Navazující studijní magisterský program Archeologie


Studijní program Archeologie je koncipován jako navazujícím vzděláním programem. Cílem navazujícího studia archeologie je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni samostatně pracovat v oboru archeologie, budou ovládat jeho teoretické a metodologické základy, rozumět archeologickým pramenům a budou připraveni provádět jejich analýzu, syntézu a interpretaci v širokém historickém kontextu. Důraz je při studiu kladen na osvojení systému archeologických pramenů, na návyk samostatného vzdělávání, myšlení a realizaci výzkumné činnosti s důrazem na prohlubování znalostí v oblasti teorie a metodologie oboru. V souladu s dlouhodobým výzkumným směřováním plzeňské katedry archeologie se kromě širšího přehledu v disciplíně v domácím a evropském kontextu soustřeďuje studijní program na dvě užší profilace, které odpovídají moderním badatelským trendům, ale vycházejí také vstříc potřebám poznání a ochrany historického dědictví. První specializace je zaměřena na archeologii krajiny a stavebního prostředí (nemovité památky) a druhá na materiální kulturu (movité artefakty). Tuto profilaci doplňuje diachronně koncipovaná volba zaměření na jednotlivá období (specializace na archeologii pravěku, středověku, novověku a modernity). Studijní program připravuje posluchače k působení v paměťových, vzdělávacích, výzkumných a akademických institucích, ale také např. v oblasti veřejné správy, a to na pozicích, kde je vyžadován magisterský stupeň vzdělání.

Získané dovednosti a znalosti:
  • Absolvent ovládá teoretické přístupy a disponuje znalostmi archeologických metod v rámci výzkumné činnosti, včetně mezioborových přístupů.
  • disponuje pokročilými znalostmi české, evropské a částečně i mimoevropské archeologické problematiky vybraných období a témat.
  • disponuje rozsáhlými znalostmi a metodologickým aparátem v rámci užší specializace (krajinná, stavební archeologie a studium materiální kultury).
  • Je připraven samostatně realizovat empirický výzkum a interpretovat jeho výsledky v širších souvislostech.
  • Dokáže vést nedestruktivní i destruktivní terénní archeologický výzkum, a to včetně managementu výzkumného projektu, jeho komplexního vyhodnocení, mezioborových přesahů a prezentace výsledků odborné i široké veřejnosti.
  • Analyzuje, hodnotí, spravuje a prezentuje sbírky archeologických pramenů.
  • Ovládá odbornou činnost v oblasti péče o památkový fond, evidence, dokumentace a správy informačních systémů historického dědictví.
  • Je připraven získávat a zpracovávat data z oblasti historického dědictví pro veřejnou správu a pro oblast územního plánování.
  • Je dobře připraven na působení ve vědecko-výzkumných institucích se zaměřením na archeologii i k dalšímu studiu na doktorské úrovni.