Původně publikováno jako:

Neustupný, E. 1978a: Mathematics at Jenišův Újezd. In Waldhauser,J.: Das keltische Gräberfeld bei Jenišův Újezd in Böhmen 2. Teplice, 40-66 

Komentář k českému překladu:

V době, kdy jsem psal tento článek, nebylo ještě pevněji zakotveno používání termínů "objekt" a "deskriptor" a čtenář anglického originálu na to musí brát ohled. V tomto českém překladu jsem terminologii v tomto bodě upravil tak, aby byla v souladu s dnešním územ. Dále jsem kurzivou zvýraznil některé myšlenky, což vzhledem k primitivnímu způsobu vydání originální publikace nebylo možné. Jinak jsem ale v textu článku žádné změny neprováděl.

   

MATEMATIKA V JENIŠOVO ÚJEZDĚ

Evžen NeustupnýObsah:

33.1        ZÁKLADNÍ POJMY
33.2. MATEMATICKÉ PRINCIPY VEKTOROVÉ SYNTÉZY
33.3. NUMERICKÁ IMPLEMENTACE VEKTOROVÉ SYNTÉZY
33.4. PROBLÉMY JENIŠOVA ÚJEZDA  
33.5. ZÁVĚRY
LITERATURA


Účelem tohoto článku je prozkoumat laténské pohřebiště v Jenišově Újezdě na základě jeho vlastních dokladů. Zatímco většina přispěvatelů do tohoto sborníku se stěží mohla vyhnout tomu, aby do svých analýz nezahrnula svoji předchozí znalost  starší doby železné ve střední Evropě (ať vědomě a hrdě nebo nevědomky), moje vědomí byla téměř dokonalá tabula rasa ; s výjimkou několika velmi obecných ideí jsem před zahájením práce na tomto článku, která začala v lednu 1978 a skončila v březnu téhož roku, nevěděl o laténských pohřebištích prakticky nic.

Měl jsem ovšem prehistorické paradigma a použil jsem ho. Matematika je určitě důležitou součástí tohoto paradigmatu, ale musím znova vyjádřit své přesvědčení, že formalizované metody nemohou samy o sobě paradigma vytvořit. Matematika může rozkvétat v paradigmatu velmi odlišném od mého, jestliže se například užije výlučně pro budování chronologických systémů. Když se snažím pohlížet na pravěk jako na ekonomickou, společenskou a duchovní historii starých komunit, mám tendenci klást mnohem více otázek než je chronologická sekvence hrobů. Není třeba zdůrazňovat, že tento článek není odpovědí na všechny otázky, které považuji za důležité, ale přesto jimi nemohl zůstat neovlivněn.

V mé práci mi velice pomohl Dr Waldhauser, který mi dal k dispozici tabulky obsahující popis jednotlivých hrobů, a sám připravil popisy spon a kruhových šperků. Chtěl bych zde zmínit fakt, že moje první analýza Jenišova Újezda byla provedena před několika léty, kdy jsem se snažil, opět na základě Waldhauserova materiálu, rekonstruovat soubory typů charakteristických pro jednotlivé věkové a pohlavní subkultury. Waldhauser mohl tyto výsledky později použít; lituji, že tato má práce přišla příliš pozdě k tomu, aby použil moje nové výsledky, které jsou snad poněkud lepší.

33.1        ZÁKLADNÍ POJMY

33.1.1. DOKLADY. Archeologický doklad [evidence] je jakákoliv pozorovatelná informace, která má vztah k archeologickým objektům. Pozorování nemusí být přímé (prostým okem), může být zprostředkováno různými druhy vědeckých nástrojů. Doklady lze rozdělit do tří tříd: deskriptivní systém, externí evidence a reziduální evidence.

  Deskriptivní systém sestává ze souboru objektů, souboru deskriptorů a souboru zobrazení mezi objekty a deskriptory. Je to tedy z matematického hlediska systém, neboť jakékoliv zobrazení lze pojmout jako relaci mezi dvěma množinami. Jako externí označujeme takovou skutečně použitou evidenci, která není součástí deskriptivního systému a je proto vzhledem k němu externí. Externí evidence sestává z informace použité k interpretaci struktur získaných syntézou a z takové informace, kterou nebylo možno zahrnout do deskriptivního systému kvůli zvláštnostem použitých analytických a syntetických metod. Když jsou například aplikovány metody lineární algebry, množství informace obsažené v nominálních deskriptorech nelze použít jinak než jako externí evidenci, neboť nominální proměnné by způsobily nelinearitu vektorových prostorů a tak by zabránily nutným vektorovým operacím (které popíšeme později). Hlavní druhy externí evidence použité v tomto článku jsou následující:

1)       informace o věku a pohlaví zemřelých osob

2)       informace o prostorovém rozložení objektů a deskriptorů na pohřebišti

3)       informace vyplývající z intuitivního studia archeologických objektů prostřednictvím "tradičních" metod.

Všechna informace, která není součástí ani deskriptivního systému ani externí evidence tvoří třetí skupinu - reziduální evidenci. Množství jejích prvků je nekonečné.

33.1.2. ANALÝZA  A  SYNTÉZA, STRUKTURY. Analýza je rozklad objektů studia na skladebné prvky a zjištění vztahů mezi těmito prvky. Analýza obvykle spočívá v definici objektů a jejich částí, nalezení relací a ve statistickém testování jejich významnosti.

  Syntéza je skládání objektů vyššího řádu z jejich prvků. Je to duchovní (abstraktní) reprodukce zákonů, které řídí vztahy mezi objekty nebo, jinými slovy, hledání struktur. Struktury jsou abstraktní v tom smyslu, že nemohou být ztotožněny s žádným pozorovatelným objektem. Jejich vytváření je proto ekvivalentní vytváření pojmů. Struktury jsou formální entity, které nemají archeologický nebo historický význam.

Struktury generované prostřednictvím tradičních metod jsou obvykle monotetické, což znamená, že některé jejich prvky jsou buď nutné nebo dostačující k jejich definici (nebo obojí). V každém odvětví archeologie je mnoho příkladů. Na rozdíl od toho prvky polytetické struktury (generované metodami, které zde budou popsány) mají jenom určitou míru pravděpodobnosti, že jsou s ní spojeny. To znamená, že nejsou ani nutné ani dostačující k tomu, aby jakýkoliv objekt byl struktuře podřízen. Použijme příklad, který bude diskutován později v tomto článku. Spony typu +4/6 lze popsat následující tabulkou.

Ražená výzdoba je jediným objektem, který se objevuje na všech sponách typu +4/6 a mohla by tedy být považována za nutnou podmínku přiřazení nějaké spony této struktuře. Žebrovaný lučík a zdobený zachycovač jsou velmi typické, ale každý chybí na jedné ze spon; obloukovitý lučík a vnitřní tětiva se ve struktuře objevují jen jednou. Všechny objekty jsou charakteristické rovněž pro jiné typy spon a nemohou být proto považovány za atributy dostačující pro přiřazení kterékoliv spony typu +4/6. Přesto ale existuje určité jádro sestávající z žebrovaného lučíku, zdobeného zachycovače a ražené výzdoby, které se vyskytuje na 5 z našich 7 subjektů, zatímco dva zbývající subjekty mají každý alespoň dva prvky z tohoto jádra.

1.3. INTERPRETACE A MODELY. Abstraktním strukturám generovaným syntézou se dostává významu v procesu interpretace, která je srovnáváním formálních struktur s prehistorickými a historickými modely vytvořenými zvlášť na základě externí evidence. V důsledku toho interpretace předpokládá rozsáhlý izomorfismus mezi formálními strukturami a smysluplnými strukturami modelů. Problém přechodu od formálních ke smysluplným strukturám nebyl ještě dostatečně zkoumán, ale jeho řešení pro praktické aplikace je dostatečně jasné.

1.4. EMPIRICKÉ A LATENTNÍ DIMENZE. Každý objekt deskriptivního systému si lze představit jako rozměr, který určuje polohu jednotlivých deskriptorů v n-dimenzionálním prostoru (pokud počet rozměrů je n). O takových objektech budeme mluvit jako o empirických rozměrech.

Tradiční archeologie používá empirické rozměry tak, že je srovnává po párech, tj. redukuje multidimenzionální objektový prostor na mnoho dvojdimenzionálních podprostorů. Tradičními metodami je obtížné pracovat s trojdimenzionálními prostory a je téměř nemožné studovat prostory se čtyřmi nebo více rozměry. I při užití matematických metod nemusí být vhodné uvažovat n-dimenzionální  empirický prostor. Empirické objekty (nebo rozměry) bývají vzájemně závislé nebo korelované, ale korelace není tranzitivní: platnost významné korelace mezi a a b  na straně jedné a b a c na straně druhé neimplikuje nic o korelaci mezi a a c. To vyvolává myšlenku nahradit empirické dimenze takovými, které jsou vzájemně nezávislé a jejichž kombinace generují všechny empirické objekty (dimenze) deskriptivního systému. Každou takovou abstraktní dimenzi [rozměr] budeme nazývat latentní dimenze, a brzo se dozvíme, která matematická teorie nám ji pomůže odhalit.

 

33.2. MATEMATICKÉ PRINCIPY VEKTOROVÉ SYNTÉZY

33.2.1. VEKTORY. Jakoukoliv n-tici reálných čísel (obvykle zapsanou do sloupce), která vyhovuje určitým matematickým principům - takzvaným axiomům lineárního vektorového prostoru - lze označit jako vektor. Vektory, stejně jako "jednoduchá čísla", jsou matematické objekty, na nichž lze provádět několik operací. Uvažujme dvě různé čtveřice

 

 

  75                                                                                                      85

                    x=    16                           a              y=     29

                              7                                                      4

5                                                     6  

 

Předpokládejme, že tyto čtveřice jsou vektory. Jejich rozměr (počet jejich prvků) je 4, stejný pro x i y.

 

(1)     Je možné sečíst nebo odečíst vektory sečtením nebo odečtením odpovídajících párů prvků:

 

75 + 85            160

            16 + 29             45                                                

x+y =    7  +  4      =       11

              5  +  6               11

 

 

(2)     Je možné násobit vektor x jakýmkoliv reálným číslem a. Tato operace je provedena, jestliže každý prvek x se násobí a. Jestliže a = 2.5, dostaneme

 

187.5

              40.0        

ax =       17.5

              12.5

 

      Vektor se dělí číslem b, jestliže jej jednoduše násobíme převratnou hodnotou b.

 

(3)     Lze vytvořit skalární součin dvou vektorů tak, že se vynásobí odpovídající si prvky a tyto násobky se sečtou:

 

                                       (x, y) = (75*85)+(16*29)+(7*4)+(5*6) = 6897

 

Skalární součin dvou vektorů je "jedno číslo" neboli v matematické terminologii skalár.

 

Pro některé účely je praktické vyjádřit vektor prostřednictvím skaláru. Jestliže takový skalár splňuje určité přísné matematické podmínky, jmenuje se norma. Každý vektor má mnoho norem, v matematice se ovšem nejčastěji používá tzv. eukleidovská norma. Lze ji snadno vypočítat tak, že (a) každý prvek se povýší na druhou, (b) tato čísla se sečtou, a (c) výsledek se odmocní. Eukleidovskou normu lze jinak definovat jako √ (x, x), tj. jako odmocninu skalárního součinu vektoru se sebou samým. Eukleidovská norma x, často označovaná jako ║x2, je identická s délkou vektoru, což je pojem, který nelze směšovat s rozměrem vektoru. Jednoduchým příkladem eukleidovské normy je ║x2, v našem případě √(752 +162 + 72 + 52)= 77.17

K normalizaci x je třeba jej dělit jeho normou. Pokud použijeme eukleidovskou normu, délka normalizovaného vektoru bude rovna přesně 1. Normalizované vektory lze snadno porovnávat mezi sebou podobně jako procenta.

 

33.2.2. ARCHEOLOGICKÝ VÝZNAM VEKTORŮ. Předpokládejme, že prvky  x a y jsou míry dvou různých spon:

 

spona 12-2

spona 12-4

délka spony

75

85

výška spony

16

29

maximální průměr nožky

7

4

maximální průměr vinutí

5

6

Čísla v prvním sloupci jsou prvky x, v druhém sloupci prvky y. Oba sloupce jsou vektory, které popisují archeologické objekty. Násobek ax kde a=2 představuje sponu, která je přesně dvakrát větší než spona 12-2,  x+y  je spona svou formou nejpodobnější x i y. Normalizovaný vektor x/║x2  vyjadřuje množinu spon s identickými poměry mezi sledovanými rozměry, tj. množinu spon identické formy. Skalární součin normalizovaných vektorů x a y je obzvlášť důležitý, neboť měří podobnost mezi formami těchto dvou spon. Jestliže formy jsou identické, odpovídající prvky dvou normalizovaných vektorů budou tytéž a hodnota skalárního součinu bude maximální, tj. 1. Čím budou formy méně podobné, tím bude hodnota skalárního součinu menší. Vzhledem k normalizaci, se ovšem abstrahuje od absolutních hodnot měření.

 

33.2.3. VEKTOROVÝ PROSTOR. O dvou vektorech se řekne, že jsou lineárně závislé, jestliže existují reálná čísla a a b (která nejsou obě současně rovna nule) taková, že platí následující rovnice:

 

ax + by = 0

 

( 0 je vektor sestávající ze samých nul). Pomocí obvyklých pravidel pro zacházení s rovnicemi lze tuto podmínku transformovat na

 

x = cy

 

kde c = b / a. Jak už víme z předchozích odstavců, skalární součin (x, cy) se rovná jedné pouze když platí první rovnice tohoto odstavce. Jestliže v případě jiné dvojice vektorů u a v platí, že  (u, v) je menší než 1, říká se o nich, že jsou lineárně nezávislé. V některých případech (u ,v) = 0, což znamená, že tyto dva vektory jsou nejen nezávislé, nýbrž také ortogonální.

Podobné podmínky platí pro více než dva vektory. Při ax + by + cz = 0 jsou vektory x, y, z lineárně závislé (pokud se a, b, c všechny nerovnají nule). Z této rovnice vyplývá například

 

x = (- b/a) y - (c/a) z­

 

což říká, že vektor x lze vyjádřit pomocí dvou zbývajících vektorů y a z , jestliže oba násobíme nějakým skalárem. Pak se říká, že x je lineární kombinací y a z. Podobně lze kterýkoliv vektor považovat za lineární kombinaci jiných vektorů.

Zavedeme teď další matematický pojem. Vektorový prostor (dimenze n) je množina vektorů (dimenze n), které splňují určité axiomy. Jakýkoliv lineární vektorový prostor je lineární kombinací vektorů takzvané báze. Vektor x (srov. odst. 2.1) je jedním z vektorů prostoru popisujícího spony charakterizované čtyřmi rozměry. Tento prostor má jednoduchou bázi

 

1         0    0   0

0    1    0   0

0    0    1   0

0    0    0   1

 

protože x lze vyjádřit následujícím způsobem:

 

 

75                          1                   0                  0                         0

16                           0                  1                  0                          0

 7     =    75*           0   +  16*     0   +   7*      1          +    5*     0                          

 5                            0                  0                   0                         1

 

Vektory této báze jsou lineárně nezávislé; nadto platí, že skalární součin každého páru vektorů se rovná 0, takže jsou vzájemně ortogonální.

Báze nějakého vektorového prostoru není jedinečná; je jich mnoho a některé z nich jsou ortogonální. Počet vektorů báze je vždycky menší nebo rovný n jestliže prostor má dimenzi n.  Počet vektorů báze nějaké matice, která vyjadřuje vektorový prostor, se nazývá hodnost (matice). Oproti bázi je hodnost jedinečná pro kteroukoliv danou matici.

 

33.2.4. ARCHEOLOGICKÝ VÝZNAM VEKTOROVÉHO PROSTORU. Uvažujme množinu archeologických objektů, řekněme typů spon, a množinu archeologických deskriptorů takových jako jsou hroby. Každý z typů spon lze považovat za vektor, jehož prvky jsou jedničky a nuly podle toho, zda ho určitý hrob obsahoval nebo ne. Teto popis lze zapsat například ve formě následující tabulky:

   

 

                     typ spony

 

1

2

3

 

 

 

n

 

 

 

hrob

1

1

0

1

 

 

 

1

2

0

0

1

 

 

 

0

3

0

0

1

 

 

 

0

4

0

1

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

1

1

0

 

 

 

0

Jestliže vypustíme záhlaví (první dva sloupce a první dvě řádky), dostaneme matici, jejíž sloupce jsou vektory vektorového prostoru dimenze m*n. Tato matice bude mít bázi sestávající nejvýše z m vektorů. Počet vektorů báze ovšem závisí na hodnosti matice a obvykle bude značně menší než m. Vektory báze jsou v principu abstraktní kombinace typů spon a může se jim dostat nějakého významu (chronologického, pohlavního a jiného). Nehledě na jejich interpretaci je lze označit jako latentní dimenze nebo struktury obsažené v archeologickém prostoru.

Nyní uvažujme všechny možné páry skalárních součinů všech vektorů (tj. všech typů spon). Lze je uspořádat do matice s n řadami a n sloupci; bude čtvercová a symetrická typu, který se obvykle nazývá incidenční matice. Bude obsahovat všechnu informaci o lineárních závislostech v původním vektorovém prostoru. Je proto možné studovat tuto odvozenou matici místo původní a získat srovnatelné výsledky. Taková substituce má mnoho výhod, neboť se čtvercovými symetrickými maticemi se snadno pracuje.

Podobně můžeme jako první krok normalizovat vektory v původní matici a vypočítat skalární součiny jako druhý krok. Místo incidenční matice n*n dostaneme nějakou matici podobností.

Konečně je možné (a) odečíst od každého vektoru původní matice vektor konstaních čísel, (b) normalizovat výsledek a (c) vypočítat všechny páry skalárních součinů. Výsledkem bude to, co statistici nazývají korelační maticí.

Ačkoliv budeme užívat některé pojmy, které vypadají jako statistické (například korelace), naše metoda přesto zůstane algebraická a nedotčená mnoha omezeními, která uvádějí statistici. To je důležitý poznatek, neboť se nemusíme starat o takové problémy jako zda rozdělení je normální, symmetrické, šikmé apod., tj. o problémy, které někteří kolegové zbytečně považují za podstatné.

33.2.5. VEKTOROVÁ SYNTÉZA. Princip vektorové syntézy se nyní stává jasným. Sestává z reprezentace archeologických objektů prostřednictvím vektorů (čímž se archeologický prostor stává vektorovým prostorem) a z nalezení ortogonální báze vektorového prostoru; prvky této báze jsou latentní dimenze neboli struktury archeologického prostoru.

Všechny objekty archeologického prostoru budou representovány lineárními kombinacemi vektorů ortogonální báze. Lze se ptát, proč se má hledat ortogonální báze. Odpověď je jednoduchá: archeologické objekty jsou vzájemně korelovány nebo "podobné" a každý je ovlivněn - v různé míře - celou řadou základních nekorelovaných faktorů. Ortogonální báze sestává z takových nekorelovaných faktorů a právě z tohoto důvodu musí být preferována.

Většina matematiků shledává nešikovnou práci s původní maticí, jejíž rozměr je m*n. Preferuje se proto nepřímý přístup přes nějakou matici podobností nebo korelací, zejména když taková matice obsahuje v podstatě tutéž informaci. Musíme ovšem poznamenat, že informace není identická, neboť normalizace (nebo posun a následující normalizace v případě korelací) ji může podstatně změnit. Lze ovšem dokázat, že všechny typy diskutovaných matic budou mít stejnou hodnost a z toho důvodu stejný počet latentních dimenzí nebo struktur, a to bez ohledu na to, zda zvolíme přímý nebo nepřímý přístup.

 

33.3. NUMERICKÁ IMPLEMENTACE VEKTOROVÉ SYNTÉZY

Vektorovou analýzu a syntézu lze realizovat mnoha způsoby, které mají všechny společné to, že i pro malé problémy je nutno použít počítač.  Nejlépe známé metody jsou faktorová analýza, analýza hlavních komponent, analýza hlavních souřadnic nebo nemetrické multidimensionální škálování. Nejjednodušší a nejlépe definovaná z matematického hlediska je analýza hlavních komponent, kterou jsem aplikoval na případ Jenišova Újezda.

Ke konkrétním výpočtům jsem použil program PRINC2, který jsem napsal v programovacím jazyce FORTRAN IV. Všechny části programu byly napsány na základě matematických algoritmů a po dokončení srovnány s podobnými programy, které byly k dispozici v hotové formě ve výpočetních střediscích (většinou na magnetické pásce). Experimentoval jsem také s jinými druhy vektorové syntézy, zejména s klasickým modelem faktorové analýzy, ale nakonec jsem je opustil z celé řady důvodů, hlavně teoretické povahy.

Kompletní analýzu a syntézu lze pojmout v pěti krocích. První dva, deskripce a výpočet korelací, jsou analytické. Samotná syntéza sestává ze tří kroků (2, 3 a 4), zatímco další krok zviditelňuje výsledky a připravuje je pro interpretaci.

 

33.3.1. KROK 0. Skutečný začátek vektorové analýzy a syntézy je deskriptivní systém. Sestává z množiny objektů (které nelze směšovat s objekty terénní archeologie), množiny deskriptorů a množiny zobrazení mezi objekty a deskriptory.. Jestliže připojíme množinu všech reálných čísel (R) , můžeme definovat funkci s hodnotami v této množině R, zatímco argumenty representují všechny seřazené páry typu (deskriptor, objekt). Jakákoliv taková funkce je ve skutečnosti zobrazením z množiny kartézských součinů mezi objekty a deskriptory do množiny reálných čísel R. To vede k dobře známé tabulce (nebo matici D), kde objekty, tj. typy ornamentů, jsou representovány sloupci a deskriptory, tj. hroby, řádky; buňka dij obsahuje reálné číslo, které například vyjadřuje, kolikrát j-tý typ ornamentu se vyskytl v i-tém hrobě. Buňka dij může ovšem obsahovat jednoduše 0 nebo 1 pokud je objekt dichotomický (nepřítomný nebo přítomný v hrobě). V jiných případech, kde objekty jsou měřitelné, například u délky hrobu, buňka dij bude obsahovat číslo, které odpovídá délce i-tého hrobu.

V tomto článku se nebude zabývat nominálními objekty, neboť jejich zahrnutí činí vektorový prostor definovaný objekty (sloupci matice D) nelineárním. V praxi ovšem naše metody fungují docela dobře i v případě, že je připojeno několik málo párů nominálních objektů. Jejich zahrnutí však musí být zamítnuto z hlediska matematické teorie. Jestliže jsme je zahrnuli, jednoduše to znamenalo naši slabost v konfrontaci s požadavky archeologa.

Protože jsem popsanou metodu pojal jako čistě algebraickou, neznepokojoval jsem se zahrnutím všech typů reálných čísel do jedné matice D a nepoužil jsem žádné transformace, abych odstranil šikmost proměnných apod. Rád bych se dozvěděl, jak takové transformace ovlivní výsledky výpočtů v praxi. Z hlediska lineární algebry nemůže být proti takovým transformacím námitek.

33.3.2. KROK 1.  Pokud je dána matice D, většina archeologů se domnívá, že analýza začíná tímto krokem. Sestává z výpočtu obvyklých korelačních koeficientů mezi všemi páry objektů (sloupci matice D). Jestliže počet objektů je n, je výsledkem čtvercová symetrická matice C. Má n řádek, n sloupců a jednotky na diagonále; buňka cij obsahuje korelaci mezi i-tým a j-tým objektem, řekněme mezi i-tým a j-tým typem ozdoby.

Výpočet matice C znamená normalizaci vektorů a v důsledku toho se v tomto kroku ztrácí veškerá informace o absolutních délkách vektorů. To je nevyhnutelné, jestliže se má aplikovat nějaký nepřímý přístup. I kdybychom v kroku 1 použili nějaká čísla jiná než korelace, absolutní hodnoty by se nutně ztratily v kroku 2.

Jak je známo, absolutní hodnota korelačního koeficientu nemůže přesáhnout jednotku.

33.3.3 KROK 2. V kroku 2 nacházíme ortogonální bázi korelační matice C, kterou jsme předtím získali v kroku 1. Toho lze dosáhnout jednou z mnoha numerických metod, které má k dispozici numerická matematika. Použil jsem takzvanou mocninovou metodu, která umožňuje vypočítat omezený počet vektorů báze s možností přímé kontroly jejich přesnosti.

Vektory báze získané tímto způsobem se nazývají latentní vektory (vlastní vektory). Jsou normalizované, tj. jejich eukleidovská délka se rovná 1. Kromě vlastních vektorů společně s každým vektorem dostaneme zároveň reálné číslo, které se nazývá vlastní číslo. Vlastní čísla korelační matice jsou kladná čísla v intervalu od 0 do n (jestliže C je řádu n). Jejich součet je vždy roven n, neboli součtu všech diagonálních prvků C. Vlastní čísla mají významnou úlohu při vyjádření sloupců korelační matice jako lineárních kombinací vlastních vektorů. To je však otázka, kterou zde nemůžeme vysvětlit aniž bychom zavedli více matematiky.

Dále získáme takzvané faktory tím, že každý vlastní vektor upravíme tak, aby se jeho délka rovnala jeho vlastnímu číslu. To se dá snadno provést, když každý vlastní vektor násobíme druhou odmocninou jeho vlastního čísla. "Faktor", který dostaneme tímto postupem, nesmí být identifikován s faktorem "faktorové analýzy"; je to jen označení pro všechny podobné objekty bez ohledu na to, kterou metodu vektorové syntézy použijeme.

Jestliže k vlastních čísel se rovná nule, matematická hodnost korelační matice je n-k. Velmi často existuje řada velmi malých vlastních čísel, řekněme menších než 1.0; ty způsobí, že příspěvek odpovídajících vlastních vektorů ke korelační matici (prostřednictvím lineárních kombinací) bude rovněž velmi malý. Předpokládejme, že počet takových velmi malých vlastních čísel je r. Přibližná hodnost korelační matice pak bude m-n-k-r. Takto dostaneme počet faktorů, které je třeba uvažovat v následujících krocích vektorové syntézy: je rovný přibližné hodnosti korelační matice. Věří se, že zbývajících r faktorů vyjadřuje "šum" v korelační matici, tj. náhodné fluktuace hodnot jednotlivých korelací.

Problém volby "správného" počtu faktorů, což je hlavní úkol v kroku 2, může být nesnadný. V některých případech, které jsou obvykle reprodukovány v učebnicích různých metod vektorové syntézy, existuje omezený počet velkých vlastních čísel, která tvoří masivní skupinu následovanou jasným "skokem" k řadě velmi malých vlastních čísel. Příkladem tohoto druhu jsou spony z Jenišova Újezda uváděné později v tomto článku. V mnoha případech je ovšem určení "přibližné hodnosti" korelační matice obtížné, protože vlastní čísla se zmenšují bez nějakého výrazného skoku. Statistikové, kteří pracují v této oblasti,  vyvinuli metody pro řešení tohoto problému, avšak výsledky často nejsou ve shodě s logikou věci. Otázka určení správného počtu faktorů proto zůstává delikátní, a někdy ji nelze zodpovědět bez vyzkoušení několika možných řešení a "výběru" nejlepšího z nich na základě nematematického posouzení. Důsledek nesprávné volby přesného počtu faktorů není na štěstí tragický. Ačkoliv rozhodnutí v kroku 2 opravdu ovlivňuje výpočty v kroku 3 a 4, rozdíly mezi řešeními v 5 a 6 faktorech nejsou podstatné s výjimkou samotného 6. faktoru.

33.3.4. KROK 3. Zatímco vlastní čísla matice jsou jedinečná, není tomu tak s vlastními vektory; hodnoty jejich prvků záleží na pořadí řad a sloupců výchozí korelační matice. Při změně pořadí objektů dostaneme v důsledku toho odlišné vlastní vektory odpovídající těmže vlastním číslům a ovšem také odlišné faktory. Z tohoto důvodu jsou operace v kroku 3 nutné: matice faktorů získaných v kroku 2 musí být transformována, aby se dostaly výsledky srovnatelné s těmi, k němž dojdeme z jakékoliv jiné výchozí konfigurace objektů. Transformace se provádí algoritmem, který se nazývá ortogonální rotace; po jeho aplikaci vzdálenosti mezi objekty faktoru (měřené v multidimenzionálním prostoru) se nemění, ale jak samy faktory, tak i odpovídající vlastní vektory získávají nové hodnoty.

Algoritmus ortogonálních rotací se odvozuje z postulátů tzv. jednoduché struktury. Základní myšlenkou je dosáhnout maximálního množství rozložitelných podmatic uvnitř faktorové matice nebo, jednodušeji, transformovat prvky jednotlivých faktorů tak, aby se jejich maximální počet blížil buď nule nebo jedničce a vzdálenosti byly přitom zachovány. Jedním z algoritmů, který to dovede, jsou rotace metodou Varimax, které byly použity v našem programu.

Zatímco nerotované faktory, které vyplývají z kroku 2 dosti často nemají žádnou archeologickou interpretaci, u rotovaných faktorů se dá na základě mnoha příkladů dokázat, že jsou to rozměry interpretovatelné jako významuplné archeologické struktury.

Abychom ukázali příklad toho, jak celá tato teorie vypadá v praxi, vypůjčili jsme si malou faktorovou matici z učebnice faktorové analýzy:

 

nerotované faktory

rotované faktory

 

komunality

1

2

1

2

typ 1

.56

.81

.02

.99

.99

typ 2

.77

-.54

.94

-.01

.89

typ 3

.67

.73

.14

.98

.98

typ 4

.93

-.10

.82

.45

.88

typ 5

.79

-.58

.97

-.01

.94

vlastní číslo

2.67

1.80

2.52

2.15

4.87

  Tab. 1. Simulovaný příklad jednoduché faktorové matice. Pramen: Harman 1967, Table 8.1 a 14.6

Ačkoliv původně znamenala něco úplně jiného, dáme jí archeologickou interpretaci.  Předpokládejme, že nerotované faktory jsou získány z  matice korelací mezi pěti typy ozdob. První dvě vlastní čísla byla 2.87  a 1.80, což nechává 0.33 pro zbývající tři faktory: je to skutečně výrazný skok. Na základě toho, co jsme řekli v souvislosti s krokem 2, je zřejmé, že je třeba uvažovat dva faktory. Rotace Varimax změnila podstatně prvky faktorové matice, tzv. "faktorové zátěže": jak se dalo očekávat, nejméně 7 z 10 faktorových zátěží jsou [v  absolutní hodnotě] velmi blízké buď 1 nebo 0. Jen jedna faktorová zátěž (typ 4, faktor 2) je v intervalu mezi nimi. Je nutno poznamenat, že součet čtverců faktorových zátěží počítaný po sloupcích ("vlastní čísla") se podstatně změnil, zatímco součet čtverců zátěží počítaný v řádkách (tzv. komunality) se nezměnily vůbec.

Je zřejmé, že existují dva soubory osobních ozdob: typy č. 2, 4 a 5 (faktor 1) patří prvnímu souboru, zatímco typy 1 a 3 (a v určité míře také typ 4) jsou charakteristické pro druhý. Bude nyní na externí evidenci určit, jaké to jsou rozdíly.  Může se např. docela dobře ukázat, že typy 2 a 5 se nachází výlučně v hrobech žen, zatímco typy 1 a 3 jsou spojeny s kostrami mužů; typ 4 je spíše femininí než maskuliní, ale nikoliv ve stejné míře jako ostatní typy.

V našem případě jsou oba rotované faktory monopolární, což znamená, že mají vysoké faktorové zátěže výlučně na jednom pólu faktoru, v obou případech na kladném pólu. Na rozdíl od toho je nerotovaný faktor 2 typicky bipolární: má vysoké faktorové zátěže jak na kladném tak i na záporném pólu. Mnoho reálných archeologických faktorů je bipolárních.

33.3.5. KROK 4. Až doposud jsme sledovali struktury v prostoru objektů deskriptivního systému. To vyvolává otázku, zda něco podobného lze rozeznat také v prostoru deskriptorů. Odpověď je kladná: lze použít matici faktorových zátěží získanou v kroku 3 a potřebné řešení vypočítat pomocí lineární regrese. Prvky řešení budou opět uspořádány do matice s počtem řádek rovných počtu deskriptorů, kde každý sloupec bude odpovídat jednomu faktoru. Matice obsahuje tzv. faktorová skóre, která na rozdíl od faktorových koeficientů a faktorových zátěží mohou nabývat hodnoty jakýchkoliv reálných čísel. Pokud korelační matice splňuje alespoň přibližně určité statistické podmínky, což se stává velmi často, přibližně dvě třetiny faktorových skóre leží v intervalu od -1 do +1, a asi 95% skóre v intervalu od -2 do +2. Skóre s absolutní hodnotou větší než 3 budou velmi vzácná.

Faktorová skóre jsou normalizována tak, že průměr každého sloupce je nula a odpovídající střední čtverec prvků, jejich směrodatná odchylka, se rovná jedné. Všechny sloupce matice jsou ortogonální, tj. skalární součin každého páru je roven 0.

Každá řádka matice faktorových skóre S zcela přirozeně obsahuje jeden prvek (řekněme sij), jehož absolutní hodnota přesahuje ostatní. Ten se nazývá dominantní faktorové skóre (deskriptoru i pro faktor j) . Znamená to, že j-tý faktor je pro i-tý deskriptor nejcharakterističtější.

Faktorová skóre jsou mimořádně užitečná, neboť zavádějí strukturu do prostoru deskriptorů a vytvářejí její vztah ke struktuře prostoru objektů. Tímto způsobem dostáváme současně řešení jak objekty tak i deskriptory.

33.3.6. KROK 5. Výsledky faktorové syntéza může být někdy obtížné pochopit pro velký počet různých čísel. Je tomu tak obzvláště tehdy, když se uvažuje více než dominantní faktorová zátěž a dominantní faktorové skóre. V tomto okamžiku může pomoci grafické znázornění.

Jednou z metod, které vyjadřují výsledky graficky, je dvojdimenzionální graf. Za souřadnice v rovině se vezmou faktorové zátěže nějakého objektu; zátěže faktoru 1 se nanesou na jednu ortogonální osu, zátěže faktoru 2 na druhou. Každý objekt tak bude reprezentován jako bod. Podobný graf lze konstruovat tak, že místo zátěží použijeme faktorová skóre. To je snadné v případě dvou faktorů. Pro tři a více faktorů počet dvojdimenzionálních grafů roste, neboť každý faktor se musí vynést s každým zbývajícím. V takovém případě se grafické znázornění stává příliš neobratné k tomu, aby bylo skutečně užitečné.

Existuje jiný způsob grafického znázornění, které může mít určité výhody v případě několika faktorů. Spočívá v tom, že jednotlivé objekty (nebo deskriptory) pojmeme jako body v multidimenzionálním prostoru a nalezneme mezi nimi minimální spojení. Tím, že aplikujeme algoritmus pro minimální spojení, což je problém z teorie grafů, dostaneme souvislý graf, jehož hrany jsou vybrány tak, aby součet vzdáleností mezi body byl minimální. Dva objekty (deskriptory), které jsou k sobě v prostoru latentních dimenzí nejblíže,  budou v důsledku toho reprezentovány vrcholy spojenými hranou (přičemž se předpokládá souvislost a stromová struktura grafu). Tato metoda je jasně lepší než ta, kterou jsem popsal dříve, kdy jsem vzdálenosti mezi objekt\ (nebo deskriptory) počítal na základě empirických dimenzí.

Tento druhý typ grafické reprezentace výsledků vektorové syntézy bude hojně používán v tomto článku; podrobnosti lze najít v příslušných kapitolách.

33.3.7. PROBLÉM OBJEKTIVNOSTI. Často se tvrdí, že matematické metody jsou plně objektivní a neovlivněny archeologickými úvahami. Ukážeme, že toto tvrzení je nepřesné.

Především, na počátku kroku 0 musíme vybrat soubor objektů a deskriptorů. Tento výběr nemůže zůstat neovlivněn našimi předchozími znalostmi o problému a výsledky, kterých chceme dosáhnout. To je hlavní bod, jímž archeologické úvahy vstupují do matematické metody. Později musíme vybrat jeden z matematických algoritmům, což je opět ovlivněno cíly studia. Pokud např. provádíme seriaci, předpokládáme, že výhradní nebo převažující typ variabilty v deskriptivním systému je chronologický. Vektorová syntéza není ovšem takovým předpokladem zatížena,, neboť se připouští jakýkoliv druh variability. Jak už jsem vysvětlil, algoritmus obsahuje několik bodů, v nichž musí být zvoleny určité kritické hodnoty. To je zejména případ počtu faktorů, ale také případ faktorových zátěží a faktorových skóre: zde opět musíme učinit delikátní rozhodnutí o tom, které hodnoty budeme považovat za významné a které nikoliv. Neexistuje žádná plně objektivní metoda pro toto rozhodnutí.

Přes tyto obtíže jsou přece matematické metody jasně lepší než tradiční přístup v tom, že počet subjektivních vstupů je silně omezen a body, kde k němu dochází, jsou přesně známy.

Existují metody, nediskutované v tomto článku,, které podstatně redukují subjektivní úsudky. Lze např. ukázat, že s rostoucím počtem objektů a deskriptorů deskriptivního systému dostaneme stabilnější řešení. Zdá se, že je určitá hranice, po jejímž překročení se už výsledky nebudou podstatně měnit. To ovšem platí pouze v případě, že výběr objektů a deskriptorů je náhodný. Je také možné podstatně potlačit "šum" v datech tak, že se zařadí více deskriptorů a tím, že budeme brát do úvahy pouze nejlepší archeologická pozorování. Toho lze ale obtížně dosáhnout v případě jednoho pohřebiště prozkoumaného před sto léty.

33.4. PROBLÉMY JENIŠOVA ÚJEZDA

Výsledky, dosažené prostřednictvím metod popsaných poněkud detailněji v předchozích paragrafech, budou diskutovány v řadě "problémů", které se většinou liší deskriptivními systémy, tj. v kroku 0 vektorové syntézy.

"Problémy" by měly přispět k zodpovězení třech typů otázek: typologie artefaktů, chronologie naleziště a sociální struktura pravěké společnosti, která pohřbívala své mrtvé v Jenišově Újezdě. Mnoha otázek se nedotkneme. Není to proto, že bychom je nepovažovali za důležité,  nýbrž hlavně proto, že jsme neměli pohotově data, abychom provedli výpočty, nebo proto, že jsme nebyli schopni dokončit analýzy včas tak, aby byly zahrnuty do tohoto svazku.

33.4.1. PROBLÉM 1 (SPONY). Jde o typický problém budování typologie objektivními prostředky. Tato práce byla provedena zejména proto, že jsem považoval za nevhodné zabudovat intuitivní archeologické typy získané tradičními metodami  do deskriptivního systému, jímž měly začít komplikované matematické výpočty.

Jak uvidíme později, výsledky problému 1 ukázaly, že variabilita spon byla v rámci použitého deskriptivního systému většinou (nebo výlučně) chronologická. To ovšem nebylo možno vědět předem, a ve skutečnosti jsem doufal,  že vyjde také rozlišení podle  pohlaví nebo nějakého společenského postavení.

33.4.1.1. VEKTOROVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA PROBLÉMU 1

Krok 0. Objekty deskriptivního systému se dělily do tří skupin. První (č.1 až 14) byly dichotomické, druhá skupina (č. 15 až 19) byly kardinální a třetí (č. 20 až 22) byly poměry vypočítané ze tří kardinálních. Objekty byly následující:

Soubor deskriptorů sestával z 94 spon nalezených v Jenišově Újezdě a splňujících podmínku, že jednotlivé objekty deskriptivního systému mají být na sponách přímo pozorovatelné nebo jejich rekonstrukce má být víceméně jistá. Přinejmenším v některých případech lze mít pochybnosti, zda druhá podmínka byla splněna. Deskriptivní zobrazení zde není reprodukováno, neboť vyplývá z Waldhauserova článku.

Prostor objektů není striktně lineární, neboť č.4 (obloukovitý lučík) a č.7 (vlnitý lučík) jsou dva stavy jedné nominální proměnné (tj. objektu v naší terminologii). Stejnou námitku by bylo možno vyslovit proti č.10 (kulovitý prvek) a 12 (diskovitý prvek), ačkoliv tato otázka není zcela jasná. Bezesmyslná korelace mezi č.4 a 7 je -0.230, což je poněkud nad 5% hladinou významnosti, avšak nikoliv dostatečně k tomu, aby to podstatně ovlivnilo další výpočty. Totéž platí ještě více pro korelaci mezi č.10 a 12, která má hodnotu -0.146 (nevýznamná na hladině 5%). V důsledku toho zahrnutí několika málo nominálních proměnných, jakkoliv opovrženíhodné z teoretického hlediska, nemůže žádným hmatatelným způsobem nepříznivě ovlivnit výsledky.

Nejmenší četnost dichotomického objekt je 5 (vnitřní tětiva), nejvyšší je 61 (železná spona), avšak 12 ze 14 dichotomických proměnných mělo absolutní četnost větší nebo rovnou 9, což je přijatelné z hlediska našich zkušeností v jiných případech.

Krok 1. Z matice dat získané v kroku 0 byly vypočítány obvyklé korelační koeficienty Bravais-Persona. Asi 42% nediagonálních prvků korelační matice překračovalo kritickou hodnotu pro 5% hladinu významnosti. Sloupce odpovídající kardinálním proměnným a poměrům obsahovaly podstatně větší díl vysokých korelací a tudíž ovlivnily konečné řešení více než dichotomické objekty. Tento efekt by bylo možné odstranit, ale rozhodl jsem se neintervenovat před tím, než získáme se "smíšenými" maticemi více zkušeností.

Krok 2. Bylo vypočítáno prvních 15 vlastních čísel korelační matice (tab 2):

 Mezi vlastním číslem 6 a 7 je jasný skok. Současně s tím je vlastní číslo 6 poslední, které je větší než 1.0 a zahrnuje více než 5% celkového rozptylu. Tím plní všechny tři kritéria, která se nejčastěji považují za rozhodující pro výběr "pravého" počtu faktorů.  V tomto zvláštním případě by bylo nemožné vybrat jiný počet faktorů než 6. Když sečteme vlastní čísla, vysvětlují ovšem dohromady jen 65% celkové variability obsažené v korelační matici. Množství šumu v matici je tudíž velké, což je pravděpodobně způsobeno malým počtem objektů.

Krok 3 a 4. Faktory byly rotovány do jednoduché struktury metodou Varimax a faktorová skóre vypočítána standardním způsobem. Každá spona měla dominantní skóre ve vztahu k jednomu faktoru. Rozborem těchto dominantních skóre jsem dostali 12 různých skupin spon; některé z nich ovšem sestávaly jen z několika kusů. Na druhé straně některé spony měly skóre téměř stejně vysoká jako skóre dominantní ve vztahu k několika faktorům a ty jsme později použili v problému 6.

Informace vyplývající z kroků 3 a 4  byly shrnuty do tabulek 3 až 8. Větší skupiny, nebo typy, které se skládají z nejméně pěti spon jsou následující:

(1)                 typ +1/6 (15 kusů): velké spony s velkými závity vyrobené výlučně ze železa. Většina z nich má nožku s vývalky, která je jejich jediným výrazným dichotomickým atributem (tab. 3)

(2)                 typ -1/6 (6 kusů): spony v každém ohledu malé a vyrobené výlučně z bronzu. Jediný výrazný dichotomický příznak je vlnitý lučík, zatímco reliefní výzdoba na patce je vzácná ale přítomná (tab. 3)

(3)                 typ +2/6 (6 kusů): malé spony vyrobené většinou z bronzu. Často mají vlnitý lučík, spatulovitý konec patky a vyráženou výzdobu (tab. 4)

(4)                 typ -2/6 (12 kusů): spony střední velikosti s krátkým zachycovačem, většinou vyrobené ze železa. Klenutý lučík a diskovitý prvek na patce jsou typické (tab. 4)

(5)                 typ +3/6 (11 kusů): spony střední velikosti s mnoha velkými závity. Vlnitý lučík je je doprovázen velkým kulovitým prvkem často reliefně zdobeným (tab. 5)

(6)                 typ +4/6 (7 kusů): dosti malé spony s malými závity. Lučík je žebrovaný, zachycovač zdobený (obvykle vyrážením), patka má občas diskovitý prvek. Všech 7 kusů je z bronzu (tab. 6).

(7)                 typ -4/6 (5 kusů) : středně velké železné spony bez diagnostických dichotomickým atributů (tab. 6)

(8)                 typ +5/6 (12 kusů): malé spony z bronzu nebo ze železa s vlnitým listovitým lučíkem a spatulovitým koncem patky. Vyrážená výzdoba je typická (tab. 7)

(9)                 typ -5/6 (10 kusů): středně velké spony vyrobené většinou ze železa. Jediným rozlišujícím dichotomickým atributem je lučík s vývalky (tab. 8)

Charakteristiky devíti typů spon uvedené výše velice připomínají velmi jednoduchou tradiční (intuitivní) typologii. Jsou to ovšem jenom stručná vyjádření informace obsažené ve faktorovém řešení. Není to slovní popis, nýbrž odpovídající faktorové zátěže a faktorová skóre, co definuje jednak typy (soubory objektů), jednak subjekty typů (soubory spon).

Krok 5. Faktorové skóre byla použita jako latentní dimenze pro výpočet grafu minimálního spojení mezi jednotlivými sponami (obr. 19 a obr. 20). V tomto případě byla použita všechna faktorová skóre pro každou sponu, nikoliv jen dominantní hodnoty. Z porovnání grafu s odpovídajícími dominantními skóty vyplývá, že se navzájem silně podmiňují; spony se stejnými dominantními skóry obvykle vytvářejí na obr.19 souvislé podgrafy. Na tomto základě je také možno najít "nejbližšího příbuzného" pro spony, které nebyly zařazeny do žádného z 9 typů pro svoji malou četnost. Spony -3/6 tak jasně vytváří část typu +1/6. Typy -1/6 a +2/6 jsou na grafu promíseny, což se zdá odpovídat jejich podobné slovní charakteristice, kterou jsme podali v předchozí části.

Pro ty archeology, kteří preferují kresby před slovy a číslicemi, graf minimálního spojení byl přetvořen na obr. 20, kde čísla jednotlivých spon byla nahrazena jejich kresbami. Na první pohled lze pozorovat, že použitá metoda opravdu klade podobné s podobným. Obr. 20  lze také použít k porovnání našich typů s externí evidencí, která nebyla součástí našeho deskriptivního systému. Taková porovnání necháme čtenáři jako cvičení.

33.4.1.2. INTERPRETACE PROBLÉMU 1.  Nejdříve jsme se snažili srovnat typy spon získané vektorovou syntézou s externí evidencí dodanou fyzickými antropology, tj. s pohlavím a věkem koster, s nimiž byly pohřbeny, avšak nedostali jsme žádné pozitivní výsledky. Variace ve formách spon je jasně jiné povahy.

Dále jsme provedli srovnání s Waldhauserovým tradičním datováním, které jsme použili stejně jako jiné druhy externí evidence. Výsledky jsou na obr. 19. Z tohoto srovnání zřejmě vyplynulo, že hlavní část variability spon je určena časem. Nejdříve se budeme zabývat případy, kdy koincidence našich typů s tradiční datováním je nejmarkantnější. Náš typ -2/6 odpovídá výlučně laténu B1; navíc skupina spon -2/6, která tvoří na obr. 19 jeden podgraf, je výlučně B1a, zatímco druhý podgraf je většinou B1a/b. Náš typ +4/6 je převážně B1b/c nebo B1c. Typ +3/6 odpovídá Waldhauserově B2, zatímco typy -1/6 a +2/6 jsou výlučně C1a. Existují tři třídy, u nichž není možné žádné přesnější rozlišení: typ +1/6 (a -3/6) se tradičně datuje buď jako B2 nebo C1 a náš typ +5/6 je na tom ještě hůře: jedna spona je B1 a zbytek je B2 nebo C1. Typ -6/6 je všeobecně B1.

Tyto výsledky jsou lichotivé jak pro Waldhausera tak i pro naši metodu. Nedošlo k přesné korespondenci, ale celkový obraz je jasně v obou případech stejný. Jestliže by Waldhauser byl blíže ke skutečnosti, bylo by to asi proto, že jeho základ byl mnohem širší než samotný Jenišův Újezd. Naše "realističtější" výsledky mají ovšem stejnou šanci být lepší než Waldhauserovy. To by pak vyplývalo z faktu, že jsme byli oproštěni od kumulativní chyby, která je obvykle spojena s problémy mnohokrát analyzovanými mnoha archeology, kteří jsou vzájemně dobře informováni o své práci.

Ať je tomu jakkoliv, je zajímavé, jaké množství informace lze našimi metodami extrahovat z velmi omezeného deskriptivního systému.

33.4.2. PROBLÉM 2 (KRUHOVÝ ŠPERK). Vektorová syntéza spon z Jenišova Újezda byla v současné sérii provedena jako první. Vyvolala náš velký optimizmus při rekonstrukci chronologických typů uvnitř tříd pravěkých objektů. Problém 2 nám udělil lekci: skutečnost může být velmi komplikovaná, jestliže začnou působit faktory jiné než chronologie.

 

33.4.2.1. VEKTOROVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA PROBLÉMU 2. KROK 0. Soubor objektů sestával ze 17 prvků. 12 jich bylo dichotomických a 5 kardinálních: Tab.

 
Soubor deskriptorů sestával ze 122 kruhů nalezených v Jenišově Újezdě (náramky, nápažníky, nánožníky) a 2 kruhů nalezených v hrobě v Bystřanech a připojených pro srovnání. Počet kruhových ozdob se zdá být dosti velký, ale je nutno mít na zřeteli, že velmi často pár náramků nebo nánožníků z hrobu je tvořen téměř identickými exempláři, což velmi omezuje počet vzájemně různých kruhů.

Byly zahrnuty nejméně dva páry, každý tvořený dvěma stavy téže nominální proměnné (č. 7, 8 a 5. 11), ale existují i jiné páry, které mají prakticky stejný statut (č. 4 a 5), i když z čistě teoretického hlediska jsou dichotomické.

 

KROK 1. Korelační matice obsahuje pouze 28% koeficientů významných na hladině 5%. Nadto velmi málo z nich leží v podmatici tvořené dichotomickými objekty. To znamená, že následující vektorová syntéza je téměř úplně určena podmnožinou kardinálních objektů.

KROK 2.  Mezi vlastními čísly 5 a 6 je skutečně velký krok (skok, srov. tab. 9), neboť prvních pěr faktorů zodpovídá téměř za dvě třetiny celkové variability obsažené v korelační matici. To byl důvod, proč jsme se rozhodli uvažovat pět faktorů jako správný počet.

KROK 3. Následující objektové struktury (skupiny atributů) byly vygenerovány počítačem ( čísla v závorkách jsou faktorové zátěže):

(1)     Skupina +1/5 (8 kruhů): tlouštka v řezu (0.954), duté polokoule (0.954), šířka v řezu (0.944) a maximální průměr konců (0.507).

(2)     Skupina +2/5 (18 kruhů): délka (0.874), výška (0.872), vyrážené kroužky (0.298), žebra (0.287)

(3)     Skupina -5/5 (23 kruhů): malá délka a výška (srov. +2/5), růžičkovité výčnělky (-0.333).

(4)     Skupina +3/5 (6 kruhů): rytí nebo zářezy (0.384), spoje "rukáv a čep" (0.313).

(5)     Skupina -3/5 (15 kruhů): lineární reliefní výzdoba (-0.727), žebra (-0.656), maximální průměr konců (-0.619).

(6)     Skupina +4/5 (17 kruhů): uzavřený kruh (0.818), plátovaný drát (0.302),možná růžičkovité výčnělky (0.235).

(7)     Skupina -4/5 (6 kruhů): bronzový drát (-0.779), spojení "rukáv a čep" (-0.329), rytí a zářezy (-0.291), možná žebra (-0.220).

(8)     Skupina +5/5 (14 kruhů): segmenty (0.737), vyražené kroužky (0.646), profilovaný průřez (0.600), rytí nebo zářezy (0. 270).

(9)     Skupina -5/5 (15 kruhů): plátovaný drát (-0.304), spojení "rukáv a čep" (-0.279).

Skupina -1/5 byla rozlišující pouze pro dva kruhy a není zde uváděna jako samostatné struktura. Vzniká otázka, jak nevýznamné korelace dichotomických objektů mohly vytvořit tolik struktur, které se alespoň v některých případech zdají dávat smysl.

 

KROK 4. Pro každý kus kruhového šperku byla vypočítána faktorová skóre. Jednotlivé kusy z párů náramků nebo nánožníků nalezených v jednom hrobě velmi často ukázaly identická nebo velmi podobná skóre, což je vzhledem k jejich podobnosti pochopitelné. V mnoha případech měla jedna kruhová ozdoba vysoká skóre na několik faktorů.

KROK 5. Graf minimálního spojení (obr. 21) seřadil kruhy podle jejich podobnosti v prostoru vypočtených latentních dimenzí (faktorových skóre). Obr. 21 ukazuje, že poloha většiny jednotlivých položek v grafu je určena jejich dominantními faktorovými skóre.

 

33.4.2.2. INTERPRETACE PROBLÉMU 2. Jako první krok jsme zkoušeli naše skupiny porovnávat s externí evidencí dodanou fyzickými antropology. S pohlavím koster nebyla shledána žádná korelace, což je pochopitelné, neboť kruhové ozdoby jsou většinou spojeny s hroby žen, nikoliv mužů. Existuje však významná korelace mezi naší skupinou   -2/5 a kostrami, které byly identifikovány jako dětské.

                Druhý druh použité externí evidence se vztahoval k funkci kruhů (obr. 22). Pouhým prohléhnutím [dokumentace] bylo možno určit, že

(1)     skupina +1/5 sestává plně z nánožníků;

(2)     skupina +2/5 sestává téměř výlučně z nánožníků a nápažníků;

(3)     skupina +5/5 obsahovala pouze jeden nánožník, zbytek byly náramky;

(4)     skupina -3/5 byla směsí náramků a nánožníků;

(5)     skupina +4/5 měla dosti velký podíl nápažníků, avšak žádné nánožníky.

Ačkoliv korelace mezi funkcí a našimi skupina kruhového šperku není tak úzká, jak by být mohla, je přece jen zřejmé, že funkce byla hlavním determinantem našich skupin.

Rovněž jsme porovnali výsledky vektorové syntézy s Waldhauserovou chronologií, ale úspěch se mozil na skupinu +1/5, která patří období latén C1. Pokud ovšem uvažujeme všechna skóre větší než 1 (nikoliv jen dominantní), většina faktorů se zdá vyjadřovat rovněž časovou souřadnici. Tuto otázku budeme detailněji diskutovat jako problém 6.

Jestliže sumarizujeme interpretaci prostřednictvím externí evidence, můžeme uzavřít, že variabilita kruhových ozdob je určena jejich funkcí, věkem jejich konzumentů a chronologií. Deskriptivní systém, který jsme použili, není možná adekvátní k tomu, aby odhalil všechny struktury skryté v kruzích.

 

33.4.3.          PROBLÉM 3 (NÁRAMKY)

Protože jsme nebyli plně spokojeni s výsledky problému 2, zkusili jsme extrahovat z kruhových šperků tolik informace, jak jen bylo možné. Náramky, nápažníky a nánožníky byly proto anylyzovány zvlášť; nebylo k tomu ovšem možno vypracovávat nový deskriptivní systém. Použili jsme tentýž systém jako v problému 2 s několika málo modifikacemi: duté polokoule byly vynechány a soubor deskriptorů sestával pouze ze 78 náramků. Studium vlastních čísel korelační matice indikovalo 4 faktory. Nebudu detailně popisovat získané latentní struktury, protože jsme nebyli schopni pro ně najít smysluplné vysvětlení.

Vyskytla se však jedna výjimka: náramky typu -4/4, charakterizované malými rozměry (výška, délka, tlouštka), růžičkovitými výčnělky, a použitím bronzového drátu. To je víceméně tentýž soubor příznaků jako pro skupinu -2/5 v problému 2. V plném souladu s touto skupinou byly náramky typu -4/4  významně spojeny s kostrami dětí: 7 z 12 kusů bylo nalezeno v dětských hrobech a jen jeden v hrobě, jehož kostra byla klasifikována fyzickými antropology jako zbytek dospělé ženy.

33.4.4.          PROBLÉM 4 (NÁPAŽNÍKY)

Podobné důvody, které nás vedly k problému 3, stály u počátku problému 4. Byla to úplná vektorová syntéza 15 nápažníků. Zatímco jsme podrželi všechny kardinální objekty vytvořené pro problém 2, mohly být převzaty pouze dva dichotomické objekty (uzavřený kruh a bronzový drát), protože jejich zbytek měl příliš malé četnosti než aby byl použitelný. Výsledkem byl deskriptivní systém se 7 objekty a 15 deskriptory [srov. Komentář], což je skutečně velmi špatná výchozí konfigurace.

  První tři vlastní čísla korelační matice byla vysoká a dohromady zahrnovala více než 97% celkové variability. Zvolili jsme proto 3 faktory.

(1)     Skupina +1/3 (1 kruh) byl charakterizován tlouštkou těla nápažníku a jeho konců.

(2)     Skupina -2/3 (3 kruhy) byla tvořena nápažníky malými v každém ohledu.

(3)     Skupina +3/3 (5 kruhů) sestáva z nápažníků ve tvaru uzavřeného kruhu, a

(4)     skupina -3/3 (6 kruhů) byla typicky vyrobena z bronzového drátu.

Graf minimálního spojení vypočítaný na základě faktorových skóre (obr. 23) vytvářel linii nápažníků z hrobů s dětskými kostrami. To je pravděpodobně maximum informace, kterou lze extrahovat z tak špatného popisného systému.

 

33.4.5. PROBLÉM 5 (NÁNOŽNÍKY)

Nánožníků, které byly uvažovány v problému 5, bylo 31. Popisný systém byl opět odvozen z problému 2; kromě pěti kardinálních objektů byly zařazeny čtyři dichotomické (žebra, duté polokoule, bronzový drát a vyrážené kroužky).

První dvě vlastní čísla korelační matice byla vysoká (4.512 a 1.960) a byla následovány nepříliš výrazným skokem ke třetímu vlastnímu číslu s hodnotou 1.009. Přesto byly první dva faktory, které vysvětlovaly 72% celkové variability, považovány za dostačující pro tak chudý deskriptivní systém.

                Výsledkem byly čtyři skupiny nebo typy (srov. obr. 24):

(1)     skupinu +1/2 (8 kusů) tvořily nánožníky s dutými polokoulemi, které všechny patří Waldhauserově laténu C1 nabo přechodu od B2 k C1.

(2)     Skupina -1/2 (13 kusů) sestávala z nánožníků vyrobených z bronzového drátu a zdobených buď žebra nebo vyráženými kroužky. Všechny jsou datovány do Waldhauserova laténu B, žádný do C.

(3)     Skupina +2/2 (6 kusů): nánožníky charakterizované délkou, výškou a velkým průměrem konců. Čtyři patří laténu B2, dva C1a, ale žádný laténu B1.

(4)     Skupina -2/2 (4 kusy ze 2 hrobů): nánožníky malých rozměrů. Všechny patří Waldhauserove bázi B2; jeden z hrobů obsahoval dětkou kostru, druhý údajně kostru dospělé ženy.

Interpretace je v tomto případě jasná: variabilita obsažená v nánožnících je podmíněna jak chronologií, tak věkem. Avšak nánožníky, podobně jako jiné kruhové ozdoby,  neměří čas se stejnou přesností jako spony. To platí přinejmenším v rámci našeho deskriptivního systému použitého v naší vektorové syntéze.

33.4.6. PROBLÉM 6  (59 HROBŮ)

Jelikož  výsledky problému 1 a 2 se zdály obsahovat mnoho chronologické informace, pokusili jsme se je použít jako východisko pro další výpočty. Pro tento účel jsme ovšem nemohli podržet celý soubor hrobů.

33.4.6.1. VEKTOROVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA PROBLÉMU 6

KROK 0. Soubor objektů sestával ze spon typu +1/6 až -6/6 a kruhových šperků typů +1/5 až -5/5 (kruhy -2/5) byly vyloučeny pro jejich malou četnost). Svoje úvahy jsme neomezili na diagnostická faktorová skóre, ale zahrnuli jsme všechna ta, která dosahovala absolutní hodnoty alespoň 1. V důsledku toho jakýkoliv deskriptor (tj. hrob) mohl popisovat několik objektů (typů spon nebo kruhů) i když obsahoval jen jednu sponu nebo jeden kruh. Na druhé straně všechny hroby obsahující alespoň dva objekty deskriptivního systému byly vedeny jako deskriptory; celkově jich bylo 59.

KROK 1. Korelační matice obsahovala 16% nediagonálních prvků významných na hladině 5%. Není to mnoho, ale není to neobvyklé v případě matic, kde všechny objekty jsou dichotomické.

KROK 2. Jako obvykle bylo vypočítáno prvních 15 vlastních čísel a výrazný skok se objevil mezi vlastními čísly 4 a 5. Faktory 1 až 4 byly zodpovědny jen za 43% celkové variability, avšak vzhledem k malému počtu významných koeficientů se to zdálo být dostačující pro výběr 4 faktorů.

Jiný skok mohl být mezi  vlastními čísla 8 a 9. Řešení v 8 faktorech, když jsme se o něj pokusili, se objevilo jako interpretačně neschůdné a bylo proto odloženo. Je to příklad toho, jak subjektivní posouzení uvnitř matematického algoritmu může ovlivnit výsledek. Uchýlili jsme se k redukci počtu faktorů hlavně proto, že může být méně nebezpečné ztratit významnou strukturu než zahrnout struktury, které neodráží více než "šum" v korelační matici.

KROKY 3, 4 a 5. Rotovaná faktorová matice a matice faktorových skóre byla vypočítána obvyklým způsobem. Tab. 10 ukazuje, jak objekty (typy spon a kruhových ozdob) byly rozděleny do osmi skupin generovaných počítačem. Ačkoliv četnosti jsou dosti nízké, zdá se být přítomen vysoký stupeň shlukování. Obr. 25 ukazuje graf minimálního spojení pro všech 59 hrobů.

33.4.6.2. SERIACE PROBLÉMU 6

Použili jsme stejný seriační algoritmus, jaký poposal Hodson ve svém příspěvku do tohoto svazku. Program, nazvaný BAF, byl napsán ve Fortranu IV a odladěn na počítači IBM 360/370. Chtěli jsme najít nějakou seriaci založenou na typech spon a kruhových ozdobách generovaných předtím našimi programy (cf. problémy 1 a 2) a výsledky porovnat jednak s Waldhauserovou tradiční chronologií a Hodsonovou seriací intuitivních typů. Směr plynutí času byl určen na základě předchozích znalostí laténské kultury; nejhořejší hroby na obr. 29 by měly být nejmladší.

Bylo prozkoumáno 20 pokusů, každý založený na pseudonáhodné výchozí konfiguraci, a byl vybrán "nejlepší". Následující nejlepší řešení se významně nelišilo od toho, které je zobrazeno na obr. 29. Sloupce na pravé straně ukazují pro srovnání řešení vektorové syntézy části 4.2.1., stejně jako Waldhauserovy a Hodsonovy závěry.

33.4.6.3. INTERPRETACE PROBLÉMU 6. Srovnání výsledků vektorové syntézy s Waldhauserovou chronologií ukazuje, že naše hrobová skupina +4/4 patří výlučně fázi B1, zatímco skupina -1/4 obsahuje hlavně hroby fáze B1 s několika málo pozdějšími hroby. Skupina +2/4 je klasifikována buď jako B1 nebo B2, skupina -4/4 je téměř výlučně B2, zatímco C1 převažuje mezi hroby naší skupiny +1/4. Pouze na tomto základě se zdá, že tyto skupiny skutečně vyjadřují časovou variabilitu, ale ta nemusí být identická s tradičními fázemi.

Z naší seriace (srov. obr. 29) je vidět, že skupina +4/4 generovaná vektorovou syntézou je nejstarší a je následována skupinami -1/4, +2/4 a -3/4. Skupina +3/4 zaujímá střed, zatímco skupiny -4/4 a +1/4 jsou pozdní. Určitě není nezajímavé, že hroby skupiny +1/4 odpovídají Waldhauserově fázi C1, zatímco skupina -4/4 je většinou B2b. To může naznačovat, že vektorová syntéza je ve skutečnosti k časovým rozdílům citlivější než seriace, v níž hroby skupiny -4/4 jsou jenom mírně posunuty dolů a se skupinou +1/4 se rozsáhle překrývají (srov. obr. 29). Podobně se skupiny -1/4 a +4/4 překrývají na druhém konci serie, avšak jejich komplementární rozšíření na plánku pohřebiště (srov. obr. 26) opět naznačuje nesoučasnost.

Srovnání naší seriace s Waldhauserovým datováním jednotlivých hrobů je víceméně uspokojující. Obecně vzato, hroby se sekvenčním číslem 1 až 25 jsou buď B2b nebo C1, sekvenční čísla 26 až 43 se pohybují mezi B1b a B2a, zatímco zbytek je převážně B1a. Nejznepokojivější neshoda je asi hrob 109, který je podle naší seriaci velmi časný, ale velmi mladý podle Waldhausera; vypadá spíše jako chyba naší metody.

Je překvapující, že shoda s Hodsonovou seriací není dobrá, ačkoliv by to měla být objektivnější varianta Waldhauserova datování. Spearmanův korelační koeficient mezi naším a Hodsonovým řešením není významný na hladině 5% (i když není daleko od kritické hodnoty). To může naznačovat, vedle jiných věcí, že Waldhauser použil pro svoje datování více informací než kolik jich poskytl Hodsonovi k výpočtům. V mnoha případech ovšem tito dva autoři souhlasí navzájem lépe než se mnou.

Netvrdíme, že naše seriace vyjadřuje časové změny lépe než kterákoliv z druhých dvou chronologií. Tento kritický postoj vyplývá hlavně z faktu, že jsme použili typy kruhového šperku, které - vedle času - odrážejí také rozdíly ve věku pohřbených a funkci kruhů. Rozložení hrobových skupin na pohřebišti (obr. 26) nás přece ale nutí věřit, že naše seriace je v základě zdravá, ačkoliv nezařazuje každý jednotlivý hrob do správné chronologické pozice.

Jestliže naši seriaci zkombinujeme s řešením vektorové syntézy, můžeme navrhnout následující chronologii naleziště (nebo spíše 59 hrobů analyzovaných v problému 6):

(1)      

fáze I

hroby skupiny +4/4

(2)      

fáze II

hroby skupiny -1/4

(3)      

fáze III

hroby skupiny +2/4

(4)      

fáze IV

hroby skupiny -3/4

(5)      

fáze V

hroby skupiny +3/4

(6)      

fáze VI

hroby skupiny -4/4

(7)      

fáze VII

hroby skupiny +1/4

V pojmech tradiční chronologie fáze I by odpovídala B1a, fáze II B1b/c, fáze III B1b/c-B2a, fáze VI B2b, a fáze VII C1a.* Není to možná náhoda, že jsme schopni rozpoznat asi 7 fází, zatímco Waldhauser, který pracoval tradičními metodami, jich rozpoznal 6 - tedy srovnatelný počet.

 

* Je obtížné vysvětlit fáze IV a V, avšak nezdají se být umělými produkty naší metody, alespoň ne ve všech ohledech.

33.4.7. PROBLÉM 7  (POHŘEBNÍ SOUBORY)

Doposud jsme se snažili dostat chronologii, nebo chronologii prostřednictvím typologie. Několikrát jsme ovšem objevili variabilitu, jejíž povaha zjevně nebyla chronologická. Problém 7 byl zaměřen na to, aby učinil další krok v tomto směru.

33.4.7.1. VEKTOROVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA PROBLÉMU 7

KROK 0. Deskriptivní systém byl zaměřen na vyjádření rozdílů spíše v sociálním než v chronologickém rozměru. Z tohoto důvodu jsme nezahrnuli typy (s jedinou výjimkou objektu č.20), nýbrž spíše různé třídy artefaktů. Také jsme se pokusili zjistit, zda umístění artefaktů v hrobě mělo nějaký smysl v sociální sféře.

                Soubor objektů deskriptivního systému se skládal z následujících prvků:

Řadu dalších objektů jsme nezahrnuli většinou kvůli nízkým četnostem (méně než pět výskytů). Počet výskytů dichotomických objektů (položky 1 až 20) je v pěti případech menší než 10. Není to ideální ale přece přijatelné zejména proto, že mezi nízkými a vysokými četnostmi nejsou velké rozdíly.

Soubor hrobů použitých v problému 7 jako deskriptory lze získat z obr. 27; jejich celkový počet je 120. Snažili jsme se zahrnout pokud možno největší počet hrobů, avšak vyřadili jsme všechny hroby, kde chyběl více než jeden ze tří hlavních rozměrů (č. 21, 22, 23). Některé z hrobů nebyly úplné, což ovšem může do určité míry ovlivnit výsledky vektorové syntézy. Jejich vyřazení by na druhé straně znamenalo, že by se ztratila cenná informace. Podrobný popis spolehlivosti výbavy jednotlivých hrobů a míra jejich kompletnosti je podána ve Waldhauserově příspěvku do tohoto svazku. Tento pramen také obsahuje zobrazení mezi souborem objektů a deskriptorů, a z tohoto důvodu zde tuto informaci nereprodukujeme.

KROK 1. Z deskriptivní matice byly vypočítány obvyklé Bravais-Pearsonovy korelace. Asi 42% nediagonálních prvků matice bylo statisticky významných na hladině významnosti 5%. Z nich jen 31% bylo v podmatici dichotomických objektů, což znamená, že kardinální objekty ovlivnily konečné řešení více než objekty dichotomické.

KROK 2. Prvních 15 vlastních vektorů korelační matice je uvedeno na tab. 11. Mezi vlastními čísly 5 a  6  je výrazný skok, a páté vlastní číslo je také poslední,, jehož hodnota je vyšší než 5% sumy (tj. v tomto případě 27). Prvních 5 vlastních čísel ovšem dohromady vysvětluje jen asi 58% variability korelační matice, což není příliš mnoho. Další skok v sekvenci vlastních čísel se zdá ležet mezi číslem 8 a 9. Ačkoliv 8 faktorů by vysvětlilo dalších 13% variability, zdá se to být problematický postup vzhledem k tomu, že výpočet 9. faktoru neskončil přirozeně a byl přerušen po arbitrárně zvolených 100 iteracích. V důsledku toho hodnota 9. vlastního čísla není přesně známa. Podle naší zkušenosti se skok zdá být často tam, kde se dosáhne předem určeného limitu počtu iterací (nutná podmínka k ukončení výpočtu). Tyto úvahy nás vedly ke zvolení 5 faktorů.

KROKY 3 A 4. Faktorové zátěže a faktorová skóre byly vypočítány standardním způsobem. Tabulky 12 až 16 umožňují pohled na výsledky, které lze stručněji vyjádřit takto:

(1)     Soubor +1/5: hroby středních rozměrů bohatě vybavené všemi druhy osobních ozdob, zvláště bronzových. V jednom hrobě jsou v průměru přibližně 2 spony a 2 náramky, nánožníky a pasové zápony jsou běžné. Spony byly téměř vždy nalezeny na krku. Tab. 12.

(2)     Soubor -1/5: hroby středních rozměrů s dosti krátkými kostrami (1.51 m na rozdíl od 1.79 m pro dospělé muže 1.62 až 1.65 pro ženy), jednou železnou sponou buď na prsou nebo na jednom rameni, a příležitostně s mečem (ve dvou hrobech). Tab. 12.

(3)     Soubor +2/5: velmi dlouhé hroby s extrémně dlouhými kostrami. Zbraně jsou běžné (hroty kopí, meče, štíty) stejně jako pasové zápony. Je zde poměrně málo spon (většinou železných) obvykle na pravém rameni. Dva hroby obsahovaly kruhový šperk, v obou případech náramky na levé ruce, ale nebyly nalezeny  žádné nápažníky nebo nánožníky. Tab. 13.

(4)     Soubor +3/5: hroby středních rozměrů s kostrami průměrné délky. Typický hrob měl dvě železné spony (většinou na krku nebo na rameni), ale kruhové ozdoby se neobjevovaly často s výjimkou náramků na levé ruce. Nápažníky, nánožníky a zápony byly vzácné, zbraně chyběly. Tab. 14.

(5)     Soubor -3/5: hroby byly průměrně dlouhé (se značnou variabilitou), s žádnou nebo velmi chudou výbavou. Pouze jeden z 23 hrobů obsahoval sponu (hrob č.1, o jehož spojení se souborem -3/5 lze pochybovat i z jiných důvodů), avšak kruhové ozdoby, zejména nápažníky, se nezdají úplně chybět. Vyskytl se jeden hrot kopí, jeden meč a jeden nánožník. Tab. 14.

(6)     Soubor +4/5: hroby průměrné velikosti obsahovaly kostry průměrné délky. Jeden hrob v průměru obsahoval asi 3 spony a 3 kruhové ozdoby, přičemž nápažníky a nánožníky byly nejběžnější.  Nápažníky byly často z lignitu, spony byly obvykle nalezeny buť na levém rameni nebo v oblasti břicha. V mnoha hrobech byly zápony. Nevyskytovaly se zbraně. Tab. 15.

(7)     Soubor -4/5: hroby byly menší a kostry kratší než průměr a výbava chudá: téměř každý hrob obsahoval jedinou železnou sponu na krku a vyskytly se 4 náramky, všechny na levé ruce. Tab. 15.

(8)     Soubor +5/5: hroby byly velmi malé a kostry krátké. Vyskytovalo se mnoho železných spon, jejich přednostní poloha byla levé rameno nebo krk, a mnoho kruhových ozdob, z nichž více než jednu třetinu tvoří náramky typu -4/4. Nápažníky byly rovněž běžné, avšak pasová zápona byla nalezena jen v jednom hrobě a nánožník ani jednou. Žádné zbraně. Tab. 16.

(9)     Soubor -5/5: neobyčejně velké hroby s dlouhými kostrami. V každém hrobě byla obvykle jedna železná spona, nejčastěji na krku. Tento soubor necharakterizuje žádný kruhový šperk, avšak byl nalezen jeden meč a jeden hrot kopí. Tab. 16.

 

KROK 5. Graf minimálního spojení je na obr. 27. Každý kruh, odpovídající jednomu hrobu, obsahuje rovněž číslo, které udává jeho dominantní faktorové skóre. Každý z 9 souborů, které jsme uvedli, vytváří jeden souvislý podgraf; isolované prvky jsou vzácné. Zde je opět možno vidět, že rozložení hrobů v multidimenzionálním prostoru je určeno hlavně dominantním faktorovým skóre.

33.4.7.2. INTERPRETACE PROBLÉMU 7. Antropologické určení věku a pohlaví koster, uvedené v tabulce 17, jsme použili jako první typ externí evidence. Zde bychom měli připojit několik málo poznámek k problému antropologických určení v Jenišově Újezdě. Většina těch, kdo jsou za ně zodpovědní, musela být ovlivněna svými znalostmi archeologických faktů. I před mnoha desítiletími bylo každému bez jakékoliv matematiky jasné, že hroby bohaté na ozdoby patří ženám a hroby se zbraněmi mužům.  Neschopnost antropologů dojít k bezpečnějším výsledkům právě v případě pohřebních souborů -1/5 a -4/5 může souviset s faktem, že obsahovaly chudý archeologický inventář. Podobně platí, že nezvykle malé hroby budou spojovány s dětmi bez odkazu na nějakou archeologickou teorii nebo antropologická měření. Není naším úkolem diskutovat profesionální kompetenci jednotlivých antropologů, ale máme podezření, že přinejmenším v některých případech nebyla adekvátní.

Statistiky v tab. 17 jsou výsledky testu významnosti rozdílu mezi dvěma relativními čísly (s arkussinovou transformací). Významné hodnoty, které přesahují kritickou hodnotu (která je 1.96 pro hladinu významnosti 5%), jsou podtrženy.

Důležitým dodatečným dokladem o věku zemřelých (který je už ovšem obsažen v deskriptivním systému) je délka koster (tab. 17, poslední sloupec). Zdá se, že existují čtyři třídy hrobů podle průměrných hodnot této proměnné:

(1)     průměrná délka od 1.76 do 1.79 m (soubory -5/5 a  +2/5). V této třídě jasně převažují hroby dospělých mužů.

(2)     Průměrná délka 1.61, 1.62, 1.64 a 1.65 m (soubory -3/5, +4/5, +3/5 a +1/5). S výjimkou souboru -3/5  jsou pravidlem kostry dospělých žen.

(3)     Průměrná délka 1.51 a 1.54 m (soubory -1/5 a -4/5). Zatímco soubor -1/5 je významně spojen s muži, v případě souboru -4/5 nejsou dostačující antropologické doklady.

(4)     Průměrná délka koster 1.19 m (soubor +5/5, který je významně spojen s dětmi).

Možná námitka, že rozdíly mezi průměrnými délkami koster nejsou statisticky významné, byla testována analýzou rozptylu (srov. Rao 1973, 244). Výsledky zobrazené v tab. 18 ukazují, že rozdíly, vzaté jako celek, jsou na hladině 5% vysoce významné: vypočítaná statistika F je mnohem větší než odpovídající kritická hodnota. Spodní část tabulky 18 ukazuje, které rozdíly mezi páry průměrných délek jsou významné. Případ tříd 1 a 4 je jasný, ale rozdíl mezi třídami 2 a 3 není vždy přísně významný na hladině 5%. Když se však testovací hladina jen poněkud málo zvedne, rozdíly se stanou významnými pro všechny třídy.

Zatímco interpretace tříd 1, 2 a 4 (s výjimkou souboru -3/5) je sotva zpochybnitelná, třída 3 se nezdá být vysvětlitelná na základě samotného Jenišova Újezda. Na první pohled by se zdálo, že obsahuje hroby mladistvých osob, kterým se ještě nedostalo obvyklých atributů jejich pohlaví, avšak takové vysvětlení je poněkud otřeseno samotnou existencí hrobů třídy 4, které jasně kryjí děti a které, pokud vůbec obsahují artefakty, jsou téměř vždy vybaveny kruhovými ozdobami, které naznačují ženy. Na rozdíl od toho hroby třídy 3 buď neobsahují žádné kruhy (soubor -1/5) nebo výlučně náramky na levé ruce (soubor -4/5), což je také jediný druh kruhového šperku nalezeného v hrobech dospělých mužů.

Když na tento problém pohlížíme z jiného úhlu - demografických úvah, není velmi pravděpodobné, že všechny děti laténské komunity v Jenišově Újezdě by byly pohřbívány s výbavou souboru +5/5. Kdyby tomu tak bylo, procento dětí by bylo menší než 20,což se pro pravěkou komunitu nezdá být dostačující množství. To nás vede k otázce, zda soubory -1/5 a -4/5 neskrývají děti, možná mužského pohlaví. Když bychom přijali takovou domněnku, počet dětských hrobů by  se zvýšil téměř na 30% celku, což je přijatelnější číslo. Konečné řešení této otázka leží ovšem mimo pohřebiště Jenišův Újezd.

Podívejme se nyní na naše soubory výbavy z hlediska jiného druhu dokladů, jejich prostorového rozdělení na pohřebišti. Jsou zřetelná dvě uskupení (obr. 28): první, v jižní a východní části naleziště je nejvýrazněji charakterizováno soubory -3/5 a -4/5 , zatímco výbava +4/5 a +5/5 je diagnostická pro druhou skupinu, rozšířenou v severní a západní části. Některé jiné soubory hrobové výbavy mají tendenci s shlukovat v jižní polovině pohřebiště (+2/5 a -1/5), avšak soubory +1/5 a +3/5 jsou bez rozdílu všude. Rozdílné rozložení některých pohřebních výbav může odrážet chronologii jak se pohřbívání stěhovalo, obecně řečeno, od jihu k severu. Ve Waldhauserově chronologickém systému většina hrobů se soubory -3/5 a -4/5  patří fázi B1, zatímco většina hrobů vybavených soubory +4/5 a -5/5 je klasifikována jako B2b a C1a. Hroby +1/5 označil Waldhauser s malými výjimkami buď jako B1b nebo B2a, což se nezdá být v uspokojivém souladu s jejich náhodným rozložením na pohřebišti. Soubor +3/5 je ovšem rovnoměrně rozdělen mezi všechny možné fáze užité Waldhauserem, což odpovídá jejich rovnoměrnému prostorovému rozložení na pohřebišti.

Soubor -3/5 zaslouží zvláštní pozornost. Ačkoliv některé hroby s tímto typem pohřební výbavy nejsou úplné a možná by padly do jiné skupiny, kdyby byly dobře prozkoumány,  přece jen zbývá jádro chudě vybavených pohřbů. Jsem přesvědčen, že jsou to v podstatě hroby dospělých mužů.

Když shrnujeme naši diskusi pohřebních souborů docházíme k závěru, že existují tři soubory typické pro hroby mužů (+2/5, -3/5, -5/5), tři soubory ženského charakteru (+1/5, +3/5, +4/5), a zbývající tři jsou možná atributy dětí. Když toto rozdělení přijmeme a uděláme určité korekce (hlavně u souboru -3/5), dostaneme přijatelnou demografickou strukturu: jedna třetina mužů, jedna třetina žen a jedna třetina dětí, přičemž každá tato skupina sestává z téměř 40 hrobů. Některé výbavy jsou časné (-3/5, -4/5), a některé jsou pozdní (+4/5, -5/5), ale několik důležitých pohřebních výbav není určena chronologicky (+1/5, +2/5, a zvláště +3/5). Je zde přítomen rozdíl (nebo rozměr), který jsme si ještě neuvědomili. Nebudeme se pokoušet vytvořit model pro interpretaci tohoto rozměru a ponecháme to na archeolozích specializovaných na laténské období. V každém případě je to společenské rozdělení považované pravěkými Kelty za podstatné.

 

33.5. ZÁVĚRY     

Naše výpočty ukázaly, že JEDNO JEDINÉ POHŘEBIŠTĚ - Jenišův Újezd - SAMO OBSAHUJE VELKOU ČÁST INFORMACE, JAKÁ BYLA PŘEDTÍM ZÍSKÁNA TRADIČNÍM STUDIEM POHŘEBIŠŤ LATÉNSKÉ KULTURY V CELÉ STŘEDNÍ EVROPĚ.

Obr. 26 prokazuje, že nejstarší hroby se koncentrovaly v jihovýchodním cípu naleziště a postupně se pohřbívání posouvalo k severu. Zdá se být pravděpodobné, že tento směr se v pozdější fázi změnil a pohřbívání se stěhovalo zpátky k jihu podél západního okraje. To je pravděpodobně důvod, proč středozápadní část obsahovala značné množství hrobů, které se navzájem porušovaly, a hroby tam měly velkou hustotu.

Mezi jednotlivými třídami artefaktů byly nejproměnlivější spony, u nichž hlavním rozměrem změn byl čas. Kruhové ozdoby se zdají být v tomto směru méně citlivé, ačkoliv to může být částečně způsobeno neadekvátním deskriptivním systémem.

Základními determinanty pohřebních výbav je pohlaví a věk. Variace v čase hrají určitou roli, ale tyto tři faktory (tj. věk, pohlaví a čas), i vzaty dohromady, se nezdají vysvětlovat jednotlivé soubory úplně. Existuje určitě ještě jiná společensklá příčina, jejíž přesnou povahu nelze určit na základě jednoho pohřebiště.

Hlavní výhodou našich metod je jejich relativní objektivita (srov. část 3.7.) a fakt, že NEBYLA POUŽITA ŽÁDNÁ JINÁ INFORMACE NEŽ TA, KTEROU OBSAHOVAL JENIŠŮV ÚJEZD. Jedinou nepřímou výjimkou v tomto směru může být aplikace Waldhauserovy chronologie jako druh externí evidence, neboˇta není pravděpodobně založena na jediné lokalitě.

Vzniká otázka, jak by naše výsledky byly stabilní, kdyby byly jako vstupy do počítačových programů použity jiné deskriptivní systémy. Zde se musíme vrátit k pojmu polytetických struktur zavedených v části 1.2. Na základě naší zkušenosti, založené na příkladech jiných než Jenišův Újezd, vedou rozdílné deskriptivní systémy k více nebo méně nepodobným strukturám, ale hlavní latentní dimenze se nijak podstatně nemění, jestliže se dosáhne určitá minimální úroveň deskripce.

 

LITERATURA:

Doran, J.E. a F.R.Hodson 1975: Mathematics and Computers in Archaeology. Edinbourgh.

Harman, H.H. 1967: Modern Factor Analysis. Chicago.

Kaufmann, A. 1968: Introduction àla combinatorique en vue des applications. Paris.

Kuroš, A.G. 1973: Lekcii po obščej algebre.Moskva.

MacLane, S. a G.Birkhoff 1968: Algebra. New York.

Malcev, A.I. 1973: Algebraic Systems. Berlin.

Neustupný, E. 1973a: Jednoduchá metoda archeologické analýzy. Památky archeologické LXIV, 166-224.

Neustupný, E. 1973b: Factors determining the variability of theč Corded Ware culture, in: Colin Renfrew (ed.), The Explanation of Culture Change, pp-725-730.

Ralston, A. 1965: A first course in numerical analysis. New York.

Rao, C.R. 1973: Linear statistical inference and its application. New York.