Predikce areálů archeologického zájmu

Evžen Neustupný

Rukopis příspěvku určeného do sborníku na památku Jana Rulfa

 

 

Obsah:

1. Výchozí stav

2. Cíle

3. Teoretické základy

4. Pochopení a predikce

5. Prediktivní hodnota enviromentální proměnných

6. Predikce a teorie

7. Výsledky

8. Literatura


V roce 1997 jsem s kolektivem řešitelů (N.Venclová, M.Kuna, L.Haišmanová, R.Křivánek a Č.Čišecký) dokončil grantový projekt "Predikce archeologických areálů" udělený Grantovou  agenturou ČR (č. 404/95/0523). Výsledky jsme publikovali v řadě jednotlivých článků a ve sborníku "Space in Prehistoric Bohemia" (ed. E.Neustupný, autoři D.Dreslerová, M.Kuna, E.Neustupný, N.Venclová, vydal Archeologický ústav Praha v r.1998).

V tomto článku bych chtěl stručně shrnout výsledky, k nimž jsem  došel ve vlastním tématu predikce. Nejdříve bych však stručně shrnul předpoklady, s nimiž jsem do projektu vstupoval (srov. Neustupný 1994b). Srovnání s výsledky projektu pak vyplyne poznání, kterého projekt dosáhl.

1. Výchozí stav

Zatímco  tradiční  archeologie  se  věnovala  téměř  výlučně studiu artefaktů, archeologie posledních desítiletí se stále více  soustřeďuje  na jeho doplnění výzkumem ekofaktů  a  v  nedávné  době  i  na  prohloubení  výzkumu prostorového  rozložení archeologických  pramenů. Ukázalo se totiž,    že   prostorové    vztahy   jednotlivých    složek archeologických  pramenů  jsou  vedle  formálních vlastností jejich  jedinou  pozorovatelnou  vlastností (Spaulding 1960),  a  že obsahují obrovské množství informací o minulosti, z nichž mnoho nebylo doposud vytěžováno.

Nová fáze výzkumu prostorového rozložení archeologických pramenů byla vyvolána

  (1)  zdokonalením   archeologické  analýzy  prostorových vztahů v důsledku snadné manipulovatelnosti prostorových dat v rozsáhlých  databázích (Neustupný 1994a, 1996b, Kuna 1991, 1994 aj.) a   v  důsledku  propojení  těchto databází   s  prostorovým   zobrazením  dat  prostřednictvím softwaru GIS (Geographical Information Systems, cf. Kuna 1996, 1997, Kuna a Adelsbergerová 1995, Neustupný 1995a, Konečný 1997 )

(2) novou  teoretickou a metodologickou  orientací oboru v rámci tzv. procesuální  a postprocesuální archeologie. Jde o orientaci na logické  základy discipliny, poznání struktur archeologických  pramenů a  jejich interpretaci  v termínech systémových i kognitivních.

Význam nového typu databází a vyvinutých systémů GIS pro archeologickou    analýzu    jsem přirovnal    k   objevu radiokarbonového datování (Neustupný 1995a). Tyto prostředky umožňují  nejenom  studium    takových    prostorových   vlastností archeologických  pramenů,  které  byly  dříve v dostačujícím měřítku nedosažitelné  (např. měření sklonu  terénu v každém bodě, určení  orientace ploch vzhledem  ke světovým stranám, určení    'povodí'   kteréhokoliv    bodu,   určení   areálu viditelnosti  příslušného ke  kterémukoliv bodu,  zjišťování ploch  terénu splňujících  současně řadu  velmi specifických požadavků, měření přesných  vzdáleností od definovaných bodů nebo čar atd.), nýbrž i studium vzájemných vztahů artefaktových pramenů (Neustupný 1998).

Jakkoliv  již  amatérští   archeologové  konce  minulého století dovedli předem určit polohu některých nalezišť podle tvaru   terénu a mnohého bylo dosaženo jednoduchými metodami (Rulf 1983, Neustupný 1984a pro sklonovou mapu),  přece   to  byly   teprve  zmíněné  moderní prostředky  analýzy archeologických  pramenů, které otevřely cestu  ke  zdůvodnitelné  predikci  výskytu  archeologických areálů.  Predikce tohoto  typu se  na konci  osmdesátých let objevily  v  americké  archeologické  literatuře,  kde  byly charakterizovány  pragmatickým zaměřením  (Allen, Green  and Zubrow 1990).

Prostorové  struktury archeologických  nálezů na  úrovni areálů  (nalezišť) byly  zatím téměř  výlučně interpretovány v termínech   praktických,  zpravidla   ekonomických  potřeb minulých   lidí.   Výjimky   jsou   zcela   ojedinělé  (Kuna a Adelsbergerová  1995). Proto  je někdy  na studium  tohoto typu  v  rámci  tzv.  postprocesuální  archeologie pohlíženo s určitým  podezřením; přívržencům postprocesualismu se  zdá,  že při predikci  jde jen  o dokonalejší  vyjádření enviromentálního determinismu  modernějšími  prostředky.  Úkolem navrhovaného projektu   bylo   ukázat,   že   takové   pojetí  predikce  je jednostranné,  protože  výběr   míst  lidských  aktivit  byl podmíněn  i  mnoha  faktory  jdoucími  daleko  za  praktická funkční určení.


[obsah]


2. Cíle

Predikce   výskytu  archeologických   areálů  je   především problémem  teoretickým  a   metodologickým.  Skutečnost,  že archeolog dovede s  dostatečnou přesností předpovědět polohu určitého  naleziště, znamená,  že správně  pochopil faktory, které minulé lidi k výběru jejich areálů vedly, pokud takové faktory byly vůbec v  minulé společnosti nějak kodifikovány. Předpověď  nelze ovšem  nikdy provést  s naprostou jistotou, neboť při  konkrétním výběru určitého místa  v pravěku hrálo roli  i  momentální  'nesystémové'  (nekodifikované) jednání konkrétních osob,  které nelze předvídat.

Spolehlivost, s jakou dovedeme výskyt areálů predikovat, vypovídá  tudíž  jednak  o  našem  pochopení kódů (struktur) minulosti,  jednak  o  tom,  jak  striktně  byla v minulosti omezena svoboda individuí v jednání určitého typu (konkrétně ve výběru  areálů). Obě otázky  jsou velmi významné  a mohou mít pro různá období a různé oblasti různé odpovědi.

Kromě   aspektů   teoretických   a   metodologických  je významným  cílem  predikce  ochrana  archeologických pramenů (neboli  ochrana  archeologické  části  kulturního dědictví) tím, že predikce umožňuje vytipovat některá naleziště, která ještě  nebyla  nalezena,  nebo  která  nemohou  být nalezena standardními  metodami   (např.  proto,  že   jsou  překryta pozdějšími  sedimenty)  a  tak  je  ochránit  před případným zničením.  Dosavadní praxe,  která při  úvahách o  památkové ochraně archeologických nalezišť bere  ohled pouze na místa, kde   se   již   něco   skutečně   našlo,   je  totiž  zcela neuspokojující. Vede k tomu, že k objevu mnoha nalezišť dochází až v okamžiku jejich  ničení a prevence  ničení má proto  velmi omezenou účinnost.


[obsah]


3. Teoretické základy

Kódy minulosti, které lze studiem prostorového rozložení archeologických  areálů poznat  a pak  podle nich predikovat výskyt dalších  archeologických  areálů,   vyjadřují  různé  aspekty minulosti. Jednak  je to praktická  funkce areálů (zpravidla jde  o  důsledek  praktických  potřeb  minulých lidí, např. dostupnosti tekoucí vody), jednak  význam areálů pro minulou společnost  (zpravidla  důsledek  jejích  potřeb organizovat nějak vztahy  mezi jednotlivci i mezi  skupinami lidí, např. obranu  území),   jednak  jejich  smysl   v  rámci  minulých ideologických  systémů,  především  náboženských  (Neustupný 1993a). Už předběžné úvahy ukazují,  že např. výběr místa pro některé  pravěké  areály  (tzv.  opevněná  výšinná sídliště) nebyl ani tak veden jejich praktickou  funkcí (nutností ochrany před  nepříznivou  hydrologickou situací),  dokonce ani  jejich  společenským významem (nutností  obrany před cizími  lidskými skupinami), nýbrž že měl převážně ideologický smysl, který se projevoval v tehdejším náboženství (Neustupný 1995b).

Jestliže volba určitého areálu  (který se projevuje jako archeologické  naleziště)  závisí  nejen  na  jeho praktické funkci, nýbrž i  na jeho společenském významu a  na smyslu v rámci tehdejší ideologie, pak je nutno hledat takový popisný systém  archeologických areálů,  který všechny  tyto faktory adekvátně vyjádří. Nelze rozhodně vystačit se vzdáleností od tekoucí vody nebo s polohou na určitém půdním typu.

V určité  interakci s popisným  systémem archeologických areálů pak dochází k vyhledávání  opakujících  se  pravidelností (neboli   archeologických   struktur   či   kódů)  a  k  jejich interpretaci  v termínech  jejich funkce,  významu a smyslu, nejčastěji  však  všech   těchto  aspektů  najednou.  Teprve v okamžiku,  kdy  tento  standardní  metodologický proces je doveden  do  určitého  stupně,  lze  použít predikci jakožto metodu ověřující správnost předchozích kroků.

Predikce  polohy archeologických  areálů je  tudíž nejen cílem  projektu,   nýbrž  také  prostředkem   pro  ověřování popisných  systémů areálů, prostředkem   pro   ověřování   struktur   (kódů) zjištěných  v areálech,  jakož i  prostředkem pro  ověřování interpretace těchto struktur.


[obsah]


4. Pochopení a predikce

Práce na problému predikce vycházela tudíž původně z myšlenky, že správné pochopení prostorových struktur svázaných s pravěkými sídelními procesy nám s určitou pravděpodobností umožní předvídat polohu pravěkých nalezišť.

Výsledky práce (Neustupný 1998) však ukazují, že problém predikce je nutno přeformulovat. Co máme predikovat, jestliže zjišťujeme, že už nálezy z pravěku, zejména fakty s tzv. absolutní četností, jsou téměř všudypřítomné (Neustupný 1993a, Neustupný a Venclová 1998)? Máme predikovat jádra obytných či pohřebních komponent? Tradiční archeologie, která obvykle toužila po nálezech, by jistě zodpověděla tyto otázky kladně. V takovém případě by predikce byla snadným úkolem, neboť jádra obytných a pohřebních komponent jsou většinou rozložena na místech, jejichž vlastnosti v současné krajině lze určit (srov. Dreslerová 1996, 1998).

Bylo by nerozumné nevěnovat pozornost jádrům pravěkých sídelních areálů: ještě toho o nich dost nevíme, a to zvláště v některých obdobích. Poslední práce ovšem ukázaly, zejména prostřednictvím artefaktů s absolutními četnostmi z laténského období (srov. Neustupný a Venclová 1996 a 1998), že nejen jádra, ale i jiné části komunitních areálů obsahují stopy minulosti. Jsou rozloženy řídce, ale to je právě skutečnost, která je činí významnými.

Archeologické jevy lze zhruba rozdělit do dvou kategorií. Jedna z nich obsahuje časté jevy, které se objevují s velkou pravděpodobností. Jev této kategorie není překvapující, jestliže nastane; jinými slovy, přírůstek poznání není při jeho realizaci podstatný. To je případ jader obytných komponent, zvláště těch, které se vyskytují častěji (kultura knovízská, laténská apod.).

Druhá kategorie sestává z těch jevů, které mají malou pravděpodobnost výskytu. Jestliže se nálezy vyskytnou v části krajiny, kde je nikdo neočekával (pravděpodobnost jejich nalezení byla nízká), realizace takového jevu je překvapující, tj. nová znalost je cenná. To je případ kteréhokoliv z rozptýlených nálezů, pokud se ovšem nejedná o přemístění v moderní době.

Archeologové se vždy soustřeďovali na první z uvedených kategorií nálezů (s vysokou pravděpodobností objevení) a v důsledku toho se přínos každého nově objeveného naleziště zmenšoval. Jakýkoliv úspěšný terénní výzkum v jádru sídelního areálu zvyšuje pravděpodobnost, že následující výzkum téhož rozsahu vyprodukuje méně nových informací. Plný dopad tohoto paradoxu si archeologové uvědomují jen pomalu.

Predikce je založena na strukturálních studiích. Chtěl bych upozornit na to, že zmenšující se přínos nového poznání se týká pouze strukturálního aspektu archeologických nálezů. Každá nově objevená nebo prozkoumaná komponenta obsahuje také historickou informaci odvozenou z faktu, že archeologické nálezy jsou současně událostmi (Neustupný 1997). Události ovšem mají jen tu pravděpodobnost, která se odvozuje z jejich statutu subjektu struktur. Každá událost je individuální a proto jakožto událost cenná.

Přes to všechno je archeologický terénní výzkum vzhledem k přírůstku znalostí nejproduktivnější (tj. přináší nejcennější informace) na místech, kde se dá očekávat jen málo nebo vůbec nic. Pokud ovšem tento výrok přijmeme, otřese to samotným principem predikce nálezů. Co se dá předvídat, je totiž jen množství nálezů, nikoliv jejich významnost, a cílem soudobé archeologie je objevit významné, nikoliv časté nebo bohaté.


[obsah]


5. Prediktivní hodnota environmentálních proměnných

Proměnné přírodního prostředí jako je vzdálenost od vodního toku, svažitost terénu a nadmořská výška (a případné další) mají skutečně význam při výběru komunitních areálů a při jejich vnitřní strukturaci. Po teoretické stránce to vyplývá ze skutečnosti, že lidská kultura je nejen komunikačním, nýbrž i adaptivním mechanismem. Na empirické úrovni to např. demonstruje Loděnický projekt, jehož severní část na horním toku Bakovského potoka nebyla osídlena (nebo byla jen řídce osídlena) v obdobích pravěku, která předcházejí době laténské, a to zřejmě pro nedostatek rozsáhlejších ploch s dostatečně malým sklonem terénu, vhodných k pěstování obilnin (Neustupný a Venclová 1998).

Dosti husté osídlení Bakovského potoka v laténském období ovšem také prokazuje, že přírodní prostředí této oblasti nebylo nepřekonatelnou překážkou v okamžiku, když pravěcí lidé v době laténské získali jiný motiv pro osídlení oblasti tohoto potoka. Zjevně k tomu nedošlo z žádného praktického důvodu, ani z populačního tlaku ani z důvodu boje o přežití. Zdá se být zřejmé, že region byl obydlen pro svoje výchozy sapropelitu, který se používal k výrobě náramků. Jak jsem zdůvodnil jinde (Neustupný 1998), obchod s s takovými komoditami zpevňoval a/nebo rozšiřoval vazby v mezikomunitním světě jinosti a nebyl žádnou životní nezbytností pro nikoho, kdo na něm participoval.

Před několika lety jsem prostřednictvím faktorové analýzy zjistil, že pravěké i pozdější komunity všechny nezaujímaly v krajině tatáž místa (Neustupný 1996a aj.). Případ Loděnického regionu (Neustupný a Venclová 1996 a 1998), stejně tak jako aplikace mé metody M. Kunou (1998) a D.Dreslerovou (1998) ukázaly podobné výsledky. Můžeme bezpečně uzavřít, že pravěké kulturní skupiny, které jsou si chronologicky blízké, zakládaly své obytné komponenty na podobných místech. Prostřednictvím statistických testů a GIS se ovšem podařilo prokázat, že posuny obytných komponent mezi časově vzdálenějšími obdobími, které zachytila faktorová analýza a statistika, byly menšího významu (dotýkaly se jen obytných komponent a nikoliv sídelních areálů jako celků) a mohou být proto stěží vysvětlovány environmentálními preferencemi. Musely mít jiné příčiny. Destrukce životního prostředí se nezdá být za to zodpovědná, protože stejná místa v krajině zaujímají obvykle chronologicky následné kulturní skupiny, které by právě musely svým kontinuálním osídlením omezeného prostoru životní prostředí nejvíce destruovat.


[obsah]


6. Predikce a teorie

Jestliže se praktické důvody lidského chování považují za racionální, pak úvahy předchozích odstavců nastolují otázku možných faktorů iracionálních nebo neracionálních. Můj postoj k těmto otázkám je poněkud odlišný od G.Cowgilla (1993) a G.Webstera (1996), ale přesto je těmto autorům blízký.

Ať je tomu jakkoliv, environmentální proměnné mají vliv na výběr určitého místa k sídlení, ten ale určitě není výlučný. To je značný rozdíl oproti teoretickým postojům, které pracují buď jen s racionálními nebo jen s iracionálními vysvětleními v archeologii. Domnívám se, že mnohem méně jevů má racionální základ a mnohem více, než jsme doposud věřili, má základ neracionální.

Použil jsem příklad predikce archeologických "nalezišť", protože predikce čehokoliv může být stěží provedena bez hlubokých teoretických znalostí předmětu. V oblasti movitých artefaktů je predikce ekvivalentní archeologickým "experimentům", tj. produkci kopií starých artefaktů tak, aby byly nerozlišitelné od originálů, a pokusnému používání těchto artefaktů. Jen v případě, že archeologové jsou schopni vyrábět takové kopie a používat je ke správným účelům, mohou si činit nárok na to, že zvládli technologické (praktické) aspekty minulé produkce.

K takovému experimentování postačuje získat určité empirické znalosti a zvládnout technické dovednosti reprodukce starých výrobních procesů. Chtěl bych však pojem archeologického experimentování (predikce i výroby kopií) rozšířit: rozšířená znalost minulého života vyžaduje, aby archeologové nejen kopírovali minulé artefakty, ale aby rovněž pochopili společenské chování minulých lidí, které tyto artefakty doprovázely, a byli také schopni přemýšlet jako minulí lidé. To zahrnuje kontinuaci nebo rozvoj minulých sociálních systémů a ideologických textů v důvěryhodné podobě (nikoliv nutně identických se skutečným rozvojem minulých kultur), což je mnohem více než jednoduché napodobení. Samozřejmě zde úvahy probíhají v čase struktur (gramatickém čase – srov. Neustupný 1997), čas minulých událostí není nezbytný.

To, co požaduji v předchozím odstavci se zřejmě velice odlišuje od metody vcítění (empathy), pokud je chápána jako plně subjektivní postup. Mojí myšlenkou je logická kontinuace archeologického experimenování zakotveného v pozitivním vědeckém poznání. Pouze když připustíme pojem kontinuace s minulostí, můžeme si plně představit obtíže a příčiny obtíží, se kterými se setkáme při takovém snažení.

Především platí to, že všechny symboly mají arbitrární formu. Takové formy nevznikají zcela náhodně, ale existuje vždy několik více či méně stejně pravděpodobných cest, jimiž se další vývoj může ubírat. Za druhé, artefakty jsou události (Neustupný 1997), které nemohou uniknout tomu, aby nebyly individuální a proto ne plně předpověditelné. Difuze může například dodat důvody pro formální aspekty artefaktu, který již byl vytvořen, ale její působení nepokrývá budoucnost. To zjevně otevírá nové problémy, které jsem dříve nediskutoval.


[obsah]


7. Výsledky

Projekt potvrdil obecně přijímané (a často absolutizované) zjištění, že poloha archeologických nálezů závisí na parametrech přírodního prostředí (zejména na vzdálenosti od nejbližšího vodního toku, na sklonu terénu, na nadmořské výšce, eventuálně na charakteru půd). Kromě toho existuje silná vazba na předchozí historii krajiny, která nepochybně našla odraz v ideologické motivaci: rezidenční areály  se  i po mnoha staletích vyhýbaly prostoru dřívějších areálů, což muselo mít nějaké rituální zdůvodnění (Neustupný a Venclová 1998, 42, Table 4). Podobně je tomu s nepopiratelnými případy, kdy lidé v eneolitu a v době bronzové pokračovali v osazování dřívějších mohylových pohřebišť. Dále byla konstatována  závislost osidlovacích procesů na společenských faktorech: severní část území Loděnického projektu (povodí Bakovského potoka), které svými parametry neodpovídalo požadavkům pravěkého zemědělství, bylo ve větší  míře osídleno teprve v období laténu, kdy se zde z místních výchozů těžil sapropelit pro výrobu náramků.

Všechny uvedené skutečnosti mají zásadní význam pro predikci výskytu pravěkých areálů. Jestliže umístění pravěkých areálů závisí kromě přírodního prostředí také na společenských a ideových faktorech a na historii krajiny, pak je predikce evidentně obtížná, a v některých případech dokonce nemožná pouze na základě studia přírodních podmínek. Je zcela nezbytné studovat vzájemný vztah sociálních rozměrů sídelních areálů, zjišťovat jejich strukturu a historii a k těmto cílům využít nástrojů GIS.

Skutečnost, zjištěná během řešení projektu, že totiž  pravěké nálezy mohou být v menších (ale nepominutelných) koncentracích  roztroušeny i prostoru mezi pravděpodobnými jádry sídelních areálů (obvykle obytnými komponentami) má rovněž principiální význam pro predikci. Pokud by cílem soudobé archeologie bylo získání velkého množství jednoduchých artefaktů, byla by predikce dosti jednoduchá, protože poloha jader (obytných komponent) je ještě nejspíše předpověditelná. Je však zřejmé, že takový zájem by přinášel opakující se informaci. Daleko významnější je poznání "atypického" prostředí mezi jednotlivými jádry. Jestliže se ale pokusíme zahrnout takové oblasti  do okruhu našeho zájmu, výsledkem bude - s výjimkou určitých extrémních poloh - prakticky celá krajina.

Z uvedených skutečností vyplývá, že úspěšnou predikci nelze provést bez vyjasnění základní otázky, co chceme predikovat, ale následně musíme znát (nebo předpokládat) nejen environmentální faktory, nýbrž  i řadu faktorů historických , společenských a ideových.


[obsah]


8. Literatura

Allen G., Green S. and E.Zubrow (eds.) 1990: Interpreting Space: GIS and Archaeology. London: Taylor and Francis

Cowgill, G. 1993: Distinguished lecture in archaeology: Beyond criticizing New Archaeology. American Anthropologist 95, 511-573                 

Dreslerová, D. 1996: Modelování přírodních podmínek mikroregionu na základě archeologických dat – Modelling environmental conditions of microregion based on archaeological data, Archeologické rozhledy 48: 605-614 and 709-712.

Dreslerová, D. 1998:  The Říčany area: field walking and GIS in the study of settlement history. In: Neustupný E. (ed.), Space in Prehistoric Bohemia, 116-128, 170-176. Praha: Archeologický ústav.

Konečný, M. 1997: Geografické informační systémy. In: Macháček, J. (ed.), Počítačová podpora v archeologii, 115-144. Brno: MU.

Kuna, M. 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry, Zprávy ČSSA – Supplément 23.

Kuna, M. 1991: Návrh systému evidence archeologických nalezišť, Archeologické fórum 2, 25-48.

Kuna, M. 1996: GIS v archeologickém výzkumu regionu: vývoj pravěké sídelní oblasti středních Čech, Archeologické rozhledy  48, 580-604.

Kuna, M. 1997: Geografický informační systém a výzkum pravěké sídelní struktury. In: Macháček, J. (ed.), Počítačová podpora v archeologii, 173-194. Brno: MU.

Kuna, M. 1998: The memory of landscapes. In: Neustupný, E.(ed.), Space in Prehistoric Bohemia, 106-115. Praha: Archeologický ústav

Kuna M. -  Adelsbergerová D. 1995: Prehistoric location  preferences: an application of GIS to the Vinořský potok  project, Bohemia. In: Lock, G. a Stančič, Z. (eds),  Archeology and Geographical information systems, 117-131. London: Taylor & Francis,.

Lock, G. a Stančič, Z. (eds) 1995:  Archeology and Geographical information systems. London: Taylor & Francis.

Neustupný, E. 1984: Archeologická  prospekce s  využitím pravděpodobnostních  metod - Prospecting  by  means  of   probabilistic  methods. In:  Nové prospekční metody v archeologii (Výzkumy v Čechách, Supplementum), 105-130. Praha: Archeologický ústav.                    

Neustupný, E. 1993a: Archaeological Method. Cambridge: CUP.

Neustupný, E. 1994a: Role databází v archeologii - The role of databases in archaeology, Archeologické rozhledy XLVI, 121-128.

Neustupný, E. 1994b: Předvídání minulosti, Technický magazín 11, 58-60.

Neustupný, E. 1995a: Beyond GIS. In: Lock,G. and Z.Stančič (eds.), Archaeology and Geographical Information Systems: a European Perspective, 133-139. London: Taylor&Francis.

Neustupný, E. 1995b: The significance of facts, Journal of European Archaeology 3.1, 189-212.

Neustupný, E. 1996a: Polygons in archaelogy, Památky archaeologické LXXXVII, 112-136

Neustupný, E. 1996b: Databáze nalezišč okresu Chrudim - Database of the Chrudim district, Archeologické rozhledy XLVIII, 126-134.

Neustupný, E. 1997: Uvědomování minulosti, Archeologické rozhledy 49, 217-230.

Neustupný E. ed. 1998: Space in Prehistoric Bohemia. Praha: Archeologický ústav.

Neustupný, E. a N.Venclová 1996: Využití prostoru v laténu: region Loděnice - Gebrauch des Raumes in der Latenezeit: die Region Loděnice, Archeologické rozhledy 48, 615-642, 713-724.

Neustupný, E. a Venclová, N.  1998: The Loděnice  region in prehistoric  times. In: Neustupný, E. (ed.):  Space in prehistoric Bohemia, 84-105.Praha: Institute of  Archaeology.

Rulf, J. 1983: Přírodní prostředí a kultury českého neolitu a eneolitu - Naturmilieu und Kulturen des böhmischen Neolithikums und Äneolithikums, Památky archeologické 74, 35-95.                                                       

Spaulding, A.C. 1960: The dimensions of archaeology. In: J.E.Dole and R.L.Carneiro (eds.), Essays in the Science of Culture: In Honorof Leslie A.White, 437-456.  

Vencl Sl. 1995: K otázce věrohodnosti svědectví povrchových průzkumů. Archeologické rozhledy, 47, 1995, 11-57.

Venclová,  N. 1994:  The  field  survey  of  a prehistoric industrial region, Památky archeologické  - Supplementum 1,  239-247. Praha: Institute of Archaeology.

Webster, G.S. 1996: Social Archaeology and the Irrational, Current Anthropology 37-4, 609-627.