Socioekonomické prostory překračují hranice. Archeologické studie města na bavorsko-české hranici


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D.
Číslo projektu:MSMT-10248/2019-2
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem společného německo-českého projektu je pochopit město Bärnau, jako místo pro život společnosti na hranici. Zájmem projektu je překonat hranice rozšířením pracovní oblasti na obě strany moderní státní hranice a současně výzkumem překonat hranice epoch a poznat skutečné limity sociálních skupin. Dnes je zkoumaná hranice otevřená. Do roku 1989 zde probíhala Železná opona. Ve středověku a raném novověku byla tato hranice jednou z mnoha. Česká část výzkumného týmu chce na příkladu zázemí historického města Bärnau přispět k řešení otázek týkajících se samotných hranic, o kterých se v posledních letech opakovaně diskutovalo v oblasti humanitních věd a archeologie. Abychom tak učinili, sledujeme cestu historické archeologie tím, že zkoumáme hraniční oblast známou z písemných pramenů a prozkoumáme dlouhodobé účinky různých hraničních režimů na venkovská sídla v zázemí města. Pokud jde o metodologii a teorii, projekt svým sociálním a ekologicko-historickým přístupem sleduje holistický přístup, v němž se město a jeho okolí chápou jako lidský ekosystém.