PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D.

Fotografie Member of Editorial Board of Castellologica bohemica
Member of Scientific Committee of Castrum Bene 2023
Head of Organizing Committee of Castrum Bene 2023
 
e-mail hlozek@kar.zcu.cz
phone  377635145
room  SP410

Publications

Monographies
 • Hložek, J.; Knoll, V.; Tihelková, A.; Záruba, F. Burg und (Un)Recht - Castle and Law. Zusammenfassungen der Vorträge und Exkursionsführer - Book of Abstracts and Field Trip Guides. Plzeň, 2023. 75s.
 • Menšík, P.; Král, V.; Kohoutová, M.; Hložek, J. Strakonický hrad. Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 2022. 79s. ISBN 978-80-907304-7-2.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Starková, L.; Kočár, P.; Kočárová, R.; Sůvová, Z.; Gersdorfová, Z.; Král, V.; Majer, A.; Šída, P. Kněží hora u Katovic. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 307s. ISBN 978-80-261-0855-9.
Papers in journals
 • Hložek, J.; Menšík, P. Rozhovor s kolegy a žáky o prof. Evženu Neustupném. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2021, roč.13. č.2, s.46-54, ISSN 2336-6346.
 • Hložek, J. V. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka na Křivoklátě. Hláska, 2020, roč.31. č.1, s.13, ISSN 1212-4974.
 • Hložek, J.; Ławrynowicz, O. Weaponry from the Vassal House in Křivoklát Castle from the Early 15th Century. Modernity or Anachronism?. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 2020, roč.33. č.neuveden, s.183-199, ISSN 0860-0007.
 • Hložek, J. „Nevím, kam archeologie dojde, ale doufám, že nedojde do cíle... “: Rozhovor s Janem Maříkem, ředitelem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč.12. č.2, s.57-63, ISSN 1802-0364.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Vybrané artefakty z hradu ve Vimperku. Materiál z výzkumu Tomáše Durdíka v roce 2010. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč.33. č.neuveden, s.213-226, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Profantová, N.; Menšík, P. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica, 2019, roč.44. č.2, s.1113-1125, ISSN 0231-5823.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Kočár, P.; Sůvová, Z.; Hošek, J. Die Höhensiedlung und der Burgwall Katovice „Kněží Hora“. Ein überregionales Zentrum im urzeitlichen und frühmittelalterlichen Südböhmen. Archäologisches Korrespondenzblatt, 2019, roč.49. č.4, s.573-592, ISSN 0342-734X.
 • Kočár, P.; Hložek, J. Sklizeň z roku 1421. Obilí z manského domu na Křivoklátě. Archeologické rozhledy, 2019. ISSN 0323-1267.
 • Dobeš, M.; Hložek, J.; Menšík, P.; Světlík, I. Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ. Příspěvek k pohřebnímu ritu kultury badenské v Čechách. Archeologické rozhledy, 2018, roč.70. č.4, s.507-525, ISSN 0323-1267.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. An Overview of Southern Bohemian Hilltop Settlements from Prehistory to the Late Middle Ages. Archaeologia Lituana, 2018. s.34-61.
 • Dobisíková, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Několik poznámek k možnostem interpretace hrobu únětické kultury z Holubic, okr. Praha-západ. Acta Musei Nationalis Pragae, 2018, roč.72. č.1-2, s.29-36, ISSN 2570-6845.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila. Castellologica bohemica, 2017, roč.17. č.neuveden, s.315-412, ISSN 1211-6831.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Dobisíková, M.; Tomášek, P. Ein versorgtes Schädeltrauma aus dem Bereich der Aunjetitzer Kultur. Ein versorgtes Schädeltrauma aus dem Bereich der Aunjetitzer Kultur. Zu einem Grabfund aus Holubice (okr. Praha-západ / CZ). Archäeologisches Korrespondenzblatt, 2017, roč.47. č.4, s.475-488, ISSN 0342-734X.
 • Hložek, J.; Savková, J.; Volák, J. Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí. Archaeologia historica, 2016, roč.41. č.1, s.65-85, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J. Předhradí hradu Zlenice ve světle výsledků archeologického výzkumu a vyhodnocení kolekce získaných kovových artefaktů. Castellologica bohemica, 2016, roč.13. č.neuveden, s.291-319, ISSN 1211-6831.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Vykopávky na hradu Šelmberku v letech 1940-1943. Rukopisné poznámky Františka Lískovce. Castellologica bohemica, 2016, roč.13. č.nečíslováno, s.377-390, ISSN 1211-6831.
 • Hložek, J. K možnostem interpretace stavebního vývoje kaple hradu Velešín, okr. Český Krumlov. Castellologica bohemica, 2016, roč.16. č.neuveden, s.215-236, ISSN 1211-6831.
 • Hložek, J. K možnostem interpretace románské kaple hradu Velešína, okr. Český Krumlov. Castellologica bohemica, 2016.
 • Hložek, J. Die Majestas Carolina als Beleg der Burgenpolitik Karls IV. in Böhmen. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2016.
 • Hložek, J. Několik poznámek ke stavební podobě hradu Sokolčí, okr. Český Krumlov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2016, roč.29. č.neuveden, s.277-295, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Hroby kultury kulovitých amfor z katastru obce Pečky, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách, 2016.
 • Hložek, J.; Savková, J. Několik poznámek k metalografickým vlastnostem lamel brigantin. Archaeologia historica, 2016.
 • Durdík, T.; Hložek, J. Předstihový výzkum na hradě Velešíně v roce 2011. Castellologica bohemica, 2016, roč.13. č.neuveden, s.207-220, ISSN 1211-6831.
 • Carda, M.; Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P. Nedostavěný hrad u Stanu?. Hláska, 2016, roč.27. č.1, s.6-7, ISSN 1212-4974.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Dobisíková, M. Pohřby a další nálezy lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ. Studia Archaeologica Brunensia, 2015, roč.20. č.2, s.77-93, ISSN 1805-918X.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Dva opevněné objekty u Bernartic (Okres Písek). K otázce jejich vztah, funkční interpretace a souvislostí. Archaeologia historica, 2015, roč.40. č.2, s.493-505, ISSN 0231-5823.
 • Šmejda, L.; Hložek, J.; Menšík, P.; Metlička, M. Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013. Archeologie západních Čech, 2015, roč.9. č.neuveden, s.25-43, ISSN 1804-2953.
 • Maxová, E.; Menšík, P.; Hložek, J. Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech. Zamyšlení nad problematikou. Živá archeologie - REA, 2015, roč.17. č.neuveden, s.20-26, ISSN 1213-1628.
 • Dobeš, M.; Hložek, J.; Menšík, P.; Světlík, I. Hrobové nálezy badenské kultury z Holubic, okr. Praha-západ. Archeologické rozhledy, 2015.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Štaffen, Z.; Gersdorfová, Z.; Procházka, M. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám požnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica, 2014, roč.39. č.2, s.539-547, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Příspěvek k interpretaci broušeného artefaktu z hradu Týřova. Archeologie západních Čech, 2014, roč.7. č.neuveden, s.46-50, ISSN 1804-2953.
 • Hložek, J. Trojrozměrná vizualizace pozůstatků hradu Zahrádka (Klosterberk), okr. Pelhřimov, a možnosti funkční interpretace jeho předhradí. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč.121. č.3, s.152-159, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Nové geodetické zaměření zaniklého bezprostředního hospodářského a provozního zázemí Kozího Hrádku, okr. Tábor. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč.121. č.3, s.147-151, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J. Na dohled vzdálené a přeci zcela odlišné. Proměna nároků na podobu hradu ve středověku a časném novověku. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč.15. č.1, s.38-44, ISSN 1213-1628.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích, okr. Praha-západ. Od pohřebiště badenské kultury k výrobnímu areálu doby římské. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč.15. č.2, s.13-18, ISSN 1213-1628.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Zaniklá vápenná pec v širším předpolí hradu Příběničky na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2013, roč.26. č.Neuveden, s.237-248, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Baierl, P.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň-jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. Archaeologia historica, 2013, roč.38. č.2, s.399-414, ISSN 0231-5823.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Zaniklá fortifikace (?) v lese Borečný u obce Rataje na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč.2012. č.25, s.179-192, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J. Předhradí středověkých hradů v Čechách - proč právě předhradí?. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2012, roč.120. č.1, s.36-47, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J.; Křivánek, R. Chvatěruby, okr. Mělník - výsledky výzkumu hradního areálu v letech 2008-2010. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2012, roč.120. č.3-4, s.210-227, ISSN 1803-1382.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Aplikace nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie v Plzni. AntropoWebzin, 2012, roč.2012. č.2, s.107-118, ISSN 1801-8807.
 • Hložek, J. Hrad Litice, okr. Plzeň-město, a jeho nové zaměření. Archeologie západních Čech, 2012. s.36-43. ISSN 1804-2953.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Hrady Příběnice a Příběničky jako součást zaniklé kulturní krajiny. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2012, roč.14. č.1, s.29-35, ISSN 1213-1628.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Opustil nás prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.. Výběr, 2012, roč.49. č.4, s.277-278, ISSN 1212-0596.
 • Hložek, J. Pozůstatky obléhacích prací v předpolí hradu Příběnice, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč.24. č.1, s.209-225, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Křivánek, R.; Procházka, M. Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno. Castellologica bohemica, 2011, roč.Neuveden. č.12, s.385-396, ISSN 1211-6831.
 • Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica, 2011, roč.36. č.1, s.223-242, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Karel, T.; Klsák, J.; Knoll, V. Záhadná lokalita u Bochova. Hláska, 2011, s.7. ISSN 1212-4974.
 • Rak, M.; Funk, L.; Hložek, J.; Marková, S.; Menšík, P.; Nenutil, J.; Netolický, P. Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře. Kuděj, 2011, roč.12. č.2, s.31-50, ISSN 1211-8109.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč.2011. č.4, s.15-26, ISSN 1802-0364.
 • Venclová, N.; Hulínský, V.; Henderson, J.; Chenery, S.; Šulová, L.; Hložek, J. Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy, 2011, roč.63. č.4, s.559-585, ISSN 0323-1267.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2011, roč.12. č.1, s.54-57, ISSN 1213-1628.
 • Hložek, J. Hrad Čejchanov okr. Benešov a jeho nové geodetické zaměření. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč.10. č.4, s.183-199, ISSN 1802-0364.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Pravěké a raně středověké osídlení na Malšicku u Tábora. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.143-154, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Menšík, P. : "Hromové klíny" z Kozího Hrádku na Táborsku aneb "účinné" zajištění hradu před přírodní pohromou, nebo starší pravěké sídliště?. Kuděj, 2009, roč.11. č.1, s.63-73, ISSN 1211-8109.
 • Hložek, J.; Křivánek, R. Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu. Castellologica bohemica, 2009, s.297-312. ISSN 1211-6831.
Chapters in a book
 • Hložek, J. Kolekce skleněných kroužků z hradu Věžka okr. Plzeň sever. Krajinou archeologie, krajinou skla, Praha - Most : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., 2020, s.283-293. ISBN 978-80-7581-024-3.
 • Hložek, J. 1993 Štíty království českého. Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019, Praha : Archeologický ústva AV ČR, Praha, 2019, s.198-199. ISBN 978-80-7581-017-5.
 • Hložek, J. Vybrané hrady jižních Čech v době předhusitské a husitské. Hranice v pohybu. Hussitismus und Grenze. Husitství a hranice., Hamburg : Dr. Kovač, 2016, s.45-98. ISBN 978-3-8300-9071-7.
 • Nenutil, J.; Rak, M.; Friedl, L.; Funk, L.; Hložek, J.; Marková, S.; Menšík, P.; Netolický, P. Archeologický výzkum na Městském hřbitově ve Stříbře. Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.79-81. ISBN 978-80-261-0086-7.
Papers in Proceedings
 • Menšík, P.; Hložek, J.; Ławrynowicz, O. Prehistoric and Early Medieval fortified settlemennts and High Medieval castles on the Bohemian -Bavavian bordenland: means of war, power, or symbols of strength?. In Oblicza Wojny. 2023. s.13-40.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Pípa z Hýskova, okr. Beroun.. In Na stopě (pre)historie jihozápadních Čech 5. Sborník přátel k životnímu jubileu Jana Anderleho. Plzeň : Petr Mikota, 2021, s.51-55. ISBN 978-80-87170-83-0.
 • Hložek, J. Miniaturní ruční palná zbraň z manského domu na Křivoklátě. In S Licenciou 007. Zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2021, s.142-149. ISBN 978-80-89175-91-8.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Continuity and Discontinuity of Hill-top Settlements in Southern Bohemia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb : Institute of Archaeology Zagreb, 2019, s.7-24. ISBN 978-953-6064-47-2.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P. Úvod do problematiky dokumentace tzv. valečovského „městečka“, k. ú. Boseň, okr. Mladá Boleslav. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň, 2018, s.41-49. ISBN 978-80-87170-51-9.
 • Hložek, J. Kolekce nádobkových kachlů ze starého paláce tvrze v Tiché, okr. Český Krumlov. In Kachle a kachlová kamna. 2018.
 • Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Knowledge of Disappeared Villages in Bohemia from Early Middle Ages till 20th Ćentury. In SREDNJOVJEKOVNA NASELJA U SVJETLU ARHEOLOŠKIH IZVORA. Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015. Zagreb : Matica hrvatska, 2017, s.15-25.
 • Hložek, J.; Gersdorfová, Z. Die Maiestat Carolina Als Beleg der Burgenpolitik Karls IV.. In Château Gaillard 27. 2016, s.199-204.
 • Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M.; Ventrubová, E. Rekonstruktionen mittelalterlicher Gebäude auf der Burg Pořešín, Kr. Český Krumlov. In Fines Transire 25. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2016, s.215-222. ISBN 1868-2308978-3-89646-220-6.
 • Hložek, J. Několik poznámek k podhradním aglomeracím v jižních Čechách - tzv. Latránům. In Jihočeský sborník historický - Supplementum 7. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2016, s.295-313. ISBN 978-80-87311-78-3.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. In Fines Transire 24. 2015. s.271-280. ISBN 1868-2308978-3-89646-219-0.
 • Hložek, J. Předhradí středověkých hradů ve světle písemných pramenů. In Způsoby přizpůsobování. Role adaptace ve vývoji (nejen) lidského druhu. Sborník abstraktů a příspěvků z 16. Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 19. – 22. ledna 2015. 2015. s.129-140. ISBN 978-80-261-0451-3.
 • Hložek, J. Gesellschaftlicher Kontext und Nutzung der Vorburgareale der mittelalterlichen Adelsburgen in Böhmen. In Castrum Bene. Ljubljana, 2014. s.153-166. ISBN 978-961-237-664-2.
 • John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. In Archaeological Prospection : proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, 2013, s.55-56. ISBN 978-3-7001-7459-2.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011–2012. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2013. s.7-15. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Kozí hrádek (okr. Tábor). Úloha vody v každodennosti i obraně hradu. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Archeologie modernity jako prostředek poznání nedávné minulosti. In 14. ročník Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 14.-17.1.2013 : Hranice světa - hranice poznání. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.49-53. ISBN 978-80-261-0214-4.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Nováková, V. Die Wasserversorgung der Burg Kozí hrádek (Kr. Tábor) im Alltag und im Verteidigungsfall. In Fines Transire 22. 2013. s.229-236. ISBN 1868-2308.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Příspěvek k otázce interpretace lokalit Skalice a Hradiště u Sepekova. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.113-122. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse an den Burgen Příběnice und Příběničky, Kreis Tábor. In Fines Transire 21. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2012, s.239-253. ISBN 1868-2308.
 • Hložek, J.; Karel, T.; Klsák, J.; Knoll, V.; Krčmář, L.; Tajer, J. Záhadná fortifikace u Bochova. In Dějiny staveb 2011. Plzeň : Klub Augusta Sedláčka, 2012, s.247-254. ISBN 1803-0777978-80-87170-19-9.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Od přírodního řádu ke kulturní krajině a zpět?. In Nový světový (ne)řád. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.45-47. ISBN 978-80-261-0211-3.
 • Hložek, J. Zpráva o výsledcích výzkumu areálů přehradí vrcholně-pozdně středověkých hradů v Čechách v roce 2008. In Opomíjená archeologie 2007-2008. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s.142-153. ISBN 978-80-7043-923-4.
 • Sůvová, Z.; Hložek, J. Tuchoměřice : archeozoologická analýza materiálu ze sídliště mladší doby bronzové (kultura knovízská/štítarská). In Doba popelnicových polí a doba halštatská. Brno : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. s.315-322. ISBN 978-80-254-0954-1.
Posters, Lectures
 • Král, V.; Menšík, P.; Hložek, J.; Vatansever, A. Rare metal finds from central Otava region from Early Bronze Age to Early Medieval Age in last 10 years. 2023.
 • Hložek, J.; Ławrynowicz, O.; Menšík, P. Romboidalne groty strzał z grodziska koło Němětic a problematyka upadku wczesnośredniowiecznej obronnej siedziby możnowładczej na pograniczu czesko-bawarskim. 2022.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Bláhová, O.; Reischig, D.; Vatansever, A.; Král, V. Rombické šipky z hradiště Němětice v historických, archeologických a technologických souvislostech. 2021.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Ławrynowicz, O. Gród i zamek na pograniczu czesko-bawarskim w wiekach średnich jako narzędzia wojny i władzy. 2021.
 • Hložek, J.; Ławrynowicz, O. Uzbrojenie z Manskiego Domu na zamku Krzywoklad z początku XV w. Nowoczesność czy przeżytek?. 2019.
 • Hložek, J. Tomáš Durdík a česká kastellologie ve 20. a na počátku 21. století. Počátek a konec (?) tzv. české kastellologické školy.. 2019.
 • Hložek, J.; Knoll, V. Hrad Budětice. 2019.
 • Hložek, J. Die Erste des jahres 1421 getreide aus dem lehnshaus. 2019.
 • Hložek, J. Getreidefunde auf böhmischen Burgen. 2019.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Hložek, J. Continuity and discontinuity of hilltop settlements in South Bohemia. 2017.
 • Hložek, J. Die Luxemburger Burgenpolitik in Böhmen. 2017.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J. Einladung zur III.kastellologischen Tagung zur Ehre vom Prof. Tomáš Durdík. 2017.
 • Dobisíková, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Několik poznámek k možnostem interpretace hrobu únětické kultury z Holubic, okr. Praha-západ. 2017.
 • Hložek, J.; Větrovec, M. Hrad u Strašína v kontextu české hradní architektury. 2017.
 • Procházka, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Předhradí hradu Ralsko – otázka podoby hospodářského zázemí. 2017.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Continuity and discontinuity of hilltop settlements in Southwest Bohemia. 2017.
 • Hložek, J.; Vařeka, P.; Savková, J. Nové nálezy kovových součástí středověkého pluhu z Plzeňska a Rokycanska. 2017.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Romaničke crkve u južnoj Češkoj, kao primjer sakralizacije krajolika. 2016.
 • Hložek, J.; Havlíková, M.; Krasanovská, H. Die Aufarbeitung des nachlasses des Professors Tomáš Durdík. 2015.
 • Hložek, J.; Baierl, P. Předhradí jako prostředek adaptace hradu na regionálně specifické podmínky. 2015.
 • Hložek, J.; Kovařík, T.; Mařík, J.; Štaffen, Z. Soubor nádobkových kachlů z tvrze Tiché, okr. Český Krumlov. 2015.
 • Hložek, J. Reprezentace šlechty na příkladu hradu Pořešína na Českokrumlovsku. 2015.
 • Hložek, J.; Savková, J. Metalografické vlastnosti brigantin. 2015.
 • Hložek, J. Nová zjištění o stavební podobě hradů Pořešína a Velešína. 2015.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Starková, L. Hrádek u Purkarce v kontextu staveb Karla IV.. 2015.
 • Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M. Die Burg Pořešin. Denkmalschutz und Rekonstruktion. 2015.
 • Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Metodologija i doprinos arheologije srednjovjekovnih naselja u Češkoj tijekom 20. i početkom 21. stoljeća. 2015.
 • Hložek, J.; Gersdorfová, Z. Majestat Carolina und Burgenpolitik Karls IV.. 2014.
 • Hložek, J. K možné stavební podobě a vybavení předhradí hradu Pořešína (okr. Český Krumlov) ve světle nálezů železných artefaktů. 2014.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Pravěké "zbraně" jako symbol ochrany ve středověku a novověku. 2014.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. 2014.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P. Dva opevněné objekty u Bernartic (okr. Písek). K otázce jejich vztahu a funkčního zaměření.. 2014.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Archeologie modernity jako prostředek poznání nedávné minulosti. 2013.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011 – 2012. 2013.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Úloha vody v každodennosti i obraně hradu. 2013.
 • Karel, T.; Knoll, V.; Hložek, J.; Hamberger, K. Hrady na Lesní Nábě. 2013.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Otázka interpretace lokalit „Skalice“ a polohy „Hradiště – Na Hradišti“ u Sepekova. 2013.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Hložek, J.; Holata, L.; Menšík, P.; Vařeka, P. Pollen Chronicle of a Medieval Village - palynological evidence of settlement decline and vegetation succession from a small water reservoir. 2013.
 • John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. 2013.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Menšík, P.; Hložek, J. Středověké osídlení jižních Čech na základě palynologického průzkumu kulturní krajiny v okolí Kozího hrádku a zaniklé vesnice Prochod. 2013.
 • Hložek, J.; Gersdorfová, Z.; Menšík, P.; Procházka, M.; Štaffen, Z. Zaniklý těžební areál v předpolí hradu Příběničky. K otázce možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. 2013.
 • Hložek, J. Interdisziplinäres Herantreten in der Schöpfung des Professors Tomáš Durdík. 2013.
 • Hložek, J. Terrainrelikte mittelalterlicher Burgen – 3D-Visualisierung, geophysikalische Untersuchung und archäologische Transformationen. 2013.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Petr, L. Environmentální průzkum vlhkého prostředí v bezprostředním okolí Kozího hrádku, okr. Tábor. 2012.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň - jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. 2012.
 • Hložek, J.; Janíková, R.; Menšík, P.; Nováková, V. Role of water in defence and economic activities at the castle of Kozí hrádek, Tábor district. 2012.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Od přírodního řádu ke kulturní krajině a zpět?. 2012.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse an den Burgen Příběnice und Příběničky, Kr. Tábor. 2011.
 • Hložek, J.; Karel, T.; Klsák, J.; Knoll, V.; Krčmář, L.; Tajer, J. Záhadná fortifikace u Bochova. 2011.
 • Hložek, J.; Farkašová, K.; Friedl, L.; Funk, L.; Marková, S.; Menšík, P.; Nenutil, J.; Rak, M. Pohřební areály novověku i současnosti jako zdroj poznání kulturních změn a norem. 2011.
 • Ambrož, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Zaniklá kulturní krajina mezi Sezimovem Ústí a Kozím hrádkem. 2011.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. 2011.
 • Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. 2010.
 • Hložek, J. Zu den Problemen der Definition, Terminologie und Variabilität der Vorburgareale der Adelsburgen in Böhmen.. 2009.
Book reviews
 • Hložek, J. Černocká, S. – Červenka, M. - Durdík, T. – Vinař, J. 2010: Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice.. Zprávy památkové péče, Praha 1 : Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště středních Čech v Praze), 2011, roč.71. č.3, s.216-217, ISBN 1210-5538.
 • Hložek, J. Durdík, T. 2008. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Castellologica bohemica, 2011, s.676. ISBN 1211-6831.
 • Hložek, J. Razím, V. (ed.) 2010: Přemyslovské Křivoklátsko. Zprávy památkové péče, Praha 1 : Národní památkový ústav (územní odborné pracoviště středních Čech v Praze), 2011, roč.71. č.1, s.63-64, ISBN 1210-5538.
 • Hložek, J. Waldhauser, J. 2009: Archeologická tajemství Staré Boleslavi. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní (Středočeský vlastivědný sborník), 2010, s.190-191. ISBN 0862-2043.
 • Hložek, J. Durdík, T. 2008. Hrady na Malši. Castellologica bohemica, 2008, s.675. ISBN 1211-6831.
 • Hložek, J. Durdík, T. 2008: České hrady. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní (Středočeský vlastivědný sborník), 2008. s.191. ISBN 0862-2043.
Data too long for column 'Citation' at row 1INSERT INTO publication (PersonalNumber,Year,Citation,Category,Date,Project) VALUES (12229,'2021','Papac, L.; Ernée, M.; Dobeš, M.; Langová, M.; Rohrlach, A.; Aron, F.; Neumann, G.; Spyrou, M.; Rohland, N.; Velemínský, P.; Kuna, M.; Brzobohatá, H.; Culleton, B.; Daněček, D.; Danielisová, A.; Dobisíková, M.; Hložek, J.; Kennett, D.; Klementová, J.; Kostka, M.; Krištuf, P.; Kuchařík, M.; Kujavceva Hlavová, J.; Limburský, P.; Malyková, D.; Mattiello, L.; Pecinovská, M.; Petriščáková, K.; Průchová, E.; Stránská, P.; Smejtek, L.; Špaček, J.; Šumberová, R.; Švejcar, O.; Trefný, M.; Vávra, M.; Kolář, J.; Heyd, V.; Krause, J.; Pinhasi, R.; Reich, D.; Schiffels, S.; Haak, W. Dynamic changes in genomic and social structures in third millennium BCE central Europe. SCIENCE ADVANCES, 2021, roč.35. č.7, s.1-17, ISSN 2375-2548.','ČLÁNEK','2024-05-22','GA15-02453S')Chyba vypisu publikaci
INSERT INTO publication (PersonalNumber,Year,Citation,Category,Date,Project) VALUES (12229,'2021','Papac, L.; Ernée, M.; Dobeš, M.; Langová, M.; Rohrlach, A.; Aron, F.; Neumann, G.; Spyrou, M.; Rohland, N.; Velemínský, P.; Kuna, M.; Brzobohatá, H.; Culleton, B.; Daněček, D.; Danielisová, A.; Dobisíková, M.; Hložek, J.; Kennett, D.; Klementová, J.; Kostka, M.; Krištuf, P.; Kuchařík, M.; Kujavceva Hlavová, J.; Limburský, P.; Malyková, D.; Mattiello, L.; Pecinovská, M.; Petriščáková, K.; Průchová, E.; Stránská, P.; Smejtek, L.; Špaček, J.; Šumberová, R.; Švejcar, O.; Trefný, M.; Vávra, M.; Kolář, J.; Heyd, V.; Krause, J.; Pinhasi, R.; Reich, D.; Schiffels, S.; Haak, W. Dynamic changes in genomic and social structures in third millennium BCE central Europe. SCIENCE ADVANCES, 2021, roč.35. č.7, s.1-17, ISSN 2375-2548.','ČLÁNEK','2024-05-22','GA15-02453S')