Kámen v tradičním vesnickém stavitelství ve středověké Evropě

Pavel Vařeka

Kámen 4, 1998, 163 - 172

 

 

Dřevo a hlína představovaly naprosto převažující stavební materiál v tradičním vesnickém stavitelství ve většině oblastí Evropy až do průmyslové revoluce. Již od pravěku se však v konstrukci obydlí uplatňoval také kámen, zvláště na územích s nedostatkem jiných materiálů, zejména dřeva. Jednalo se o kámen snadno dostupný, který bylo možno sbírat v nejbližším okolí sídlišť. S dobýváním kamene v jednoduchých lomech a s jeho další úpravou se ve vesnickém prostředí setkáváme až ve vrcholném a pozdním středověku.

K nejstarším kamenným památkám pravěkého stavitelství se řadí sídliště ve Skara Brae na Orknejských ostrovech omývaných Atlantickým oceánem. Tyto nehostinné ostrovy byly osídleny již v mladší době kamenné a do doby kolem roku 2900 před Kristem se datuje osm domů téměř čtvercového půdorysu se zdmi z pečlivě nasucho kladených kamenů, které se dodnes uchovaly do výšky cca 1,5 m. Stavby vzájemně propojovaly chodby a každý dům byl ve střední části opatřen ohništěm. Kámen sloužil jako materiál také pro vnitřní vybavení, z něhož se zachovaly jednoduché police, skřínky, nádržky na ryby a ohražení míst určených ke spaní.

Jinou oblastí rozšíření pravěkých kamenných staveb je Sardínie. Věžovité stavby z doby bronzové a železné nazývané nuragy měly nasucho kladené kamenné zdi o šířce 2 - 5 m a sloužily především jako útočiště (někdy tvořily složité pevnostní komplexy), ale plnily i další funkce, zejména kultovní.   

V pravěku se font face="Arial">V pravěku se du dalších staveb a konstrukcí, např. opevnění hradišť (valů), mohyl nebo kultovních areálů. Ojedinělými památkami jsou megalitické stavby z neopracovaných nebo jen hrubě otesaných kamenů a bloků, z nichž některé dosahují hmotnosti 20 tun i více (menhiry, dolmeny a kromlechy). Tato nejstarší monumentální architektura se rozšířila především v eneolitu a době bronzové ve Středomoří, v západní a severozápadní Evropě

V raném středověku se podobně jako v pravěku setkáváme s využitím kamene ke konstrukci vesnických obydlí pouze v několika oblastech. Jednou z nich je Středomoří, kde dosud nepříliš četné archeologické výzkumy mapují prastarou tradici kamenné vesnické architektury (např. výzkumy raně středověkých vesnických sídliť ve Španělsku a v Itálii).

V západní Evropě představuje zajímavou oblast s velmi starými doklady využití kamene ve vesnickém stavitelství Normandie ve Francii. Nejnovější archeologické výzkumy v kraji Calvados dokládají kamenné podklady a podezdívky dřevěných stěn u částečně zahloubených i nadzemních jednodílných domů již v 6. - 8. století.

Zcela svébytnou kamennou architekturou se vyznačuje sousední Bretaň. Archeologické výzkumy prokázaly středověké stáří vesnického chlévního domu, jehož obytná, zpravidla západní část byla opatřena otevřeným ohništěm a východní část sloužila k ustájení dobytka. Domy oválného nebo obdélného půdorysu měly kamenné zdi pojené jílem (nejstarší nálezy se datují do 11. - 13. století). Funkční odlišnost obou částí domu zvýrazňovala rozdílná úroveň podlahy (obytná část vyšší a chlév nižší). Tento typ prostého kamenného obydlí přetrval na bretaňském venkově do 19. a někde dokonce až do 20. století.

Kámen se již od pravěku výrazně uplatňoval ve stavební kultuře okrajových oblastí severozápadní a severní Evropy, kde nahrazoval hůře dostupné dřevo. Kamenné domy nacházíme v 1. tisíciletí po Kr. ve Skotsku a kořeny této piktské stavební tradice se hledají již v době železné. Vedle starších kamenných domů kruhového půdorysu se ve 4. - 9. století rozšírily tzv. axiální stavby se zdmi budovanými z nasucho kladených kamenů. Jejich jádro tvořila téměř kruhová či oválná obytná prostora s ohništěm uprostřed, vybavená kamennými lavicemi při stěnách. Centrální obytnou část doplňovaly další místnosti připojené z vnější strany. Vedle tohoto typu staveb se v raném středověku ve Skotsku stavěly také jednodílné domy oválného půdorysu.

Starou keltskou tradici kruhových kamenných domů s ohništěm uprostřed zjišťujeme v západním Irsku (domy typu clochán) a ve Walesu (v těchto oblastech se stěny domů tohoto typu také vyplétaly z proutí a omazávaly hlínou).

Kámen představoval vedle dřeva a rašeliny běžný stavební materiál již v raném středověku také v Norsku. Vnitřní dřevěné stěny byly zpravidla obestavěny silným vnějším pláštěm z kamene, hlíny a rašeliny. Dlouhé domy obdélného půdorysu spojující obydlí a chlév pod jednou střechou (v některých případech byl však chlév oddělen) se rozšířily také do dalších oblastí, které Norové osídlili. Tak se s těmito stavbami setkáváme v Grónsku (osídlení od konce 10. do 16. století), na Islandu (osídlen od konce 9. století), Fárských ostrovech (nejstarší osídlení kolem roku 800), ale také ve Skotsku, kde se Seveřané usazovali na územích se starší místní sídelní tradicí.

Zajímavým způsobem dokumentuje archeologie vztah příslušníků kmenů, které prolomily římský limit a usídlovali se na území rozvrácených římských a později byzantských provincií, ke kamenné architektuře antických měst a dalších sídel, která ovládli. Např. archeologický výzkum lokality Caričin Grad v Srbsku doložil stopy slovanského sídliště ze 7. - 8. století v ruinách antického Syrmia. Noví usedlíci využili ke stavbě svých prostých jednodílných obydlí čtvercového půdorysu s otevřenými ohništi trosek honosné kamenné architektury byzantského města, které předtím dobyli a vyplenili. Na slovanském sídlišti z 9. - 10. století situovaném v prostoru zaniklé římské vily v rakouském Sommereinu byly trosky kamenných a cihlových konstrukcí použity ke stavbě kamenných pecí, které vyhřívaly zemnice čtvercového půdorysu. Stejná situace byla zjištěna také např. v srbské lokalitě Kostol ze stejného období (sídliště založeno v místě bývalého římského tábora a byzantské pevnosti, které chránily Trajánův most přes Dunaj u Železných vrat).

Kromě Středomoří a okrajových oblastí severozápadní a severní Evropy, kde vzhledem k nedostatku jiných stavebních materiálů nacházel kámen uplatnění v konstrukci vesnických domů již v raném středověku (a zpravidla i v době starší), se v naprosto převažující části Evropy stavělo na vesnici nadále ze dřeva a hlíny. Nejčastěji se využívaly konstrukce s kůlovým či sloupovým skeletem a stěnami vyplétanými z proutí a omazanými hlínou, konstrukcí roubených a drážkových nebo konstrukcí nabíjených či nakládaných z hlíny. Teprve v průběhu vrcholného a pozdního středověku se postupně začíná využívat kámen, zejména ke konstrukci podkladů a podezdívek, které sloužily jako izolace dřevěných stěn a nosného systému krovu. Tato specifická inovace vesnické architektury, která zajišťuje delší trvanlivost staveb a umožňuje tak stavět s dlouhodobou perspektivou trvání, přináší novou kvalitu stavební podoby vesnice a představuje tak počátek nové etapy ve vývoji zemědělského venkova v Evropě. Trvanlivost vesnických staveb, jejichž roubené nebo hrázděné konstrukce stěn byly opatřeny kamennými podklady nebo podezdívkami, přesvědčivě dokládají dodnes zachované "stojící" vesnické domy v Norsku, Anglii, Švýcarsku a jižním Německu, které se datují dendrochronologicky do 13. a 14. století.

V oblastech, kde se v raném středověku uplatňovaly sloupové a kůlové konstrukce ukotvené v zemi, které nesly krov a o které se opírala pletená konstrukce stěn omazaná hlínou, se ve vrcholném a pozdním středověku prosazovaly konstrukce založené na povrchu terénu (zejména konstrukce hrázděná), opatřené kamennými podklady nebo podezdívkami. Kámen se využíval také při stavbě zdí sklepů a zapuštěných komor s charakteristickými šíjovými vstupy. Tato konstrukční změna se uskutečnila v různých regionech v odlišném období: např. v Anglii v pozdním 12. - 13. století, v Dánsku zvláště ve 13. - 15. století, v severním Německu a Holandsku ve stejné době, na některých lokalitách v jižním Německu již v 11. - 13. století, ve Švýcarsku zřejmě ve 12. - 13. století. V Čechách a na Moravě, Rakousku, Maďarsku a na Slovensku se kamenné podezdívky objevují ve 2. polovině 13. - 14. století, a to jak u nastupujících vyspělých trojdílných domů komorového typu (sestávají ze vstupní síně, obytné jizby a chladné komory), tak u přežívajících jednodílných a dvojdílných obydlí (samostatná jizba nebo jizba se vstupní síní) raně středověké tradice. V této oblasti se však s jednoduchými kamennými podklady roubené konstrukce setkáváme již v raném středověku.

Ve vrcholném a pozdním středověku došlo také k výraznému rozšíření kamenné vesnické architektury. Množství poznatků poskytují archeologické výzkumy ve Středomoří, kde ovšem známe kamenné domy již ze staršího období. Charakteristickým sídelním útvarem této oblasti jsou tzv. "cita - villagio", která se podobou, půdorysným uspořádáním a sídelním kontextem řadí mezi městečka a jsou většinou doprovázena hradem. Zemědělský ráz obživy obyvatel, kteří zpravidla pracovali na pozemcích vlastněných místní šlechtou, však vytváří spíše vesnický charakter těchto sídel. Bohaté informace o zástavbě těchto lokalit přinesl např. archeologický výzkum lokality Brucato na Sicílii - zaniklého městečka s hradem ze 13. - 14. století. Úzké ulice lemovaly kamenné domy členěné do dvou samostatných dvojdílných jader. Tyto domácnosti byly tvořeny dvojicí místností, z nichž přední opatřená ohništěm představovala centrum života v domě a chladná zadní prostora sloužila ke skladování, ale také ke spaní. Zdivo z lomového kamene bylo pojené jílem, podlahy místností tvořila udusaná hlína, avšak střechy domů pokrývaly tašky pálené z hlíny.

Obdobnou lokalitou je Rougiers na jihu Francie. Sídliště založené na sklonku 12. století a zaniklé v průběhu 14. století bylo úzce svázané s hradem a zajišťovalo jako podhradní městečko jeho bezprostřední hospodářské zázemí. Hustou zástavbu Rougiers tvořily dvojdílné domy s kamennými zdmi pojenými maltou. V jedné z místností se obvykle nacházelo otevřené ohniště, druhá byla chladná. Ohniště se často nacházela také na otevřeném prostranství před domy.

Kamenná vesnická architektura se rozšiřuje do celé řady dalších oblastí vrcholně a pozdně středověké Evropy. K takovým regionům se řadí např. Burgundsko ve východní Francii, kde poznání středověké vesnice umožnil archeologický výzkum dnes již proslulé zaniklé osady Dracy ze 2. poloviny 12. - 14. století. Kvalitně dochované pozůstatky kamenných domů, jejichž zdi se zachovaly do značné výšky, umožnily sledovat i takové konstrukční detaily jako jsou okna a vstupní otvory. Dvojdílné domy sestávaly z větší místnosti s ohništěm a menší chladné prostory. Předpokládá se, že v poslední fázi existence vesnice mohly odvod kouře z otevřených ohnišť zajišťovat dřevěné komíny. Výzkum prokázal, že úzká okna nemohla zajišťovat dostatečné

osvětlení domů, ovšem současně jejich velikost zabraňovala úniku tepla. Domy v Dracy tak naznačují, že teplo bylo pro středověkého vesničana důležitější k přežití než denní světlo.

Kamenné vesnické domy zjišťujeme v pozdním středověku také v některých oblastech jižního Německa, v Anglii nebo na Gotlandu. Z kamene se stavěly také středověké alpské slaše. Ojedinělé archeologické výzkumy těchto vysokohorských sídlišť v nadmořské výšce 1550 - 1650 m z 11. - 15. století ve Švýcarsku odkryly stavby pravoúhlého nebo nepravidelného půdorysu se zdmi z nasucho kladeného kamene. Otevřená ohniště prozrazující, které objekty měly obytnou funkci, byla umístěna v rohu. Další stavby zřejmě sloužily ke zpracování a skladování mléka a ukládání sena. Stavby chránily před lavinami kamenné zátarasy.

V Čechách a na Moravě se v raném středověku kámen využíval na vesnici ojediněle, ovšem s výjimkou otopných zařízení, zejména kamenných pecí. Plochými kameny se podkládaly v některých případech rohy roubených staveb, kameny se utěsňovaly sloupy a kůly zasazené do země apod. Vlastní kamenné konstrukce doložit nemůžeme.

K zásadní změně došlo na konci 13. a ve 14. století, kdy se kámen začíná výrazněji využívat v konstrukci vesnických domů, a to jak pro podklady a podezdívky, tak i ke stavbě kamenných objektů nebo jejich částí. Můžeme zdůraznit souvislost mezi prosazováním kamenných konstrukcí, zajišťujících trvanlivost staveb (potřeba stavět "pro trvání"), se stabilizací vesnic a jejich usedlostí, které v této době získávají pevně vymezený půdorys, jehož základní obrysy, stejně tak jako poloha většiny vesnic u nás, se zachovaly do současnosti. Archeologické výzkumy zaniklých středověkých vesnic doložily, že komory trojdílných domů byly vyzděné z kamene, zatímco síně a jizby měly dřevěnou, zpravidla roubenou konstrukci spočívající na kamenné podezdívce (v zaniklém Pfaffenschlagu u Slavonic se předpokládá kamenná konstrukce komor i síní). Výzkum zaniklé vesnice Svídna na Kladensku prokázal, že ke stavbě usedlostí z konce 13. - 15. století byl na Slánsku využíván výlučně kámen (ovšem s výjimkou střešní konstrukce).

Zdi pozdně středověkých vesnických domů nebo jejich částí v Čechách a na Moravě byly stavěny z lomového kamene pojeného hlínou nebo jílem a základová spára nasedala přímo na povrch terénu. Šířka obvodových zdí se pohybovala mezi 60 - 120 cm, zdivo příček dosahovalo 30 cm. Ve Svídně tvořily spodní řadu nasedající na terén velké kameny, sloužící jako základ. Ve vrchních dochovaných partiích se mezi dvě lícové zdi sypala hlína a drobnější kameny a objevuje se také snaha po řádkování.

Zajímavý doklad vyspělé stavební techniky známe z Vilémova na Vyškovsku, který zaniknul na počátku 16. století. V trojdílném domě patrně roubené konstrukce spočívající na kamenném podkladu, se pod částí interpretovanou jako komora nacházel vyzděný sklep oválného půdorysu se vstupní šíjí. Hloubka sklepa dosahovala 2 m a v dobře dochovaném zdivu je patrný klenební náběh.

Podezdívky pozdně středověkých domů, které izolovaly dřevěné stěny a vyrovnávaly terénní nerovnosti, se stavěly z lomového kamene na sucho nebo na hlínu. Podezdívky byly založeny zpravidla přímo na povrch terénu, ojediněle se setkáváme s mělkým základovým výkopem. Dřevěné konstrukce vesnických staveb se často podkládaly plochými kameny, které v některých případech vytvářely podkladovou řadu. Nárožní vazba se podkládala větším kamenem.

Kamene se v českých a moravských vesnicích pozdního středověku nadále využívalo ke stavbě otopných zařízení, zejména velkých kamenných pecí. Setkáváme se také s úpravou dvorů vesnických usedlostí kamenným dlážděním, ojediněle se dláždily části interiéru domů. Z plochých kamenů byly skládány jednoduché odvodňovací kanálky vedené pod domy.

Od sklonku 15. - 16. století se datují nejstarší do současnosti dochované kamenné vesnické stavby u nás, zejména špýchary, ale setkáváme se také s kamennými domy (doloženy především v jižních, západních, ale také ve středních Čechách).

Petrografické rozbory stavebního kamene, provedené na lokalitě Pfaffenschlag, prokázaly, že materiál je místního původu a jednotlivým horninným typům nebyla dávána přednost. Kámen se mohl získávat přímo na staveništi (např. při hloubení sklepů či zapuštěných komor) nebo v nevelkých jámových lomech nedaleko vesnice, které se podařilo nalézt povrchovými průzkumy např. u zaniklé středověké vesnice Ostrov na Kladensku nebo u zaniklých Lažan na Černokostelecku. Novověkého etnografický materiál dokládá, že se vedle jednoduchých lomů a těžebních jam stavební kámen získával také z řek nebo z potoků.


Literatura:

Alcock, L. 1984: A survey of Pictish settlement archaeology. In: J. G. P. Friell - W. G. Watson (eds.), Pictish Studies. Settlement, Burial, Art in Dark Ages Northern Britain, British Archaeological Reports, Brit. Ser. 125. Oxford, 7 - 42.

André, P. 1982: Un village médiéval breton du XIe sičcle: Lan‑Gouh Merland (Morbiham), Archéologie médiéval 12, 157 - 174.

Bazzana, A. - Poisson, J. M. 1995: L'habitat rural dans les pays de la Méditerranée occidentale       du Xe au XIIIe sičcle: État de la question. In: Ruralia I, Památky archeologické - Supplementum 5, 176 - 202.

Bedal, K. 1993: Historische Hausforschung. Eine Einführung in Arbeitsweisse, Begriffe und Literatur. Bad Windsheim.

Beresford, G. - Hurst, J. G. 1971: Deserted Medieval Villages in England. London.

Corović - Ljubinković, M. 1957: Prehl'ad prác zo slovanskej archeológie v Srbskej národnej republike od roku 1945 do konca roku 1955, Slovenská archeológia 5, 467 - 473.

Crawford, B. E. 1987: Scandinavian Scotland. Leicester.

Davies, W. 1982: Wales in the Early Middle Ages. Leicaster.

Demians d'Archimbaud, G. 1980: Les fouille de Rougiers. Paris.

Donat, P. 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7.bis 12.Jahrhundert. Berlin.

Edwards, N. 1990: The Archaeology of Early Medieval Ireland. London.

Friesinger, H. 1976: Zur Frage der Kontinuität im südostlichen Niederösterreich am Beispeil von Sommerein, p. B. Bruch a. d. Leitha, Archaeologia Austriaca, Beiheft 14, 272 - 292.

Furrer, B. 1988: Beiträge zur Hausgeschichte des 13. und 14. Jahrhunderts in der Innerschweiz, Geschichtsfreund 141, 175 - 205.

Hinz, H. 1989: Ländlicher Hausbau in Skandinavien vom 6. bis 14.Jahrhundert. Stova - Eldhus - Bur. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters. Beiheft 5. Köln.

Klápště, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka, Památky archeologické 49, 423 - 475.

Klápště, J. - Smetánka, Z. 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971 - 1981, Archaeologia Historica 7, 11 - 31.

Lewis, E. - Roberts, E. - Roberts, K. 1988: Medieval Hall Houses of the Winchester Area. Winchester.

Lorren, C. 1992: Le village de Trainecourt ŕ Mondeville, Les nouvelles de l'archéologie 48/49,  80 - 83.

Marjanović - Vujović, G. 1990: Rural settlements in the 9th and 10th centuries in the    Danube Valley in serbia. In: Austin, D. - Alcock, I. (eds.), From the Baltic to the Balck Sea. Studies in Medieval Archaeology. London, 137 - 247.

Meyer, W. 1992: Die hochmittelalterliche Siedlungsetwicklung im Zentralen Alpenraum - die Erschliessung marginalen Landes in salischer Zeit. In: H. W. Böhme ed.), Siedlungen und landesausbau zur Salierzeit II. Sigmaringen, 57 - 66.

Nekuda, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

- 1982: Středověké vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad, Archaeologia Historica 7, 33 - 66.

Myhre, B. - Stoklund, B. - Gjaerder, P. (eds.) 1982: Vestnordisk byggeskikk gjenom to tusen ĺr. Stavanger.

Pesez, J. M. 1975: Une maison villageoise au XIVe sičcle: les structures. Rotterdam Papers 2, 139 - 149.

Pesez, J. M. (ed.) 1984: Brucato. Historie et archéologie d'un habitat médiéval en Sicile.   Rome.

Pipponier, F. 1984: La qualite de la vie en milieu rural: exemples Burguignons. In: Bäurliche Sachkultur des Spätmittelalters. Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde 7, Wien, 277 - 290.

Smetánka, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna Praha.

Smetánka, Z. - Klápště, J. - Richterová, J. 1978: Geodeticko topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice), Archeologické rozhledy 31, 420 - 430.

Šaurová, D. 1973: Typické domové půdorysy v zaniklé středověké osadě Konůvky na Slavkovsku, Archeologické rozhledy 23, 83 - 85.

- 1977: Vilémov - zaniklá středověká ves na úpatí Drahanské vrchoviny. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha, 264 - 271.

Vařeka, P. 1994: Konstrukce středověkého vesnického domu v Čechách a na Moravě (10. - 15. století), Český lid 81, 184 ‑- 200.

- 1997: Čas kontinuální proměny a čas diskontinuity. Proměny tradičního obydlí ve středověké Evropě, Archeologické rozhledy 49,  294 - 303.