Aktuality

21.05.2020
Vážené studentky, studenti, věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

21.05.2020 <<<
Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2020 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do 10. června 2020. V případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru.

Kdo nebude mít do tohoto data vše potřebné splněno a zapsáno v portálu či bude ještě něco plnit později, max. však do konání SZZ, oznamte to na kohouto@ff.zcu.cz

Také žádám ty studenty, kteří mají letos SZZ zapsanou, ale nebudou k ní moci pro nesplnění některého z požadavků přistoupit, aby mě o tomto mailem informovali.

Zároveň upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození v portálu! Ozvěte se ihned při zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu diplomu a dodatku k diplomu hradit sami, dle sazebníku ZČU.


Děkuji a přeji všem hodně úspěchů.

Ilona Kohoutová

20.05.2020
Přijímací řízení do doktorského studijního programu archeologie se přesouvá na začátek září, přihlášky je třeba podat do konce července (pokyny k přijímacímu řízení viz https...    >>>

07.05.2020
Vážení, v rámci archeologických terénních praxí (KAR/TER1, KAR/TER2, KAR/TEP1, KAR/EV1D, KAR/EV2D), které budou probíhat od 30.6. do 9. 8. 2020 na katastru zaniklé vsi Libkovice (okr. Mo...    >>>

29.04.2020
Milé studentky, studenti, bakalářské a magisterské SZZ se budou konat ve dnech 29. a 30.6. S ohledem na vývoj situace bude přesný harmonogram konání SZZ upřesněn cca týden před jejich...    >>>

06.04.2020
Milé studentky, studenti, věnujte prosím pozornost rozhodnutí děkana č. 1D/2020 o specifikaci požadavků na odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací, resp. bakalářských a di...    >>>

03.04.2020
Milé studentky, studenti, stále se předpokládá, že státní závěrečné zkoušky (SZZ) budou konány prezenční formou. Termín konání SZZ prozatím nebyl stanoven. Předpokládá se v...    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.