Hledání konkrétních archeologických struktur


Hlavní řešitel na KAR: prof. PhDr. Evžen NEUSTUPNÝ, CSc.
Číslo projektu:GD404/08/H007
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2008-2011

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se zabývá hledáním archeologických struktur (pravidelností, zákonitostí) ve vybraných konkrétních archeologických kontextech. Jde o úlohu, která byla po větší část 20. století v archeologii zanedbávána, když v tomto období se hledal především omezený výběr událostí jako byly migrace, ovlivnění apod. . Hledání struktur, ať tradičními či formalizovanými metodami, se již dříve stalo do značné míry programem katedry archeologie v Plzni. Témata, kterými se budou zabývat jednotlivý studenti ve svých disertačních pracech, byla vybrána tak, aby reprezentovala problémy významné pro naši archeologii; při výběru bylo přihlíženo k možnosti dosáhnout určitého přínosu (nebyly zadávány náměty, kde nedostatek pramenů nelze překonat). Témata se rozpadají do tří skupin: čistě teoretická, z prostorové archeologie (založené na prostorových vlastnostech artefaktů) a z formální archeologie. Realizace projektu bude tedy na příkladě celé řady archeologických kontextů demonstrovat cesty (metody) k získání důležitých konkrétních archeologických struktur.