PLZEŇSKÁ KATEDRA ARCHEOLOGIE V ROCE 2000


Od uveřejnění první zprávy o vzniku a činnosti Katedry archeologie na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni (Neustupný 1999, 567-568) uplynulo jen o málo více než jeden rok, v rozvoji pracoviště však tato krátká doba přinesla zásadní pokrok a celou řadu významných úspěchů. V personálním obsazení katedry (dále KAR) došlo na počátku roku 2000 k zásadnímu nárůstu nástupem přednášejících J. Turka a P. Vařeky do hlavního pracovního poměru a v polovině roku rovněž přijetím dvou odborných asistentů A. Horáčkové a L. Šmejdy. Působení dvou posledně jmenovaných je spojeno především s prací na grantovém projektu „Riziko archeologického výzkumu – Archeologický potenciál Čech“ ve kterém se KAR společně s Archeologickým ústavem AVČR v Praze podílí na řešení problematiky prostorové predikce archeologických nalezišť a využití vytvořených predikčních modelů v ochraně památek a v komerční praxi.

KAR v současné době ve svém studijním plánu celkem 120 kursů (včetně jazyků, GIS a příbuzných oborů). Na KAR právě studuje 92 studentů těchto ročníků: 1. a 2. bakalářského studia a 1. a 2. magisterského studia (respektive 4. a 5. v tradičním číslování).

Výuku zajišťují přednášející v hlavním pracovním poměru: E. Neustupný, J. Turek a P. Vařeka, rovněž jako celá řada externistů: M. Bárta, P. Břicháček, T. Durdík, , Z. Dragoun, F. Frýda, M. Gojda, M. Hus, L. Jiráň, R. Křivánek, M. Lutovský, J. Militký, J. Musil, , K. Nováček, I. Pleinerová, A. Stejskal, Sl. Vencl a N. Venclová.

Historickým mezníkem ve vývoji katedry byly obhajoby prvních diplomových prací a státní závěrečné zkoušky, kterými v červnu a září 2000 završilo své studium 2. ročníku magisterského studia 9 absolventů.

Jména absolventů a témata jejich diplomových prací:

M. Čechura: Středověké opevněné kostely v západních Čechách.

V. Fonioková: Vývoj vrcholně a pozdně středověkého městského domu v Čechách.

A. Horáčková: Pravěká komunikace mezi Pražskou a Plzeňskou kotlinou.

L. Kaiser: Život na hradech Drahanské vrchoviny ve výpovědi archeologických pramenů.

Z. Mudrová Zdeňka: Zaniklé středověké vesnice na Rokycansku.

J. Pokorná: Soubor textilních nálezů z pozdně středověkých studní v Plzni.

E. Rozsypalová: Archeologie zemědělství české a moravské vesnice ve vrcholném a pozdním středověku.

L. Šmejda: Pohřebiště z doby bronzové v Holešově.

D. Vávrová : Výšinná sídliště chamské kultury v západních Čechách.

 

Terénní praxe byla v tomto roce uskutečněna ve spolupráci s O. Kotyzou (OM Litoměřice), který nabídl KAR část plochy předstihového archeologického výzkumu na Dómském vrchu v Litoměřicích vyvolaného stavbou domova důchodců. V prostoru svěřeném KAR byl výzkum veden P. Vařekou, který zajistil, že časový harmonogram odkryvu a jeho metodiku bylo možné přizpůsobit potřebám seminárního výzkumu. Terénní výzkum se tak stal nedílnou součástí výuky terénních metod. Byly vytvořeny týmy studentů z nižších a vyšších ročníků, kterým byla pod vedením dvou archeologů a dvou asistentů svěřena odpovědnost za odkryv a dokumentaci konkrétních sond. Studenti se během výzkumu seznámili s metodami odkryvu, cvičili stratigrafická pozorování včetně vedení formulářové dokumentace. Dále prošli školením v kresebné dokumentaci archeologických situací a v základech geodetické práce. Součástí práce v terénu bylo rovněž plavení a příprava environmentálních vzorků a prvotní čištění keramických nálezů. Většina studentů se ubytovala v provizorním stanovém táboře přímo v blízkosti sond a v těchto spartánských podmínkách po dobu více než dvou měsíců pracovali, bydleli, vařili a bavili se. Těmto aktivitám také odpovídaly jednotlivé podareály tohoto modelového sídelního areálu. Nechyběl ani malý kultovní okrsek s rondelovitým příkopem a posvátným stromem, kde tito dočasní osadníci prováděli své rituály a shromažďovali obětiny a trofeje všeho druhu. Po ukončení terénní části výzkumu studentům ještě zbývá naplnit požadavek podzimní praxe, která spočívá především v laboratorním zpracování nálezů z Litoměřic v prostorách laboratoře KAR. V rámci této části praxe si studenti vedle práce s archeologickým materiálem osvojí rovněž zásady zpracování terénní dokumentace včetně vytváření harrisovy stratigrafické matice, digitalizace plánů a přípravy dílčí nálezové zprávy. Tato forma praxe skýtá v podstatě celkový přehled o provázanosti jednotlivých fází archeologického terénního výzkumu od nedestruktivního zjišťovacího průzkumu až po interpretaci a přípravu publikace. V sondách spravovaných studenty KAR byly objeveny sídlištní objekty z období kultury s vypíchanou keramikou, z doby římské, dále stratigrafie hradiště 10.- 12./13. stol. a relikty neúspěšné lokace části vrcholně středověkého města.

 

Prostřednictvím této zprávy o činnosti si KAR dovoluje představit svou webovou stránku, která je spravována především péčí L. Šmejdy:

www.kar.zcu.cz

Tato stránka slouží na prvním místě jako informační servis pro studenty KAR, kteří zde mohou sledovat novinky v organizaci svého studia, pracovat s vystavenými studijními texty, s doporučenou literaturou, bibliografickou databází, sylaby jednotlivých přednášek a s odkazy na vybrané informační zdroje dostupné v současné době na internetu v české i mezinárodní doméně. Jde také o velmi efektivní formu presentace práce katedry a jejích aktivit. V neposlední řadě může webová stránka KAR posloužit odborné archeologické veřejnosti svou bibliografickou databází, vystavenými studijními texty (mnohdy autorské české překlady původně cizojazyčných textů), odkazy atd. Flexibilita tohoto média je plně využívána obměnou a aktualizací nabízených informací a v budoucnosti bude doplněna prezentací připravovaného programu multimediální výuky vybraných archeologických přednášek.

Vědecko výzkumná činnost zaměstnanců KAR se odráží především v jejich bohaté publikační činnosti, či v účasti na mezinárodních vědeckých setkáních a konferencích. Za všechny můžeme jmenovat česko-polskou konferenci o problémech prostorové archeologie v Krakově, symposium Archaeologies East - West, Connecting Theory and Practice across Europe v Poznani, nebo 6th Annual meeting EAA v Lisabonu. KAR se podílí na řešení grantových projektů GAČR: "Sídelní prostor pravěkých Čech" a „Riziko archeologického výzkumu – Archeologický potenciál Čech" (v roli spoluřešitele). Pracovníci KAR dále v letošním roce podali po jedné žádosti na GAČR a Radě vysokých škol MŠMT.

V měsíci říjnu tohoto roku uspořádala KAR pro své studenty dvě tématické exkurze. Dvoudenní putování po archeologických nalezištích lesních terénů střední a jižní Moravy mělo za cíl seznámit studenty s formami archeologických reliktů lidské aktivity dochovanými v lesním prostředí. Studenti a učitelé KAR tímto děkují M. Olivovi, J. Peškovi a M. Šmídovi za laskavou pomoc a ochotu, bez které by se exkurze nemohla uskutečnit. Druhý, jednodenní výlet do archeologického skanzenu v Březně byl uspořádán ve spolupráci s I. Pleinerovou, jako součást jejího kurzu experimentální archeologie. V rámci této exkurze navštívili studenti rovněž některá archeologická pracoviště severozápadních Čech. Za vlídné přijetí děkují P. Budínskému, A. Rusó a Z. Smržovi.

Studenti mají na KAR v současné době k dispozici studovnu s prozatím skromnou knihovnou vybavenou čtyřmi počítači a laboratoř. Prostorové podmínky katedry se ve velmi blízké budoucnosti zásadně zvětší.

KAR navštívila už celá řada zahraničních badatelů, z nichž M. Bartelheim, J.V.S.Megaw,

M.R. Megaw a M. Zvelebil zde také přednášeli.

V příštím akademickém roce bude zrod KAR završen otevřením 3. ročníku bakalářského studia, čímž bude dosaženo kompletního obsazení všech ročníků. Tato skutečnost umožní provést plánovanou reorganizaci magisterského studia a umožní zkvalitnění studijního plánu, včetně vytvoření širšího prostoru pro zpracování diplomových prací.

Jan Turek

Západočeská univerzita v Plzni -

fakulta humanitních studií

KATEDRA ARCHEOLOGIE

Sedláčkova 31

30614 Plzeň

 

 

Literatura

Neustupný, E. 1999: Katedra Archeologie v Plzni, Archeologické rozhledy 51, 567-568.