Archeologie středověku a časného novověku 3

Systematika archeologických pramenů 6

Archeologie pozdního středověku a novověku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (ASN3/SAP6)

Přednášející: Mgr. Pavel Vařeka, Dr.

 

Obsah: Archeologie pozdního středověku a časného novověku; kulturní krajina a osídlení, vesnice (struktura, usedlosti, zemědělství, řemesla a další výrobní aktivity), hospodářské dvory, opevněná sídla (tvrze, hrady, šlechtická sídla v sídelní struktuře, formy, funkce), města (uspořádání, funkce, zástavba, městská parcela a městský dům, fortifikace, konzumpce a produkce), sakrální architektura, získávání a zpracování surovin, přehled movitých artefaktů (keramické, kovové a kostěné artefakty), úvod do postmedievální archeologie.

 

Podmínky k získání zápočtu:

1) recenze nové domácí/zahraniční publikace (problematika archeologie pozdního středověku – novověku; úspěšné mohou být publikovány v AR) nebo vypracování drobné studie ze sledovaného období (výběr témat po konzultaci s přednášejícím)

2) praktický test z rozpoznávání artefaktů

 

Zkouška:

Předmětem zkoušky je přednášená problematika a literatura označená jako povinná:

a) písemná část (test)

b) ústní část

 

Výběr literatury k přednášce a cvičením, doporučená studijní literatura označena tučně

Archaeologia historica (25 ročníků), Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1 – Památky archeologické – Supplementum 2/1995, Mediaevalia archaeologica (zatím 2 svazky); dále sledovat naše základní archeologická periodika, kde se publikace o sledovaném období objevují (zejm. Archeologické rozhledy a Památky archeologické); ze zahraničních zejm. Medieval Archaeology (GB), Archéologie médiévale (F), Archeologie medievale (I), Zeitschrift für Archäologie des Mittelaters (D), Beiträge zur Mittelaterarchäologie in Österreich (A), Archaeologica historica Polona (P).

 

Historický kontext

Hospodářské a sociální dějiny

Dějiny osídlení

 • Boháč, Z. 1973: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, Československý časopis historický 21, 369 – 388.

 • Boháč, Z. 1978: Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské. Prameny a studie 19 (K dějinám osídlení 2). Praha.

 • Hosák, L. – Šrámek, R. 1970, 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, II. Praha.

 • Klápště, J. – Žemlička, J. 1979: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy, Československý časopis historický 27, 884 – 906.

 • Profous, A. 1947, 1949, 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původ, význam a změny I, II, III. Praha.

 • Profous, A. – Svoboda, J. 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původ, význam a změny IV. Praha.

 • Šimák, J. V. 1938: Středověká kolonizace v zemích českých. České dějiny I-5. Praha.

 • Šmilauer, V. 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

 • Štěpánek, M. 1967-1968: Příspěvky k dějinám osídlení, Československý časopis historický 15 – 16, 247 – 274, 415 – 434, 725 – 746.

 • Žemlička, J. 1974: Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století, Památky archeologické 65, 419 – 465.

 • Žemlička, J. 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.

 •  

  OSÍDLENÍ, VESNICE

  nový souhrn cf. Nováček, K. - Vařeka, P. 1999: Středověká vesnice, In: Ukázky z hesel připravované Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Ethnologia Europae Centralis 4, 63 - 66. Text najdete na: www.kar.zcu.cz

   

  Čechy

  Morava a Slezsko

   

  Literatura k významným zkoumaným zaniklým středověkým vesnicím na Moravě

  Bystřec (okr. Blansko)

  Zemědělství

   

  TVRZE
  Čechy

   

  Morava a Slezsko

   

  DVORY

  HRADY

  Čechy

  Morava a Slezsko

  OBLÉHACÍ TÁBORY, VOJENSKÁ LEŽENÍ

  Komunikace

  Města a městečka

  Vývoj městských lokalit; dům a parcela

   

  Městská řemesla

   

  Fortifikace

   

  Artefakty

  Přehled základního spektra pozdně středověkých artefaktů z různých druhů lokalit a různých sociálních prostředí v nečetných publikacích zpracovaných lokalit, např.:

  Souhrnné studie k artefaktům pozdního středověku např.:

   

  Keramika

  Keramické plastiky

   

  Kachle, kachlová kamna

   

  Kovové a kostěné artefakty

   

  Militária

   

  Sklo

  odkazuji na přednášku Archeologie a historie skla (KAR/AHS)

   

  Ojedinělé předměty

   

  Úvod do archeologie postmedieválního období v Čechách, na Moravě a ve Slezsku