nakonec  má v  učebnici charakter  kapitol). Z nejrůznějších důvodů  nelze   ovšem  takové  pravidelné   rozdělení  dějin provést.  Snaha podřídit  se mu  alespoň částečně  mne vedla k zařazení  samostatné kapitoly  o mezolitu,  která je možná vzhledem k rozsahu a logické struktuře učebnice nadbytečná.

    Někteří  kolegové,  kteří   učebnici  četli,  byli  toho názoru,  že  text  je  pro  děti  na  základní  škole příliš obtížný; mohu se snad přiznat,  že takové podezření jsem měl původně  i  já.  To  ale  kupodivu  kontrastovalo  s míněním zkušených  pedagogů  a  lidí,  kteří  neměli žádné předchozí znalosti  o pravěku.  Teprve postupně  jsem si  uvědomil, že archeologové do  obtížnosti započítávají "novost"  nebo lépe řečeno nezvyklost některých  pasáží pro ně samé a  to, že by na   základě  dosavadních   zkušeností  s   obdobnými  texty očekávali něco jiného.

    Ačkoliv učebnice  a populární práce  není totéž, zdá  se mi, že  mnoho z předcházejících odstavců  je možno vztáhnout také na tzv. populárně-vědeckou literaturu.

Význam pravěku pro dnešek

Myslím, že mnoho míst  učebnice prozrazuje moje přesvědčení, že "archeologie není pro minulost,  ale pro současnost, a že není  pro archeology,  nýbrž pro  všechny" (Neustupný  1991, 364).  Tuto tézi  nelze chápat  jako služebnost  archeologie nějaké momentálně módní ideologii; dobrá archeologie je však nutně  spojena  s  problémy,  které  řeší "její" společnost. Přitom si myslím, že archeologie, jakožto součást vědy, musí řešit daleko větší počet a  větší okruh otázek, než kolik se jich současná společnost ptá,  neboli nutně by měl existovat určitý přetlak  nabídky nad poptávkou; kromě  toho věda bude řešit  také  otázky,  jejichž  aktuálnost  se  vyjeví  až za dlouhou  dobu.  Nejsem  si  jist,  do  jaké míry jsou taková dezideráta realistická  v případě české  archeologie; začíná se  ukazovat,   že  obavy  z   její  provincializace  nebyly bezpředmětné (Neustupný 1993b, 130).

    Existují  některé  problémy,   kde  je  třeba  odstranit ideologické  nánosy minulého  režimu. Jde  například o vznik soukromého vlastnictví, které bylo ještě v nedávné minulosti vykládáno  jako  určitá  katastrofa,  která lidstvo potkala. Dále jde  např. o správné zhodnocení  významu duchovní sféry v počátcích  lidstva  (to  souvisí  se symbolickými systémy; minulá  ideologie zde  měla  mnoho  styčných bodů  s naivním přírodovědným materialismem) atd. Restituce nekomunistického myšlení  jde až  k takovým  detailům jako  je datování "před Kristem"  a "po  Kristu", které  patří k  naší intelektuální tradici  bez ohledu  na náš  vztah k  církvím. Jde  ale také o to, alespoň se zmínit o Rómech, naší největší menšině, aby jejich existence  nebyla z našich  škol vůbec vytlačena  bez jakékoliv zmínky.

    Nepochybně by nebylo dobré  snažit se všechno obrátit na ruby,  ale myslím,  že takové  nebezpečí ani  nehrozí. Mnoho lidí si stále ještě  plete tradice s komunistickou minulostí a konservatismus se zpátečnictvím.  V učebnicích dějepisu to ještě haraší třídními boji,  selskými vzpourami a dělnickými stávkami  (nepochybně to  jsou určitá  platná témata)  a vím o nejméně  jedné vysoké  škole,  kde  se v  r.1996 vyučovalo o prvobytně-pospolné společnosti.

    Roli alespoň částečného vyrovnání s minulostí neplní ani texty, třeba  vyráběné profesionálními archeology,  pokud se omezují na tradicionalistické  pojetí archeologie jako směsi klasifikace,  evolucionistického  pohledu  na  vznik člověka a několika  romanticky  zabarvených  "historických" příběhů. Tím méně ji může plnit text laika, zpravidla vybraný z notně zastaralé archeologické literatury.

    Jsem   přesvědčen,   že   pravěk   dává  tak  výjimečnou příležitost  pro  vysvětlení  některých  důležitých myšlenek "antropologického" charakteru (o  jejichž existenci se jinak český  školák  nikdy  nedozví  -  pojem  artefaktu, kultury, civilizace apod.),  a že dějiny našeho  pravěku jsou natolik významné  pro pochopení  našeho  místa  v Evropě,  že rozsah učebnice  není nadměrný.  Kořeny našich  počátků jsou  přece v pravěku a  neměli bychom připustit,  aby byly vysvětlovány mýtem o našem slovanství, ať  už v jeho nacionalistické nebo komunistické  podobě.  Pravěk  ukazuje  tu  část  minulosti, kterou máme  společnou s ostatními evropskými  národy. Je to minulost,  na kterou  můžeme být  hrdi; také  proto, že jsme zatím významným způsobem přispívali k jejímu poznávání.

Literatura

Kuna, M. 1986: Artifacts  as  tools  and  signs:  On  the interpretation  of  the  earliest  metallurgy  of  copper. Archaeological  Objectivity in  Interpretation, Vol.2, Theme 2,  Section B  (pre-print z  World Archaeological  Congress, Southampton). 

Kuna, M. 1989a:  Soziale  und  oekonomische  Faktoren  der Entwicklung  der fruehen  Kupfermetallurgie in  Suedost- und Mitteleuropa. XIV.  Internationales Symposium, Praehistorica XV:33-38. Praha: Universita Karlova. 

Kuna, M. 1989b: Brandýsko  v  proměnách  času  (průvodce expozicí). Brandýs n/L: Okresní muzeum.

Kuna, M. 1995: Pre-historic  prehistory. In:  M. Kuna - N. Venclová (eds.), Whither archaeology?Papers in honour of Evžen Neustupný, 43-51. Praha: Archeologický ústav.

Megaw, V. - R. Megaw 1995: The prehistoric Celts: Identity and  contextuality.  In:   M.Kuna  and  N.Venclová,  Whither archaeology ? Papers in  honour of Evžen Neustupný, 230-245. Praha: Archeologický ústav. 

Modderman,  P.J.R.  1970:  Linienbandkeramik  aus Elsloo und Stein (Analecta Praehistorica Leidensia III). Leiden.

Modderman P.J.R. 1986: On the typology of the houseplans and their European setting. In:  Pavlů, Rulf and Zápotocká 1986, 383-394.

Neustupný, E.  1976: Paradigmata ve  středoevropském neolitu a eneolitu  - Paradigmata  im mitteleuropäischen Neolithikum und Äneolithikum. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity E 20-21, 125-132. 

Neustupný, E.  1982: Prehistoric migrations  by infiltration - Infil`tracija  kak forma  drevnich migracij. Archeologické rozhledy 34, 278-293.

 Neustupný,  E.  1984:  Archeologická  prospekce  s  využitím pravděpodobnostních   metod  -   Prospecting  by   means  of probabilistic   methods.   In:    Nové   prospekční   metody v archeologii   (Výzkumy  v   Čechách,  Supplementum  1984), 105-130. Praha: Archeologický ústav. 

Neustupný, E. 1985: K holocénu  Komořanského jezera - On the Holocene   period  in   the  Komořany   Lake  area.  Památky archeologické 76, 9-70. 

Neustupný,  E.  1991:  Kam   česká  archeologie?  -  Whither Bohemian archaeology?. Archeologické rozhledy 43, 361-370. 

Neustupný, E. 1993a: Archaeological Method. Cambridge: CUP. 

Neustupný, E.  1993b: Czechoslovakia: the  last three years. Antiquity 67, 129-134. 

Neustupný, E.  1995a: The significance of  facts. Journal of European Archaeology 3.1, 189-212.  Neustupný,  E.   1995b:  Úvaha  o   specializaci  v  pravěku - Thoughts  on specialisation  in prehistory.  Archeologické rozhledy XLVII, 641-650.

Neustupný,   J.   1976:   Archaeological   comments  on  the Indoeuropean problem. Origini 10, 7-18.

Vencl,  S.  1995:  Pravěk  ve  škole.  Historický  obzor  6, 282-284.