Pravěké pohřebiště Holešov u Kroměříže: vyhodnocení a interpretace


Hlavní řešitel na KAR: Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Číslo projektu:GPP405/10/P145
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2010-2011

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Pohřebiště představují klasický zdroj archeologického poznání. Teoretické přístupy k jejich vyhodnocení a použité metody ovšem podléhají neustálým proměnám. Tento projekt je založen na materiálu a dokumentaci, shromážděné péčí J. Ondráčka před asi 40 lety a publikovaného v roce 1985. Přestože každý terénní výzkum primárně odpovídá na otázky své doby, pečlivá terénní pozorování lze zhodnotit i v delším časovém odstupu s použitím nástrojů, které dříve nebyly k dispozici. Unikátní charakter lokality je dán vysokým počtem hrobů (430) a zřejmě kompletní prozkoumaností. Zpracování se opírá o podrobný katalog, nálezovou zprávu, expertní posudky a studium originálů nálezů ve sbírce muzea v Kroměříži. Sledovány budou strukturální i událostní aspekty pohřebního ritu v jejich vzájemné provázanosti. Výchozí model zahrnuje předpoklady o chronologickém vývoji pohřebiště a poznatky o specifikách pohřebního ritu u mužů a žen různých věkových skupin. Z modelu postaveného na výsledcích explorační analýzy dat budou formulovány a testovány hypotézy o formálním i prostorovém chování zkoumané populace.