Opomíjená archeologie


Hlavní řešitel na KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Číslo projektu:MSM-4977751314
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2005-2010

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Archeologie se vyvíjí nejen změnou paradigmat, nýbrž také tím, jak postupně klade důraz na nové (nebo opomíjené) druhy pramenů. Původně se archeologie soustřeďovala na jednotlivé artefakty (valná část 19. století), později na nálezy hrobové; pak přibrala i pozůstatky osad. V období procesuálního paradigmatu po polovině 20.století k tomu přistoupil důraz na tzv. ekofakty a prameny přírodní (tj. takové, jejichž formu člověk nevytvořil intencionálně, ale jejichž vznik přesto způsobil nebo ovlivnil, nebo naopak jimi byl ovlivněn). To vedlo k velkému pokroku ve využití přírodních věd v archeologii. V poslední čtvrtině 20.století se kromě studia formy lidských artefaktů rozšířilo studium jejich prostorových vlastností. Zdálo by se, že zde archeologie dochází k druhovému vyčerpání svých pramenů. Přesto se ale domníváme, že zůstává velký okruh archeologických pramenů, které archeologové doposud opomíjeli nebo je využívali jen ojediněle, a na jejich významnou část je soustředěn předkládaný výzkumný záměr.

DOKUMENTY: