Pro veřejnost

Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni pořádá pravidelně následující akce, které jsou určeny návštěvníkům z řad široké veřejnosti:

Den otevřených dveří (leden)

Zájemci o studium na Katedře archeologie se mohou zúčastnit Dne otevřených dveří Fakulty filozofické (www.zcu.cz/study/applicants/Dny_otevrenych_dveri), v jehož rámci budou seznámeni se základními informacemi o studiu ve všech studijních programech (bakalářských, magisterských i doktorských), ale navíc mohou položit vlastní dotazy zástupcům pracoviště.
Následující Den otevřených dveří se koná dne 10. 1. 2018, 17:30 - 18:00 v budově Fakulty filozofické v Sedláčkově ulici 15 (posluchárna SP 319, 3. patro).

ArcheoCentrum Čechy-Bavorsko

Katedra archeologie je spoluřešitelem mezinárodního projektu ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko. Hlavním cílem projektu je zřízení ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jako instituce, která trvale a rozsáhle seznamuje širokou veřejnost se společným kulturním a přírodním dědictvím na území projektu. ArchaeoCentrum se zabývá výzkumem a vizualizací společného dědictví, čímž lidé z projektového území získají větší regionální identitu, která povede k uvědomělé konfrontaci se společnými dějinami. Kromě uvedeného povedou četné plánované projektové aktivity k udržitelné podpoře přeshraničního cestovního ruchu. Podrobnější informace o projektu na stránkách a aktuální program přednášek a workshopů pro veřejnost naleznete zde.

Plzeňské dvorky (květen)

Také v Plzni začíná obliba poznávání a oživení známých i méně známých dvorků v historickém jádru města, kterou poprvé uspořádala Nadace 700 let města Plzně v květnu roku 2016 (www.plzenskedvorky.cz). Laboratoře Katedry archeologie i Katedry antropologie Fakulty filozofické se zhostili své role při prezentaci dvorku v Sedláčkově 38 (http://www.plzenskedvorky.cz/default/dvorek/2) již v prvním ročníku akce a hodlají v tom i nadále pokračovat. O dalších aktivitách Katedry archeologie v rámci Plzeňských dvorků Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Dny vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni (září)

Katedra archeologie se příležitostně zúčastňuje tradiční interaktivní výstavy pořádané Západočeskou univerzitou již od roku 2005 v univerzitních prostorách i v ulicích v centru města (www.dnyvedy.zcu.cz). V roce 2009 prezentovala sekce Plzeňští archeologové v Iráku první českou výzkumnou expedici na území starověké Mezopotámie v centru i okolí metropole Irbil v Kurdské autonomní oblasti. V roce 2013 bavila sekce Indiana Jones v Plzni děti a mládež na miniaturním archeologickém nalezišti i projekcí filmů s archeologickou tématikou. V následujícím roce 2014 již sekce Moderní Indiana Jones rozšířila nabídku i o možnosti vyzkoušet si některé moderní metody využívané v současné archeologii (fosfátová analýza, trojrozměrná dokumentace artefaktů i reliéfu) a prohlídku svých laboratoří. O dalších aktivitách Katedry archeologie v rámci Dnů vědy a techniky Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Mezinárodní den archeologie (říjen)

Mezinárodní den archeologie (MDA) si jakožto celosvětová popularizační akce archeologie získává stále větší oblibu nejen v zahraničí, ale také na domácí půdě. Od roku 2011 se pravidelně koná třetí říjnovou sobotu nejen v USA, kde má svůj počátek (www.archaeological.org/archaeologyday), ale i v dalších zemích. V ČR se tato událost pravidelně slaví od roku 2014, a to v nejrůznějších formách – od jednotlivých specializovaných přednášek přes komentované vycházky, (celodenní) prohlídky muzejních expozic nebo archeologických pracovišť, interaktivní workshopy pro všechny věkové skupiny až po další druhy akcí (blíže www.denarcheologie.cz). Každým rokem nabývá tato akce na popularitě, o čemž svědčí nejen přibývající počet zapojených organizací, ale též rostoucí zájem účastníků z řad široké veřejnosti. O tom, že i domácí archeologové mají co nabídnout, svědčí například fakt, že Česká republika dosáhla roku 2016 hned po USA v rámci počtu zapojených institucí na pomyslnou stříbrnou příčku v celosvětovém měřítku (www.cestyarcheologie.cz). Katedra archeologie ((www.kar.zcu.cz) pořádá Mezinárodní den archeologie ve spolupráci s Oddělením biologické antropologie Katedry antropologie (www.oba.zcu.cz) Fakulty filozofické ZČU v Plzni v prostorách laboratoří v Sedláčkově 38. O dalších aktivitách Katedry archeologie v rámci Mezinárodního dne archeologie Vás budeme informovat na těchto stránkách (příští Mezinárodní den archeologie se chystá na 20. 10. 2018).

MDA 2015

První Mezinárodní den archeologie pořádaný v Plzni proběhl v sobotu 17. 10. 2015 v laboratořích Katedry archeologie a Katedry antropologie FF ZČU v Plzni. Celkem 180 návštěvníků si na vlastní kůži vyzkoušelo terénní i laboratorní archeologické práce – např. hledání detektorem kovů, zamřování totální stanicí, odkrývání nálezů na simulovaném archeologickém nalezišti, prohlížení archeologických nálezů pod lupou, jejich kreslení a lepení a v neposlední řadě si návštěvníci mohli prohlédnout a osahat autentické kosterní ostatky v antropologické laboratoři. Za splněné úkoly pak každý návštěvník získal drobnost na památku a certifikát „Malého pomocníka archeologie“, se kterým po celý víkend mohl zdarma navštívit unikátní expozici Archeologie v Západočeském muzeu v Plzni (http://www.zcm.cz).

Podrobná zpráva zde (http://www.qap.cz/object/den-s-archeologii-v-plzni-oslavilo-pres-180-lidi-fotky-72646). Přehled dne archeologie v roce 2015 v ČR (http://www.archeologienadosah.cz/akce/mezinarodni-den-archeologie-2015).

MDA 2016

V sobotu 15. 10. 2016 uspořádala Katedra archeologie (www.kar.zcu.cz) ve spolupráci s Katedrou antropologie (zejména Oddělením biologické antropologie; www.oba.zcu.cz) ve svých laboratořích v Sedláčkově ulici 38 již druhý workshop určený všem věkovým skupinám. Účastníci si mohli prohlédnout laboratoře, dotknout se autentických nálezů (od pravěku po novověk), vyzkoušet repliky (zejména pravěkých a starověkých hudebních nástrojů), vytvořit vlastní repliky (kovových šperků) a vyzkoušet některé metody archeologické práce (odkrývání, dokumentace, laboratorní práce, apod.). Na nejmladší návštěvníky čekaly nejrůznější úkoly v rámci šesti specializovaných stanovišť – terénní práce, laboratorní konzervace a dokumentace nálezů, oddělení pravěku až moderních dějin, experimentální archeologie a oddělení biologické antropologie.
Celkem 13 členů organizačního týmu uvítalo 147 návštěvníků, tedy podobný počet jako v loňském roce. Účastníci hodnotili akci vesměs v kladném duchu a oceňovali především dobrou organizaci akce se stanovišti plnými úkolů pro děti, ale také s poučením pro dospělé. Zaujala především prezentace hudebních nástrojů, výroba šperků z měděného drátu a ukázka antropologického materiálu. U činností, které byly určeny dětem, byli občas přistiženi i dospělí (např. vybarvování omalovánek), což svědčí o uvolněné atmosféře a chuti hrát si bez ohledu na věk. Jelikož někteří návštěvníci se přiznali, že nebýt letošní akce, tak by nevěděli ani o existenci obou kateder v Plzni, natož o charakteru jejich činnosti, nabývají podobné popularizační akce na významu. Podrobná zpráva zde (http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/238/254).Mezinárodní den archeologie 2016 v laboratořích Katedry archeologie a Katedry antropologie (FF ZČU v Plzni). Foto Ladislav Čapek.

Prezentace studia na Katedře archeologie ve Vaší škole (po domluvě)

Prezentace je určena především studentům posledních ročníků středních škol, kteří hodlají pokračovat ve svém studiu na vysoké škole. Protože je moderní evropská archeologie postavena na interdisciplinární spolupráci, je tedy studium vhodné nejen pro humanitně zaměřené uchazeče, ale také pro absolventy středních škol s přírodovědným a technickým zaměřením. Absolventi takto orientovaných škol jsou pro obor archeologie významným přínosem a mohou podstatnou měrou přispět k poznání naší minulosti a ochraně archeologického a kulturního dědictví. Studenti budou informováni o obsahu bakalářského, magisterského a doktorského studia archeologie, o možnostech studia v zahraničí či účasti na zahraničních expedicích a v neposlední řadě také o perspektivách uplatnění absolventů všech úrovní studia na trhu práce.
Jsme schopni se přizpůsobit Vašim požadavkům a dostavit se ve Vámi určený termín na půdu školy. Samotná prezentace, která se může stát také součástí Vaší výuky, by rámcově nepřesáhla časový rozsah jedné vyučovací hodiny.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat
Mgr. Hanu Hrubou (tel.: 775 930 682, e-mail: hanka11@kar.zcu.cz) či Mgr. Sabinu Mattovou, Ph.D. (tel.: 377 635 103, e-mail: mattova@kar.zcu.cz).