PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry archeologie
předseda organizačního výboru konference PPA
 
e-mail pkristuf@kar.zcu.cz
telefon  377635163
kancelář  SP413
osobní stránky  http://zcu.academia.edu/PetrKrištuf

Publikace

Monografické publikace
 • Krištuf, P.; Turek, J.; Gojda, M.; Rejšek, K.; Rytíř, L.; Švejcar, O.; Vranová, V. Arény předků. Posvátno a rituály na počátku eneolitu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019. 342s. ISBN 978-80-261-0851-1.
 • Krištuf, P.; Šlehoferová, T.; Čulíková, L.; Fatková, G.; Gibas, P.; Malina, O.; Pauknerová, K.; Švejcar, O.; Urban, T. Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 127s. ISBN 978-80-261-0475-9.
 • Menšík, P.; Krištuf, P.; Chvojka, O. Mohylová pohřebiště na okrese Tábor. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 215s. ISBN 978-80-7043-942-5.
 • Chvojka, O.; Krištuf, P.; Rytíř, L. Mohylová pohřebiště na okrese Písek. 1. díl, Cíle, současný stav poznání a metoda sběru dat. České Budějovice ; Plzeň : Jihočeské muzeum ; Západočeská univerzita, 2009. 167s. ISBN 978-80-87311-02-8.
 • Krištuf, P. Časný eneolit v Čechách a jejich středoevropském okolí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 300s.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Krištuf, P.; Turek, J.; Fišer, J.; Gojda, M.; Chimalová, E.; Křivánek, R. New Evidence of Neolithic Funerary Monuments from the Eastern Margins of the Long Barrows Territory in Central Europe. Archaeologies, 2024, roč.20. č.1, s.nestránkového, ISSN 1555-8622.
 • Švejcar, O.; Krištuf, P.; Trefný, M.; Kuljavceva Hlavová, J.; Průchová, E.; Papac, L.; Ernée, M. Vícečetné hroby únětické kultury. Nové objevy z Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) a z Chleb (okr. Nymburk). Památky archeologické, 2023, roč.114. č.prosinec, s.37-89, ISSN 0031-0506.
 • Krištuf, P.; Turek, J. Zapomenutá posvátná místa v české krajině. Domy mrtvých pod Řípem: nejstarší pohřební mohyly v Čechách. Vesmír, 2023, roč.102. č.listopad, s.636-639, ISSN 0042-4544.
 • Krištuf, P.; Janovský, M.; Turek, J.; Horák, J.; Ferenci, L.; Hejcman, M. Neolithic long barrows were built on the margins of settlement zones as revealed by elemental soil analysis at four sites in the Czech Republic. Journal of Archaeological Science, 2023, roč.160. č.December 2023, s.nestránkováno, ISSN 0305-4403.
 • Krištuf, P.; Krásný, F.; Šteffl, J. Depot srpů a nově zjištěné hradiště (?) u obce Kluky na Mladoboleslavsku. Archeologie se středních Čechách, 2022, roč.26. č.1, s.133-141, ISSN 1214-3553.
 • Chvojka, O.; Hlásek, D.; Fröhlich, J.; John, J.; Král, V.; Krištuf, P.; Menšík, P.; Michálek, J.; Pták, M.; Rychlík, M.; Vobejda, L. Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové dokumentované v jižních Čechách v letech 2017-2020. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2021, roč.34. č.neuveden, s.43-112, ISSN 0231-8237.
 • Krištuf, P.; Menšík, P.; Stráník, D. Tři ojedinělé bronzové nálezy z Kralovicka. Archeologie západních Čech, 2021, roč.12. č.1-2, s.6-14, ISSN 1804-2953.
 • Prekop, F.; Krištuf, P. Nově objevené hradiště Čerťák u obce Sovolusky v kontextu halštatského osídlení regionu. Musaica archaeologica, 2021, roč.6. č.1-2, s.159-176, ISSN 2453-8612.
 • Prekop, F.; Crkal, J.; Černý, D.; Krištuf, P.; Peksa, V. NOVÁ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU ZAKÁZANÉ KRAJINY DOUPOVSKÝCH HOR – ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VESNICE. Archaeologia historica, 2021, roč.46. č.1, s.27–55, ISSN 0231-5823.
 • Nožinová, S.; Krištuf, P. Princezny z Hájku. K problematice elity ve střední době bronzové. Musaica Archaeologica, 2021, roč.6. č.1-2, s.21-34, ISSN 2453-8612.
 • Krištuf, P.; Prekop, F. Traseologická analýza sekery z lokality Nivy (okr. Karlovy Vary). Úloha experimentu při interpretaci pracovních stop. Živá archeologie, 2020, roč.22. č.zima, s.3-9, ISSN 1213-1628.
 • Havlíková, M.; Krištuf, P. Stopy po použití na bronzových mečích z řeky Labe u Neratovic, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách, 2019, roč.23. č.1, s.459-468, ISSN 1214-3553.
 • Chlevišťan, J.; Krištuf, P. Mohylová pohřebiště na jižním Přešticku (západní Čechy) a jejich využití pro predikci sídlišť mladší doby bronzové. Musaica Archaeologica, 2019, roč.4. č.1, s.25-53, ISSN 2453-8701.
 • Lisá, L.; Bajer, A.; Rejšek, K.; Vranová, V.; Vejrostová, L.; Wisniewski, A.; Krištuf, P. Review of Illuvial Bands Origin; What Might the Presence of Dark Brown Bands in Sandy In llings of Archaeological Features or Cultural Layers Mean?. Interdisciplinaria Archaeologica : Natural Sciences in Archaeology, 2019, roč.10. č.1, s.19-28, ISSN 1804-848X.
 • Krištuf, P.; Nožinová, S. Možnosti rekonstrukce kroje doby bronzové na základě analýzy povrchu bronzových náramků. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2018, roč.31. č.prosinec, s.87-103, ISSN 0231-8237.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O.; Havlíková, M. Bojovníci z mohylového pohřebiště Sedlec-Hůrka: příspěvek k poznání válečnictví doby bronzové. Archeologie západních Čech, 2017, roč.12. č.léto, s.16-32, ISSN 1804-2953.
 • Krištuf, P.; Nožinová, S. Šperky jako součást kroje střední doby bronzové. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč.9. č.1, s.153-172, ISSN 1802-0364.
 • Havlíková, M.; Krištuf, P. Význam zbraní v pohřebním ritu střední doby bronzové. Archeologie ve středních Čechách, 2017, roč.21. č.1, s.261-271, ISSN 1214-3553.
 • Chlevišťan, J.; Krištuf, P. Mohylové pohřebiště Žákava-Sváreč, jeho prostorová struktura a vývoj. Památky záoadních Čech, 2015, roč.5. č.prosinec, s.48-55, ISSN 1805-8906.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Mohylové pohřebiště u Stradonic: dokumentace současného stavu s využitím dat leteckého laserového skenování. Archeologie ve středních Čechách, 2015, roč.19. č.2, s.685-693, ISSN 1214-3553.
 • Krištuf, P.; Štulík, M. Nové poznatky o fortifikaci hradiště Bukovec u Plzně. Archeologie západních Čech, 2015, roč.9. č.podzim, s.44-49, ISSN 1804-2953.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Využití dat leteckého laserového skenování (DMR5g) k dokumentaci mohylových pohřebišť v Plzni. Archeologie západních Čech, 2014, roč.8. č.prosinec, s.56-66, ISSN 1804-2953.
 • Hejcman, M.; Součková, K.; Krištuf, P.; Peška, J. What questions can be answered by chemical analysis of recent and paleosols from the Bell Beaker barrow (2500-2200 BC), Central Moravia, Czech Republic?. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2013, roč.316. č.December, s.179-189, ISSN 1040-6182.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Kontinuita pohřebních areálů: struktura a vývoj pohřebiště ve Velkých Žernosekách. Archeologické rozhledy, 2013, roč.65. č.3, s.599-617, ISSN 0323-1267.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Současný stav mohylových pohřebišť v Dolním kyjovském lese u Plzně. Památky západních Čech, 2013, roč.3. č.listopad 2013, s.76-83, ISSN 1805-8906.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O.; Praumová, R. Monumentalita mohyl v době bronzové: odraz rodiny, nobility, genderu nebo kulturní příslušnosti. Archeologie západních Čech, 2013, roč.5. č.jaro, s.23-35, ISSN 1804-2953.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Možnosti identifikace rodiny v pravěku na základě studia mohylových pohřebišť. AntropoWebzin, 2012, roč.2012. č.3, s.221-232, ISSN 1801-8807.
 • Krištuf, P.; Krištufová, T. Zpráva o výzkumu halštatského žárového hrobu na k. ú. Horní Kamenice (okr. Domažlice). Archeologie západních Čech, 2012, roč.2012. č.3, s.78-83, ISSN 1804-2953.
 • Krištuf, P.; Praumová, R.; Švejcar, O. Prostorové uspořádání mohylových pohřebišť na Plzeňsku. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč.Neuveden. č.4, s.104-127, ISSN 1802-0364.
 • Švejcar, O.; Krištuf, P. Mohylové pohřebiště v Žiželickém lese (k. ú. Žiželice, okr. Kolín). Zaměření a chronologické zařazení. Archeologie ve středních Čechách, 2011, roč.15. č.2, s.941-946, ISSN 1214-3553.
 • Krištuf, P. Výzkum mohylového pohřebiště "Hemery" (k. ú. Hvožďany, okr. Tábor) pomocí geofyzikálních metod. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.91-110, ISSN 0231-8237.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O.; Baierl, P. Geofyzikální průzkum mohylového pohřebiště Javor-Hádky (k. ú. Milínov, okr. Rokycany). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč.2010. č.4, s.49-63, ISSN 1802-0364.
 • Krištuf, P. Prostorové struktury na mohylovém pohřebišti na k. ú. Dražíč (okr. Písek). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2009, roč.22. č.1, s.37-47, ISSN 0231-8237.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L. Radiokarbonová data z mohylového pohřebiště "Na hrůbatech", k. ú. Dobešice (okr. Písek). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2009, roč.22. č.1, s.49-60, ISSN 0231-8237.
 • Prekop, F.; Klsák, J.; Krištuf, P. Depot z pozdní doby bronzové v Hroznětíně na Karlovarsku. Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje, 2009, roč.2009. č.17, s.269-276, ISSN 1802-5617.
 • Krištuf, P. Předstihový archeologický výzkum na Sedle u Albrechtic (okr. Klatovy). Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. XIX, 2008, roč.2008. č.19, s.119-132, ISSN 0862-3597.
Kapitoly v knize
 • Krištuf, P. Traseologická analýza bronzových artefaktů z Hradišťan. Hradiště Hradišťany. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017-2020), Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, p. o., 2021, s.162-171. ISBN 978-80-85321-92-0.
 • Krištuf, P. Traseologie bronzových artefaktů. Hradiště Štěpánovská hora. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2016–2020), Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., 2021, s.167-203. ISBN 978-80-86531-23-6.
 • Krištuf, P. Der Wandel von Grabhügelbestattungen an der Wende des 3. und 2. Jahrtausends vor Chr. in der Tschechischen Republik. From Copper to Bronze: Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millennia B.C. in Central Europe, Langenweißbach : Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 2013, s.53-61. ISBN 978-3-941171-94-7.
 • Krištufová, T.; Krištuf, P. Mohylová pohřebiště v polesí Vytůň (okr. Domažlice). Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.141-147. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Krištuf, P. Průzkum Křivoklátské vrchoviny : příspěvek vizuálního povrchového průzkumu k poznání novověké kulturní krajiny. Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.158-163. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Krištuf, P. Vyhledávání archeologických památek v okolí ohrazené polohy "Na rovinách" (k. ú. Domoušice, okr. Louny) v roce 2006. Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.126-132. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L. Mohylová pohřebiště na okrese Písek : metoda zaměřování mohylových pohřebišť. Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.133-140. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Krištuf, P.; Krištufová, T. Výzkum ohrazené polohy "Na propadeném zámku" (k. ú. Branov, okr. Rakovník). Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.116-123. ISBN 978-80-254-1062-2.
Statě ve sborníku
 • Turek, J.; Krištuf, P. Beakers, Death and Monuments in the Ceremonial Landscape Around the Czech Mythical Mountain of Říp. In The Bell Beaker Culture in All its Forms Proceedings of the 22nd Meeting of ‘Archéologie et Gobelets’ 2021 (Geneva, Switzerland). Oxford : Archaeopress, 2022, s.279-290. ISBN 978-1-80327-363-1.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Potential of spatial structure analysis of the Early and Middle Bronze Age cemeteries in Bohemia. In KEĎ BRONZ VYSTRIEDAL MEĎ. Nitra : ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, 2015, s.355-370. ISBN 978-80-89315-93-2.
 • Krištuf, P. Kontinuita mohylových pohřebišť doby bronzové v západních Čechách. Příspěvek k významu velikosti milavečských mohyl. In POPOLNICOVÉ POLIA A DOBA HALŠTATSKÁ. Nitra : ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, 2015, s.113-124. ISBN 978-80-89315-85-7.
 • Krištuf, P. Nová radiokarbonová data z časného eneolitu v Čechách. In Otázky neolitu a eneolitu 2011. Olomouc - Mikulov : AC Olomouc, 2012, s.61-66. ISBN 978-80-86989-19-8.
 • Krištuf, P.; Peška, J.; Rytíř, L. Archeologický výzkum eneolitického mohylníku v Dřevohostickém lese: výsledky první sezóny. In Otázky neolitu a eneolitu 2011. Olomouc - Mikulov : AC Olomouc, 2012, s.67-77. ISBN 978-80-86989-19-8.
 • Krištuf, P. Rekonstrukce pravěkých cest na základě prostorové distribuce mohyl: příklad mohylového pohřebiště Řepeč-Atlas (okr. Tábor). In Konstruování minulosti. Plzeň : Vydavatelství ZČU, 2012, s.125-132. ISBN 978-80-261-0164-2.
 • Trefný, M.; Krištuf, P.; Průchová, E.; Chroustovský, L. Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice. In Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2012, s.71-84. ISBN 978-80-86531-11-3.
 • Krištuf, P. Pohřební ritus michelsberské kultury z hlediska sekundární manipulace se zemřelými. In Acta Archaeologica Opaviensia 4 : Materiály o pohřebním ritu - druhotné zásahy v hrobech. Opava : Slezská univerzita, 2011, s.25-35. ISBN 978-80-7248-797-4.
 • Krištuf, P.; Kůrková, J. Ojedinělý nález bronzové sekerky na k. ú. Těškov (okr. Rokycany). In Archeologická studia : sborník z 1. studentské konference katedry archeologie FF ZČU v Plzni. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s.117-124. ISBN 978-80-7043-949-4.
 • Krištuf, P.; Krištufová, T. Archeologický výzkum výšinné lokality v poloze "Na propadeném zámku" (k. ú. Branov, okr. Rakovník) v roce 2007. In Opomíjená archeologie 2007-2008. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. s.78-87. ISBN 978-80-7043-923-4.
 • Krištuf, P. Zpráva o výzkumu mohylových pohřebišť provedených katedrou archeologie ZČU v Plzni v letech 2007 a 2008. In Opomíjená archeologie 2007-2008. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010, s.90-97. ISBN 978-80-7043-923-4.
 • Krištuf, P. The Protoeneolithic settlement of West and South Bohemia. In Fines Transire 18 : Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen / Oberösterreich - Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko. Rahden : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2009, s.201-207. ISBN 1868-2308.
 • Krištuf, P. Džbány českého eneolitu. In Příspěvky k archeologii 2. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. s.69-126. ISBN 80-86898-57-1.
 • Krištuf, P. Pohřebiště ve Velkých Žernosekách a problém mohyl KNP v Čechách. In Otázky neolitu a eneolitu 2003. Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2004. s.287-294. ISBN 80-86756-02-5.
Odborné mapy
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Těžební krajina v oblasti Břaské pánve. 2014.
 • Zíková, T.; Krištuf, P. Bušovice a okolí z aktérské perspektivy. 2014.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O. Mapa mohylových pohřebišť na Plzeňsku. 2011.
 • Krištuf, P.; Eckhardt, K.; Šmejda, L. Mapa mohylových pohřebišť na okrese Písek. 2010.
Postery, přednášky
 • Krištuf, P. DOMY MRTVÝCH PRAOTCŮ. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ENEOLITICKÝCH DLOUHÝCH MOHYL POD ŘÍPEM. 2024.
 • Krištuf, P.; Turek, J. Dlouhé trvání dlouhých mohyl: eneolitické pohřební monumenty jako svatyně předků. 2023.
 • Krištuf, P. Archeologie eneolitických dlouhých mohyl pod Řípem. 2023.
 • Krištuf, P. Archeologie. Moderní věda o minulých věcech. 2023.
 • Krištuf, P. Traseologické a metalografické vyhodnocení bronzových artefaktů. 2023.
 • Krištuf, P. Archeologie. Moderní věda o minulých věcech. 2023.
 • Krištuf, P.; Fišer, J. Boží Říp: význam posvátné hory ve vnímání neolitické a eneolitické krajiny. 2023.
 • Turek, J.; Krištuf, P. LONG BARROWS AS IDENTITY LANDMARKS IN RITUAL LANDSCAPE OF BOHEMIA. 2023.
 • Krištuf, P. Hroby praotců. Výzkum eneolitických dlouhých mohyl pod Řípem. 2023.
 • Krištuf, P.; Turek, J.; Hejcman, M. LONG BARROWS IN BOHEMIA. FORM AND PERCEPTION OF FUNERARY STRUCTURES AS ANCESTRAL MONUMENTS OF A LONG TERM TRADITION. 2023.
 • Krištuf, P.; Janovský, M.; Fišer, J.; Turek, J.; Hejcman, M. ELEMENTAL ANALYSIS OF ARCHAEOLOGICAL SOILS MAY HELP TO EXPLAIN PREHISTORIC LAND USE – AN EXAMPLE OF LONG BARROWS IN BOHEMIA. 2022.
 • Krištuf, P. Hroby praotců. Archeologický výzkumu dlouhých mohyl na Podřipsku. 2022.
 • Krištuf, P.; Turek, J. Houses of the dead as ancestral shrines: New evidence of Copper Age long barrows in Bohemia. 2022.
 • Krištuf, P.; Turek, J.; Hejcman, M. NEOLITHIC LONG BARROWS AS LONG TERM ANCESTRAL MONUMENTS IN THE RITUAL LANDSCAPES OF BOHEMIA. 2022.
 • Krištuf, P.; Turek, J. Beaker ceremonial landscapes, cemeteries and ancestral worship. 2022.
 • Krištuf, P. Hroby praotců. Eneolitické dlouhé mohyly pod Řípem. 2022.
 • Krištuf, P.; Havlíková, M.; Ježek, J.; Bláhová, O. Current metallographic results of Bronze Age swords. 2019.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Krištuf, P. Současný stav poznání mohylových pohřebišť starší doby bronzové v jižních Čechách. 2019.
 • Krištuf, P. Eneolitické příkopové ohrazení u Všechlap (o. Nymburk). 2018.
 • Krištuf, P.; Ježek, J. Traseologická analýza bronzových seker: úloha experimentu při interpretaci pracovních stop. 2018.
 • Krištuf, P.; Havlíková, M.; Ježek, J.; Bláhová, O. Zbraně nebo společenské symboly? Metalografická analýza mečů doby bronzové. 2018.
 • Chlevišťan, J.; Krištuf, P. Mapping and documentation of burial mound cemeteries in West Bohemia by the help of ALS. 2017.
 • Fatková, G.; Zíková, T.; Krištuf, P.; Rak, M. Paměť míst/místa v paměti na mapách krajiny z aktérské perspektivy, mapě těžební krajiny i železné opony. 2014.
 • Zíková, T.; Čulíková, L.; Krištuf, P. Vnímání a osvojení krajiny: recentní model a jeho využití při studiu minulých sídelních strategií. 2014.
 • Krištuf, P.; Zíková, T.; Čulíková, L.; Švejcar, O. PERCEPTION AND ADOPTION OF LANDSCAPE: RECENT MODEL AND ITS USE IN STUDY OF PREHISTORIC SETTLEMENT STRATEGIES. 2014.
 • Krištuf, P.; Zíková, T.; Čulíková, L.; Švejcar, O. Využití GIS při studiu vnímání krajiny. 2013.
 • Zíková, T.; Krištuf, P. Hranice osvojeného prostoru: modelování aktérského pojetí domova s pomocí GIS a možnosti využití současného modelu k interpretaci minulých populací. 2013.
 • Krištuf, P.; Čulíková, L.; Zíková, T.; Brunclíková, L.; Švejcar, O. Changes in the perception of landscapes from prehistory to the present. 2013.
 • Krištuf, P. Barrow Cemeteries as Result of Dynamic Process. 2012.
 • Krištuf, P.; Švejcar, O.; Praumová, R. Mohylová pohřebiště v západních Čechách: staré výzkumy – nové přístupy. 2012.
 • Krištuf, P. Pohřební ritus michelsberské kultury z hlediska sekundární manipulace se zemřelými. 2011.
 • Krištuf, P. Počítačová podpora při výzkumu pohlavní variability hrobové výbavy kultury se šňůrovou keramikou v Čechách: přehled a případové studie. 2011.
 • Krištuf, P. Nová radiokarbonová data z časného eneolitu v Čechách. 2011.
 • Krištuf, P.; Praumová, R.; Švejcar, O. Prostorové uspořádání mohylových pohřebišť na Plzeňsku: první výstupy projektu. 2011.
 • Krištuf, P.; Praumová, R.; Švejcar, O. Spatial and social structure of the Bronze Age burial mound cemeteries in Bohemia. 2011.
 • Krištuf, P. Starší doba bronzová na mohylovém pohřebišti Dobešice-"Na hrůbatech" (okr. Písek). 2011.
 • Krištuf, P.; Peška, J.; Rytíř, L. Archeologický výzkum eneolitického mohylníku v Dřevohostickém lese: výsledky první sezóny. 2011.
 • Krištuf, P.; Friedl, L.; Galeta, P. Pohřební aktivity na lokalitě Dobešice – „Na hrůbatech“ (okr. Písek): spolupráce archeologie a antropologie. 2011.
 • Krištuf, P.; Praumová, R.; Švejcar, O. Prostorové vlastnosti mohylových pohřebišť na Plzeňsku. 2011.
 • Krištuf, P.; Herian, M.; Prekop, F. Měření objemu pravěkých nádob: metody a případové studie. 2011.
 • Krištuf, P.; Kůrková, J. Ojedinělý nález bronzové sekerky na k. ú. Těškov (okr. Rokycany). 2010.
 • Krištuf, P. Pokus o vyjádření velikosti prokopaných mohyl pomocí jejich průměru a výšky. 2010.
 • Krištuf, P. Vliv velikosti mohyl na strukturování mohylových pohřebišť. 2010.
 • Krištuf, P. Research of the Bronze Age society on the basis of structure of burial mound cemeteries. Case study: Burial mound cemetery Javor - Hádky (District of Rokycany, West Bohemia). 2010.
 • Krištuf, P.; Baierl, P. Možnosti počítačového zpracování dat z geofyzikálního měření na ukázkové lokalitě Hvožďany. 2010.
 • Krištuf, P. Clustering of barrows on the Bronze Age and Hallstatt cemeteries. 2009.
 • Krištuf, P. Metoda výpočtu objemu a těžiště nádob pomocí softwaru AutoCAD a její využití při studiu tulipánovitých pohárů michelsberské kultury. 2009.
 • Krištuf, P. Michelsberské nálezy z Borku (okr. Mělník) v kontextu časně eneolitického vývoje v Čechách. 2009.
 • Krištuf, P. Early Aeneolithic Settlement in Western and Southern Bohemia. Manching, 2008.
 • Janíček, L.; Chroustovský, L.; Krištuf, P. Nově objevený depot (?) z Hroznětína, okr. Karlovy Vary, jako možný doklad posvátného místa. Košice, 2008.
 • Krištuf, P.; Krištufová, T.; Šmejda, L. Long barrow versus round barrow: a continuity of idea?. La Valletta, 2008.
 • Krištuf, P. Gender variability of jugs of corded ware culture in Bohemia. Torres Vedras, 2008.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L.; Trefný, M. Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem (okr. Litoměřice). Praha, 2008.
 • Krištuf, P. Časně laténské aktivity na výšinné poloze ?Na propadeném zámku? (k. ú. Branov, okr. Rakovník) a v jejím okolí. Roztoky u Prahy, 2008.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L. Mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové a halštatské u Dobešic, okr. Písek. Košice, 2008.
 • Krištuf, P. Prostorové vlastnosti mohylových pohřebišť: Studium prostorových struktur se zaměřením na velikost mohyl. Zvíkovské Podhradí, 2008.
 • Trefný, M.; Janíček, L.; Krištuf, P.; Chroustovský, L. Archeologický výzkum výšinné polohy Sovice, k. ú. Vetlá, okr. Litoměřice. Praha, 2008.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L. The continuity of prehistoric barrow cemeteries: a perception of barrows during prehistory. La Valletta, 2008.
 • Krištuf, P.; Krištufová, T.; Rytíř, L.; Šmejda, L. Non-destructive survey of burial mounds: aims, methods, and results. Zadar, 2007.
 • Krištuf, P. Problematika zaměřovámí mohylových pohřebišť. Chodová Planá, 2007.
 • Krištuf, P.; Krištufová, T.; Rytíř, L.; Šmejda, L. Recent excavations of prehistoric burial mounds in Czech Republic. Zadar, 2007.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L. Recent Non-Destructive Survey of Burial Mounds in Pisek District, South Bohemia. Zadar, 2007.
 • Krištuf, P.; Rytíř, L. Archaeological excavation on Sedlo by Albrechtice (distr. Klatovy). Polanica Zdroj, 2007.
 • Krištuf, P. Džbány kultury se šňůrovou keramikou. Příspěvek k poznání pohlavní variability pohřební výbavy. Opava, 2007.
 • Krištuf, P. Pohřebiště KNP ve Velkých Žernosekách. Český Brod - Kounice, 2003.
Data too long for column 'Citation' at row 1INSERT INTO publication (PersonalNumber,Year,Citation,Category,Date,Project) VALUES (22142,'2021','Papac, L.; Ernée, M.; Dobeš, M.; Langová, M.; Rohrlach, A.; Aron, F.; Neumann, G.; Spyrou, M.; Rohland, N.; Velemínský, P.; Kuna, M.; Brzobohatá, H.; Culleton, B.; Daněček, D.; Danielisová, A.; Dobisíková, M.; Hložek, J.; Kennett, D.; Klementová, J.; Kostka, M.; Krištuf, P.; Kuchařík, M.; Kujavceva Hlavová, J.; Limburský, P.; Malyková, D.; Mattiello, L.; Pecinovská, M.; Petriščáková, K.; Průchová, E.; Stránská, P.; Smejtek, L.; Špaček, J.; Šumberová, R.; Švejcar, O.; Trefný, M.; Vávra, M.; Kolář, J.; Heyd, V.; Krause, J.; Pinhasi, R.; Reich, D.; Schiffels, S.; Haak, W. Dynamic changes in genomic and social structures in third millennium BCE central Europe. SCIENCE ADVANCES, 2021, roč.35. č.7, s.1-17, ISSN 2375-2548.','ČLÁNEK','2024-04-19','GA15-02453S')Chyba vypisu publikaci
INSERT INTO publication (PersonalNumber,Year,Citation,Category,Date,Project) VALUES (22142,'2021','Papac, L.; Ernée, M.; Dobeš, M.; Langová, M.; Rohrlach, A.; Aron, F.; Neumann, G.; Spyrou, M.; Rohland, N.; Velemínský, P.; Kuna, M.; Brzobohatá, H.; Culleton, B.; Daněček, D.; Danielisová, A.; Dobisíková, M.; Hložek, J.; Kennett, D.; Klementová, J.; Kostka, M.; Krištuf, P.; Kuchařík, M.; Kujavceva Hlavová, J.; Limburský, P.; Malyková, D.; Mattiello, L.; Pecinovská, M.; Petriščáková, K.; Průchová, E.; Stránská, P.; Smejtek, L.; Špaček, J.; Šumberová, R.; Švejcar, O.; Trefný, M.; Vávra, M.; Kolář, J.; Heyd, V.; Krause, J.; Pinhasi, R.; Reich, D.; Schiffels, S.; Haak, W. Dynamic changes in genomic and social structures in third millennium BCE central Europe. SCIENCE ADVANCES, 2021, roč.35. č.7, s.1-17, ISSN 2375-2548.','ČLÁNEK','2024-04-19','GA15-02453S')