Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2017-2022

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Anotace projektu

Projekt cílí na tvorbu společné doktorské školy archeologie realizovaného ve spolupráci dvou univerzitních pracovišť:
 • Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (KAR FF ZČU),
 • Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (AU FF JU),
 • Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, v.v.i. (ARUP).

Synergické efekty zajistí studentům v rámci jejich studia a výzkumu spolupráci s kontaktními disciplínami, bez nichž nelze žádné téma v moderně pojaté archeologii komplexně zkoumat. Projekt výrazně posílí důraz na interdisciplinární spolupráci a internacionalizaci na straně všech zúčastněných institucí.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření doktorské školy archeologie, která v oblasti výuky a výzkumu propojí obě univerzitní pracoviště s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, který patří k předním centrům výzkumu v Evropě. Tyto instituce připravují samostatně modernizované výzkumně zaměřené doktorské studijní programy (DSP), které budou po úspěšné akreditaci realizovány v rámci spolupráce zakotvené v navázaném partnerství, zastřešeném doktorandskou školou. Programy jsou výrazně interdisciplinárně zaměřeny. Partnerství zajišťuje zapojení všech významných kontaktních disciplín, bez nichž nelze pěstovat archeologii na špičkové světové úrovni. Projekt zajišťuje vynikající podmínky pro realizaci interdisciplinárně zaměřených témat studentů. Velký význam při vytváření doktorské školy je kladen na zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí, kteří se jako zvaní experti budou podílet na seminářích i ostatní výuce a stanou se též konzultanty některých disertačních prací. Zváni budou renomovaní zahraniční badatelé z partnerských univerzit. Z domácího prostředí budou zváni specialisté z institucí, kam absolventi nejčastěji směřují (vedle ústavů Akademie věd zejména ústavy památkové péče a muzejní instituce).
Cílem projektu je také podpořit badatelský růst nejlepších doktorandů zajištěním několikaměsíčních zahraničních stáží na předních archeologických institucích v Evropě. Podpořeny byly již také kratší zahraniční stáže členů odborného týmu (akademických a výzkumných pracovníků), jejichž zkušenosti z výzkumných center mezinárodního významu jsou využívány při přípravě a rozvoji doktorské školy.
Potřebnost projektu vyplývá z nezbytného požadavku rozvoje interdisciplinárního pojetí doktorské výuky archeologie, která zajistí kompatibilitu se špičkovým akademickými pracovišti na mezinárodní úrovni a cílové skupině doktorandů zabezpečí podmínky pro dobré uplatnění v praxi. Projekt významně přispívá také k badatelskému růstu akademických pracovníků zapojených institucí a rozvoji mezinárodní spolupráce.

Modernizované doktorské studijní programy zastřešené doktorandskou školou realizované Katedrou archeologie FF ZČU a Archeologickým ústavem FF JU ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha zásadně rozšíří interdisciplinární rozměr studia a výzkumných aktivit doktorandů. Propojení kapacit a vybavení partnerských institucí zajistí zapojení všech významných mezioborových přesahů využívaných v současném špičkovém archeologickém výzkumu do přípravy doktorandů. Synergie se projeví v zásadním zvýšení úrovně doktorského studia a výzkumu v oblasti interdisciplinárních aktivit, které budou zahrnuty do studijních plánů (doktorské semináře, kursy) i do výzkumných témat doktorandů a jejich výsledky se tak uplatní v disertačních pracích a v publikacích studentů. Zásadně se také rozšíří kontakty doktorandů s praxí a s potenciálními místy jejich budoucího uplatnění (zapojení příslušných odborníků) a internacionalizace studia (zapojení zahraničních expertů, vysílání domácích akademických pracovníků na zahraniční stáže), která se odrazí také v získávání zahraničních zkušeností nejlepšími doktorandy v rámci až půlročních stáží zajištěných v rámci projektu.

Klíčové aktivity

KA – Řízení projektu
Monitorování projektu je realizováno prostřednictvím informačních systémů MS2014+ a ESF2014+. Na řízení projektu se podílejí následující členové administrativního týmu:

 • Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D. (projektový manažer, ZČU),
 • Hana Kropáčová Veselá (finanční manažer, ZČU),
 • PhDr. Jan John, Ph.D. (odborný koordinátor, JU),
 • Mgr. Jiří Unger, Ph.D. (odborný koordinátor, ARUP),
 • Mgr. Monika Konrádová (administrátor JU),
 • Ing. Hana Stárková (administrátor ARUP).


KA – Tvorba a rozvoj doktorské školy na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce
Primární cíl aktivity spočívá ve vytvoření modernizovaných doktorských studijních programů zastřešených doktorandskou školou archeologie, které budou výrazně interdisciplinárně zaměřeny. AU FF JU, KAR FF ZČU a ARUP připraví žádosti o akreditaci doktorských studijních programů (verze v českém i anglickém jazyce), které budou realizovány na FF JU a FF ZČU se zapojením odborníků z ARUP a dalších pracovišť. Interdisciplinární zaměření zajišťuje mezioborový segment, který zahrnuje nejvýznamnější kontaktní disciplíny. Tento segment je rozdělen do čtyř základních částí, které budou realizovány ve spolupráci jednotlivých partnerů, a to podle jejich specializací, laboratorního vybavení a personálních kapacit: environmentální archeologie (AU FF JU, Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU, ARUP), biologická antropologie (ARUP, KAR FF ZČU), materiálová studia (KAR FF ZČU, ARUP) a metody terénního výzkumu, informační systémy a formalizované zpracování archeologických dat (KAR FF ZČU, ARUP).

Přípravy doktorských studijních programů (DSP) se během října 2017 až března 2018 zúčastnilo celkem 17 specialistů věnujících se výzkumu na Západočeské univerzitě v Plzni (pracovníci Fakulty strojní, ústavu Nové technologie – výzkumné centrum při ZČU a Katedry antropologie Fakulty filozofické), na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pracovníci Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty) a v Archeologickém ústavu AV ČR Praha.

Na tvorbě a rozvoji doktorské školy mají podíl následující členové (odborného) týmu.

Západočeská univerzita v Plzni:

 • doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (odborný garant, KAR FF ZČU),
 • doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (odborný pracovník, NTC a KMM FST ZČU),
 • Ing. Petr Hořejší, Ph.D. (odborný pracovník, KPV FST ZČU),
 • Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D. (odborný pracovník, KAR FF ZČU),
 • Ing. Sergo Martirosov (odborný pracovník, KPV FST ZČU),
 • doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. (odborný pracovník, KAR FF ZČU),
 • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (specialista, KPV FST ZČU),
 • Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D. (specialista, KSA FF ZČU),
 • Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. (specialista, Centrum biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU),
 • Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. (specialista, NTC ZČU),
 • doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. (specialista, NTC a KMM FTS ZČU),
 • Ing. David Rieger (specialista, NTC ZČU),
 • Mgr. Petr Sokol (specialista, Národní památkový ústav ÚOP Plzeň),
 • Ing. Marcela Vrbková (operátorka akreditačního spisu, KAR FF ZČU).

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích:

 • doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (odborný garant, AU FF JU),
 • doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. (odborný pracovník, LAPE PřF, AU FF JU),
 • PhDr. Jan John, Ph.D. (odborný pracovník, AU FF JU),
 • Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D. (odborný pracovník, LAPE PřF JU),
 • prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (odborný pracovník, AU FF JU),
 • Mgr. Petra Houfková (specialista, LAPE PřF JU),
 • RNDr. Jan Novák, Ph.D. (specialista, LAPE PřF JU),
 • Mgr. Tereza Šálková (specialista, LAPE PřF JU),
 • Jana Kryeziu (operátorka akreditačního spisu, AU FF JU).

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

 • doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (odborný garant),
 • Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc. (odborný pracovník),
 • PhDr. Helena Březinová, Ph.D. (specialista),
 • RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D. (specialista),
 • doc. Mgr. Viktor Černý, Dr. (specialista),
 • PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (specialista),
 • Mgr. Alžběta Frank Danielisová, Ph.D. (specialista),
 • Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (specialista),
 • Mgr. Radka Kozáková, Ph.D. (specialista),
 • RNDr. Roman Křivánek, Ph.D. (specialista),
 • doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (specialista),
 • Mgr. René Kyselý, Ph.D. (specialista).


Fakulta filozofická ZČU v Plzni otevřela modernizovaný doktorský studijní programy Archeologie (pro výuku v českém jazyce) a jeho ekvivalent pro výuku v anglickém jazyce (Archaeology) v akademickém roce 2019/20 a počet uchazečů o studium v české verzi zaznamenal nebývalý nárůst. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích otevřela modernizovaný doktorský studijní program Archeologie (pro výuku v českém jazyce) a jeho ekvivalent pro výuku v anglickém jazyce (Archaeology) také v akademickém roce 2019/20.
Rozvoj doktorské školy je dále podpořen pořádáním společných Interdisciplinárních seminářů DONOTE, které jsou zamýšleny jako platforma pro diskusi doktorandů obou univerzit, jejich školitelů, konzultantů a dalších specialistů v oblastech výzkumných témat disertačních prací.
Interdisciplinární semináře probíhají od akad. roku 2019/20 jednou za rok:

 • 13. 12. 2019 Katedra archeologie FF Západočeská univerzita v Plzni (program, zpráva);
 • 14. 1. 2022 Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity (program).


KA – Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených studijních programů
Realizační tým Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích využíval při vytváření doktorských studijních programů během října až prosince 2017 zkušeností renomovaného zahraničního badatele Mag. Dr. Petera Trebscheho z Vídeňské univerzity a Dunajské univerzity v Kremži.

KA – Podpora zahraničních stáží akademických a výzkumných pracovníků
Celkem 11 členů odborného týmu (akademických a vědeckých pracovníků) bylo v první fázi projektu (před podáním žádostí o akreditaci) podpořeno účastí na zahraniční stáži na předních evropských archeologických institucích v délce trvání jednoho až dvou týdnů. Stáže přispěly k rozvíjení zkušeností pracovníků projektu, které jsou využívány při tvorbě doktorské školy archeologie, ale přinesly také kontakty s mezinárodním badatelským prostředím, které směřují také k přípravě mezinárodních výzkumných projektů.

Odborné stáže byly realizovány během listopadu až května na následujících pracovištích.

Finsko:

Německo:
Polsko:Portugalsko:Slovensko:Velká Británie:

KA – Podpora Ph.D. studentů
Během realizace modernizovaných výzkumně zaměřených programů budou čtyři vynikající studenti podpořeni zajištěním stáže v délce až 6 měsíců na zahraničním evropském akademickém pracovišti, a to v souladu s tématem disertační práce. Stáže absolvuje 20 % nejúspěšnějších studentů v rámci studijního programu, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (zohledněny budou především studijní výsledky, účast na konferencích a publikační činnost). Nejlepší doktorandi tak získají možnost badatelského růstu v mezinárodním kontextu, v kontaktu s prestižním zahraničním pracovištěm.
Odborné stáže byly realizovány během února až srpna 2022 na následujících pracovištích.

Chorvatsko:

Německo:



Publicita projektu


Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:





  fotografie