Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví


Hlavní řešitel na KAR: Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.1.07/2.4.00/17.0056
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2011-2014

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi univerzitami a institucemi, provádějícími památkovou péči, výzkum, prezentaci a popularizaci v oblasti archeologického kulturního dědictví. V rámci projektu budou realizovány stáže a praxe pro odborné pracovníky a studenty, vědecké konference, semináře, workshopy a podpora publikační činnosti. Smyslem je propojení potřeb praxe s možnostmi vysokých škol směrem k efektivnějšímu využívání lidských zdrojů a technického zázemí všech zúčastněných partnerů. Projekt je z podstatné části zaměřen na univerzitní studenty a čerstvé absolventy, kteří získají reálnou představu o pracovních příležitostech a jejich obsahu v podmínkách praxe. VaV pracovníci z prostředí univerzity, muzea a příspěvkové organizace propojí v rámci práce na společných projektech své výzkumné úkoly s potřebami praxe a nabyté zkušenosti se zúročí inovacemi výuky v terciárním vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou jsou studenti a vědečtí pracovníci vysokých škol ČR a dále odborníci, kteří provádějí výzkum, památkovou péči a prezentaci kulturního dědictví na území ČR. Do projektu budou partnersky zapojeny dvě univerzity, krajské muzeum a památkářsky orientovaná příspěvková organizace zřizovaná krajem. Aktivní účastí na pravidelných setkáních a dalších odborných aktivitách budou do projektu zapojeni experti z širokého spektra institucí a spolupracujících oborů.

DOKUMENTY: