Bakalářský studijní program Archeologie


Bakalářský studijní program poskytuje solidní základy oboru archeologie jako součásti historických věd. Absolvent získá důkladné znalosti archeologické teorie a metod, systematiky archeologických pramenů Čech a Moravy ve středoevropském kontextu, bude rozumět možnostem a limitům archeologického poznání minulosti na základě hmotných pramenů a zorientuje se v základních okruzích otázek týkajících se problematiky sídlení, získávání obživy a výroby, rituálních projevů a úrovně technologických znalostí v pravěku, starověku a středověku. V rámci dvou specializačních modulů studenti buď získají hlubší znalosti muzejnictví, památkové ochrany a managementu archeologického dědictví nebo se zaměří na problematiku smrti a pohřbívání v minulosti, příslušných rituálů a získají také základní poznatky z biologické antropologie. Absolvent disponuje znalostmi a dovednostmi, které mu umožní realizovat dílčí samostatnou odbornou práci při terénním výzkumu archeologických památek a jejich vyhodnocení. Dokáže provádět dokumentaci nemovitých památek a další činnosti v oblasti archeologické památkové péče, stejně jako odbornou práci s muzejními sbírkami nebo s daty v informačních systémech.

U větší části absolventů se předpokládá pokračování studia na magisterském stupni, ve kterém prohloubí svoje znalosti archeologie a oborů příbuzných. Část může po absolutoriu působit v oboru např. na pozici terénních techniků nebo laboratorních pracovníků v organizacích realizujících archeologické výzkumy, v muzejních nebo památkových institucích. Praktické znalosti dokumentačních metod (např. měřické techniky včetně využití dronů, 3D dokumentace nálezů a rekonstrukce, virtuální realita), informačních technologií a základů konzervace historických artefaktů absolventi uplatní také v řadě dalších profesí mimo archeologii.

Získané dovednosti a znalosti:
 • Absolvent zná základy teorie a metodologie současné archeologie, rozumí povaze archeologických pramenů.
 • Disponuje základními znalostmi archeologických pramenů v českých zemích od paleolitu do současnosti, a to v kontextu historických souvislostí (české dějiny); dokáže chronologicky vymezit a popsat archeologicky dokumentovanou artefaktovou náplň jednotlivých období pravěku, středověku, novověku a moderní doby.
 • Prokazuje znalosti o archeologických destruktivních i nedestruktivních terénních metodách a postexkavačních postupech.
 • Je schopen navrhnout optimální postupy preventivní konzervace archeologického materiálu a provézt základní konzervátorské ošetření vybraných skupin artefaktů.
 • Disponuje znalostmi organizačního kontextu a systému ochrany archeologického dědictví
 • Orientuje se v problematice legislativy a managementu archeologické památkové péče
 • Orientuje se v organizaci a systémech evidence muzejních sbírek archeologických nálezů.
 • Dokáže napsat odborný text a disponuje schopností ústní odborné prezentace.
 • Dokáže analyzovat archeologický kontext, a to jak terénním, tak i laboratorním výzkumem, ovládá deskripci entit a na základní úrovni též syntézu a interpretaci dat.
 • Vytvoří specializovanou mapu s odborným obsahem v prostředí GIS zachycující archeologické lokality a další informace.
 • Pod supervizí vedoucího archeologa provádí terénní nedestruktivní výzkum vybraných druhů archeologických památek (zejm. dokumentaci reliéfních antropogenních tvarů, reliktů stavebního prostředí, povrchový sběr artefaktů).
 • Je schopen pracovat s daty dálkového průzkumu země (letecké a družicové snímkování, letecké laserové skenování).
 • Je připraven k terénní práci při destruktivním archeologickém výzkumu, a to včetně řízení menšího úseku výzkumu pod supervizí vedoucího archeologa; ovládá techniky exkavace a metody dokumentace archeologických situací, včetně základů měřické práce.
 • Orientuje se v mezioborové spolupráci a prakticky si osvojil možnosti využití metod z oblasti přírodovědných a technických oborů využívaných v dnešní archeologii.
 • Dokáže vyhodnotit terénní dokumentaci do úrovně dílčí nálezové zprávy.
 • Ovládá základní postupy laboratorního ošetření, způsob evidenci nálezů a dokáže řídit menší laboratorní tým.
 • Zná postupy konzervace jednotlivých druhů archeologických nálezů a dokáže je aplikovat v praxi.
 • Má přehled v základním typologickém a chronologickém zařazení archeologických památek od pravěku do moderní doby.
 • Dokáže provést rozbor menšího souboru movitých artefaktů s využitím moderních dokumentačních a analytických nástrojů.
 • Ovládá základy muzejní práce s archeologickými nálezy.
 • Dovede pracovat s národními informačními systémy archeologických památek.