Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

DH23P03OVV040 - Mapa českých hradů: hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti
Řešitel na KAR:   PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D.
Poskytovatel:     MK
Období řešení:   2023-2027

8F18004 - JPICH Heritage in Changing Environments
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2022

MSMT-10248/2019-2 - Socioekonomické prostory překračují hranice. Archeologické studie města na bavorsko-české hranici
Řešitel na KAR:   Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2019-2021

DG18P02OVV020 - Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
Řešitel na KAR:   Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Poskytovatel:     MK
Období řešení:   2018-2021

18-10747S - Tkalcovské stavy, rituální destrukce, zápalné oběti…? Výpověď žlabovitých objektů doby bronzové pro poznání ritualizace pravěkého života
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2018-2020

SGS-2018-010 - Hradiště "Kněží hora" u Katovic, okr. Strakonice. Výpovědní potenciál lokality na základě multidisciplinárního výzkumu
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2018-2019

15-02453S - Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2017

13-08169S - Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy.
Řešitel na KAR:   PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2013-2017

15-03380S - Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech.
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2015-2017

SGS-2016-029 - Potenciál dálkového průzkumu mikroregionu za použití RPAS/UAV
Řešitel na KAR:   Mgr. Jindřich PLZÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2016-2017

SGS-2014039 - Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů
Řešitel na KAR:   Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2016

GAP405/13/19266S - Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2013-2015

SGS-2015-073 - Třetí rozměr v archeologii
Řešitel na KAR:   Mgr. Jindřich PLZÁK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2015

SGS-2015-056 - Vybrané archeologické nálezy z období eneolitu a doby bronzové a jejich potenciál pro rekonstrukci sídelních struktur
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2015-2015

SGS-2014-058 - Archeologie komunistické totality
Řešitel na KAR:   Mgr. Petr NETOLICKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2014-2014

SGS-2013-060 - Hradiště Vrcovice na Písecku. Otázka způsobu obživy a podoby výšinných sídlišť z přelomu starší a střední doby bronzové
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2013-2013

SGS-2012-069 - Etnoarcheologická studijní cesta po Rumunsku
Řešitel na KAR:   Mgr. Petr NETOLICKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     ZČU
Období řešení:   2012-2012

GD404/08/H007 - Hledání konkrétních archeologických struktur
Řešitel na KAR:   prof. PhDr. Evžen NEUSTUPNÝ, CSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2008-2011

GAP405/10/0454 - Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LIDAR)
Řešitel na KAR:   prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2010-2011

GPP405/10/P145 - Pravěké pohřebiště Holešov u Kroměříže: vyhodnocení a interpretace
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2010-2011

MSM-4977751314 - Opomíjená archeologie
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005-2010

GA404/09/0043 - Arbíl - archeologie městského centra v severní Mezopotámii
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2009-2010

GA404/04/2041 - "Vita activa" benediktinského kláštera ve 12. až 14. století. Rozbor sociálních interakcí na příkladu konventu benediktů v Kladrubech
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2004-2006

404/01/1407 - Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     GA ČR
Období řešení:   2001-2002

Rozvojové a vzdělávací projekty

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686 - Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)
Řešitel na KAR:   Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2017-2022

ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko - Chránit a sdílet společný kulturní prostor
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Poskytovatel:     ERDF
Období řešení:   2017-2019

CZ.1.07/2.3.00/20.0036 - Strategie archeologického výzkumu v Evropě
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

CZ.1.07/2.4.00/17.0056 - Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     ESF / MŠMT
Období řešení:   2011-2014

F1412/2012/F5a - Prezentace a zpřístupnění archeologické srovnávací sbírky pro potřeby studia archeologie
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2012

F0898/2005/F5d - Využití archivních dokumentů v multimediální výuce archeologie
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT
Období řešení:   2005

F1288/2004/F5 - Inovace výuky nedestruktivních metod archeologického výzkumu
Řešitel na KAR:   Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Poskytovatel:     MŠMT

Ostatní projekty

Archeologie temného dědictví. Nacistické a komunistické tábory na pomezí Bavorska a Čech
Řešitel na KAR:   Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D.
Období řešení:   2021-2023

HERA.15.092 - Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage (iC-ACCESS)
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Období řešení:   2016-2019

Zahloubené stavby z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury
Řešitel na KAR:   Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Období řešení:   2014-2014

0 - Research of the citadel at Arbil, Iraqi Kurdistan
Řešitel na KAR:   doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Období řešení:   2009-2010

OA17 - Výzkum středověkého a novověkého osídlení v lesním prostředí
Řešitel na KAR:   doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Období řešení:   2006

0 - Archeologický výzkum mohylových pohřebišť pomocí geofyzikální prospekce
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.

0 - Ctiněves, okr. Litoměřice
Řešitel na KAR:   Mgr. Martin TREFNÝ, Ph.D.

0 - Kučeř-Obrovy hroby (2009)
Řešitel na KAR:   PhDr. Jan JOHN, Ph.D.

0 - Prostorové uspořádání mohylových pohřebišť na Plzeňsku
Řešitel na KAR:   PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.

0 - pokus
Řešitel na KAR:   Ing. Kamil ECKHARDT