KATEDRA ARCHEOLOGIE V PLZNI V ROCE 2001


Od minulé výroční zprávy o činnosti se Katedra archeologie (KAR) v Plzni opět rozrostla a to v mnoha směrech. Na základě příslibu MŠMT zvýšit dotaci pro vysoké školství, bylo přijato více studentů k bakalářskému i magisterskému studiu. Celkový počet studentů archeologie tak stoupl na 159. Poprvé jsou naplněny všechny ročníky, 1.-3. ročník bakalářského a 1. – 2. ročník magisterského studia. KAR v současné době nabízí 125 kurzů pro studijní plány jednotlivých ročníků a studentů. Vedle přednášek pro vlastní studenty jsou realizovány předměty pro ostatní studijní programy fakulty.

Do hlavního pracovního poměru byli přijati K. Nováček a L. Šmejda, místa odborných pracovníků v rámci grantu „Archeologický potenciál Čech“ zastávají A. Horáčková a J. John. Kromě těchto nově přijatých pracovníků tvoří kolektiv katedry E. Neustupný (vedoucí), P. Vařeka (zástupce vedoucího), J. Turek (tajemník) a sekretářka M. Zajícová, tedy celkem osm zaměstnanců. Vedle přednášejících v hlavním pracovním poměru se na zajištění výuky podílí také velké množství externistů: J. Anderle, M. Bárta, P. Břicháček, M. Bureš, T. Durdík, Z. Dragoun, D. Dreslerová, F. Frýda, M. Gojda, M. Hus, L. Jiráň, R. Křivánek, M. Lutovský, J.Militký, J. Musil, I. Pleinerová, A. Stejskal, J. Škabrada, Sl. Vencl a N. Venclová.

Z nově realizovaných přednášek lze zmínit: Management v současné archeologii, Environmentální archeologie, Stavebně – historický průzkum, Smrt v minulosti 1-2, Střední Evropa a Egypt, Archeologické texty v angličtině a Laboratorní cvičení 1-3.

S nárůstem počtu studentů, personálu a nabízených přednášek souvisí rovněž zvětšení prostoru KAR. Katedra získala v budově Fakulty humanitních studií v Sedláčkově ul. 31 nové prostory, takže v současné době disponuje celkem deseti místnostmi. Vedle pracoven zaměstnanců jsou to především prostory knihovny, počítačová místnost s pěti on-line počítači (pro potřeby studentů), jedna laboratoř pro prvotní zpracování nálezů, depozitář, sklad a tzv. „čistá“ laboratoř pro další práci s nálezy, mapami a pro laboratorní cvičení. Na katedru rovněž přibyla, prozatím malá, srovnávací sbírka keramiky a dalších artefaktů, která vznikla především ve spolupráci s V. Mouchou.

V květnu a září 2001 se konaly obhajoby magisterských diplomových prací a státní závěrečné zkoušky z obvyklých tématických okruhů: terénní metody, archeologická teorie a metoda, pravěká archeologie a archeologie středověku. Zkoušky úspěšně složili a své diplomové práce obhájili tito absolventi:

Michal Balík: Vliv geografických faktorů na pravěké a středověké osídlení bílinského levobřeží

Martina Burešová: Keramika pozdního středověku a časného novověku z Českých Budějovic

Pavel Jechort: Pravěké osídlení Brd

Jan John: Výšinné lokality v jihozápadních Čechách

Alena Kordíková: Společenské postavení dětí v pravěku střední Evropy

Magdalena Kruťová: Intruze v pravěku

Pavel Moš: Bronzové meče

Linda Pilařová: Archeologická památková péče v ČR

Kateřina Pochmanová: Středověké osídlení Rakovnicka pod vlivem manské soustavy hradu Křivoklátu

Vendula Prečanová: Surovinové zdroje kamenné štípané industrie v českém a moravském neolitu a eneolitu

Jiří Šedivý: Hrady v údolí Labe mezi Ústím n. L. a Děčínem a jejich začlenění do sídelní struktury

Jiří Valkony: Zástavba středověkých parcel v Českých Budějovicích

Jakub Vrána: Archeologie kartouzy v Dolanech u Olomouce

Tomáš Wizovský: Vývoj osídlení a majetkových poměrů kláštěra v Pivoni

 

V tomto roce provedla KAR svou letní terénní praxi ve spolupráci s Archeologickým centrem VM v Olomouci. Díky porozumění a vstřícnosti olomouckých kolegů bylo možno realizovat praktickou část výuky terénních metod na dvou záchranných výzkumech, při dodržení všech metodických a technických zásad, tak jak byly studentům presentovány v rámci přednášek o technikách a metodice terénních výzkumů. Výzkum v poloze Mýlina v Olomouci - Neředíně se věnoval především plošnému odkryvu pravěkých sídlištních objektů (latén a doba římská) v mocné vrstvě sedimentů. Pro studenty byla velmi přínosná zkušenost s výzkumem složité stratigrafie ve čtvercích, s průběžnou nivelací situací, dokumentací objektů a kumulací nálezů v různých úrovních uloženin. Zde měli studenti rovněž možnost se seznámit s obtížemi a úskalími archeologické památkové péče souvisejícími zvláště s vyjednáváním s investory stavby i s jednotlivými staviteli rodinných domků. Vzhledem ke své výjimečnosti, vyplývající z objevu římského pochodového tábora, byl výzkum hojně navštěvován žurnalisty a televizními štáby. Také tato zkušenost s komunikací s médii a zájmem veřejnosti o práci archeologa je pro mnohé studenty novou dimenzí jejich budoucí profese. Výzkum v lokalitě Horní lán ve Slavoníně pokrýval část rozsáhlého odkryvu souvisejícího s výstavbou industriální zóny na jihozápadním okraji Olomouce, která započala už v polovině 90. let. Polykulturní pravěké a raně středověké sídliště a pohřebiště poskytlo studentům možnost vyzkoušet si jednotlivé metody terénního odkryvu, odběr vzorků pro environmentální analýzu, jejich plavení a mokré prosívání, evidenci nálezů a základy terénní dokumentace. Jako v minulém roce byly zpravidla tvořeny týmy s několika studenty prvního ročníku, kteří byli vedeni svými kolegy z vyšších ročníků. Nad celým „plzeňským“ výzkumem měli neustále odborný a pedagogický dohled 3 až 4 archeologové z KAR. Letní praxe se v rámci svého tří měsíčního pobytu (uskutečněného na základě EU programu Erasmus/Socrates) zúčastnil také student archeologie z university v Uppsale. Studenti se v rámci své podzimní praxe a laboratorních cvičení podílejí na zpracování a digitalizaci terénní dokumentace a přípravě dílčí nálezové zprávy.

Webová stránka katedry je i nadále významným zdrojem informací pro studenty i pro zainteresovanou veřejnost. Domovská stránka KAR zprostředkovává informace o studiu, kontakty na zaměstnance i studenty, studijní texty, zprávy o výzkumných projektech KAR a aktuálních událostech, rovněž jako odkazy na další užitečné zdroje informací na internetu. Velmi hodnotnou pomůckou pro studenty, ale i profesionální badatele je bibliografická databáze české a moravské archeologie, na jejímž vytváření se pod vedením svých pedagogů podílejí sami studenti. Tato bibliografie bude brzy zpřístupněna on-line.

Vědecká aktivita zaměstnanců katedry je vedle bohaté publikační činnosti (viz osobní bibliografie na webové stránce KAR) především soustředěna v řešení grantových projektů „Archeologický potenciál Čech – Riziko archeologického výzkumu “ na kterém se KAR podílí společně s Archeologickým ústavem AVČR v Praze a grant GAČR „Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové“ (komplexní analýza lokality v Praze - Hostivaři, hlavní řešitel P. Vařeka ve spolupráci s Arú AVČR v Praze a společností Archaia Brno). KAR dále získala grantovou podporu MŠMT pro rozvoj výuky a technického vybavení, který využívá především k rozhojnění knihovního fondu a dalšímu rozšíření svého počítačového vybavení. V součinnosti s výukou nedestruktivních metod v archeologii a podzimní praxe studentů byl zahájen projekt povrchových sběrů v oblasti Plzeňska.

Pracovníci KAR se zúčastnili celé řady domácích i mezinárodních konferencí. Vedoucí katedry přednesl programovou přednášku na slavnostním zasedání Komitetu Nauk Pra- i Protohystorycznych Polské akademie věd ve Varšavě. Dále lze jmenovat např. 7. výroční setkání EAA v Esslingen am Neckar, dále konferenci: „The Archaeology of landscapes and geographic information systems: predictive maps, settlement dynamics and space and territory in Prehistory“ konanou ve Wünsdorfu u Berlína, konference „Quo vadis Archaeologia?“ ve Varšavě a konference o struktuře společenosti v období závěru eneolitu a počátků doby bronzové v Bambergu atd.

V květnu tohoto roku podnikl P. Vařeka společně s kolegy z Katedry kulturní a sociální antropologie expedici do severního a východního Rumunska, v jejímž rámci níž získal cenný srovnávací materiál týkající se tradiční lidové architektury a využití mazanice v různých typech stavebních konstrukcí.

V roce 2001 KAR uspořádala tři studentské exkurze. Ve spolupráci s M. Gojdou byl v rámci přednášky o letecké prospekci uskutečněn cvičný let, hornoplošníkem Cessna Archeologického ústavu v Praze, nad krajinou středních Čech, při kterém studenti pozorovali především porostové příznaky archeologických objektů. Další exkurze směřovala do prostoru severního Plzeňska a Žluticka a navštívila celou řadu pravěkých a středověkých lokalit. Na konec listopadu je ve spolupráci s I. Pleinerovou plánována tématická exkurze do skanzenu v Březně u Loun, jako součást přednášky Experimentální archeologie.

Část stále rostoucí komunity plzeňských studentů archeologie se zorganizovala v Archeologické společnosti při Katedře archeologie v Plzni (ARS). Společnost vyvíjí bohatou činnost, například v podobě jarní studentské vědecké konference v Ratajích nad Sázavou nebo archeologického přednáškového cyklu pořádaného ve spolupráci se Západočeským muzeem. ARS není výhradně studentskou organizací a otevírá své členství široké veřejnosti (více informací viz webová stránka www.ars.czweb.org). Zcela nedávno začali studenti archeologie vydávat na internetu populární archeologický magazín (www.archaeologica.cz).

KAR, která brzy vstoupí do 5. akademického roku své existence má před sebou významné úkoly související s reorganizací magisterského studia, do kterého se v příštím roce budou poprvé hlásit absolventi plzeňského bakalářského studia archeologie.

Jan Turek