Pokročilé metody dokumentace v archeologii


Kurz se zaměřuje na zpracování dat krajinné archeologie a komplexních prostorových dat v prostředí GIS. Předmět je koncipován jako kombinace výuky teoretické báze prostorové archeologie ve spojení s konkrétními tématy, řešenými prostřednictvím praktických cvičení. Výuka bude probíhat v předem zvoleném GIS softwaru. Studenti budou moci využít tento kurz pro zpracování a analýzu vlastních datových celků. Znalosti a dovednosti si studenti osvojí na konkrétních příkladech vybraných témat archeologie. Pro absolvování kurzu je účastník povinen splnit podmínky, stanovené v úvodním popisu (odevzdání seminární práce emailovou formou garantovi předmětu).

Náplň kurzu
  1. Úvod do GIS, seznámení se s GIS, datové typy, datové zdroje, souřadnicové systémy
  2. Rastrové/vektorové typy dat, zpracování v GIS, WMS mapové zdroje (ČUZK)
  3. WMS mapové zdroje (CENIA) Digitalizace a editace objektů, tvorba shapefile souborů
  4. Zpracování a editace shapefile souborů, tvorba atributových tabulek
  5. Zpracování analogových a leteckých snímků - georeferencování, rektifikace
  6. Práce s atributovými daty a symbologie vrstev
  7. Data tachymetrického měření a jejich zpracování
  8. Tvorba výstupních mapových produktů (zpracování dat, vložení měřítka, severky, kolorování, legenda atp.)