Ing. arch. Petr CHOTĚBOŘ, CSc.

člen redakční rady Časopisu Castellologica bohemica